Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24720862-kadaisi-paettil-MK

24720862-kadaisi-paettil-MK

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by kumaravelkkv

More info:

Published by: kumaravelkkv on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2010

pdf

text

original

 
கட
 
ப
 
 
மக
 
ண
1
கடச
 
ப
 
மரம
 
கத
-
ன
 
எ
-
மகன 
 
டணரத 
 maakimo@gmail.com 
©
 
கம
 
மக
 
ண
, 2006.
இத
 
படப
 
ஆய
 
அம
 
அசகவ
 
ரகவ
 
சடப
 
தட
 
சயபள
 
©
 
Mohan
 
Krishnamurthy,
 
2006.
 
Printing
 
and
 
Publishing
 
without
 
author’s
 
explicit
 
permission
 
is
 
prohibited
 
by
 
law.
 
 
கட
 
ப
 
 
மக
 
ண
2
கடச
 
ப
 1
 
ரஜ
.
வய
 
28.
 
5
 
அ
 
11
 
அஙல
.
மற
.
வழகமக
 
உடபய
 
ச
 
தக
.
கன
 
நட
.
ஆஙல
 

 
த
 
தங
 
கனட
 
மலயள
 
எ
 
பல
 
மக
 
சரளமக
 
ப
 
றம
.
உட
 
அவ
 
தபத
 
நகக
 
எ
 
எ
 
இவன
 
கத
 
த
 
கள
 
வ
.
ந
 
சகர
 
வகன
 
உ
.
ஆன
 
சன
 
பவர
 
நசல
 
சமக
 
ஒ
 
ர
 
ஹட
 
பலட
.
இவ
 
த
 
கத
 
நயக
.
இவ
 
ஒ
 
பலட
 
த
.
 
உலக
 
ஞன
.
அன
 
ந
 
அரய
 
ர
 

.
 
இய
 
நடப
 
கர
 
தவ
.
ய
 
ம
 
ய
 
சடமற
 
உன
 
அவ
 
ஜதக
 
என
 
எ
 
அன
 
அவ
.
 
வல
.
கபய
 
தய
 
தலக
 
ப
.
தய
 
ஒ
 
மச
 
நக
.
ல
 
உயத
 
கப
 
இர
.
ந
 
தலபக
.
இர
 
ச
 
ப
 
வ
.

 
சதன
 
பதபட
 
அற
.
பட
 
மயத
.
கல
 
அவ
 
ழ
 
ப
 
கல
 
வணக
 
சலவவ
 
அவட
 
பச
 
வ
 
எ
 
கக
 
சக
 
ப
 
ஊயக
.
ஆன
 
மங
 
மங
 
எ
 
சகட
 
யர
 
பரம
 
த
 
அற
 
சல
 
ஆணவ
 
பங
.
 
ஆன
 
வல
 
சளதவ
 
அல
.
 
மய
 
ள
 
அவ
 
அற
.
க
 
கபல
 
ஸசப
 
இச
 
ஒ
 
கத
.
உள
 
ழத
 
ர
 
ஒ
 
 
எ
 -
ச
 
ழ
 
நக
 
ம
 
என
 
உகத
.
 
 
கட
 
ப
 
 
மக
 
ண
3
மச
 
ம
 
பல
 
மச
 
ப
-
இக
.
பல
 
க
.
வல
 
பக
 
இர
 
தலக
 
பக
.
ஒ
 
அவ
 
வல
 
ச
 
ப
 

 
ஒபரப
 
கத
.
 
ஒ
 
இல
.
இன
 
ப
 
யன
 
ர
 

 
ஒ
 
ஒட
.
 
மச
 
ம
 
இத
 
ஒ
 
ப
-
இ
 
மச
 
கதத
 
எ
 
னதக
 
4
 
எ
 
பல
 
என
.
 
ரஜஷ
 
ப
 
ஙக
 
அய
 
வய
 
பல
 
ஷயஙக
 
உ
.
 
பபவ
 
க
 
எகள
 
எ
 
பழக
 
உ
.
 
க
 
வக
 
ப
 
சள
.
ப
 
வத
 
ரல
 
க
 
ஒ
 
எ
 
எவ
.
அத
 
எ
 
த
 
அவடய
 
ஓ
 
ர
.
 
8
 
எ
 
என
 
8
 
அ
 
ர
 
ஓ
 
வ
 
ப
 
வ
.
ல
 
ற
 
18
 
எ
 
எ
 
18
 
அ
 
ர
 
ஓ
 
வ
 
றக
 
ப
 
ய
.
எத
 
நர
 
எ
 
எ
 
எவ
 
அதகன
 
கரண
 
என
 
எ
 
ய
 
தய
.
அவ
 
தய
.
நபக
 
அவன
 
ட
 
சவ
.
ஆன
 
அவ
 
இலம
 
ஆட
 
இல
.
ஒ
 
ஆட
 
றத
 
ந
 
க
 
சய
.
 
பச
 
பக
 
உகத
 
இத
 
கத
 
த
.
தகத
 
ஒ
 
ற
 
ர
 
பப
.
 
15
 
அயஙக
 
இத
 
5
 
எ
 
என
 
5
 
படஙகள
 
ப
 
சவ
.
ஆன
 
வக
 
இவர
 
தறல
.
இ
 
நல
 
பழகம
 
இல
 
கட
 
பழகம
 
எ
 
அவ
 
தய
.
ஆன
 
அவன
 
ம
 
கள
 
வய
 
அவய
 
அவ
 
ஏபடல
.
தலப
 
ஓத
.
அவடய
 
ப
 
இத
 
ப
 

 
ரம
 
அழத
.
அவர
 
ஃ
 
எ
 

 
வழக
 
இவ
.
 
இபவ
 
வர
 
ஃ
 
எ
 

 
எ
 
நகய
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->