Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
22Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sitchin Z - Zaginiona ksiega Enki

Sitchin Z - Zaginiona ksiega Enki

Ratings:

4.91

(1)
|Views: 7,682|Likes:
Published by Wiesiu
Sitchin Z - Zaginiona księga Enki
Sitchin Z - Zaginiona księga Enki

More info:

Published by: Wiesiu on Jul 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
W bibliotece nippuryjskiej odkryto długi tekst cytujący wy- powiedź Enki:„Kiedy zbliżyłem się do tej ziemi, byłonaniej pełno wody.Gdy zbliżyłem się do jej zielonych łąk,na mój rozkaz wzniesiono kopce i usypiska.Zbudowałem swój dom w czystym miejscu,nadałem mu właściwą nazwę".Tekstów opisuje dalej, jak Ea/Enki, rozpoczynając misję ina Ziemi, wyznaczył zadania swojemu zastępcy. Inne teksty, przedstawiające różne aspekty roli Enki w i późniejszychzdarzeniach, są uzupełnieniem jego opowieś-ci. Zawierają kosmogonię - epos o stworzeniu świata - u postawy tegoeposu leży tekst Enki, zwany przez uczonych
Genesis z Eridu.
Można tu znaleźć na przykład szczegółowe opisytworzenia Adama. Czytamy w nich, jak Anunnaki, męscyi żeńscy, przybywali do Enki, aby otrzymać odeń ME, rodzajdysku z danymi, na którym zakodowano informacje natemat wszelkich dziedzin cywilizacji. Teksty utrwalającewypadki sprzed potopu przekazują zaś niemal słowo w sło-wo debaty prowadzone podczas obrad rady bogów, ujawnia- ją też fortel użyty przez Enki, znany jako opowieść o arce Noego - dopiero później odnaleziono starszą wersję tej his-torii: tnezopotamską, zawartą 
w Eposie o Gitgameszu.
Sumeryjskie i akadyjskie tabliczki gliniane, babilońskie iasyryjskie biblioteki świątynne, różne egipskie, hetyckie ikananejskie „mity" i opowieści biblijne tworzą kanon prze-kazów pisanych, mówiących o sprawach bogów i ludzi. Tenrozproszony i fragmentaryczny materiał został teraz zebrany przez Zecharię Sitchina, aby odtworzyć relację naocznegoświadka, Enki — relację złożoną ze wspomnień i proroctw ta- jemniczego pozaziemskiego boga.
Scan (znaleziono w Internecie)OCR i korekta językowaUzumaki105@gmail
Zecharia
Sitchin
Wspomnienia i proroctwa pozaziemskiego boga
Tłumaczy!Marcin Pisarski
WYDAWNICTWO PROKOP
 
Tytuł oryginału:
The Lost Book of Enki
 Projekt okładki i skład:
Studio Komputerowe Wydawnictwa Prokop
W
STĘP
Copyright
©
2002 by Zecharia SitchinCopyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Prokop, Warszawa 2004
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być odtworzona ani przekazanawżadnej formieani w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody autora. Nasza księgarnia wysyłkowa: Biuro Handlowe, ul. Kilińskiego 33 R, 05-075 Wesoło Nasze książki w internecie: uuuiuj.prokop.pl
ISBN 83-86096-68-3
Wydanie I, nakład I, Warszawa 2004Druk i oprawa: ALKOR 
Około 445 000 lat temu astronauci z innej planety przybyli na Zie-mię w poszukiwaniu złota.Po zwodowaniu na jednym z ziemskich oceanów dobrnęli do brzegu izałożyli Eridu, „dom w dalekich stronach". Z czasem ta pierwsza osada stałasię punktem wyjścia szeroko zakrojonej ekspansji - w pełni dopracowanejmisji „Ziemia", mającej centrum dowodzenia, port kosmiczny, eksploatującej bogactwa naturalne, a nawet dysponującej stacjąprzesiadkową na Marsie.Odczuwając brak siły roboczej, astronauci użyli metod inżynierii gene-tycznej, aby stworzyć prymitywnych robotników -
 Homo sapiens.
Kata-strofalny potop, który przetoczył się przez Ziemię, sprawił, że trzeba byłozaczynać wszystko od początku; astronauci stali się bogami, przekazują-cymi ludziom cywilizację i wpajającymi im kult bóstw.Potem, około czterech tysięcy lat temu wszystko, co osiągnięto, prze- padło w katastrofie nuklearnej spowodowanej w trakcie wojen przez ry-walizujących ze sobą przybyszy.To, co zdarzyło się na Ziemi, a szczególnie wydarzenia z historii ludz-kości zebrał Zecharia Sitchin w swej serii
 Kroniki Ziemi,
czerpiąc z Biblii,tabliczek glinianych i odkryć archeologicznych. Ale co poprzedziło ziem-skie wypadki, co wydarzyło się na Nibiru, macierzystej planecie astronau-tów, że postanowili przedsięwziąć podróże kosmiczne? Czy była to po-trzeba zdobycia złota, czy zamysł stworzenia człowieka?Jakie uczucia, wątki rywalizacji, wierzenia, zasady moralne (lub ich brak) motywowały głównych aktorów tej kosmicznej i niebiańskiej epo-
5
 
 pei? Co powodowało narastające napięcie w stosunkach na Nibiru i naZiemi, jakie zadrażnienia powstawały między starymi a młodymi, międzytymi, którzy przybyli z Nibiru, a tymi, którzy urodzili się na Ziemi? I do jakiego stopnia to, co się działo, zdeterminowane było przeznaczeniem?Przeznaczeniem, którego wyroki, zapisane w rejestrze przeszłości, stano-wią klucz do przyszłości.Czy nie poczytalibyśmy tego za szczęśliwy traf, gdyby jeden z głów-nych aktorów, naoczny świadek, ktoś, kto potrafił rozróżniać między cio-sami ślepego losu a wyrokami przeznaczenia, zapisał dla potomności: jak,gdzie, kiedy i dlaczego wydarzyło się to wszystko - gdyby utrwalił rzeczy pierwsze, a kto wie, czy nie ostatnie? Niektórzy to zrobili - wśród nich był też ich przywódca, który dowo-dził pierwszą grupą astronautów!Tak uczeni, jak teolodzy uznają teraz, że biblijne opowieści o stworze-niu, o Adamie i Ewie, ogrodzie Eden, potopie, wieży Babel oparte są natekstach zapisanych tysiące lat temu w Mezopotamii, głównie przez Su-merów. Sumerowie z kolei wyraźnie twierdzili, że czerpali swą wiedzę ozdarzeniach z przeszłości - częstokroć z czasów sprzed początków cywi-lizacji, a nawet poprzedzających powstanie człowieka - z pism Anunnaki,„tych, którzy z nieba zstąpili na Ziemię" - „bogów" starożytności.W rezultacie dokonywanych na przestrzeni półtora wieku odkryć ar-cheologicznych w ruinach starożytnych cywilizacji, szczególnie na Bli-skim Wschodzie, znaleziono ogromną liczbę takich dawnych tekstów;znaleziska odsłoniły też zakres brakujących dzieł - tak zwanych zaginio-nych ksiąg - które są albo wymieniane w odnalezionych tekstach, alboskatalogowane w królewskich lub świątynnych bibliotekach, stąd wiado-mo, że takie dzieła powstały.Czasem „tajemnice bogów" były częściowo ujawniane w eposach, jak 
 Epos o Gilgameszu,
który odsłania debatę bogów prowadzącą do decyzjiwygubienia ludzkości w potopie, lub też tekst zatytułowany
 Atra łiasis,
który przypomina bunt Anunnaki harujących w kopalniach złota, co do- prowadziło do stworzenia prymitywnych robotników - śmiertelników.Zdarzało się, że sami przywódcy astronautów byli autorami pism: niekie-dy dyktowali tekst wybranemu skrybie, jak w przypadku
 Eposu Erra,
wktórym jeden z dwóch bogów odpowiedzialnych za spowodowanie kata-strofy nuklearnej stara się przerzucić winę na swego przeciwnika; niekie-dy zaś sami bogowie przyjmowali rolę skryby, jak w okolicznościach do-tyczących
 Księgi sekretów Thota
(egipskiego boga nauki), którą ów bógukrył w podziemnej komnacie. 6Gdy Pan Bóg Jahwe, według Biblii, dał przykazania swemu wybra-nemu ludowi, najpierw wypisał je własnoręcznie na dwóch kamiennychtablicach, które wręczył Mojżeszowi na górze Synaj. Kiedy Mojżesz wreakcji na incydent ze złotym cielcem rzucił o ziemię i rozbił pierwszyzestaw tablic, trzeba było sporządzić zestaw zastępczy. Mojżesz zrobiłto w czterdzieści dni i czterdzieści nocy podczas pobytu na górze Synaj,zapisując na obu stronach tablic słowa dyktowane przez Pana.Gdyby
 Księga sekretów Thota
nie została odnotowana w historii zapisa-nej na papirusie z czasów egipskiego króla Chufu (Cheopsa), nikt nie wie-działby o jej istnieniu. Gdyby nie biblijne opowieści o boskich tablicach wKsiędze Wyjścia i Księdze Powtórzonego Prawa, nigdy byśmy nie usłyszelio tych tablicach i ich zawartości - wszystko pozostałoby częścią zagadkowe-go kanonu „ksiąg zaginionych", których samo istnienie nie wyszłoby nigdyna światło dzienne. Nie mniej bolesny jest fakt, że znane są przypadki pew-nych tekstów, o których wiemy, że istniały, nie mamy jednak pojęcia o ichtreści. Jest tak w przypadku
 Księgi wojen Jahwe
i
 Księgi Jaszera
(„KsięgiPrawego"), o których wyraźnie wspomina Biblia. Co najmniej w dwóch wy- padkach można wnioskować o istnieniu starszych ksiąg - tekstów wcześniej-szych, znanych biblijnemu narratorowi. Rozdział piąty Księgi Rodzaju za-czyna się od stwierdzenia: „To jest księga
toledoth
Adama". Termin
toledoth
tłumaczony jest zwykle jako „potomkowie", należałoby go jednak raczej przełożyć jako „historia rodu" czy „zapis genealogii". Drugi przypadek ma-my w rozdziale szóstym Księgi Rodzaju, gdzie opis zdarzeń dotyczących Noego i potopu zaczyna się od słów: „Oto
toledoth
 Noego". 1 rzeczywiście,niepełne wersje księgi, która stała się znana jako
 Żywot Adama i Ewy,
 prze-trwały tysiąclecia w języku armeńskim, słowiańskim, starosyryjskim i etiop-skim.
 Księga Henocha
zaś (jedna z tak zwanych ksiąg apokryficznych, któ-rych nie włączono do kanonu ksiąg biblijnych) zawiera części uważane przezuczonych za fragmenty znacznie wcześniejszej
 Księgi Noego.
Często przytaczanym przykładem, dającym wyobrażenie o rozmiarzestrat istniejących niegdyś książek, jest słynna Biblioteka Aleksandryjskaw Egipcie. Założona po śmierci Aleksandra Wielkiego (323 r. prz. Chr.) przez jednego z jego wodzów, Ptolemeusza, mieściła podobno więcejniż pół miliona „tomów" - książek zapisanych na rozmaitych materia-łach (glinie, kamieniu, papirusie, pergaminie). Ta wielka biblioteka, wktórej zbierali się uczeni, aby studiować nagromadzoną tam wiedzę, zo-stała spalona i zniszczona podczas wojen toczonych od 48 roku prz.Chr. aż do czasu arabskiego podboju w 642 roku. Z tych skarbów wie-dzy pozostało jedynie pięć pierwszych tomów Biblii hebrajskiej, prze-

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kgothicstyle liked this
kgothicstyle liked this
jebacfejsbuka liked this
negativecoil liked this
tatuwd liked this
tatuwd liked this
daro777p liked this
fred724057 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->