Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 673, 8.10.2009]

Slobodna Bosna [broj 673, 8.10.2009]

Ratings: (0)|Views: 173|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2013

pdf

text

original

 
ZLATNILJILJANIPROTIVDR@AVE:SKICEZAPORTRETPATKOVI]AIRAD@E
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
Volim tr~ati, a jo{ mi je dra`e kad ne moram tr~ati
EKSKLUZIVNO ZA SBUsain Bolt
www.slobodna-bosna.ba
KRVJEPALA
[TASAD?
Ho}e li sudbinu BiH ure|ivati huliganiHo}e li sudbinu BiH ure|ivati huligani
 
SMRT VEDRANA PULJI]A
Dva grada, dvije istine
Smrt Vedarana Pulji}a, mladog navija~a“Sarajeva“ u [irokom Brijegu, otvorila jePandorinu kutiju nacionalisti~ke retorike,mr`nje i netrpeljivosti; dok se ovda{njimediji upiru ne bi li dokazali ko je pro{lenedjelje po~eo rat na ulicama [irokogBrijega, navija~i Sarajeva pitaju samo jedno - ko je i za{to ubio njihovog mladogsugra|anina
BUTMIRSKI SAMIT G8
[ta nude Bildt i Steinberg
“Slobodna Bosna“ otkriva sadr`aj doku-menta s kojim }e Carl Bildt i JamesSteinberg iza}i pred lidere osam politi~kihstranaka u BiH na pregovorima u vojnojbazi Butmir
OD KARAD@I]A DO DODIKA
Lideri se mijenjaju, platforma ostaje
Aktuelni srpski vo`d Milorad Dodikdosljedno slijedi politi~ku platformu ratnogzlo~inca i dugogodi{njeg lidera SDS-aRadovana Karad`i}a; Na{a novinarkaanalizira Karad`i}evu politi~ku strategijukoju je kreirao u svojim skrovi{tima i utajnim pismima slao vrhu SDS-a i poredi jesa javnim istupima Milorada Dodika
NAFTNA AFERA
Rat za Naftne terminale u Plo~ama
Hrvatski poduzetnik Jasminko Umi~evi},suvlasnik kompanije “Deltagrip“, prvi put zabh. medije iznosi svoju verziju pri~e o tro-godi{njoj poslovnoj suradnji “Deltagripa“ sNaftnim terminalima Federacije BiH uPlo~ama i odgovara na optu`be da uPlo~ama u`iva povla{ten staus
NOGOMET
Utakmica decenije u Tallinnu
Narednog vikenda nogometnareprezentacija BiH u Estoniji igra vjerovat-no odlu~uju}u utakmicu kvalifikacija zaodlazak na Svjetsko prvenstvo 2010.; EmirSpahi} i Miralem Pjani}, bh. reprezentativcikoji grade nogometnu karijeru uFrancuskoj, za na{ list govore o utakmici uTallinnu, sjajnoj sezoni u svojim klubovima iokr{ajima Lige prvaka
EKSKLUZIVNO ZA “SB”
Usain Bolt, najbr`i ~ovjek na svijetu
USAIN BOLT, fenomenalni, neuhvatljivisprinter sa Jamajke, koji je svojim svevre-menskim svjetskim rekordima zaprepastio(ne samo) sportski svijet, u razgovoru sana{om novinarkom, obja{njava “tajnu svoguspjeha”, govori o svojim sportskim korijen-ima, ljubavi prema “rodnoj grudi”, kolega-ma, prijateljima
BLAGO SA TITANICA
Originalni artefakti izronjeni saolupine slavnog broda
Dobro poznata pri~a o najslavnijem brodusvih vremena, luksuznomTITANICU koji je 1912. potonuo na svojojprvoj plovidbi, na nov i poseban na~inispri~ana je putuju}om svjetskomizlo`bom originalnih predmeta koji su uronila~kim ekspedicijama izva|eni protek-lih godina sa olupine broda; na{a novinarkaposjetila je ovu nesvakida{nju izlo`bu kojarekonstrui{e atmosferu sa tragi~nog brodaza koji se vjerovalo da je nepotopiv
8.10.2009.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mehmed PARGAN
,
Mirha DEDI]
,
Nermina [UNJ,Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213FIMA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
12243238584650
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munever Parić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->