Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Su Dung PP Tu Chon Luong Chat Trong Giai BT Hoa Hoc (phương pháp tự chọn lượng chất trong giải bài toán hóa học phổ thông)

Su Dung PP Tu Chon Luong Chat Trong Giai BT Hoa Hoc (phương pháp tự chọn lượng chất trong giải bài toán hóa học phổ thông)

Ratings: (0)|Views: 519 |Likes:
Published by clayqn88
Dạng 1: Đại lượng tự chọn là một mol
ở bài tập đầu này tôi hướng dẫn học sinh giải theo 3 cách khác nhau. Từ đó cho học sinh thấy ưu điểm khi sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất
Ví dụ 1: Hoà tan a gam một oxit kim loại hoá trị II (không đổi) bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 4,9% người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,88%. Xác định tên kim loại hoá trị II
Bài làm
Cách 1: Tính toán bình thường theo yêu cầu và số liệu bài cho
Gọi công thức của oxit hoá trị II là MO
(mol)
Phương trình phản ứng
MO + H2SO4 MSO4 + H2O
(mol)
Khối lượng dung dịch axit cần dùng:

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
= moxit + maxit = a + (gam)
Khối lượng muối thu được: (gam)
Nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được:

=> M 24 ( M là Magie)
Cách 2: Giải theo phương pháp tự chọn lượng chất với đại lượng tự chọn là 1 mol
Giả sử có 1 mol MO phản ứng ( M + 16gam)
Phương trình phản ứng
MO + H2SO4 MSO4 + H2O
(mol) 1 1 1 1
Khối lượng dung dịch axit cần dùng:
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
= M + 16 + 2000 = M + 2016 (gam)

=> M 24 ( M là Magie)
Cách 3: Giải theo phương pháp tự chọn lượng chất với đại lượng tự chọn quy về 100
Giả sử có 100 gam dung dich H2SO4 4,9% tham gia phản ứng

Phương trình phản ứng
MO + H2SO4 MSO4 + H2O
(mol) 0,05 0,05 0,05
Khối lượng oxit ban đầu: a =
Khối lượng muối thu được:
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
= moxit + maxit = 0,05(M + 16) + 100 = 0,05M + 100,8 (gam)

=> M 24 ( M là Magie)
Nhận xét: Qua ba cách giải trên ta nhận thấy khi giải bằng phương pháp tự chọn lượng chất - Cách giải ngắn gọn hơn rất nhiều.
- Giảm bớt được các phép toán phức tạp.
- Tuỳ vào bài toán mà ta chọn đại lượng nào tổng quát nào bằng một chất cụ thể để giải ngắn gọn hơn.
Ví dụ 2: Hỗn hợp khí gồm oxi và ozon có tỉ khối so với hiđro là 18. Xác định phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp đầu
(bài 6.17-sách BTHH lớp 10 NC- NXBGD-2006)
Bài làm
Giả sử có 1 mol hỗn hợp khí
Gọi số mol của oxi là x => Số mol của ozon là 1-x
Theo giả thiết ta có
=>x = 0,75
Vậy
Ví dụ 3: Trong quá trình tổng hợp amoniac, áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của phản ứng giữ không đổi trước và sau phản ứng. Hãy xác định phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng. Nếu trong hỗn hợp đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng.
(bài 5 trang 58-SGK lớp 11 NC- NXBGD-2007)
Bài làm
Giả sử lúc đầu ta lấy 1 mol N2 và 3 mol H2
Trong một bình kín có nhiệt độ không đổi thì áp suất tỉ lệ thuận với số mol hỗn hợp khí =>
Vậy áp suất giảm đi 10% thì số mol của hỗn hợp khí cũng giảm 10%
=> n hỗn hợp khí sau phản ứng =
Giả sử có x mol N2 phản ứng
Phương trình hoá học: N2 + 3H2 2NH3
Số mol ban đầu 1 3 0
Số mol phản ứng x 3x 2x
Sau phản ứng 1-x 3-3x 2x
=> nhỗn hợp khí sau phản ứng = (1-x) + (3-3x) + 2x = 3 - 2x = 3,6 => x = 0,2
=>
Ví dụ 4: Cho cùng một lượng khí clo lần lượt tác dụng hoàn toàn với kim loại R (hoá trị I) và kim loại X (hoá trị II) thì khối lượng kim loaị R đã phản ứng gấp 3,375 lần khối lượng của kim loại X . Khối lượng muối clorua của R thu được gấp 2,126 lần khối lượng muối clorua của X đã tạo thành. Xác định tên hai kim loại
( Trích câu III đề 48 bộ đề TSĐH 1996)
Bài làm
Giả sử có 1 mol clo tham gia phản ứng
Phương trình phản ứng:
Cl2 + 2R 2RCl
Số mol 1 2 2
Cl2 + X XCl2
Số mol 1 1 1
Theo giả thiết (1)
(2)
Từ (1) và (2) ta có X là Cu (MX = 64)
Dạng 1: Đại lượng tự chọn là một mol
ở bài tập đầu này tôi hướng dẫn học sinh giải theo 3 cách khác nhau. Từ đó cho học sinh thấy ưu điểm khi sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất
Ví dụ 1: Hoà tan a gam một oxit kim loại hoá trị II (không đổi) bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 4,9% người ta thu được một dung dịch muối có nồng độ 5,88%. Xác định tên kim loại hoá trị II
Bài làm
Cách 1: Tính toán bình thường theo yêu cầu và số liệu bài cho
Gọi công thức của oxit hoá trị II là MO
(mol)
Phương trình phản ứng
MO + H2SO4 MSO4 + H2O
(mol)
Khối lượng dung dịch axit cần dùng:

áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
= moxit + maxit = a + (gam)
Khối lượng muối thu được: (gam)
Nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được:

=> M 24 ( M là Magie)
Cách 2: Giải theo phương pháp tự chọn lượng chất với đại lượng tự chọn là 1 mol
Giả sử có 1 mol MO phản ứng ( M + 16gam)
Phương trình phản ứng
MO + H2SO4 MSO4 + H2O
(mol) 1 1 1 1
Khối lượng dung dịch axit cần dùng:
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
= M + 16 + 2000 = M + 2016 (gam)

=> M 24 ( M là Magie)
Cách 3: Giải theo phương pháp tự chọn lượng chất với đại lượng tự chọn quy về 100
Giả sử có 100 gam dung dich H2SO4 4,9% tham gia phản ứng

Phương trình phản ứng
MO + H2SO4 MSO4 + H2O
(mol) 0,05 0,05 0,05
Khối lượng oxit ban đầu: a =
Khối lượng muối thu được:
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có
= moxit + maxit = 0,05(M + 16) + 100 = 0,05M + 100,8 (gam)

=> M 24 ( M là Magie)
Nhận xét: Qua ba cách giải trên ta nhận thấy khi giải bằng phương pháp tự chọn lượng chất - Cách giải ngắn gọn hơn rất nhiều.
- Giảm bớt được các phép toán phức tạp.
- Tuỳ vào bài toán mà ta chọn đại lượng nào tổng quát nào bằng một chất cụ thể để giải ngắn gọn hơn.
Ví dụ 2: Hỗn hợp khí gồm oxi và ozon có tỉ khối so với hiđro là 18. Xác định phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp đầu
(bài 6.17-sách BTHH lớp 10 NC- NXBGD-2006)
Bài làm
Giả sử có 1 mol hỗn hợp khí
Gọi số mol của oxi là x => Số mol của ozon là 1-x
Theo giả thiết ta có
=>x = 0,75
Vậy
Ví dụ 3: Trong quá trình tổng hợp amoniac, áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của phản ứng giữ không đổi trước và sau phản ứng. Hãy xác định phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng. Nếu trong hỗn hợp đầu lượng nitơ và hiđro được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng.
(bài 5 trang 58-SGK lớp 11 NC- NXBGD-2007)
Bài làm
Giả sử lúc đầu ta lấy 1 mol N2 và 3 mol H2
Trong một bình kín có nhiệt độ không đổi thì áp suất tỉ lệ thuận với số mol hỗn hợp khí =>
Vậy áp suất giảm đi 10% thì số mol của hỗn hợp khí cũng giảm 10%
=> n hỗn hợp khí sau phản ứng =
Giả sử có x mol N2 phản ứng
Phương trình hoá học: N2 + 3H2 2NH3
Số mol ban đầu 1 3 0
Số mol phản ứng x 3x 2x
Sau phản ứng 1-x 3-3x 2x
=> nhỗn hợp khí sau phản ứng = (1-x) + (3-3x) + 2x = 3 - 2x = 3,6 => x = 0,2
=>
Ví dụ 4: Cho cùng một lượng khí clo lần lượt tác dụng hoàn toàn với kim loại R (hoá trị I) và kim loại X (hoá trị II) thì khối lượng kim loaị R đã phản ứng gấp 3,375 lần khối lượng của kim loại X . Khối lượng muối clorua của R thu được gấp 2,126 lần khối lượng muối clorua của X đã tạo thành. Xác định tên hai kim loại
( Trích câu III đề 48 bộ đề TSĐH 1996)
Bài làm
Giả sử có 1 mol clo tham gia phản ứng
Phương trình phản ứng:
Cl2 + 2R 2RCl
Số mol 1 2 2
Cl2 + X XCl2
Số mol 1 1 1
Theo giả thiết (1)
(2)
Từ (1) và (2) ta có X là Cu (MX = 64)

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 3 to 26 are not shown in this preview.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
Hùng Vũ liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->