Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22930, 27.10.2010]

Oslobođenje [broj 22930, 27.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 373 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Nakon za vr{etka po trage na obali Drinskog jezera Federalne ma{ino vo|e upozora va ju
DanasvanrednasjednicafederalneVlade
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 27. 10. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.930Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Nedos ta je novca
za bora~ke naknade?!
8. strana
Josipovi}- Izetbegovi} u Dubrovniku
Hrvatska }e pomo}i
us ta vnu reformu BiH
3. strana2. strana
Na Peru}cu
otkri veno 97 `rta va
6-7. strana
Ugro`enasigurnostpu tnika
 Strasbourg }e i no voj garni turi bi ti posljednja rupa na svirali
Ned`adJusi},
~lanVi je}anacionalnihmanjinaParlamenta BiH
5. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda, 27. oktobar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
JadrankaKosor s kardinalomVinkomPulji}em
Po tpora jednakostiHrvata
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)
PredsjednicahrvatskeVladeJadran- kaKosorsastala se ju~er u zagreba~kim Banskimdvorima s nadbiskupom  Vrhbosanskenadbiskupi jekardinalom  VinkomPulji}em, ko ji joj je tom prigo- domuru~iomonografi ju“Kardinal od  Vrhbosne“.Na sastanku se razgo varalo o aktualnoj situaci ji i polo`ajuKatoli~kecrkve i hrvat- skognaroda u BiH. Kosor je pono vilapu- nupotporuVlade RH jedinstvenoj BiH tri jukonstituti vnih i ra vnopra vnihnaro- da. Posebno se os vrnula i na usta vnere- forme i dodala da je va`no da se usta vne promjenepro vedu i da za jam~ekonsti- tuti vnost i usta vnura vnopra vnosthrvat- skognaroda, na vodi se u istomsaop}enju  Vlade. KardinalPulji}, go vore}i o sta vo-  vimaCrkve, istaknuo je zauzimanjeKa- toli~kecrkve u BiH u o~uvanjuopstojnos- tihrvatskognaroda. U svjetluskoroghrvatskogulaska u EU, Kosorje naglasila da }e Hrvatska kao 28. ~lanica jo{ sna`ni jepodupiratisusjede na njiho vomeuroatlantskomputu, pri tome posebno BiH, {to je pot vr|eno i hrvat- skompomo}i u dobi vanjuAkcijskogpla- na za ~lanstvo u NATO-u, zaklju~uje se u saop}enju.Knjiga o kardinaluVinkuPulji}u “Kardinal od Vrhbosne“ predstav ljena  je u ponedjeljakna ve~er u zagreba~koj Gradskojka vani. Knjigu su u po vodu40 godinasve}eni{tva i 65. ro|endana kardinalaPulji}aobja vilizagreba~ki  Ve~ernjilist i nakladnikStyria, u sura- dnji s UdrugombosanskihHrvata Prsten i Hrvatskimkulturnimdru{- tvomNapredak.
JadrankaDIZDAR
Pro{losedmi~nipozivPose- bnogodjela za ratnezlo~ineTu`ila{tva BiH `rtvama i svjedo- cimaratnihzlo~inako je je na Grba vicipo~inioosumnji~eni  VeselinVlaho vi}Batko da se ja-  veTu`ila{tvu, pokazao se vrlo korisnim.Iako nam ju~enisuhtjelire}ikonkretnepodatke, u Tu`ila{tvu BiH su o~itovrlozado voljnibro-  jemonihko ji su se do sadaoda- zvalinjiho vomja vnomapelu. Sazna jemo, jav lja se svaki dan no visvjedokVlaho vi}evihzlo~ina. Me|unjima su i osobeko je su ci jeli rat pro vele u ovom, od 1992. godine, di jeluSara je va pod vla{}usrpskihsnaga, ako- je su bilesvjedocionoga{to se de{a valonjiho vimkom{i jama. Jav lja juse i djeca`rta va.
 Sino vi i k}erke
Jer, napominju u Tu`ila{tvu, na Grba vici, Vracama (a mi doda je- mo i u Ko va~i}ima) stradali su i mnogibra~niparo vi, ~ijisino vi i k}erke su traga ju}i za ubicama, ~estosamivodiliistragu, i ono do ~ega su do{li}e, vjero vatno, bi- ti od koristiprilikompriprema za sastav ljanjeoptu`niceVlaho-  vi}u, ko jem je neda vnopot vr|en dvomjese~nipritvor. Mo`da je ovo prilika da se na- pomene da je Tu`ila{tvudrago- cjenasvakaizja va, bez obzira na to koliko se po jedincima~ini da ona nemavri jednost. Vrlo~esto se desi da upra votakvasvje- do~enjado vedu do va`nihizvo- ra, ko ji su iz raznihrazlogadosad ostalinedostupni. Neki od gra|anako ji su se ja vi- li i pristalibitisvjedoci, tra`ili su za{tituidentiteta, a neki su iskoris- tiliovajpozivkako bi svjedo~ili i o drugimdoga|anjima iz ratnog Sara je va. Tu`ila{tvo je, ina~e, pozvalo sve one gra|aneko ji do sadanisuda-  valiizja ve, ili ih nisusaslu{a vali ovla{tenipolicijski i tu`ila~kislu`be- nici, ali je pozvalo i ~lano veporo- dica`rta va i svjedokako ji su emi- grirali u tre}ezemlje dadosta vesvo-  jesada{njekontakt-podatke.
Poziv jo{ mogu}
Ina~e, poziv se mo`eostvaritite- lefoniranjem na bro je ve033 707- 113, 707-400, ili Dr`a vnojagenci ji za istrage i za{titu- SIPA, ili putembro-  jaKrimolov ci080 020-505.  Vlaho vi} je, nakonvi{egodi{- njegskri vanjazapo~etogbi jegom iz podgori~kogzatvora2001, uha- p{en u [pani ji2. marta ove godi- ne, azbogratnihzlo~inapo~inje-nih u pomenutimsara jev skimna- seljima, 26. augustaje isporu~en BiH.Podsje}amo na to da je u prvoj ja vnojizja vi, nakondolaska u Sud BiH, VeselinVlaho vi}rekao da je i on za to da se sve ispita, kako bise otkrilipra vikriv ci za zlo~ineko-  jenjemustalja ju na teret. ^ak je odmah, bez imalotrepta-  ja u glasu, rekao da ni jekriv, ali je bio opomenut da ga o tomeniko i{tani je ni pitao.
E.K.
Nakon pozivaTu`ila{ tva BiH
 Svaki dan
no vi svjedo
Vlaho vi}evih zlo~ina
Tu`ila{ vo BiH:Vlahovi} je na sigurnom
Neki od svjedoka su odmahtra`iliza{titu identiteta, a neki su iskoristiliovajpoziv kako bi svjedo~ili i o drugimdoga|anjima iz ratnogSara je va
DRAGOCJENE IZJAVETu`ila{ tvu jedragocjena svaka izja va, bez obzira na to koliko sepo jedincima ~ini da ona nema vri jednost. Vrlo ~es to se desida upra vo takvasvjedo~enja do vedu do va`nih izvora, ko jisu iz raznih razloga dosad os tali nedos tupni
Hrvatskipredsjednik Ivo Josi- po vi} i budu}i~lanPredsje- dni{tva BiHBakirIzetbego vi} razgo varali su ju~er u Dubro vni- ku o me|usobnimodnosima Hrvatske i BiH, kao i o no vojfa- zirazvo jaodnosa u regi ji. Josi- po vi} se susreo i sa predsjedni- kom SDP-a BiH dr. ZlatkomLa-gumd`ijom. Susreti su upri- li~eni na marginamakonferen- ci je“Premapomirbi: iskustva, tehnike i {anse za Europu“, ko-  ju su organiziraliEuropskovi je}e za toleranci ju i pomirenje, Za- klada„Bertelsmanni Zaklada „RobertBosch“.
Jednakopra vnost
Josipo vi} je rekao da je s Ize- tbego vi}emrazgo varao o odno- simadvi juzemalja, o no vojfa- zirazvo jaodnosa u regi ji i potre- bi da sve zemljedobrosura|uju. Hrvatskipredsjednik je kazaota- ko|erkako se razgo varalo i o po- zici jiHrvata u BiH, te da su za-  jedni~kiizrazilistano vi{te da pozici jaHrvatamorabitije- dnakopra vnaza jedno s druga dva konstituti vnanaroda. “Razgo varali smo o po vratku izbjeglica jer znamo da je u Po- sa vinivelikibrojHrvatako ji se ni jevratio u svo jedomo ve, po- tom o mogu}ojgospodarskoj suradnji, odnosnoizgradnjiko- ridora5cko ji je vrlova`an za ci-  jeluEuropu i ko ji bi po vezaosre- dnjuEuropu s Jadranom. Kon- statirali smo da posto jijakopu- nododirnihto~aka u politici dvi juzemalja da za jedni~kigle- damo u europskubudu}nost, a Hrvatska}e u~initi sve da BiHu|e i u NATO i EU”, naglasio je predsjednikJosipo vi}. BakirIzetbego vi} je no vinari- marekaokako je u razgo voru dogo voreno da dvi jezemljepo- ku{a juubrzanori je{itiotvorena pitanja te da je Hrvatskaspre- mnapomo}i BiH u skorojpro-  vedbiusta vnereformeko ja}e ubrzati put u EU.
Granice
“Posebannaporu~init}emo na po vratkuljudi u BiH, jer taj proces jo{ ni jeza vr{en i mogu}e  je vratiti jo{ dobar dio Hrvata u BiH”, rekao je Izetbego vi}. Na no vinarskopitanje o gra- nicamaizme|udvi juzemalja, predsjednikJosipo vi} je odgo vo- riokako je to jedno od otvorenih pitanja te da je jedan od mo- gu}ihna~inarje{a vanjaovog pitanjasporazum o granici, ko-  ji su 1999. potpisaliAli jaIzetbe- go vi} i FranjoTu|mani ko ji, ka- ko je rekao, u velikojmjerizado-  volja vainteresobjezemlje.
JadrankaDIZDAR
Josipo vi}- Ize tbego vi} u Dubro vniku
Posebannaporu~init}emo na po vratku, jer taj proces jo{ ni jeza vr{en i mogu}e je vratiti  jo{ dobar dio Hrvata u BiH, kazaoIzetbego vi}
 
Susret saLa gumd`ijom
Predsjednik SDP-a BiHdr. ZlatkoLagumd`ijasu- sreo se u Dubro vniku sa predsjednikomHrvatske dr. IvomJosipo vi}em. Sa- go vornici su saglasni u ocjeni da je za BiH priori- tet{to br`eformiranje proe vropskiori jentisane  vlade, te stvaranjeatmo- sfere i uslo va da BiH sa- mostalno i ubrzanoispu- nja vakriteri jeko ji se pred nju postav lja ju u procesu EU i NATOintegraci ja. Lagumd`ija i Josipo vi} su se slo`ili da su rezulta- tiizbora u BiH ujedno iprilika za no vipo~etakka- da su u pitanjuodnosi u regi ji, te da ~itavzapadni Balkantrebaubrzanokre- nutiprema EU, pri tome me|usobnorazmjenju-  ju}iiskustva i poma`u}ije- dnidruge.Lagumd`ija je istakao da je SDPBiHspremanpreuzetiodgo vornost u skladu sa legimitetomdo- bi jenim na izborima.
Hrvatska }e pomo}i
us ta vnu reformu BiH
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda, 27. oktobar 2010. godine
3
Kom{i}- \uro vi}Alkalaj- Gashi Ahme to vi}- Grasselli BiH - Rumuni ja
Nas ta vi ti dobru saradnju
^lanPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i} primio je u nastupnuposjetuambasado- raCrneGore u BiH Dragana\uro vi}a. Ko- m{i}je uz dobrodo{licuizrazioo~eki va- nje da }e se dvi jepri jateljskezemljenas- ta vitime|usobnopodr`avati, kako na bi- lateralnom, tako i na multilateralnom planu. \uro vi} je zahvalio na dobrodo{li- ci, izraziv {izado voljstvodolaskom na du`nost u BiH, pri jateljskuzemlju s ko jom CrnaGoradi jelisvo jevanjskopoliti~keci- lje ve. ^estitao je Kom{i}u na pono vnom izboru za ~lanaPredsjedni{tva BiH, sa- op}eno je iz Kom{i}evogureda.
In tenzi vira ti saradnju DKP-a
Ministarvanjskihposlo va BiH SvenAlka- lajprimio je u nastupnuposjetuambasa- doraAlbani je u BiH FlamuraGashi ja. Go-  vore}i o mogu}nostima za daljnjeuna- pre|enjeodnosa, Alkalaj je predlo`iointen- zi viranjesaradnjeDKP-a BiH i Albani je u svi jetu, te istakaomogu}nost za me|usobno konzularnopokri vanje u tre}imzemljama, oci jeniv {i da bi se na taj na~inkonzularna za{titagra|ana, u zemljamagdjejedna zemlja ima DKP,a druga ne, podigla na vi- {ini vo. Izra`eno jeo~eki vanjeu poziti vnu odluku i omogu}itiliberalizaci juviznog re`ima za gra|ane BiH i Albani je.
Zahvalnost zapodr{ku
Zamjenikpredsjeda va ju}eg VMi mi- nistarsigurnosti BiH SadikAhmeto vi}pri- mio je ju~erambasadoraSlo veni je u BiH Andre jaGrasselli ja. Razgo varano je o viznojliberalizaci-  ji za gra|ane BiH u EU. Ahmeto vi} je in- ormiraoGrasselli ja o medijskojkam- panjiko juplanirapokrenutiMinistar- stvosigurnosti BiH da bi gra|ane ove dr`aveupoznalo o prednostimabe- zviznogre`ima i oba vezamako je on do- nosi. Zahvalioje slo venskomruko vod- stvu za podr{ku BiH kada je u pitanju bi jeliSchengen.
 Sporazum okul turnoj saradnji
Ministarci vilnihposlo va BiH Sredo jeNo-  vi} i ambasadorRumuni je u BiH Dani jel Banupotpisali su ju~er u Sara je vuSpora- zum o kulturnojsaradnjiizme|uVi je}ami- nistara BiH i VladeRumuni je. Sporazum predvi|a da se objestraneoba vezu ju na razmjenu i saradnjuizme|unadle`nih instituci ja u oblastikulture i razmjenuin- ormaci ja o kulturnom`ivotu i me|unaro- dnimdoga|ajima u BiH i Rumuni ji. No vi}  je na veo da se Sporazumomposebnoisti~e saradnjaizme|unacionalnihbiblioteka i muze ja, razmjenapublikaci ja i stru~njaka u oblastima od za jedni~koginteresa.
U @I@I
Da li }e koefci jent za isplatu naknada za korisnikebora~ko- in validskeza{tite u FBiHostati na sada{njemni vou- jedan,ili }e bitismanjen, odlu~it}e na da- na{njojvanrednojsjedniciVla- daFBiH.- Moj pri jedlog}e biti da koef- ci jentostanejedan, dakle da in validninebuduispla}enepre- maistomkoefci jentu kao i do sada. Me|utim,za takvuodluku potrebna je saglasnostederal- nogMinistarstvafnansi ja, jer prematrenutnoraspolo`ivim bud`etskimsredstvima za ove namjene, koefci jent bi trebao bitismanjen, kazao je ju~er za Oslobo|enjeederalnibora~ki ministarZahidCrnki}.
 SaglasnostMinis tarstva finansi ja
On je dodao da }e pri jesjedni- ceVladeprisustvo vatiKolegi ju premi jera na ko jem}e zatra`itisa- glasnost od ministrafnansi ja  Vjekosla vaBe vande da koefci jent ostaneisti, a da Vlada“kasni jere- balansomut vrdinedosta ju}a sredstva“.Sa dono{enjemkoefci jenta za isplatubora~kihnaknada, ko ji se po zakonuut vr|ujekvartalno,  Vlada je kasnilaprvozbogpredi- zbornekampanje, potomzbog postizbornegroznice, a u ~et-  vrtak se ta ta~kani jemoglana}i nasjedniciVlade, jer je ona prekinu- ta i pri jenego{to je ut vr|endne-  vni red. Da su korisnicibora~kih naknadabili u pra vu kad su iska- zalizabrinutostzbogobusta ve obra~unanaknada, go vori i poda- tak da do ju~er u Vladuni je bio jo{dostav ljenmateri jal s pri jedlo- gomkoefci jenta za posljednji kvartal ove godine. Na dne vnomredudana{nje  vanrednesjedniceVlade, prema onome{to su ju~erdogo vorilie- deralnipremi jerMustaaMu je- zino vi} i dopremi jer i ministarf- nansi jaBe vanda, bit }e {est ta~aka.Sastanak~elnika SDA i HDZ-a BiH SulejmanaTihi}a i Dragana ^ovi}a, barem kad je ri je~ o un- kcioniranjunaj vi{egiz vr{nogor- ganaFBiH, ni jedonionikakav  pomak. Vlada}e u narednom periodu, do imeno vanjano vogsa- zi va, raditi“operati vnestvari“, sa- zna jeOslobo|enje. [ta to konkre- tnozna~i, go voridne vni red da- na{njevanrednesjedniceko ji su usaglasiliMu jezino vi} i Be vanda.  Vlada}e, kakosazna jeOslo- bo|enje, ut vrditi i odluku o akon- tati vnojisplatiplata za vi{e od se- damhiljadadr`a vnihslu`beni- ka i namje{tenika, kao i njenih ~lano va i ~lano vaParlamenta FBiH u tehni~kommandatu. Ra- di se o septembarskimpla}ama ko je su, da je u FBiHikome to od- go varalo, trebalebitiispla}ene premano vomZakonu o pla}ama i naknadama u organimavlasti ko ji je stupio na snagu u septem- bru. No, Vlada sa sindikatima ni jeut vrdilaosno vicupla}a, a ni-  jedoni jeta ni odluka da se pri vre- menoprimjenju jenajni`aci jena rada kao osno vicazbogneo- tpo~injanjaprego vora sa sindika- tima, nisuut vr|eni ni pra vilnici svihorganaupra ve u FBiH na ko-  je se zakonodnosi, a sve to nisu doni jeliupra vo oni ederalnizva- ni~nici i odgo vornizaposlenici ko jipla}eprima ju iz bud`eta potpomognutogkreditnim aran`manom s MMF-om ko ji jei nalo`iodono{enjeZakona o pla}ama.U me|u vremenu, dr`a vni slu`benici i namje{tenici su pu- temsvogsindikatapodni jelitu`be protivVlade. Kantonalni sud u Sa- ra je vu je ljetosodbioVladinu`al- bu na odlukuOp}inskogsuda premako joj se administraci ji ima  vratitiumanjenjepla}a od deset posto i isplatitidugo vanja. Ova odluka je kona~na i iz vr{na, ali do danasni jepro vedena.  Vlada}e razmatrati i inorma- ci ju o najni`impenzi jama u FBiH, za ko jutako|erni jedos- tav ljenpisanimateri jal, pa se mo`esamonaga|ati o tome da  je ri je~ o uskla|ivanjunajni`ih penzi ja iz kategori jebenefcira- ne s najni`om iz oblastiredo-  vnihpenzi ja. Vlada}e danas ut vrditi i isplatu dva bud`etska transera, jednogsamojsebi, a drugog, na vodno, uredujednog od dopredsjednikaFBiH.
Konsenzussamo o MMF-u
O proteklog~et vrtkazapo~etoj 58. redo vnojsjednici sa pre- dlo`enih68 ta~akadne vnogredai nekolikousmenokandidiranih za dne vni red, ka`uizvori iz Vla- de, zasadnemanaznaka. FederalnaVlada je, o~ito, na pi- tanjima o ko jimanemasagla- snostiskoro pa od po~etkaovog mandata, a ~ijerje{a vanje se po- ku{aloprogurati u tehni~kom mandatu- kona~nuizgubilai onu laba vuve}inuza odlu~ivanje ko ja je raznimakrobaci jama odr`avanadosad. O konsenzusu da i ne go vorimo. Uovomsazi vu  Vladeskoro da i ni jebiloodlu- kedonesenekonsenzusom, ako se izuzmepitanjekreditnog stand by aran`mana s MMF-om ko jim su ~epljenerupe u e- deralnombud`etu.
 S. [e.
DanasvanrednasjednicafederalneVlade
Do ju~erni jebilopoznato da li koefici jentisplatebora~kih primanjaosta jeisti kao i u prethodnomtromjese~ju
Crnki}:Tra`it}u saglasnostMinistarstvafinansi ja da koefici jent ostaneisti, odnosnojedan
U bud`etunedos ta jenovca za
bora~kenaknade?!
Ho}e li borciopetprosvjedova i
KAMPANJA I GROZNICA  Sa dono{enjem koefici jen ta za ispla tu bora~kih naknada, ko ji se po zakonu ut vr|uje kvar talno, Vlada je kasnila prvo zbog predizborne kampanje, po tom zbog pos tizborne groznice, a u ~et vrtak se ta  ta~ka ni je mogla na}i na sjednici Vlade, jer  je ona prekinu ta i pri je nego {to je ut vr|en dne vni red

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->