Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Kapitulli I Dispozitat Themelore
Neni 1 [Përkufizimi i Shtetit]
Neni 2 [Sovraniteti]
Neni 3 [Barazia para Ligjit]
Neni 4 [Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit]
Neni 6 [Simbolet]
Neni 7 [Vlerat]
Neni 8 [Shteti Laik]
Neni 9 [Trashëgimia Kulturore dhe Fetare]
Neni 10 [Ekonomia]
Neni 11 [Valuta]
Neni 12 [Pushteti Lokal]
Neni 13 [Kryeqyteti]
Neni 14 [Shtetësia]
Neni 15 [Shtetasit jashtë Vendit]
Neni 16 [Epërsia e Kushtetutës]
Neni 18 [Ratifikimi i Marrëveshjeve Ndërkombëtare]
Neni 20 [Bartja e Sovranitetit]
Kapitulli II Të Drejtat dhe Liritë Themelore
Neni 21 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 23 [Dinjiteti i Njeriut]
Neni 24 [Barazia para Ligjit]
Neni 25 [E Drejta për Jetën]
Neni 26 [E Drejta e Integritetit Personal]
Neni 27 [Ndalimi i Torturës, Trajtimit Mizor, Çnjerëzor ose Poshtërues]
Neni 29 [E Drejta e Lirisë dhe Sigurisë]
Neni 30 [Të Drejat e të Akuzuarit]
Neni 32 [E Drejta për Mjete Juridike]
Neni 33 [Parimi i Legalitetit dhe Proporcionalitetit në Rastet Penale]
Neni 35 [Liria e Lëvizjes]
Neni 36 [E Drejta e Privatësisë]
Neni 37 [E Drejta e Martesës dhe Familjes]
Neni 38 [Liria e Besimit, e Ndërgjegjes dhe e Fesë]
Neni 39 [Konfesionet Fetare]
Neni 40 [Liria e Shprehjes]
Neni 41 [E Drejta e Qasjes në Dokumente Publike]
Neni 42 [Liria e Medieve]
Neni 43 [Liria e Tubimit]
Neni 44 [Liria e Asociimit]
Neni 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes]
Neni 46 [Mbrojtja e Pronës]
Neni 47 [E Drejta për Arsimin]
Neni 48 [Liria e Artit dhe e Shkencës]
Neni 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të Profesionit]
Neni 51 [Mbrojtja Shëndetësore dhe Sociale]
Neni 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut]
Neni 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave]
Neni 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore]
Neni 57 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 62 [Përfaqësimi në Organet e Pushtetit Lokal]
Kapitulli IV Kuvendi i Republikës së Kosovës
Neni 63 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 64 [Struktura e Kuvendit]
Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit]
Neni 66 [Zgjedhja dhe Mandati]
Neni 67 [Zgjedhja e Kryetarit dhe Nënkryetarëve]
Neni 68 [Seancat]
Neni 69 [Orari i Seancave dhe Kuorumi]
Neni 70 [Mandati i Deputetëve]
Neni 71 [Kualifikimet dhe Barazia Gjinore]
Neni 72 [Papajtueshmëria]
Neni 73 [Pamundësia e Kandidimit]
Neni 74 [Ushtrimi i Funksionit]
Neni 75 [Imuniteti]
Neni 76 [Rregullorja e Punës]
Neni 77 [Komisionet]
Neni 78 [Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve]
Neni 79 [Nisma Legjislative]
Neni 80 [Miratimi i Ligjeve]
Neni 81 [Legjislacioni me Interes Vital]
Neni 82 [Shpërndarja e Kuvendit]
Kapitulli V Presidenti i Republikës së Kosovës
Neni 83 [Statusi i Presidentit]
Neni 84 [Kompetencat e Presidentit]
Neni 85 [Kualifikimi për Zgjedhjen e Presidentit]
Neni 86 [Zgjedhja e Presidentit]
Neni 87 [Mandati dhe Betimi]
Neni 88 [Papajtueshmëria]
Neni 89 [Imuniteti]
Neni 90 [Mungesa e Përkohshme e Presidentit]
Neni 91 [Shkarkimi i Presidentit]
Kapitulli VI Qeveria e Republikës së Kosovës
Neni 92 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 93 [Kompetencat e Qeverisë]
Neni 94 [Kompetencat e Kryeministrit]
Neni 95 [Zgjedhja e Qeverisë]
Neni 96 [Ministritë dhe Përfaqësimi i Komuniteteve]
Neni 98 [Imuniteti]
Neni 99 [Procedurat]
Neni 100 [Mocioni i Votëbesimit]
Neni 101 [Shërbimi Civil]
Kapitulli VII Sistemi i Drejtësisë
Neni 102 [Parimet e Përgjithshme të Sistemit Gjyqësor]
Neni 103 [Organizimi dhe Jurisdiksioni i Gjykatave]
Neni 104 [Emërimi dhe Shkarkimi i Gjyqtarëve]
Neni 105 [Mandati dhe Riemërimi]
Neni 106 [Papajtueshmëria]
Neni 107 [Imuniteti]
Neni 109 [Prokurori i Shtetit]
Neni 110 [Këshilli Prokurorial i Kosovës]
Neni 111 [Avokatura]
Kapitulli VIII Gjykata Kushtetuese
Neni 112 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 113 [Jurisdiksioni dhe Palët e Autorizuara]
Neni 114 [Përbërja dhe Mandati i Gjykatës Kushtetuese]
Neni 115 [Organizimi i Gjykatës Kushtetuese]
Neni 116 [Efekti Juridik i Vendimeve]
Neni 117 [Imuniteti]
Neni 118 [Shkarkimi]
Kapitulli IX Marrëdhëniet Ekonomike
Neni 119 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 120 [Financat Publike]
Neni 121 [Prona]
Neni 122 [Përdorimi i Pasurisë dhe Burimeve Natyrore]
Kapitulli X Qeverisja Lokale dhe Organizimi Territorial
Neni 123 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 124 [Organizimi dhe Funksionimi i Vetëqeverisjes Lokale]
Kapitulli XI Sektori i Sigurisë
Neni 125 [Parimet e Përgjithshme]
Neni 126 [Forca e Sigurisë e Kosovës]
Neni 127 [Këshilli i Sigurisë i Kosovës]
Neni 128 [Policia e Kosovës]
Neni 129 [Agjencia e Kosovës për Inteligjencë]
Neni 130 [Autoriteti Civil i Aviacionit]
Neni 131 [Gjendja e Jashtëzakonshme]
Kapitulli XII Institucionet e Pavarura
Neni 132 [Roli dhe Kompetencat e Avokatit të Popullit]
Neni 133 [Zyra e Avokatit të Popullit]
Neni 134 [Kualifikimi, Zgjedhja dhe Shkarkimi i Avokatit të Popullit]
Neni 135 [Raportimi i Avokatit të Popullit]
Neni 136 [Auditori i Përgjithshëm i Kosovës]
Neni 139 [Komisioni Qendror i Zgjedhjeve]
Neni 140 [Banka Qendrore e Kosovës]
Neni 141 [Komisioni i Pavarur i Medieve]
Neni 142 [Agjencitë e Pavarura]
Kapitulli XIII Dispozitat Përfundimtare
Neni 143 [Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës]
Neni 144 [Amendamentimi]
Kapitulli XIV Dispozitat Kalimtare
Neni 148 [Dispozitat Transicionale për Kuvendin e Kosovës]
Neni 149 [Miratimi Fillestar i Ligjeve me Interes Vital]
Neni 150 [Procesi i Emërimit të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve]
Neni 153 [Prania Ndërkombëtare Ushtarake]
Neni 154 [Trupat e Mbrojtjes të Kosovës]
Neni 155 [Shtetësia]
Neni 156 [Refugjatët dhe Personat e Zhvendosur Brenda Vendit]
Neni 157 [Auditori i Përgjithshëm i Kosovës]
Neni 158 [Autoriteti Qendror Bankar]
Neni 160 [Ndërmarrjet në Pronësi Publike]
Neni 161 [Transicioni i Institucioneve]
Neni 162 [Hyrja në Fuqi]
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KUSHTETUTA E KOSOVËS

KUSHTETUTA E KOSOVËS

Ratings: (0)|Views: 53|Likes:
Published by Sedat Imeri

More info:

Published by: Sedat Imeri on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 25 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 29 to 73 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
burimkl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->