Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13289008 Sara Bareilles Gravity

13289008 Sara Bareilles Gravity

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by rachel_tan_16

More info:

Published by: rachel_tan_16 on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2010

pdf

text

original

 
&?cc
 
œœÓ....œœœ
 
œjœœ
 
œ
 
œ˙˙˙
 
˙.œJ
 
œ ˙www
 
www....œœœ
 
œj
 
œœœ
 
œ˙˙˙
 
˙.œJ
 
œ ˙www
 
www&&?
 
Œœœ œ œ
 
œ
 
œœ
Some thing al ways brings
wwwwœœ
 
œ.œ œŒ
me back to you.
www
 
wwΠj
 
œœœ œ
 
œ
It nev er takes
ww
 
w
 
ww
- - -
&&?
 
œ
 
œ œœ
 
œŒ
too long.
....œœœ
 
œjœœ
 
œ
 
œ˙˙˙
 
˙.œJ
 
œ ˙Œ j
 
œ œœœ œœ
No mat ter what I
ww
 
wwœœœ œ.œ
 
œ.r
 
œ
say or do I'll
wwwww
-
&&?.
 
œœ
 
œœ
 
œ.
 
œ
 
œœ
still feel you here 'til the
w
 
w
 
wwœœ
 
œ œœ
 
œ
mo ment I'm gone.
œ
 
œœœœ
 
œ˙
 
˙.œJ
 
œ ˙..
 
˙
 
˙œw
-
GRAVITY
Words and Music bySARA BAREILLES
Un-Official Transcription by Nolanhttp://dontdropthepiano.wordpress.com
 
&&?
 
Œ œœ œ
 
œ
 
œ
You hold me
wwwwwœœœ œÓ
with out touch,
...œœœj
 
œœœœ
 3
wwŒ œœ œœ
 
œ
you keep me
...œœ
 
œj
 
œ œœw
-
&&?
 
œ.œ
 
œ
 
œ
 
œŒ
with out chains.
...œœ
 
œjœ
 
œ
 
œ˙˙
 
˙.œJ
 
œ ˙.r
 
œœ œ œ œœœ œœœ
I nev er want ed an y thing
ww
 
wwœœ œ
 
œŒ œ œ
so much than to
www
 
ww
- - - - -
&&?
 
œœ œ œ
 
œj
 
œ
drown in your love and
ww
 
w
 
wwœœ
 
œ œœ œ
not feel your rain.
œœœ
 
œ ˙.œJ
 
œ ˙Ó J
 
œœ
Set
œœ
 
œ œ
 
œœœ
 
œœœ
 
œœœ
 
œ.œJ
 
œ.œjœ&&?
 
œœ
 
œŒ J
 
œ
me free, leave
...œœœj
 
œœœœœœœœœ.œj
 
œ.œj
 
œœ œœ œŒœ œ œ œ
me be. I don't want to
....
 
œœœ
 
œjœ
 
œœœœ
 
œœ.˙ œ œœœ œ œœœ œœœ œœœ
fall an oth er mo ment in to your
....
 
œœœœjœœ
 
œ
 
œ˙˙˙
 
˙.œjœ ˙
- - - -
2
 
&&?
 
œ œœ
 
œ œJ
 
œ
gra vi ty. Here
˙
 
˙
 
˙˙˙˙˙˙œœ œ œœœœ
I am and I stand
....
 
œœœœj
 
œœœwœj
 
œ.œjœ
so tall
....œœ
 
œ
 
œj
 
œœœœ
 
œœ
 
œ.˙ œ œ
- -
&&?
 
œj
 
œ œœ œœ
 
œ
 just the way I'm
....œœœœj
 
œœœ
 
œ˙˙˙
 
˙.œj
 
œ ˙œœœ œœ
 
œ
 
œœœ
sup posed to be. But you're
....
 
œœ
 
œ
 
œj
 
œœ
 
œ
 
œœœ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œ.
 
œj
 
œ ˙.œœ
 
œŒ œœ
on to me and all
˙
 
˙
 
˙
 
˙ œœœ
 3
w
-
&&?
 
œ
 
œ
 
œ
 
œÓ
o ver me.
ww
 
w
 
wbwbœœœ ˙
 3
wbŒ
 
œœ œ.
 
œ
 
œœ
 
œ
You loved me 'cause I'm
....œ
 
œ
 
œ
 
œjœ
 
œ
 
œœœ
 
œœœ
 
œw
-
&&?
 
œœ
 
œ œœŒ
fra gile,
...
 
œœ
 
œjœœ
 
œ
 
œœœœ
 
œœœœ
 
œ˙ œ œ œ œŒ
 
œœ œ œ œœ
 
œ
when I thought that I
....˙
 
˙
 
˙
 
˙œœ
 
œ
 
œ.˙ œœœ œ
 
œ
 
œŒ
was strong.
...œœ
 
œj
 
œœ
 
œœœ
 
œ œ
 
œœ
 
œ.œj
 
œ.œjœ
-
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->