Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12-295s

12-295s

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Iagar

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Iagar on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
t*r*' I
f;DELAI
IeecnerJ
-ql
SSCRET
Ex lil/
GWERNULREPT]BLICIIMOLDOVA
VICDPRIM-MINISTRU
n4/2'29,r:
oLln23,o,P,oog
Pwa'1"u,-truL'6a^r.tf. 2,/o-6td./'tr16,o/"e/o
Mi ste,, ffli,lill,ililHfilil
incontextulndicalieiMinisteruluiFinanlelornr.02/l-17din 08.04.09,uprivirela reducereaheltuielilorbugetareu 20oh,rog,la operareamodificdrilor,sdse!in6contqinu fieafectateacelepoziliicare pot provocareacliisocialenegative.Viceprim-ministru
VictorSTEPANIUC
ex.L.Melnictel.250-30
I
t/,oe&et"o
 
Ppcttr,cer.6cz
i0l.flaru
T
MINISTERULEDUCATIEI$ITINERETULUIAL REPUBLICil MOLDOVA
PialaMarii AdunSriNafionale,nr. I MD-2033ChiginduRepublicaMoldovatel.23-3348, ax: 23-35-15
IIPOCBEPEC
flrqa Mapuii
MA-2033 Kurur.rueyrer.23-33-48,faxc
6o499 N,.
S-94/
DoamneiZinaidaGRECEANIIPrim-ministrual Republicii MoldovaMultstimati doamni Prim-ministru"in contextulexecutdrii ndicaliei MinisteruluiFinanfelor nr.02ll-17din08aprilie2009, cuprivirelareducereacheltuielilor insumide 192,0mlnleipecomponentade bazd a bugetuluiaprobatpeanul 2009 MinisteruluiEducalieiqiTineretului in sumdde918,5 mln lei,menliondm ci aceastavizeazd activitateainstituliilor la toate articolelede cheltuieli,nclusivplatamdrfurilorqiserviciilor,careincludserviciilecomunale,obiecteledeigiendpentrucopii din intemategicaseledecopii,procurarea?mbrbcdmintei, ncdllSminteiiinventaruluimoale,practicadeproducfieaelevilor, repara[iile urenteale clSdirilorq.a.Ministerul EducalieigiTineretului aexaminatde comun cu MinisterulFinan{elor,situafia creatd,precumgioportunitSlilededepdqireaproblemei.Jinindcontderecomanddrile MinisteruluiFinantelor,aufostidentificateurmdtoareleeventuale olulii.1.MicSorareaplafonuluide acordare a burselorde studiielevilordininstituliile detnvdldmintsecundqrrofesionalde la 100% a 70%(economiiposibile17,0mln.ei anual, nprezenteneficiazd e bursd2l4IBelevi).MicSorareaplafonuluide acordareoburselor de studii elevilor dininstituliilede tnvdldmtnt mediu de specialitate de la 70% la 50o%,in acest cazbugetulaprobatMinisterului EducafieigiTineretului se vareducecucca.5,8 mln leianual.Micsorareaplafonuluide acordqreaburselor de studii studen{ilor dininstituliile superioaredetnvdydmtntela70%a50%o,conomiilevor constitui 14,0mln lei anual.MicSorareapldonuluide acordare a burselor de studii studenlilorciclului IIdininstituliile superioare deinvdldmintdela 70%la20ok,cevapermitereducereabugetului u cca.3,0mln.lei anual.Asfel, in cazul aplicdriipropunerilorncauzd se va reducebugetul aprobatpentruanul2009Ministerului EducalieiqiTineretului cu cca. 40,0 mlnlei anual,inclusivpentruperioadadmasdinda sfrrqitulanuluicurentcca.20,0 mln lei.
aI\NER€;;S
,.#&6v(
b-t-2/3s
 
2. Achitarea integrald a taxeipentrucazare tncdminele instituliilordeinvdydmtnt e cdtretoli beneficiarii,exceplieiindcopii orfaniqipersoaneleflatesub uteld.Conformmetodologieide calculare acostuluicazdriiin instituliiledeinvdldmint dinrepublici,,Cuprivirelataxele de cazare n cdminelenstituliilor destat denvdldmintsecundarrofesional,mediu de specialitate,uperiorgidindomeniulgtiinleiqiinovdrii" aprobatdprinHotdrirea Guvernului nr. 99din 30.01.2007, elevii,studenfii,masteranzii, doctoranzii, rezidenfii, secundaria[iiclinici, auditoriiaicursurilor deperfeclionaregialte categorii de locatariachitd de la 15pindla 50 lasutddin costuleal calculat15a sutdachiztd leviigcolilorprofesionale,40lautdeleviiqistudenliinstituliilordeinvdfdmintmediude specialitateisuperior,50 la-achitdmasteranzii).Propunerea in cauzd vapermitereducerea bugetuluiaprobat aprobatMinisterului EducalieiqiTineretuluicu cca. 52,0 mln leianual,inclusivpentruperioada indla sfirgitul anului-14,0mln lei.3.Micqorareaplanuluide tnmatriculare o elevilorqistuden[ilor dininstituliile detnvdydmintuperiorqimediu de specialitate cu 30okcomparativcuanuldestudii 2007-200Bsauaproximativ cu55Yoinraport cuanul de studii 2008-2009,economiileosibile470mln. lei, nclusivpinda sfrrqitulanului18mln.lei.Astfel,punerean aplicareaeventualelor olufii expusevapermiteeducereacheltuielilorpecomponentade bazd a bugetuluipentru perioadadepindlasfrrqitulanului in mdrimede 52,0 mln lei, ceea ce nu acoperd sumade192,0 mln leirecomand tdde MinisterulFinanfelor.in context, solicitSmopinia Dumneavoastrdprivind propunerileexpuse(burse,axa de cazate,admitere).
Curespect,LarisaSavga.ministru

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->