Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5442, 28.10.2010]

Dnevni avaz [broj 5442, 28.10.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 599|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
O~ekivano je da va{a zemlja bude na najgoroj poziciji u regiji
Korupcija sve vi{e postaje me|unarodniproblem
Hrvatska je sasvim druga pri~a
Poslovi slovenskih kompanija u BiH
Ambasador SAD Patrik Mun odao po~ast `rtvama
G
ra|anima BiH jasno je dase niko s korupcijom nehvata uko{tac, izjavio je uintervjuu za „Avaz“ DragoKos, antikorupcioni ekspert i pre-dsjednik organizacije Grupa dr`avaza borbu protiv korupcije (GRE-CO), koja djeluje pri Vije}u Evrope.- BiH ve} dugo, dugo nije pro-cesuirala nijedan slu~aj korupcijena visokom nivou, za razliku od dr-ugih zemalja u regiji - ka`e Kos po-vodom posljednjeg izvje{taja „Tra-nsparency Internationala“, koji jeobjavljen prije dva dana.
 5. strana
INTERVJU
Drago Kos, predsjednik GRECO-a
Sud BiH:Starac u ekstradicionom pritvoru
JOVANOVI] HTIOPREVARITI VI[EBH. BANAKA
Upozorenja:Prekasno stigla obavijest
GRA\ANI VE]POKUPOVALI OPASNOPOSU\E IZ KINE
BiHNI[TANIJEURADILAUBORBIPROTIVKORUPCIJE
 Ambasador Mun sa suprugom: SAD }e pomo}i da Srebrenica bude siguran i perspektivan grad 
(Foto: M. Smaji})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 28. 10. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5442
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Nema negiranja genocida
 
„Avaz“ saznaje:Inspektor GP BiH uputio pismo
HOFMAN: DRAGAN LUKA^ NEMO@E BITI DIREKTOR FUP
-
a!
   4 .  s   t  r .
 3. strana
Sre bren ica
 Za o~ekivati je toplije vrijeme u ni`im predjelima zemlje
(Foto: B. Nizi})
 Vrijeme:Meteorolozi najavljuju proljep{anje
Jo{ ne}e biti snijega
   7 .  s   t  r  a  n  a
 2. strana11. strana
REPREZENTACIJA
Upitan me~sa Slovacimazbog TV prava
SREBRENIK 
Uporni amater ponovopoku{ao oplja~katiRaiffeisen banku
   5   7 .  s   t  r .   1   4 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,28. oktobar/listopad 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 BiH leglo korupcije u regiji Balkana
- Svako u BiH zna da posao ne mo`e{dobiti dok ne uplati{! Na fakultet se nemo`e{ upisati dok ne potplati{! Doktorune idi ako nisi pripremio para dapo~asti{. Korupcija je toliko duboklou{la u na{e dru{tvo da je postala „nor-malna“ pojava. Stalno primamo izvje{taje o korupciji u na{oj ze-mlji, ali niko ni{ta ne radi u vezi s tim, jer za{to bi se politi~ariborili protiv ne~ega {to ih hrani sve ove godine. Dok su nam ovipoliti~ari na vlasti, promjena nema!
(White Africa)
PORTAL - komentar dana
Od nedjelje zimsko ra~unanje vremena
Iz Federalnog minista-rstva rada i socijalne po-litike obavijestili su ju~erda }e se u nedjelju, 31.oktobra, prije}i na zi-msko ra~unanje vreme-na. Pomicanjem za 60minuta unatrag, vrijemeu tri sata ra~unat }e sekao dva sata, u skladu saZakonom o ra~unanju vremena, saop}eno je iz tog ministarstva.
S ju~era{nje sjednice: Naredbu o visini naknada izdaje Crnki}
(Foto: M. @ivojevi})
Federalna vlada ostavila isti koeficijent 
Invalidnine ne}ebiti smanjene
Nejasno za{to je koeficijent utvr|en samo za jedanmjesec, a ne za cijeli kvartal, ka`e Red`i}
Federalna vlada odlu~ila jeju~er na sjednici u Sarajevu da ko-eficijent za obra~un i isplatu okto-barskih naknada korisnicima bo-ra~ko-invalidske za{tite (BIZ) uFBiH i ~lanovima njihovih poro-dica bude jedan. Na osnovu njegai osnovice za ovu godinu od 805,64KM, bit }e utvr|ena visina mje-se~nih primanja boraca.Na osnovu Vladine odluke, fe-deralni bora~ki ministar Zahid Cr-nki} izdaje naredbu o visini mje-se~nih iznosa za sve korisnike izove odluke, koji }e biti ispla}ivaniza deseti mjesec ove godine.U Federalnom savezu RVI iOrganizaciji porodica {ehida i po-ginulih boraca FBiH zadovoljni su{to koeficijent nije promijenjen,ali isti~u da je nejasno za{to je onutvr|en samo za jedan mjesec.- Koliko znamo koeficijent jetrebao biti utvr|en za cijeli zadnjikvartal, pa nas je ova odluka izne-nadila. No bez obzira na to, tra`it}emo sastanak s premijerom Mu-stafom Mujezinovi}em i ministr-om finansija Vjekoslavom Beva-ndom da iznesemo svoj stav, a to jeda se koeficijent ne smije utvr|iva-ti samo za jednu grupu bud`etskihkorisnika - ka`e Safet Red`i}, pr-edsjednik Saveza RVI FBiH.Dodaje da ako ministar Crnki}smatra da nema dovoljno novca,onda treba smanjiti primanja svi-ma, a ne samo bora~koj populaci-ji. Time bi se, isti~e Red`i}, napr-avile u{tede, a korisnici gotovo nebi ni osjetili smanjenje.S druge strane, Crnki} isti~e daje koeficijent utvr|en samo zaoktobar jer u novembru dolaze pr-edstavnici Me|unarodnog mone-tarnog fonda (MMF) pa Vlada se-bi ne smije dopustiti potencijalnemanjke u bud`etu.
 M. K. - M. A.
Vlada je donijela i zaklju~ako akontativnom obra~unu iisplati oktobarskih pla}a funkci-onerima, dr`avnim slu`benicimai namje{tenicima, pravobranio-cu i njegovim zamjenicima,slu`benicima sudske policije izatvorskim stra`arima. Visinanjihovih pla}a ostaje ista kao {toje bila u julu.
Akontativna isplata funkcionerima
SUD BiH
Uhap{eni 73-godi{njak u ekstradicionom pritvoru
Jovanovi} poku{aoprevariti i bh. banke
^eka se zvani~an zahtjev Rumunije za izru~enje
Na meti Jovanovi}a bilonekoliko bh. poslovnih ljudi i politi~ara s kojima je trebao ostvariti „biznis“
Istra`itelji MUP-a RS u sara-dnji sa sigurnosnim strukturamaregiona i Interpola provest }e obi-mniju istragu kako bi utvrdili s ki-me je Krunislav Jovanovi} (73),dr`avljanin Srbije, sara|ivao to-kom boravka u BiH u namjeri da,prema scenariju u Rumuniji,oplja~ka i vi{e banaka u na{ojdr`avi.
Uga{ena banka
 Jovanovi} se od 25. oktobra na-lazi u ekstradicionom pritvoru,koji mo`e trajati 18 dana. Sud BiH~eka zvani~an zahtjev Rumunijeza njegovo izru~enje zbog preva-re la`nim mjenicama te{ke ~ak 384miliona dolara.Za sada je, prema saznanjimana{eg izvora u istrazi, sigurno daje Jovanovi} poku{ao pomo}u fa-lsificiranih mjenica jedne uga{eneameri~ke banke podi}i milionskesume u bankama u Banjoj Luci,Trebinju i Bosanskoj Gradi{ci, aliga je u tome sprije~ila bankarskakontrola. Jovanovi} nije tada uhap{en ia-ko je policija obavije{tena o njego-vom kretanju u dr`avi, nego to-kom redovne kontrole vozila u Bo-sanskoj Gradi{ci. Boravak i kreta-nje u BiH, kako dodaje na{ sago-vornik, omogu}io mu je dio krimi-nalnog miljea regiona, kao izna~ajne politi~ke strukture iz bli-ske pro{losti.
Slobodno se kretao
Istraga provjerava i mogu}nostda je Jovanovi} nakon hap{enja uBukure{tu (rumunska policija ta-da je uhapsila i dvojicu srpskih pr-ivrednika, jednog biv{eg oficirarumunske obavje{tajne slu`be idvojicu rumunskih policajaca), azatim nikada istra`enog bijega izRumunije, zapravo razmijenjen poprincipu „reketirana sloboda“ odvisokopozicioniranih oficira oba-vje{tajnih slu`bi regiona koji su gausmjeravali u djelovanju.U Bosanskoj Gradi{ci bio je pr-ijavljen, ali se, prema ju~er provjer-enim podacima, svakodnevno kre-tao po BiH i vi{e puta napu{tao ze-mlju bez problema na grani~nimprijelazima, iako u policiji tvrde danikada nije imao drugi identitet uBiH. Na meti mu je bilo nekolikobh. poslovnih ljudi i politi~ara s ko-jima je trebao ostvariti i osna`iti ko-ntakt i zapo~eti „biznis“, ali je pi-tanje kome je trebala i}i ve}ina pr-ihoda.
V. STEVANOVI]
Sud BiH: Odre|en pritvor od 18 dana
 
Interesantno je, kako saznaje-mo, da u slu~aju „Jovanovi}“ ni-kada nisu objavljena imena svihosoba u Rumuniji, ali i u regionu,koje su s njim sara|ivale, ~ak nionda kada su sve privedene. Javnosti je jedino plasirano dasu svi Srbi i ni{ta vi{e. Naivno je,kako dodaje na{ izvor, da su ispo-stave novca putem neva`e}ihmjenica uistinu tako plasirane uRumuniji, s obzirom na cijeli ba-nkarski sistem posebno pri odo-bravanju, odnosno isplati novca i~injenici da nije rije~ o hiljadamamaraka ve} o milionima.
Imena saradnika skrivena od javnosti
 Jovanovi}: Nije mijenjao identitet
Glavni tu`ilac BiH Milorad Bara{in, direktori po-licijskih agencija na nivou dr`ave, entiteta i Br~ko Di-strikta, kao i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH,sastali su se u Orlandu, Florida (SAD), s ministrom pr-avde SAD Erikom Holderom (Eric).Najvi{i funkcioneri policijskih i sigurnosnih agenci-ja u BiH sastali su se i s direktorom Me|unarodne ko-nferencije direktora policije (IACP) Majklom Kerolom(Michael Carroll) i direktorom projekta ICITAP ame-ri~kog ministarstva pravde Karom Trevilijanom (CarrTrevillian), saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH, prenijela jeFena. Razgovarano je o potrebi me|udr`avne saradnjeu borbi protiv terorizma i svih oblika kriminala.Na Me|unarodnoj konferenciji {efova policijskihagencija, u okviru delegacije iz BiH sudjeluju i predsta-vnici EUPM-a i projekta ICITAP ameri~kog minista-rstva pravde pri Ambasadi SAD u BiH.
Me|unarodna konferencija na Floridi
Delegacija BiH susrela ses ministrom pravde SAD
Orlando: Bara{in i Holder 
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,28. oktobar/listopad 2010.
3
 Pi{e: Fadil MANDAL (fmandal 
@
 avaz.ba)
CacoiBakir
Avdi Hebibu ne mo`e se zamjeriti {to ne `elispominjati imena i {to naivno ra~una na savjest Timura Numi}a i Bakira Izetbegovi}a
Sje}anje na akciju „Trebevi} 2“, ~iji je cilj formalno bio obra~uns kriminalom u vlastitim redovima, i danas izaziva ogromnu bolkod porodica nevino stradalih mladi}a.Bez sumnje, to je jedna od tamnih strana minulog rata, kada suborci Armije RBiH i pripadnici policije u Sarajevu pucali jedni nadruge. Vrijeme nije zalije~ilo rane, slu~aj nije rasvijetljen do kraja,na mnoga pitanja jo{ nema pravog odgovora. Neki od glavnih akte-ra, poput Mu{ana Topalovi}a Cace i Ramiza Delali}a ]ele, mrtvisu, a ve}ina onih koji su `ivi i znaju mnogo vi{e nego {to su spre-mni priznati, usta dr`i zatvorena ve} 17 godina.- Ljudi koji su najodgovorniji, kada prolaze pored mene, obara-ju glave i ne smiju mi u o~i pogledati. Iako ja nikada nisam spome-nuo nijedno od tih imena. Na{a vojna i civilna vlast nikada se nijeizjasnila i opredijelila u vezi s ovim slu~ajem, nije ukazala na uzro-ke i krivce. Nosilac nereda, Topalovi}, ubijen je, ali njegovi savje-tnici i danas obna{aju odgovorne funkcije - tvrdi Avdo Hebib,biv{i pomo}nik ministra policije RBiH, ~ijeg su sina Admira svire-po likvidirali pripadnici Cacine jedinice.Hebibovo ukazivanje na politi~are koji su i tada 1993., kao i da-nas, bili va`ne karike u strukturama vlasti, svojevrsni je vapaj~asnog bh. patriote da najzad bude otkrivena istina i razobli~enimo}nici koji su u sve bili upu}eni i koji kao zmija noge kriju svojuulogu u tim krvavim doga|ajima.Avdi Hebibu ne mo`e se zamjeriti {to ne `eli spominjati imenai {to naivno ra~una na savjest tih ljudi. Oni bolje upu}eni,me|utim, znaju da je jedan od Cacinih savjetnika o kojem Hebibgovori upravo Timur Numi}, koji trenutno savjetuje predsjednikaSDA Sulejmana Tihi}a, a ve} dvadeset godina, kao ~uvar njene se-hare, vedri i obla~i u toj stranci.Istog dana kada je Hebib u~io Fatihu na mezaru svog sina u Ve-likom parku, na Kova~ima su „Zelene beretke“ predavale rahmetMu{anu Topalovi}u. Predsjednik ove organizacije Muhamed [vra-ki} pri tome je, sugeriraju}i da istina o doga|ajima iz 1993. nemo`e biti crno-bijela, kazao i da se „zna da je Caco dva dana prijeakcije i smrti bio u kabinetu predsjednika Alije Izetbegovi}a“.Ovaj {okantni podatak pa`nju javnosti direktno usmjerava pre-ma Bakiru Izetbegovi}u, koji je u ratu bio {ef o~evog kabineta isvojevrsni gospodar `ivota i smrti u opkoljenom Sarajevu.Istra`itelji, naravno, nikada nisu ispitali Izetbegovi}a mla|eg o ka-rakteru njegovih veza s Cacom i ]elom. Kao {to on sam nikada nijeprogovorio o tome {ta zna o Cacinim zlo~inima na Kazanima, o ubije-nim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti, o tako|er na Kazanimalikvidiranim komunisti~kim sudijama i tu`iocima Bo{njacima...Caco je mrtav, a mrtva usta ne govore. Bakir i Timur su `ivi. I {ute.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 154.834 posjetioca.
 Pitanje: Sla`ete li se s istra`ivanjem organizacije „Transparency International“ prema kojem je BiH leglo korupcije u regionu Balkana?
A) DA 78%B) NE 17%C) Ne znam 5%
Gra|ani vjerujuistra`ivanju TI-a
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
POTO^ARI
Ambasador SAD Patrik Mun odao po~ast `rtvama
Srebreni~ki genocidne mo`e se poricati
Vrlo je te{ko prona}i prave rije~i nakon {to ovdje vidite vi{e od ~etiri hiljadegrobova i kada se zna da je ubijeno vi{e od osam hiljada ljudi, kazao Mun
Ameri~ki ambasador u BiHPatrik Mun (Patrick Moon), udru{tvu supruge Danute, polo`ioje cvije}e u Memorijalnom ko-mpleksu Poto~ari i odao po~ast`rtvama srebreni~kog genocida.Mun je obi{ao i spomen-sobe.
Zadovoljenje pravde
- Moj prioritet u Srebrenici je-ste da odam po~ast `rtvama geno-cida iz jula 1995. godine, da jo{ je-dnom demonstriram i poka`empodr{ku i posve}enost SAD Sre-brenici i njenim gra|anima. Vrloje te{ko prona}i prave rije~i na-kon {to ovdje vidite vi{e od ~etirihiljade grobova i kada se zna da jena ovom mjestu ubijeno vi{e odosam hiljada ljudi - kazao je Mun.On je dodao da je va`no govor-iti o julu 1995. godine, „jer u`asgenocida koji se dogodio u Srebr-enici i oko nje ne mo`e se ni mi-nimizirati ni negirati, ni poni{titini poricati“.- Svi smo mi odgovorni da osi-guramo da pravda bude zadovo-ljena i da `rtve budu sahranjeneuz po~asti i po{tovanje i da poro-dice prona|u svoje nestale. Na-`alost, jo{ mnogo posla treba ura-diti prije nego {to mo`emo re}i daje pravda u potpunosti zadovolje-na - kazao je ambasador Mun idodao da svi moraju preuzeti svojdio odgovornosti.
Siguran grad
Mun je poru~io da }e Sjedinje-ne Dr`ave nastojati pomo}i Sre-brenici da postane siguran grad sasvijetlom budu}no{}u.Tokom prve posjete Srebreni-ci, ambasador Mun sastao se i sna~elnikom op}ine OsmanomSulji}em, njegovim zamjenikom]amilom Durakovi}em te pre-dsjednikom Skup{tine op}ine Pr-edragom Petrovi}em.
 M. SMAJI]
Odsjek saniteta Ministarstvaodbrane (MO) BiH, s brigadir-om Snje`anom Mari} na ~elu,organizirao je ju~er u prostorija-ma MO redovnu akciju dobro-voljnog davanja krvi, kojoj seodazvao veliki broj uposlenikaMinistarstva i Zajedni~kog {ta-ba Oru`anih snaga (OS) BiH,javila je Onasa.Akcija darivanja krvi organi-zirana je u skladu sa Sporazu-mom MOBiH, Zavoda za tra-nsfuziologiju Sarajevo i Zavodaza transfuziju krvi Banja Luka.Ministar odbrane Selmo Ci-koti} po 70. put darovao je krv,saop}eno je iz MOBiH.
Ambasador Mun i njegovasupruga u Poto~arima su odr-`ali sastanak s predstavnicamasrebreni~kih udru`enja, kojesu tra`ile hap{enje ratnih zlo-~inaca, pronala`enje svih ne-stalih, zabranu negiranja geno-cida i bolju budu}nost za Sre-brenicu.Predsjednica Udru`enja „Sre-breni~ke majke“ Hatid`a Mehme-dovi} kazala je da su majke odMuna tra`ile da se ubrzaju ekshu-macije, jer je politika u{la ~ak i ugrobnice. Kada Hoti} iz Udru`en-je „Majke enklava Srebrenica i@epa“ dodala je da su ambasadoruiznijele mnogo zahtjeva, molbi ivapaja, jer su njihove o~i uprte uAmeriku.
Hoti}: Na{e o~i uprte u Ameriku
 Poto~ari: Ambasador Mun sa suprugom polo`io cvije}e na spomen-obilje`je
(Foto: M. Smaji})
Cikoti}: Ponovo se odazvao
Akcija u Ministarstvu odbrane BiH
Selmo Cikoti} darovao krv 70. put

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->