Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ligji për Sigurine ne Komunikacionin Rrugor i Republikes se Kosoves - Kosovo

Ligji për Sigurine ne Komunikacionin Rrugor i Republikes se Kosoves - Kosovo

Ratings:

4.77

(1)
|Views: 17,642|Likes:
Published by Marjan Dodaj

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Marjan Dodaj on Jul 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

 
LIGJILIGJIPPËËR SIGURINR SIGURINËËNNËËKOMUNIKACIONINKOMUNIKACIONINRRUGORRRUGOR
Republika e KosovRepublika e Kosovëëss
 
 Faqe 1 nga 21
Përshkrimi i Dispozitave nga Ligji Nr.
02/L-70 
 Ligji për Sigurinë ne Komunikacionin Rrugor 
 
Shuma edënimit(EU)
 
Numri ipoenëvenegati
 
Konfi.Pat.Shot.(muajt)
 
RRUGËT
Neni 8. 4 Nëse kryesi i cili vepron kundërshtim me rregullat e kushteve dhe mënyrës vendosjes sidhe mirëmbajtjes së sinjalizimit me rastin e konstruktimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjen e rrugëvepublike,650-2500
SHËNIMI I PUNIMEVE DHE PENGESAVE NË RRUGE
Neni 11.5 Nëse personi i punimeve rrugë i cili nuk bene sigurimin e vende punishtes me shenjaadekuate te komunikacionit, ditën – nate, me drita retra-reflektuese.650-250012.5 Nëse personi gjatë kryerjes punimeve rrugë ose kur ekzistojnë rrethana tjera, nuk eorganizon lëshimin alternativ në pajtim me dispozitat e këtij neni ose nuk e ka lejen sipasparagrafit 2 të këtij neni.530 -200012.6. Nëse personi fizik.( nuk bene lëshimin e veturave ne mënyre alternative)/ dhe nuk ka vendosurelemente retror-reflektuese te përcaktuara në paragrafin 3 dhe 4 të këtij neni.35
SHENJAT E KOMUNIKACIONIT
 13.5. Nëse personi përgjegjës vendos shenja komunikacionit rrugë dhe i cili vendosjen eshenjave e bënë në kundërshtim me rregullat e përcaktuara në paragrafin 1 dhe 2 të këtij neni.650 -6.50013.6.Nëse pjesëmarrësi ne komunikacion,
që nuk i përmbahet kufizimeve, ndalimeve dheobligimeve të shprehura përmes shenjave të komunikacionit
sipas paragrafit 3 dhe 4 te këtijneni.
35
14.4. Nëse personi përgjegjës për vendosjen dhe mirëmbajtjen e shenjave komunikacion. nuk e bënëqë shenjat e komunikacionit të vërehen si ditën edhe natën, si dhe nëse nuk i largon osezëvendëson shenjat e komunikacion. të cilat nuk iu përgjigjen ndryshimeve të kushteve tëkomunikacionit ose kërkesave të sigurisë në komunikacion.650 - 6.50015.3. Nëse personi i cili vendos çdo gjë qe nuk ka te bëje me shenjat e komunikacionit, si dhe ndalohetvendosja/largimi ose ndërrimin e domethënies se shenjës se komunikacion65 -17015.4. Nëse personi bënë vendosjen, largimin, ndryshimin dhe mirëmbajtjen e shenjave komunikacionit pa autorizim ose ndërrimin e domethënies së shenjës.530- 5.50016.2. Nëse personi fizik vepron kundërshtim me rregullat e këtij neni.(vendosen tabelat, shenjat,dritat, shtylla ose sende të ngjashme me të cilat mbulohet dukshmëria e shenjave. tekomunikacionit)65 -170
 
SHËRBIMI POLICOR I KOSOVËKOSOVO POLICE SERVICE KOSOVSKAPOLICIJSKA SLUŽBA
Zyra për informim public e SHPK-sëKomanda Kryesore e Policisë PrishtinëTel:038-504604 – 5799; Fax: 038-5080-1296Email:zyrainformimitkkp@kosovopolice.com
 
 
 Faqe 2 nga 21
16.3 Nëse ndërmarrja ose institucioni urdhëron/ autorizon personi sipas paragrafit 2 këtij neni. (vendosen tabelat, shenjat, dritat, shtylla ose sende të ngjashme me të cilat mbulohet dukshmëriae shenjave të komunikacionit, ose i verbon pjesëmarrësit).530 - 5.50020.3. Nëse rruge me dy shirita ne komunikacion te ndare veç e veç nuk i respekton shenjat ne
SEMAFOR dritën e kuqe.
 65 -1302 pikënegat.2-6 muaj22.4. Nëse personi përgjegjës për vendosjen ose mirëmbajtjen e ishujve këmbësorëve, ishujvepër orientimin e komunikacionit ose të objekteve tjera në rrugë të cilat nuk janë te shënuara meshenja me drita dhe ngjyra.530 -5.30024.3. Nëse personi është përgjegjës për vendosjen e shenjave rrugë, nuk i vendos shenjat: vijënpërkatëse gjatësore në rrugë, kurse në rrugët rajonale dhe magjistrale, të shënuara edhe mevija anësore.650 -6.500
SHËNIMI I KALIMIT TE RRUGËS NËPËR VIJËN HEKURUDHORE
25.3 Nëse personi përgjegjës për vendosjen e shenjave komunikacionit dhe sinjaleve ndriçueseakustike para vendkalimit mbi hekurudhë, nëse nuk i vendos me dispozitat të këtij neni.650- 6.50030.3.Nëse personi përgjegjës për vendosjen e shenjave ndriçuese të komunikacionit ose t
ё
sinjalevendriçuese akustike,- vendkalimet e rrugës ne nivel( barrierat dhe gjysmë-barrierat/ duhet te janë te dukshme650- 6.500
SHENJAT QË JAPIN PËRSONAT E AUTORIZUAR
 32.4.
Mos respektim i shenjës - urdhrit gjatë rregullimit të komunikacionit nga POLICËT
prej 130 1 pikë32.5.Nëse pjesëmarrësi në komunikacion,me përjashtim të shoferit të mjeteve motorike, q
ё
nukvepron sipas kërkesave të shprehura me ndihmën e shenjave ose sipas urdhrit të personit tëautorizuar i cili kryen kontrollin dhe rregullimin e komunikacionit në rrugë.prej 35
RREGULLAT E KOMUNIKACIONIT
35.5Nëse personi qe urdhëron ose lejon në rrugë, trotuar ose n
ё
brezin mbrojtës të rrugës tëvendoset mjeti i dëmtuar, i pa përdorur, i pa regjistruar, të hidhen në rrugë ose trotuarmbeturinat ose sendet të cilat mund të rrezikojnë sigurinë në komunikacion, ose të cilat mund tëndotin ambientin si dhe nëse nuk i largon nga rruga dhe nga trotuari mjetet, mbeturinat, sendetdhe të ngjashme.650- 2.50035.6. Nëse pjesëmarrësi komunikacion lejon ne vepron kundërshtim me rregullat e paragrafit 1, 2dhe 3 të këtij neni.prej 3536.3.Nëse personi, Rrugën publike, brezin mbrojtës, trotuarin e dëmtohen ose t
ё
shfrytëzohenpër qëllime të tjera (material ndërtimor, sendet, ose të ngjashme),prej 7036.4. Nëse ndërmarrja ose institucioni emër dhe brenda autorizimeve cilës ka vepruarpersoni i përcaktuar në paragrafin 3 të këtij neni.650 -2.50039.4. Nëse personi zyrtar qe ia jep shenjën e qasjes personit me aftësi te kufizuara i cili nuk i plotësonkushtet e përcaktuara në këtë nen.270 -1.70039.5. Nëse personi e përdor shenjën e qasjes por nuk është person me aftësi kufizuara. prej 35

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kosova Ime liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Emrolina Duriqi added this note
po kome nevoj me gjet nenin per: ADAPTIMIN E SYVE NGA TERRI NE DRITE DHE ANASJELLTAS, ju lutem nese e gjen najkush qitu le ta ktheje pergjigjen ...... ???
maletmebor liked this
maletmebor liked this
Leonit Qevani liked this
Milazim Humaj liked this
Albionë R. Zh liked this
Mamir Hodo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->