Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyen Tap 10 de Thi HK I Khoi 12 Danh Chung Cho Tat Ca Thi Sinh

Tuyen Tap 10 de Thi HK I Khoi 12 Danh Chung Cho Tat Ca Thi Sinh

Ratings: (0)|Views: 173 |Likes:
Published by clayqn88
ĐỀ 01
Câu 1. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Tinh bột, xenlulose và saccarose có công thức chung là Cn(H2O)m
B. Tinh bột và xenlulose đều tham gia phản ứng tráng gương
C. Tinh bột, xenlulose và saccarose đều là các polime thiên nhiên
D. Tinh bột, xenlulose và saccarose có công thức chung là Cn(H2O)m
Câu 2. Tơ Capron ( Nilon 6) được điều chế từ nguyên liệu nào sau đây?
A. NH2-[CH2]3-COOH B. NH2-[CH2]5-COOH C. NH2-[CH2]4-COOH D. NH2-[CH2]6-COOH
Câu 3. Loại tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon, tơ capron B. Len, tơ tằm, bông C. Sợi len, nilon-6,6 D. Tơ visco, tơ axetat
Câu 4. Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Cu, Fe và Pb. Muốn có Ag tinh khiết có thể ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lấy Ag. Dung dịch X là dung dịch của chất nào sau đây?
A. AgNO3 B. H2SO4 C. HCl D. CuSO4
Câu 5. Cho dung dịch Glyxin tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được a gam muối clorua của glyxin, giá trị của a là: ( Cho: C=12; H=1; N=14; Cl=35,5)
A. 7,5 gam B. 13,26 gam C. 9,0 gam D. 13,38 gam
Câu 6. Phản ứng este hoaas giữa ancol etylic và axit axetic tạo sản phẩm có công thức cấu tạo là:
A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5
Câu 7. Một este no đơn chức X. Cứ 9 gam X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,75M. Vậy công thức cấu tạo của X là: ( Cho: C=12; O=16; H=1)
A. CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5
Câu 8. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:
A. Anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3
C. Tất cả các amin đơn chức đều chứa 1 số lẻ nguyên tử H trongam phân tử. D. Các amin đều có tính bazơ.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong các phản ứng este hóa, H2SO4 đặc vừa đóng vai trò là chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước .
B. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.
C. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng hoàn toàn.
D. Este luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn axit cacboxylic tạo ra nó.
Câu 10. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 11. Một sợi dây sắt nối với sợi dây kẽm để trong không khí ẩm sẽ xảy ra quá trình nào?
A.Ăn mòn hợp chất B. Ăn mòn kim loại C. Ăn mòn điện hóa D. Ăn mòn hóa học
Câu 12. Khi đốt cháy một loại polime thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1. Vậy polime nào dưới đây phù hợp?
A. Nhựa PE B. Cao su buna C. Nhựa PVC D. Nhựa PVA
Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam một kim loại M hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 ( đo ở đktc). Tên của kim loại M đã dùng là: ( Cho: Mg=24; Zn= 65; Fe=56; Ca=40)
A. Canxi B. Kẽm C. Magie D. Sắt
Câu 14. Nói chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Vậy tính dẫn điện, dẫn nhiệt của các kim loại sau đây tăng dần theo thứ tự:A. AlCâu 15. Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp chất nào sau đây:
A. Metylmetacrylat B. Axit metacrylic C. Axit acrylic D. Vinyl axetat
Câu 16. Chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?
A. Stiren B. Alanin C. Etylen D. Buta-1,3- dien
Câu 17. Để nhận biết dung dịch các chất glixerol, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?A. Dùng quỳ tím, dùng dung dịch HNO3 B. Dùng dung dịch I2, dùng dung dịch HNO3
C. Dùng Ca(OH)2, dùng dung dịch HNO3 D. Dùng quỳ tím, dùng dung dịch iot.
Câu 18. Phương trình phản ứng hóa học sai là:
A. Pb+ 2Ag+  2Ag + Pb2+ B. Cu + 2Fe3+  2Fe2+ + Cu2+
C. Zn + Pb2+  Zn2+ + Pb D. Hg + Cu2+  Hg2+ + Cu
Câu 19. Trung hòa 100 ml dung dịch etylamin cần 60 ml dung dịch HCl 0,1M. Giả sử thể tích không thay đổi. Xác định
ĐỀ 01
Câu 1. Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Tinh bột, xenlulose và saccarose có công thức chung là Cn(H2O)m
B. Tinh bột và xenlulose đều tham gia phản ứng tráng gương
C. Tinh bột, xenlulose và saccarose đều là các polime thiên nhiên
D. Tinh bột, xenlulose và saccarose có công thức chung là Cn(H2O)m
Câu 2. Tơ Capron ( Nilon 6) được điều chế từ nguyên liệu nào sau đây?
A. NH2-[CH2]3-COOH B. NH2-[CH2]5-COOH C. NH2-[CH2]4-COOH D. NH2-[CH2]6-COOH
Câu 3. Loại tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
A. Tơ nilon, tơ capron B. Len, tơ tằm, bông C. Sợi len, nilon-6,6 D. Tơ visco, tơ axetat
Câu 4. Bột Ag có lẫn tạp chất là bột Cu, Fe và Pb. Muốn có Ag tinh khiết có thể ngâm hỗn hợp vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lấy Ag. Dung dịch X là dung dịch của chất nào sau đây?
A. AgNO3 B. H2SO4 C. HCl D. CuSO4
Câu 5. Cho dung dịch Glyxin tác dụng vừa đủ với 120ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được a gam muối clorua của glyxin, giá trị của a là: ( Cho: C=12; H=1; N=14; Cl=35,5)
A. 7,5 gam B. 13,26 gam C. 9,0 gam D. 13,38 gam
Câu 6. Phản ứng este hoaas giữa ancol etylic và axit axetic tạo sản phẩm có công thức cấu tạo là:
A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC2H5
Câu 7. Một este no đơn chức X. Cứ 9 gam X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 0,75M. Vậy công thức cấu tạo của X là: ( Cho: C=12; O=16; H=1)
A. CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5
Câu 8. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:
A. Anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3
C. Tất cả các amin đơn chức đều chứa 1 số lẻ nguyên tử H trongam phân tử. D. Các amin đều có tính bazơ.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong các phản ứng este hóa, H2SO4 đặc vừa đóng vai trò là chất xúc tác vừa có tác dụng hút nước .
B. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch.
C. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng hoàn toàn.
D. Este luôn có nhiệt độ sôi thấp hơn axit cacboxylic tạo ra nó.
Câu 10. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 11. Một sợi dây sắt nối với sợi dây kẽm để trong không khí ẩm sẽ xảy ra quá trình nào?
A.Ăn mòn hợp chất B. Ăn mòn kim loại C. Ăn mòn điện hóa D. Ăn mòn hóa học
Câu 12. Khi đốt cháy một loại polime thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1:1. Vậy polime nào dưới đây phù hợp?
A. Nhựa PE B. Cao su buna C. Nhựa PVC D. Nhựa PVA
Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam một kim loại M hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2 ( đo ở đktc). Tên của kim loại M đã dùng là: ( Cho: Mg=24; Zn= 65; Fe=56; Ca=40)
A. Canxi B. Kẽm C. Magie D. Sắt
Câu 14. Nói chung, kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt. Vậy tính dẫn điện, dẫn nhiệt của các kim loại sau đây tăng dần theo thứ tự:A. AlCâu 15. Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp chất nào sau đây:
A. Metylmetacrylat B. Axit metacrylic C. Axit acrylic D. Vinyl axetat
Câu 16. Chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?
A. Stiren B. Alanin C. Etylen D. Buta-1,3- dien
Câu 17. Để nhận biết dung dịch các chất glixerol, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?A. Dùng quỳ tím, dùng dung dịch HNO3 B. Dùng dung dịch I2, dùng dung dịch HNO3
C. Dùng Ca(OH)2, dùng dung dịch HNO3 D. Dùng quỳ tím, dùng dung dịch iot.
Câu 18. Phương trình phản ứng hóa học sai là:
A. Pb+ 2Ag+  2Ag + Pb2+ B. Cu + 2Fe3+  2Fe2+ + Cu2+
C. Zn + Pb2+  Zn2+ + Pb D. Hg + Cu2+  Hg2+ + Cu
Câu 19. Trung hòa 100 ml dung dịch etylamin cần 60 ml dung dịch HCl 0,1M. Giả sử thể tích không thay đổi. Xác định

More info:

Published by: clayqn88 on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 3 to 27 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->