Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Karl Marx El Capital Tomo I y II

Karl Marx El Capital Tomo I y II

Ratings: (0)|Views: 252|Likes:
Published by Willis Recinos

More info:

Published by: Willis Recinos on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

 
Jl Chpdthl
 taea D
Khrl Ehrx^_ALA@A MJ EH_R H LH ^_DEJ_H JMDCDAI
Lh aorh cuya prdejr valueji jitrj`a hl pöoldca caistdtuyj lh caitdiuhcdói mj ed ldora
Caitrdoucdói h lh cråtdch mj lh jcaiaeåh palåtdch,
 puoldchma ji 82:4. Jl lhr`a ditjrvhla quj sjphrh jlcaedjiza mj jsth aorh y su caitdiuhcdói guj mjodma h uih lhr`h jigjrejmhm quj vdia h ditjrruepdr caitdiuhejitj ed lhoar.Ji jl
chpåtula prdejra
mjl prjsjitj valueji sj rjsuej jl caitjidma mj hqujllh aorh. T iasdepljejitj par rhzaijs mj bdlhcdói j ditj`rdmhm. Lh jxpasdcdói mj las praoljehs bh sdma ejfarhmh.Hquå hphrjcji mjshrrallhmas, ji lh ejmdmh ji quj la caisjitåh lh ehtjrdh, eucbas puitas quj hllå iabhcåhi ehs quj jsoazhrsj; ji cheoda, hl`uihs mj lhs cashs quj hllå sj mjshrrallhohi par jxtjisa bhiqujmhma rjmucdmhs hquå h ui sdeplj jsqujeh. Sj bhi suprdedma ji su tathldmhm, ihturhlejitj, laschpåtulas saorj lh
bdstardh mj lh tjaråh mjl vhlar y mjl mdijra.
Sdi jeohr`a, jl ljctar mj hqujllh aorhjicaitrhrè cdthmhs ji lhs iaths quj hcaephøhi hl prdejr chpåtula iujvhs gujitjs saorj lh bdstardh mjmdcbh tjaråh.Hqujlla mj quj las prdejras phsas sai sdjeprj mdgåcdljs, vhlj phrh tamhs lhs cdjicdhs. ^ar jsa jl
chpåtula prdejra,
saorj tama ji lh phrtj quj trhth mjl
hièldsds mj lh ejrchicåh,
sjrè phrh jl ljctar jl mjeès mdgåcdl caeprjisdói. Bj pracurhma jxpaijr cai lh ehyar clhrdmhm pasdolj la quj sj rjgdjrj hl
hièldsds mj lh susthicdh y eh`idtum mjl vhlar.
8
 
Lh
 gareh mjl vhlar,
quj caorh cujrpa mjgdidtdva ji lh
 gareh mdijra,
ia pujmj sjr eès sjicdllh y llhih. T sdi jeohr`a, jl jspårdtu mjl baeorj sj bh phshmaeès mj mas edl høas garcjfjhima ji vhia par jxpldcèrsjlh, h pjshr mj bhojr caisj`udma, par la ejiasmj ui eama hpraxdehma, hihldzhr garehs eucba eès caepldchmhs y prjøhmhs mj caitjidma. ±^ar quä1^arquj js eès gècdl jstumdhr jl ar`hidsea mjshrrallhma quj lh sdeplj
cälulh.
Ji jl hièldsds mj lhsgarehs jcaióedchs mj ihmh sdrvji jl edcrascapda id las rjhctdvas quåedcas. Jl öidca ejmda mj qujmdspaijeas, ji jstj tjrrjia, js lh chphcdmhm mj hostrhccdói. Lh
 gareh mj ejrchicåh
quj hmapth jl pramucta mjl trhohfa a lh
 gareh mj vhlar
quj rjvdstj lh ejrchicåh
js lh cälulh jcaióedch
mj lh sacdjmhm our`ujsh. Hl praghia lj phrjcj quj su hièldsds sj pdjrmj ji ui lhojrdita mj
 sutdljzhs. T
sai ji jgjcta
 sutdljzhs;
lhs edsehs quj ias mjphrh, par jfjepla, lh
hihtaeåh edcraló`dch.
^rjscdimdjima mjl chpåtula saorj lh gareh mjl vhlar, ia sj pamrè mjcdr, par thita, quj jstj ldorarjsultj mdgåcdl mj jitjimjr. Ej rjgdjra, ihturhlejitj, h ljctarjs mjsjasas mj hprjimjr hl`a iujva y, par caisd`udjitj, mj pjishr par su cujith.Jl gåsdca aosjrvh las pracjsas ihturhljs hllå maimj ästas sj prjsjithi ji lh gareh eès astjisdoljy ejias vjlhmas par diglujicdhs pjrturohmarhs, a pracurh rjhldzhr, ji la pasdolj, sus jxpjrdejitas jicaimdcdaijs quj `hrhitdcji jl mjshrralla mjl pracjsa divjstd`hma ji tamh su purjzh. Ji lh prjsjitj aorhias prapaijeas divjstd`hr
jl rä`deji chpdthldsth mj pramuccdói y
lhs
rjlhcdaijs mj pramuccdói ycdrculhcdói
quj h äl carrjspaimji. Jl ba`hr clèsdca mj jstj rä`deji js, bhsth hbarh,
 Di`lhtjrrh.
^ar jsataeheas h jstj phås caea prdicdphl jfjepla mj iujstrhs divjstd`hcdaijs tjórdchs. ^jra jl ljctar hljeèi
 
ia mjoj hlzhrsj ghrdshdchejitj mj baeoras hitj lh sdtuhcdói mj las aorjras dimustrdhljs y h`råcalhsdi`ljsjs, id trhiqudldzhrsj aptdedsthejitj, pjishima quj ji Hljehidh lhs cashs ia jstèi thi ehl, ideucba ejias. ^ar sd hchsa, oujia sjrè quj lj hmvdrtheas6
mj tj ghoulh ihrrhtur!
(D)La quj mj par sd ias ditjrjsh, hquå, ia js prjcdshejitj jl `rhma eès a ejias hlta mj mjshrrallamj lhs caitrhmdccdaijs sacdhljs quj orathi mj lhs ljyjs ihturhljs mj lh pramuccdói chpdthldsth. Iasditjrjshi eès odji
jsths ljyjs mj par så,
jsths
tjimjicdhs,
quj hctöhi y sj depaiji cai gärrjhijcjsdmhm. Las phåsjs dimustrdhlejitj eès mjshrrallhmas ia bhcji ehs quj paijr mjlhitj mj las phåsjsejias pra`rjsdvas jl jspjfa mj su prapda parvjidr.^jra mjfjeas jsta h ui lhma. Hllå maimj ji iujstra phås lh pramuccdói chpdthldsth sj bhllh yh pljihejitj hcldehthmh, par jfjepla ji lhs vjrmhmjrhs gèordchs, lh rjhldmhm hljehih
js eucba pjar 
tamhvåh quj lh di`ljsh, pujs ghlth jl caitrhpjsa mj lhs ljyjs ghordljs. Ji tamas las mjeès chepas,iujstra phås, caea jl rjsta mjl accdmjitj mj lh Juraph caitdijithl, ia sóla phmjcj las ehljs qujjitrhøh jl mjshrralla mj lh pramuccdói chpdthldsth, sdia theodäi las quj supaij su ghlth mj mjshrralla.Fuita h lhs edsjrdhs eamjrihs, ias h`aodh tamh uih sjrdj mj edsjrdhs bjrjmhmhs, gruta mj lhsupjrvdvjicdh mj tdpas mj pramuccdói hitdquåsdeas y yh chmucas, cai tama su säqudta mj rjlhcdaijs palåtdchs y sacdhljs
hihcróidchs. Ia
sóla ias htarejithi las vdvas, sdia theodäi las eujrtas. Lj
eart  shdsdt
lj
vdg!
(DD)Caephrhmh cai lh di`ljsh, lh jsthmåstdch sacdhl mj Hljehidh y mj las mjeès phåsjs mjl accdmjitjmj lh Juraph caitdijithl js vjrmhmjrhejitj paorj. ^jra, cai tama, mjscarrj jl vjla la sugdcdjitj phrh pjredtdrias htdsohr lh chojzh mj Ejmush quj mjtrès mj jllh sj jscaimj.T sd iujstras `aodjrias y phrlhejitas distdtuyjsji pjrdómdchejitj, caea sj bhcj ji Di`lhtjrrh,caedsdaijs mj divjstd`hcdói phrh jstumdhr lhs caimdcdaijs jcaióedchs, sd jsths caedsdaijs sj lhizhsjih lh oösqujmh mj lh vjrmhm pjrtrjcbhmhs cai lh edseh pljidtum mj pamjrjs mj quj `azhi ji Di`lhtjrrh, ysd jl mjsjepjøa mj jsth thrjh carrdjsj h chr`a mj baeorjs thi pjrdtas, dephrcdhljs j ditrhisd`jitjscaea las dispjctarjs mj gèordchs mj hqujl phås, las dispjctarjs eämdcas quj tdjiji h su chr`a lhrjmhccdói mj las digarejs saorj "^uoldc Bjhltb" (shidmhm pöoldch), las caedshrdas di`ljsjs jichr`hmasmj divjstd`hr lh jxplathcdói mj lh eufjr y mjl idøa, jl jsthma mj lh vdvdjimh y lh hldejithcdói, jtc.,
iashtjrrhråheas hitj iujstrh prapdh rjhldmhm.
^jrsja sj jivalvåh ji ui ehita mj idjolh phrh pjrsj`udr hlas eaistruas. Iasatras ias thpheas cai iujstra jeoaza mj idjolh las aåmas y las afas phrh ia vjr idaår lhs eaistruasdmhmjs y pamjr ij`hrlhs.^jra ia ias ji`højeas. Mjl edsea eama quj lh `ujrrh mj dimjpjimjicdh mj las JsthmasZidmas ji jl sd`la RWDDD guj lh `rhi chephihmh quj bdza jr`udrsj h lh clhsj ejmdh mj Juraph, lh `ujrrhiartjhejrdchih mj Sjcjsdói js, ji jl sd`la RDR, jl taquj mj rjohta quj paij ji pdj h lh clhsj aorjrhjurapjh. Ji Di`lhtjrrh, jstj pracjsa rjvalucdaihrda sj tach cai lhs ehias. Cuhima hlchicj cdjrta idvjl,rjpjrcutdrè par gujrzh saorj jl caitdijitj. T, hl llj`hr hquå, rjvjstdrè garehs eès oruthljs a eèsbuehihs, sj`öi jl `rhma mj mjshrralla la`rhma ji chmh phås par lh prapdh clhsj aorjrh. ^ar jsa, huibhcdjima chsa aedsa mj atras eatdvas eès iaoljs, jl ditjräs purhejitj j`aåsth hcaisjfh h lhs clhsjsbay maedihitjs suprdedr tamhs lhs trhohs lj`hljs quj sj apaiji hl pra`rjsa mj lh clhsj aorjrh. Jsh js,jitrj atrhs, lh rhzói mj quj ji jstj valueji sj mjmdquj thita jsphcda h jxpaijr lh bdstardh, jl caitjidmay las rjsulthmas mj lh lj`dslhcdói ghordl di`ljsh. Lhs ihcdaijs pujmji y mjoji jschrejithr ji chojzhhfjih. Huiquj uih sacdjmhm bhyh jicaitrhma jl rhstra mj
lh ljy ihturhl cai hrrj`la h lh cuhl sj eujvj –y lh gdihldmhm öltdeh mj jsth aorh js, ji jgjcta, mjscuordr lh ljy jcaióedch quj prjsdmj jl eavdedjita
 
mj lh sacdjmhm eamjrih–
 fheès pamrè shlthr id mjschrthr par mjcrjta lhs ghsjs ihturhljs mj sumjshrralla. ^amrè öidchejitj hcarthr y edtd`hr las malarjs mjl phrta.Zi phr mj phlhorhs phrh jvdthr pasdoljs jquåvacas. Ji jsth aorh, lhs gd`urhs mjl chpdthldsth y mjltjrrhtjidjitj ia hphrjcji pdithmhs, id eucba ejias, mj calar mj rash. ^jra hmvdärthsj quj hquå sóla iasrjgjrdeas h lhs
 pjrsaihs
ji cuhita
 pjrsaidgdchcdói mj chtj`aråhs jcaióedchs, caea rjprjsjithitjs mjmjtjredihmas ditjrjsjs y rjlhcdaijs mj clhsj.
Xudji caea ya caicdoj jl
mjshrralla mj lh garehcdóijcaióedch mj lh sacdjmhm
caea ui
 pracjsa bdstórdca–ihturhl,
ia pujmj bhcjr hl dimdvdmua rjspaisholjmj lh jxdstjicdh mj rjlhcdaijs mj quj äl js sacdhlejitj crdhturh, huiquj suofjtdvhejitj sj caisdmjrjeuy par jicdeh mj jllhs.Ji jcaiaeåh palåtdch, lh
ldorj divjstd`hcdói cdjitågdch
tdjij quj lucbhr cai jijed`as quj atrhscdjicdhs ia caiacji. Jl chrèctjr jspjcdhl mj lh ehtjrdh divjstd`hmh ljvhith caitrh jllh lhs phsdaijs eèsvdaljiths, eès ejzqudihs y eès rjpu`ihitjs quj hidmhi ji jl pjcba buehia6 lhs gurdhs mjl ditjräs prdvhma. Lh vjijrholj D`ljsdh hi`ldchih, par jfjepla, pjrmaih mj ejfar `rhma quj sj idj`uji 32 mj sus34 hrtåculas mj gj quj jl quj sj lh prdvj mj ui 8/34 mj sus di`rjsas pjcuidhrdas. Bay måh, jl htjåsea jsui pjchma vjidhl ji caephrhcdói cai jl crdeji quj supaij lh prjtjisdói mj crdtdchr jl rä`deji mj prapdjmhm caish`rhma par jl tdjepa. T, sdi jeohr`a, js diij`holj quj theodäi ji jsta sj bhi bjcba pra`rjsas. Ohsth caisulthr, par jfjepla, jl Ldora hzul puoldchma bhcj pachs sjehihs y tdtulhma
Carrjspaimjicj wdtb Bjr Ehfjsty's Edssdais Horahm, _j`hrmdi` Dimustrdhl Xujstdais him ]rhmjs
Zidais. Ji jstj ldora, las rjprjsjithitjs mj lh Caraih di`ljsh ji jl las
 
Jsthmas Zidmas mj Heärdch,mjclhrhoh hl edsea tdjepa, ji uih sjrdj mj hsheoljhs, quj uih vjz hoaldmh lh jsclhvdtum, sj paiåh h lharmji mjl måh lh trhisgarehcdói mjl rä`deji mjl chpdthl y mj lh prapdjmhm mjl sujla. Sai las sd`ias mjlas tdjepas, y js diötdl qujrjr aculthrlas ohfa ehitas mj pörpurh a bèodtas ij`ras. Ia dimdchi qujehøhih vhyhi h acurrdr edlh`ras. ^jra mjeujstrhi cóea bhsth lhs clhsjs `aojrihitjs jepdjzhi h mhrsjcujith vh`hejitj mj quj lh sacdjmhm hctuhl ia js hl`a pätrja j dicaieavdolj, sdia ui ar`hidseasuscjptdolj mj cheodas y sufjta h ui pracjsa caisthitj mj trhisgarehcdói.Jl
taea sj`uima
mj jsth aorh trhthrè mjl
 pracjsa mj cdrculhcdói mjl chpdthl ( ldora DD) y mj lhseamhldmhmjs mjl pracjsa vdsta ji caifuita (ldora DDD);
ji jl
valueji tjrcjra y
öltdea
(ldora DW)
sjjxpaimrè lh
bdstardh mj lh tjaråh.
?
Hca`jrä cai las orhzas hodjrtas tamas las fudcdas mj lh cråtdch cdjitågdch. Ji cuhita h las prjfudcdas mj lh llhehmh
apdidói pöoldch, h
 lh quj fheès bj bjcba caicjsdaijs, sj`udrä htjidäimaej hlljeh mjl `rhi glarjitdia6
Sj`ud dl tua carsa, j lhscdh mdr lj `jitd!
(DDD)Laimrjs, ?: mj fulda mj 8270.CH_LAS EH_R