Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5440, 26.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5440, 26.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 651|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

 
Najva`nije je da se uspostavi efikasna vlast koja mo`e prevazi}i probleme koji ve} godinama ~ekaju
Svi znaju da }e, ako se glavne politi~ke snage isklju~e, biti vrlo te{ko voditi zemlju
Koliko zara|uju bh. vojnici u mirovnim misijama
B
osna i Hercegovina trebasna`nu vlast na dr`avn-om i entitetskom nivou, ato }e biti vrlo te{ko napr-aviti bez najja~ih srpskih i hrva-tskih stranaka, izjavila je za „Av-az“ Doris Pak, izvjestiteljica Evr-opskog parlamenta za BiH.- Bo{njaci dobro znaju da BiHbez Srba i Hrvata ne}e biti ista.Ne mislim da Bo{njaci imaju ta-kve namjere, ali svi znaju da }e,ako se glavne politi~ke snageisklju~e, biti vrlo te{ko voditi ze-mlju - ka`e Pak.
 5. strana
INTERVJU
Doris Pak, izvjestiteljica Evropskog parlamenta
Saznajemo:Sva|e potresaju izborne gubitnike
NOVI VELIKIRASKOLU SDA
Sarajevo:Nepo{tivanje zakonske obaveze
PROFESORIIZBJEGLI TESTOVENA ALKOHOLI NARKOTIKE
Skandal:Poslanici i delegati pune d`epove
NAROD ]E I DR@AVNIMPARLAMENTARCIMAPLA]ATI NERAD
O t k r i vamo 
   9 .  s   t  r  a  n  a   7 .  s   t  r  a  n  a   1   1 .  s   t  r  a  n  a
LAGUMD@IJAIDODIK
MORAJU NA]I RJE[ENJE
 Afganistan: Trenutno su na{i vojnici u zajedni~koj bazi u opasnoj provinciji Helmand 
(AFP)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 26. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5440
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevnica u Afganistanu do 115 eura
 
Afere:„Energoinvestova“ firma k}erka pred kolapsom
KAKO SU SLOVENCI UNI[TILIPERSPEKTIVNU BH. KOMPANIJU
 2. strana
 3. strana
Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Ve}ina roditelja i ne zna da vrti} koji poha|anjihovo dijete nije legalan
- Uz sve probleme koji su pogodiligra|ane, evo jo{ jedan krupniji me|u njima. Naime, uz sadave} obavezno pred{kolsko obrazovanje, roditelji i ne znaju ko-me djecu ostavljaju na ~uvanje. Kakve sve probleme to mo`eizazvati i u odgoju i u razvoju djeteta, to nadle`ne inspekcije ivlasti ne brine, izgleda, mnogo. Sramota!
(Crystal Waters)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,26. oktobar/listopad 2010.
2
 Mun: Nu`no ~lanstvo u NATO-u i EU
Ambasador SAD Patrik Mun za „TV Liberty“
Tu smo da ostanemo
Do sada smo ulo`ili 1,5 milijardi dolara na ime pomo}i
I dalje smo posve}eni da poma`emo BiH
Ameri~ki ambasador u BiH Pa-trik Mun (Patrick S. Moon) dao jeintervju za „TV Liberty“, televizi-jsku ku}u koju sponzoriraju Sjedi-njene Dr`ave i koja djeluje u okvi-ru Radija „Slobodna Evropa“.U kra}em razgovoru emitira-nom ju~er, Mun je istakao da suSAD „tu da ostanu“.- Ovdje smo otvorili velikuambasadu. Ona je osma po veli~iniu Evropi. Do sada smo ulo`ili 1,5milijardi dolara na ime pomo}i. Idalje smo posve}eni da poma`emoBiH - kazao je ambasador Mun.On je istakao spremnost SADda doma}im vlastima poma`u uprocesu reformi, posebno kada suu pitanju reforme za ~lanstvo BiHu EU i NATO-u te promjene Usta-va BiH.Mun je istakao da postoji spre-mnost stranaka u BiH da se pristu-pi tim reformama i naglasio da seradi o izmjenama korak po korak.- SAD su tu da pomognu, ali jeodluka na bh. liderima - kazao jeon.Precizirao je i da su potrebnepromjene u oblasti vladavine pra-va, poput izvr{enja presude Evro-pskog suda za ljudska prava, terje{avanje statusa dr`avne imovi-ne, ali i u oblasti ekonomije otvar-anjem novih radnih mjesta, te vi{eizvoza i vi{e investicija.- Mi `elimo vidjeti prosperite-tnu, suverenu i demokratsku BiH inajbolji na~in da se podr`e vlastiBiH jeste da se va{a zemlja uklju~iu NATO i EU. Mi }emo podr`atbh. lidere da to ostvare, ali je nanjima da se to i desi - kazao jeMun.
S. N.
Telekom operateri u BiH jo{imaju monopolisti~ki polo`aj, aRegulatorna agencija za komuni-kacije (RAK) u BiH nema dovo-ljno ovla{tenja da ih disciplinirau smislu za{tite potro{a~a dok neza`ive standardi EU za za{titupotro{a~a u svim oblastima, patako i u telekomunikacijama.- To konkretno zna~i da, akokorisnik telekoma `eli promije-niti operatera, operater je du`anto uraditi u roku od jednog dana,za 24 sata. To podsti~e servisneprovajdere da pobolj{aju uslugekako bi zadr`ali korisnika - ka-zao je Jan Volden (Ian Walden) slondonskog Univerziteta „QueenMary“, prenosi „Slobodna Evro-pa“.Generalni direktor RAK-a Ke-mal Huseinovi} smatra da se uoblasti regulacije telekom operate-ra mo`e uraditi jo{ mnogo toga ka-ko bi se oja~ali kapaciteti RAK-a usmislu provo|enja regulatornihaktivnosti i harmonizacije s pra-ksom EU.
AFERE
„Energoinvestova“ firma k}erka pred kolapsom
Kako su Slovenci uni{tiliperspektivnu bh. kompaniju
Radnicima dvije i po godine nisu upla}eni doprinosi, a posljednju pla}u primiliza maj
Porezna uprava utvrdila da je utajeno vi{e od 990.000 KM poreza
Nekada uspje{na dr`avna „Ene-rgoinvestova“ firma k}erka „Dale-kovodizgradnja“ iz Bla`uja, koja jeprije rata zapo{ljavala vi{e od 520radnika, privatizacijom je pre{la uvlasni{tvo slovenskih fondova i ba-naka, a onda je, uz razne mahinaci-je Uprave preduze}a, dovedena pr-ed kolaps.Za oko 65 radnika, koliko ih jedanas preostalo, ve} dvije i po godi-ne nisu upla}eni doprinosi, a po-sljednju pla}u primili su za maj.
^udne stvari
Zbog svega su prevareni radniciprotiv Uprave dru{tva podnijeli pr-ijave policiji, i federalnoj i kantona-lnoj, a o svemu su obavije{tene iFederalna porezna uprava i Fina-nsijska policija.Predsjednik Sindikata ove fir-me Hamdija Bulbul kazao nam jeda su radnici upozoravali Nadzorniodbor i vlasnike u Sloveniji na kri-minalne radnje koje se de{avaju.No, bez ikakvog uspjeha.- Predo~ili smo na{im na-dle`nim institucijama da je otvor-en tre}i ra~un, putem kojeg seizvla~e pare u Sloveniju. ^ak je iPorezna uprava utvrdila da je uta-jeno vi{e od 990.000 maraka pore-za. Vlasnike smo upozoravali da sesklapaju {tetni ugovori mimo fir-me, da se nekim fiktivnim ugovor-ima radnici {alju u Moldaviju i Er-meniju, ali bez ikakvog uspjeha -tvrdi Bulbul.Iako je firma privatizirana 2002.godine, radnici upozoravaju da kr-ah po~inje 2007., kada na njeno~elo dolaze direktor Edin Delali} itehni~ki direktor Zahrudin Ahme-tovi}. Biv{i prokurista firme SmajoPolimac sakupio je kompletnu do-kumentaciju u kojoj su dokazanesve kriminalne radnje Uprave.- Mutne radnje u firmi do-ga|aju se ve} tri godine. Napri-mjer, Op}ina Ilid`a uplatila je fir-mi 280.000 KM za izuzeto ze-mlji{te. S tim novcem direktor De-lali} je oti{ao u Njema~ku, gdje jebio 28 dana, navodno tra`e}i novumehanizaciju. Nakon toga vratio seda bi mehanizaciju, ako se onamo`e tako nazvati, jer je u katastr-ofalnom stanju, kupio od firme„Holland“ iz Kiseljaka. [ta je radiou Njema~koj, to niko ne zna - tvrdiPolimac.Kako se upravlja firmom, poka-zuje i anga`man na Kosovu, koji jevodio Ahmetovi}. Iako je, naime,ugovorom vrijednim 2.350.000KM firmi trebalo pripasti vi{e od50 posto profita, sve se pretvorilo ufijasko.
Ukradeni dokumenti
- Ahmetovi} je sve ispla}ivao naruke. Onda se dogodila nevjerova-tna stvar. Obavijestio nas je da jeukradena kompletna dokumenta-cija na Kosovu, priznanice, knji-ge... Tako je i dan-danas ostalo ne-jasno koliko je para nestalo - tvrdiPolimac.Isto se dogodilo kada su radniciputem slovenske firme „Elsa“anga`irani u Moldaviji. Polimacka`e da su tada napravljeni fiktivniugovori, da je prodata radna snaga,a Slovenci su ostali bh. firmi du`ni120.000 KM.
 F. KARALI]
 Faksimil prijave koju su radnici podnijeli protiv Uprave dru{tva Polimac: Dokazi o kriminalu
(Foto: I. [ebalj)
Radnik Mehmed Fejzagi}upozorava da je zbog kriminalakoji godinama ~ini Uprava firmevrijednost „Dalekovodizgradnje“umanjena za nekoliko milionaKM. Danas se procjenjuje nane{to vi{e od dva miliona, dok jepred privatizaciju vrijedila oko~etiri miliona maraka.- Radi se o sprezi Uprave i Na-dzornog odbora. Oni su odgovor-ni za sve. Najbolji primjer je me-hanizacija, koja je pla}ena vi{e od300.000 maraka, a radi se oobi~nom sme}u. I, jo{ gore, dokna{i rovokopa~i stoje u krugu fir-me i ve} dvije godine truhnu,anga`iraju se podizvo|a~i i oba-vljaju poslove - upozorava Fejza-gi}.
Kriminalna sprega Uprave i NO
Volden: Discipliniranje operatera
Jan Volden s Univerziteta „Queen Mary“
Monopolisti~ki polo`aj bh. telekom operatera
[ef italijanske diplomatije Franko Fratini
Uz pomo} novog bh. vodstvado evropskog mentaliteta
Sporazum Beograda i Pri{tinete prevladavanje etni~kih podjelau BiH neki su od bitnih elemena-ta za daljnju stabilizaciju regijekojoj je Evropska unija obe}alaevropsku perspektivu i budu}e~lanstvo, ocijenio je za ljublja-nsko „Delo“ italijanski ministarvanjskih poslova Franko Fratini(Franco Frattini).Potpora srbijanske javnosti~lanstvu u EU u samo nekolikomjeseci pove}ala se sa 40 na 60posto nakon {to je Brisel liberali-zirao vizni re`im za njenegra|ane. To isto treba o~ekivati iu BiH, iako su nedavni izbori utoj zemlji pokazali da su „bira~i idalje etni~ki orijentirani“, dodaoje Fratini, prenijela je Fena.- Na{a je zada}a da uz pomo}novog vodstva u BiH taj na~in ra-zmi{ljanja preusmjerimo premapravom evropskom mentalitetu -kazao je Fratini.
 Fratini: Prevladati podjele
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,26. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
@
 avaz.ba)
Izborneprevare
Do 19 sati glasaju bira~i, poslije 19 sati bira~kiodbori. Iako zvu~i kao {ala, ova re~enica oslikavasu{tinu demokratije na bosanski na~in
Do 19 sati glasaju bira~i, poslije 19 sati bira~ki odbori. Iakozvu~i kao {ala, ova re~enica oslikava su{tinu demokratije na bosa-nski na~in u kojoj, umjesto gra|ana, izborne rezultate odre|ujustrana~ki kadrovi pravilno raspore|eni po bira~kim mjestima.Upravo iza 19 sati, kada se zatvore bira~ka mjesta, po~inje pra-vo „glasanje“ kojim se odre|uju izborni pobjednici, biraju zastu-pnici ili, da budemo potpuno precizni, la`iraju izbori. Iako je tomanje-vi{e javna tajna, svi se prave naivni i neupu}eni. ^ak i onikojima je to posao - Centralna izborna komisija BiH.Kako, osim izbornim in`injeringom i me{etarenjem, objasniti da,naprimjer, potpuno anonimna djevojka iz Sapne, kandidatkinja SDAi budu}a kantonalna zastupnica, o kojoj ni internet-pretra`iva~ Goo-gle ne zna ni{ta, u stotinjak kilometara udaljenim Banovi}ima dobijeskoro 1.500 glasova, skoro dva puta vi{e od i izvan TK prepoznatlji-vog nosioca liste te stranke, Bajazita Ja{arevi}a?! [ta tek od me{etaraiz SDA mogu o~ekivati kandidati drugih stranaka?Ipak, najeklatantniji primjer izborne prevare je skoro pola mili-ona neva`e}ih listi}a, od kojih je, opet, najve}i broj onih koji su pr-azni, nepopunjeni, uba~eni u glasa~ke kutije. I umjesto da budeutvr|eno kako i za{to se toliko praznih listi}a na{lo u kutijama, izCIK-a dobijemo u najmanju ruku neozbiljno obja{njenje da se radio revoltu gra|ana.Zamislite izrevoltiranog Bosanca i(li) Hercegovca koji izgubisat vremena za odlazak do bira~kog mjesta i ~ekanje u redu samoda bi u kutiju ubacio prazan listi}?! Tako revolt ne iskazuju ni hla-dni [ve|ani, a kamoli temperamentni Bosanci. Ako je ve} izrevo-ltiran, Bosanac ili ne}e iza}i na izbore ili }e glasa~ki listi} iskri`atiuzdu` i poprijeko, a najvjerovatnije dopisati i kakvu so~nu psovkui svima pobrojati sve po spisku. Svoji smo, valjda se dovoljno po-znajemo.Iz CIK-a su najavili provjere pristiglih pritu`bi, naredili i pono-vno brojanje glasova za srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH, ali se te{kooteti utisku da se taj posao radi reda radi, da bi se ispo{tovala forma,bez ula`enja u su{tinu problema - onoga {to se doga|a od 19 sati patamo do pono}i, dok sve ne bude „uredno popisano i zape~a}eno“.Ako se tome ne stane ukraj, ako }e umjesto nas, gra|ana, zastu-pnike u parlamentima i ~lanove Predsjedni{tva birati bira~kiodbori, onda vi{e nema smisla ni izlaziti na izbore.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
 Provincija Helmand: Baze me|unarodnih snaga
OTKRIVAMO
Koliko zara|uju bh. vojnici u mirovnim misijama
Dnevnica u Afganistanuod 105 do 115 eura
U BiH primaju redovnu pla}u
Vojnici se trenutno adaptirajuu zajedni~koj bazi u Helmandu
Bh. vojnici koji su prije neko-liko dana otputovali u mirovnumisiju u Afganistanu za {est mje-seci, koliko }e boraviti u toj ze-mlji, zaradit }e izme|u 37.800 i41.400 maraka.
Simboli~na razlika
Kako je ju~er za „Dnevniavaz“ otkrio ministar odbraneBiH Selmo Cikoti}, dnevnicana{im vojnicima, koja }e bitipla}ana iz kase OSBiH, bit }eizme|u 105 i 115 eura, odnosno210 i 230 KM. To zna~i da }e onimjese~no zara|ivati izme|u 6.300i 6.900 maraka.Osim toga, dok su u Afgani-stanu, primat }e i pla}u koju ima-ju u Oru`anim snagama BiH.- Dnevnice u Afganistanu si-mboli~no se razlikuju prema odgo-vornosti koju svaki od njih ima.Istina je da su oni manje-vi{e iz-lo`eni istom nivou rizika, ali, ipak,pravimo simboli~nu razliku premapozicijama koje obavljaju - poja-snio nam je ministar odbrane BiH.Od njega smo saznali i da na{ivojnici za odlazak u mirovne misi-je ne potpisuju nikakve posebneugovore.- Svi oni dobrovoljno su se pri-javili. Jo{ prije nekoliko godinaizjavili su da su spremni slu`itiovakvoj misiji. Prakti~no, kadasmo krenuli s obukom za Irak,gdje je i{lo nekoliko na{ih vojnika,kontinuirano smo nastavili s obu-kom koju nikako nismo prekidali.Iz tog potencijala birali smo ljudeza ovu misiju - isti~e Cikoti}.
Stroga pravila
U ovom trenutku, kako smo sa-znali, bh. vojnici nalaze se u zaje-dni~koj bazi u opasnoj afganista-nskoj provinciji Helmand, u kojojse adaptiraju i dodatno obu~avajuprije zvani~nog raspore|ivanja.- Tu }e biti jo{ neko vrijeme.Pravila njihovog anga`iranja nedozvoljavaju da dajemo vi{e deta-lja. Oni su ve} na prostoru He-lmanda, ali jo{ nisu u bazi u kojoj}u izvr{avati misiju - zaklju~io jeCikoti}.
S. RO@AJAC
Cikoti}: Dobrovoljni odlazak 
„Avaz“ saznaje
Federalni ministar na turneji po Aziji
Valjda u namjeri da dobro iskoristi svoje poslje-dnje dane na vlasti, federalni ministar energije,industrije i rudarstva Vahid He}o otisnuo se na tur-neju po Aziji! Kako „Avaz“ saznaje, He}o je s po-ve}om delegacijom otputovao u Indiju, gdje }e osta-ti cijelu ovu sedmicu. Navodno }e u~estvovati naMe|unarodnoj ministarskoj konferenciji o obno-vljivim izvorima energije.Da je ovo jedna u nizu privatno-strana~kih po-sjeta, kako je uostalom tokom mandata i radio kri-minalizirani ministar, potvr|uje i ~injenica da jeHe}o sa sobom poveo suprugu Sabinu, direktora„Elektroprivrede BiH“ Amera Jerlagi}a i druge nje-mu bliske i drage saradnike.U Vladi FBiH nisu nam mogli otkriti detalje po-sjete. Vjeruje se da iza posjete ponovo stoje izvjesniposlovi u elektroenergetskom sektoru i da je namje-ra He}e i Jerlagi}a da po Indiji tra`e „strate{ke par-tnere“ za svoje poslove!Dakako, njihova putovanja platit }e oni koji suHe}inu Stranku za BiH te{ko kaznili na proteklimizborima - gra|ani ove zemlje.
 F. V.
Vahid He}o otputovao sa suprugom u Indiju
Sabina i Vahid He}o: Posljednji dani divne vlasti 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mile Milic liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->