Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22931, 28.10.2010]

Oslobođenje [broj 22931, 28.10.2010]

Ratings: (0)|Views: 557 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
VanrednasjednicafederalneVlade
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 28. 10. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.931Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Pa trickMoonposje tioPo to~are i Srebrenicu
U`asgenocida se
ne mo`eporica ti
2. strana
In validnine za oktobar
nepromi jenjene
3. strana
Pesimizam me|upri vrednicima

Mu jo Selimo vi}: Nema iskoraka bez stra te{kihpar tnera

Pe tiro|endanBusiness-hr
Ukorak s vremenom
17. strana
Regionalna konferenci ja u Zagrebu
Pranjeobraza
 tu|ommukom
Dr`ava i starade vizna{tednja
6. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 28. oktobar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
AmbasadorRusi jeHar~enko u Oslobo|enju
Dodik je spremanza dogo vor
Premi jerRepublikeSrpskeMiloradDo- dik je spremanza razgo vor i dogo varanje o usta vnojreormi u Bosni i Hercego vini. Me|utim, ne `eliradikalnepromjene, ko-  je bi bilenametnute u oblikunekogpake- ta i ponudeizvana i ko je bi potkopa valesta- tus RS-a, izja vio je ambasadorRuskeFede- raci je u BiH AleksandarBocanHar~enko, ko ji je ju~erposjetioOslobo|enje,gdje je razgo varao s gla vnom i odgo vornomure- dnicomVildanomSelimbego vi} i Danielom Omeragi}em.Taj stav, s ko jim je Rusi jasaglasna, Dodik   je prenioambasadoruHar~enkuprilikom njiho vogsusreta u BanjojLuci, neposredno posli jeop}ihizbora3. oktobra. - Dodik je spreman za nekaprihvatlji va rje{enja oko presudeEvropskogsuda za ljudskapra va u Strasbourgu i na dogo vara- nje oko pitanjako ja su najbitni ja za dr`a vne instituci je BiH, kazao je Har~enko. RuskaFederaci ja ima razumi je vanje i za zahtje veHrvatakako bi im se osiguralaje- dnakopra vnost u BiH. Har~enko je razgo-  varaoovihdana s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom^ovi}em o pitanjutre}egen- titeta. Rusi ja se, ka`eambasador, u to ne `eli mi je{ati i dr`i da je ostvarenjejednakopra-  vnostihrvatskognarodastvarunutarnjeg dogo vora. - Nakonizboravidimo da ova situaci jaza- hti je vahitnarje{enja, kazao je Har~enko, na- pomenu{i da }e se Rusi ja, na zasjedanjuVi-  je}a za implementaci jumira (PIC) u no vem- bru, zalagati da se naj ve}apa`njaposvetipo- lo`ajuhrvatskognaroda u BiH. StavRusi je je da Daytonsadaobez- bje|ujestabilnost BiH, a njego vapromje- na je mogu}asamo na osno vuugo vorasvih strana. AmbasadorHar~enko dao je {iriin- ter vju, ko jimo`etepro~itati u sutra{njem Oslobo|enju.
Dl. O.
SlavkoMitro vi}, sa vjetnikpremi jera RS-a, naj ve}i je fa vorit danasli jedisvoga sada{njeg{efa;Ono {to ga razliku je od drugihkandidata iz SNSD-a je {to je njemuponu|eno ovo mjesto
Slav koMitro vi}, Sredo jeNo vi} i AleksandarD`ombi}imena su ljudiko ji se u ja vnostiRepublike Srpskesmatra juna jozbiljni jim kandidatima za budu}egentitet- skogpremi jera. Kona~nuodlu- kudoni je}eno voizabranipred- sjednik i aktuelnipremi jerMilo- radDodik, ko jije kazao da }e ime mandatarasaop{titinakonkon- stituisanjano vogsazi vaNarodne skup{tine RS-a.Premaanalizama, ko je se po- zi va ju na izvoreunutarSNSD-a, Slav koMitro vi}, sa vjetnikpremi-  jera RS-a, naj ve}i je a vorit da na- sli jedisvogasada{njeg{ea. Ono {to ga razliku je od drugihkandi- data iz SNSD-a je {to je njemuponu|eno ovo mjesto, dok sedrugikandidatisaminame}u za prvog~o vjekaVlade RS-a.
Odbi jaofunkci je
Mitro vi}, ko ji je jedan od osni va~aSNSD-a, proteklih je 15 godinauspje{nozadr`avao  jednu od klju~nihpozici ja u unutra{njojnomenklaturistran- ke, isto vremenoodbi ja ju}ipri- hvatanjebiloko jeunkci je u  vlasti. Unato~ toj „politi~kojne-  vidlji vosti“, Mitro vi}predstav lja si vueminenci juSNSD-ai slo vi za politi~kogideologa.Uz Dodi- ka, tvrdepozna vaociunutra{- njihodnosa u SNSD-u, on jecentralnali~nost u odre|iva- njustrate{kihpra vaca u ko jima }e SNSDnastupati. Zahvalju ju}ikomotnojve}ini ko ju je u protekle~etirigodine SNSDimao u entitetskojskup{ti- ni, RepublikomSrpskomvlada- la je Vlada, odnosnoMilorad Dodik. LiderDemokratskepar- ti jeDragan^avi}smatra da }e se nakonizboraDodika za predsje- dnika RS-a, vlastsamopreseliti iz jednogkabineta u drugi. „Pre- mi jer}e bitiizabran da slu{a, a ne da donosiodluke i bo jim se da }e taj ~o vjekbiti u ogromnimpr- oblemima i u stalnomprocjepu izme|upredsjednika i Narodne skup{tine. Ja mu ne bi bio u ko`i,ali vlast u RS-u}e i}i tamogdje jenaj ja~i~o vjek“, smatra^avi}. Sr|anPuhalo, analiti~ar u agenci ji za istra`ivanjeja vnog mi jenjaPrime iz BanjeLukeis- ti~e da bi eventualniizborMitro-  vi}a za mandatarazna~io i ma- njiDodikovutjecaj na rad Vlade. „Ako je Mitro vi}tolikojakaoso- baunutarSNSD-a, kako se to uov da{njojja vnostismatra, onda  je te{koo~eki vati da bi pristao da neko s njimuprav lja. Stogami- slim da je i Dodiko vadilemave- lika: kakona}i~o vjeka u ko jeg ima do voljnopo vjerenja, ko ji ne}etra`itivelikuautonomi ju, a da se isto vremenomo`e da se uhvatiuko{tac s ozbiljnimpro- blemimako ji RS o~eku ju u nare- dnomperiodu. Mitro vi} bi mo`da bio dobar, ali ne i omiljenpremi jer“, smatraPuhalo.
D`ombi} bez izgleda
Iako se jo{ tokomkampanje  AleksandarD`ombi}, ministarf- nansi ja RS-a, naj~e{}espominjao kao Dodikovnasljednik, sada se smatra da su njego ve{anse za za- sjedne u premi jerskuoteljunaj- manje. „D`ombi} bi bez sumnje  volio da budepremi jer RS-a. On  je do sadapokazao da je spre- man da slu{a, ali je pitanje da li  je on sigurnaosobako jojku}u trebaprepustiti na uprav ljanje“, ka`ePuhalo.Ono {to je iz vjesno, prema njego vommi{ljenju, a sa tim se sla`u i ostalipozna vaoci politi~kihprilika u RS-u, jes- te da samoMitro vi}mo`e ili da prihvati ili odbi jepre- mi jerskuotelju.
GordanaKATANA
Dodikovsa vje tnik 
no vipremi jer
(Ne)iz vjes tanizborprvogminis tra RS-a
Vlada RS-a: Savje nikuDodikovafo e ja
 Ameri~kiambasador u BiH Pa- trickMoonju~er jedo{ao u Po- to~are i Srebrenicu da oda po~ast `rtvamagenocida iz jula1995. godine, te da jo{ jednomdemon- strirapodr{ku i posve}enostSje- dinjenihAmeri~kihDr`avaSre- brenici i njenimgra|anima.
Mladi} je jo{ slobodan
Bila je ovo njego vaprvaposje- taovimpodrinjskimmjestima, nakonpreuzimanjadu`nostiame- ri~kogambasadora u na{ojze- mlji. Moon je za jedno sa supru- gomprvoodaopo~ast`rtvamage-nocida, a potom, uz prisustvo MersedaSmajlo vi}a, direktora Memori jalnogcentraPoto~ari, obi{aomezar je, na ko jem su do sadaukopane4.524 `rtve. „Zaista je vrlote{koprona}i pra veri je~i, nakon{to viditevi{e od 4.000 grobo vaodje i znate da je ubi jenovi{e od 8.000 ljudi. No, va`no je go voriti o julu1995. godine, jer u`asgenocidako ji se dogodio u i oko Srebrenice, ne mo`e se ni minimizirati, ni poni- {titi, ni poricati. I svi smo mi od- go vorni da osiguramo da prav da budezado voljena, da `rtvebudu sahranjene uz po~asti i uz po{to-  vanje i da porodiceprona|usvo-  jenestale“, kazao je Moon. Da bismoostvarili ove cilje ve, dodao je on, mi svi moramopu- noraditi i preuzeti na{dio odgo-  vornosti, a mnogiproblemi su  jo{ ostali.„RatkoMladi} je jo{na slobodi. Procesuiranjeratnihzlo~ina u ci-  jelojzemlji i dalje je sporo, zbog njiho veslo`enosti, nedostatka sredsta va, a ponekad i interesa. Na`alost, puno jo{ poslatreba uraditipri je no {to mo`emore}i da je prav da u potpunostizado vo- ljena. Ja `elimre}i, kao {to su go- vorilimo jiprethodnici, da su SAD posve}ene toj misi ji. Prisustvo ameri~kepredsjedni~kedelegaci-  je na ovogodi{njojkomemoraci ji u julu u Poto~arimapot vr|uje prirodu i dubinuposve}enosti SAD-a“, kazao je Moon, te po- ru~io da }e SAD nasta viti sa nas- to janjem da osigura ju, da zlo~in- ciodgo vara ju, ali i da Srebrenici pomognu da postaneprosperite- tan i napredangrad.Nakonobilaskamezar ja, Moon se u Poto~arimasastao sa majka- ma, ko je su tra`ile da se ubrza juprocesiidentifkaci ja i ek shuma- ci ja, hap{enjazlo~inaca, ali da se Srebrenica i ekonomskioja~a.
 Spasi tiPra vnifakul tet
„Tra`ili smo da se Pra vnia-kultet u Srebrenici ni slu~ajno ne smi jezatvoriti, jer oni mladiko ji poha|aju taj akultetnema judru- geperspekti ve. I ka`em: ako to do- zvolite i ako se to u~ini, u Srebre- nici}e ostatisamocuke i stari ji da hoda ju“, kazala je Hatid`aMe- hmedo vi}, predsjednicaUdru`e- njaSrebreni~kemajke. Na sastanku se go vorilo i o kon- stantnomnegiranjugenocida iz RS-a. Majke su ambasadorupo- ru~ile da se trebausvo jitizakon, ko ji}e sankcionisatiljudeko ji negira jugenocid i tako{irepogu- bnu i otro vnuretoriku. Nakonsastanka sa majkama, Moon je u zgradiOp{tineSrebre- nicarazgo varao sa na~elnikom OsmanomSulji}em, njego vimza- mjenikom]amilomDurako-  vi}em, te PredragomPetro vi}em, predsjednikomSkup{tineop{tine.
 SamirKARI]
Pa trickMoonposje tioPo to~are i Srebrenicu
Moon: Te{ko je prona}ipraveri e~i
U`asgenocida se
ne mo`eporica ti
Svi smo mi odgo vorni da osiguramo da pravda budezado voljena, da `rtvebudusahranjene uz po~asti i uz po{to vanje i daporodiceprona|u svo jenestale, kazao je ameri~kiambasador
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 28. oktobar 2010. godine
3
 SadikAhme to vi} Bara{in- Holder ZlatkoLagumd`ijaDorisPack 
 Siguran bi jeli  Schengen
Ministarbezbjednosti BiH SadikAhmeto-  vi}uvjeren je da }e Vi je}eministara EU po~et- komno vembradoni jetiodluku o ukidanju  viznogre`ima za BiH.“Gra|ani BiH dobi}ebezviznire`im“, rekao je Ahmeto vi}ju~er u Sara je vu. Podsje}aju}i da je odluka o libera- lizaci jiviznogre`imastav ljena na dne vni red sjedniceVi je}aministara EU, Ahmeto vi} je na veo da je dosada{njapraksa da sve ono {to se nalazi na dne vnomredubude i usvo jeno. “Uvjeren sam da }e odlukabitipoziti vna i da }e sredinomdecembragra|ani BiH mo}i da putu jukrozzemlje EU bez viza“, zaklju~io je  Ahmeto vi}.
Globalno pro tiv  terorizma
Gla vnitu`iteljTu`iteljstva BiH Milorad Bara{in, direktoripolicijskihagenci ja na razinidr`ave, entiteta i distriktaBr~ko, kao i predsta vniciMinistarstvasigurnosti BiH, sastali su se u Orlandu (SAD) s mi- nistromprav de SAD-a EricomHolderom. Tako|er, sastali su se i s direktorom Me|unarodnekonerenci jedirektora polici je(IACP) MichaelomCarrollom i di- rektorompro jektaICITAPministarstva prav de SAD-a CarromTre villianom. Raz- go varano je o potrebime|udr`a vnesu- radnje u borbiprotivterorizma i svihobli- kaorganiziranogkriminala.
 Susret s Tathamom i Man to vanelli jem
ZlatkoLagumd`ija, predsjednik SDP-a BiH, ju~er se sastao s ambasadoromVelike Britani je u BiHMichaelomTathamom i di- rektoromSvjetskebanke u BiH Marcom Manto vanelli jem. Lagumd`ija je naglasio da  je SDPdobiomandatgra|ana da napra vi promjene u zemlji, te }e samo na tim osn- o vamagraditiodnose s drugimpoliti~kim subjektima. Istakao je da je SDP u potpun- ostispreman da ormiraproe vropskiori jen- tisanuvladu i zna~ajnoubrza put BiH u EU i NATO. Naglasioje da }e SDP insistirati na re vizi jiposljednjiharan`mana sa MMF- om ko jesmatrapogubnim za BiH.
Jasna pozici ja EU prema BiH
[efcaDelegaci jeEvropskogparlamen- ta za jugoisto~nuEvropuDorisPackrekla  je da su neprihvatlji vepri jetnjeotcjeplje- njem ili drugipoku{a jipodri vanjasu vere- niteta BiH.“EU je ponudila~lanstvo BiH kao ujedinjenojzemlji, a ne njenimenti- tetima“, rekla je Packo va, prenosiSrna. Na-  velaje da je va`no da politi~koruko vodstvo Srbi jedi jeliisticilj i sto ji u potpunosti iza ujedinjene i multietni~ke BiH.“Drago mi  je {to su se odnosiSrbi je i BiH zna~ajnopo- bolj{ali. Me|utim, pozici ja EU u odnosu na BiH je veomajasna, a takomorabiti i s po- zici jomSrbi je“, istakla je.
U @I@I
Koefci jent za isplatubora~kihin-  validnina za oktobarostat}e isti kao i do sada, ali neiz vjesno je da li }e ta- kobiti i za preostala dva mjeseca ove godine. Tako je odlu~ilaVladaFBiH na ju~era{njojvanrednojsjednici u Sara je vu.
Osno vica 805 KM
 Vlada je doni jelaodluku o ut-  vr|ivanjukoefci jenta za obra~un i isplatunov~anihnaknadakorisnika bora~ko-in validskeza{tite u FBiH i ~lano vanjiho vihporodica za dese- timjesec, ali ni jeut vr|enzakonom propisanitromjese~nikoefci jent. - Ut vr|en je koefci jentjedan za obra~un i isplatunov~anihnakna- da, a na osno vu tog koefci jenta i ut-  vr|eneosno vice za mjese~ne nov~anenaknade za 2010. godinu, od 805,64 KM, bit }e ut vr|enavisi- namjese~nihnov~anihprimanja li~nih i porodi~nihkorisnikapra va bora~ko-in validskeza{tite, u skla- du sa Zakonom o pra vimabranila- ca i ~lano vanjiho vihporodica, kao i za korisnikebora~ko-in validskeza- {titeko ji su to pra vostekli do 6. apri- la1992, u skladu sa Zakonom o pra-  vimabranilaca i ~lano vanjiho vih porodica, saop}eno je nakonsjedni- ceVlade.Na osno vu ove odluke, ederalni ministar za pitanjaboraca i in vali- daodbrambeno-oslobodila~kog rataZahidCrnki}ju~er je izdao naredbu o visinimjese~nih nov~anihiznosa za korisnike iz ove odluke, ko ji}e bitiispla}ivani za oktobar.- Od Ministarstvafnansi jauspje- li smo dobitisaglasnost da koefci-  jentostaneistisamo za oktobar. To zna~i da }e na istina~inbitiut-  vr|ivankoefci jentbora~kihna- knada za no vembar i decembar ove godine, a sve u za visnosti od ra- spolo`ivihbud`etskihsredsta va. Mi ne smi jemoprekora~itibud`- etomodobreniiznos za bora~kena- knade, kazao je Crnki}, napome- nuv {i da }e se isplatain validnina  vr{itiistomdinamikom kao i do sa- da, od prvog do desetog u mjesecu. On ni jemogaopreciziratikoliko}e korisnika za oktobardobitinakna- de, rekav {i da taj brojvarira iz mje- seca u mjesec, a zadnji put is- pla}ene su naknade za ne{tomanji brojkorisnika s obzirom na to da je tek po~ela{kolskagodina i da mno- giredo vnistudentinisudosta vili pot vrde o {kolo vanju. Premari je~imaederalnogpre- mi jeraMustaeMu jezino vi}a, odlu- ka o isplatnomkoefci jentusamo za oktobardoni jeta je i zato{to FBiH po~etkomno vembrao~eku jeposje- tumisi je MMF-a, ko ja bi trebalare- zultiratipregledomispunjenjaoba-  veza iz pismanamjere za nasta vak  kreditnogstand by aran`mana za BiH.
Juli u oktobru
 Vlada je doni jela i zaklju~akpre- mako jem}e bitiiz vr{enakontati vni obra~un i isplatapla}a za oktobariza- branimdu`nosnicima, nosiocimaiz-  vr{nihunkci ja i sa vjetnika u organi- mazakonoda vne i iz vr{nevlasti FBiH, dr`a vnimslu`benicima i na- mje{tenicima, ederalnompra vobra- niocu i njego vimzamjenicima, sud- skojpolici ji i zatvorskimpolicajcima - stra`arima u kazneno-popra vnim za vodimaFBiH, a ko ji se fnansira-  ju iz bud`etaFBiH.- Premazaklju~ku, obra~un i ispla- tapla}a za desetimjesecrealizirat}e se na na~in i u visini kao za juli 2010. godine. Nakondogo vora sa sindikatom o visiniosno vice za obra~unpla}e i nakondono{enja podzakonskihakatako jiproizilaze iz Zakona o pla}amai naknadama u FBiH, iz vr{it}e se kona~anobra~unpla}a i naknada, saop}ila je Vlada. Ju~er je izmi jenjen i tek stodluke o izjedna~avanjuiznosaminimal- nepenzi jeostvarenepo voljni jim uvjetima sa minimalnompenzi jom u FBiH. Minimalnupenzi ju u FBiH primapolo vina od ukupnogbro ja penzionera u iznosu 296 KM, te oko 40 postoonihko ji su pra vo na pen- zi justekli po po voljni jimuvjetima. Njiho vaminimalnapenzi ja je na- konpro vedenihu{tedako jima su benefciranepenzi jeumanjene za desetpostoiznosila 266 KM.
 S.[e.
In validnine za oktobar
nepromi jenjene
Reakci je
Dobro je, ali...
HusoTucak, zamjenik  predsjednikaSa vezaratnih  vojnihin validaBiH i Izet Gani}, predsjednikOrgani- zaci je{ehidskih i porodica poginulihboraca, djelo- mi~no su zado voljniodlu- komVladeFBiH da im pri-manjaza oktobar ove godi- neobra~una po koefci jen- tujedan.“Odluke o visinikoefci-  jenta za obra~unnaknada donose se kvartalno. I ni je nam jasnoza{toVlada FBiH i ovaj put to ni jeura-dila. Tim pri je{to ubud`etu, trebalo bi da je ta- ko, ima nov caza isplate naknada do kra jagodine. Naime, prora~unomza2010. planiran je 301 mili- on KM za bora~kenakna- de, a rebalansom je osigu- ranojo{27.000.000 KM.Ukupno, 328! Mjese~no seza naknadeizdva ja27 mi- liona KM. Matematikaka`e da naknade za borce na godi{njemni vouiznose 312 miliona KM”, izra~unao je Tucak.Ukolikodo|e do sma- njenjakoefci jenta za obra~unnaknada za no-  vembar i decembar, Tucak  se nadakako}e se takavko- efci jentprimi jeniti na sve bud`etskekorisnike, ne sa- mo na stradalnikerata, po- rodicapoginulih i demobi- lisanihboraca. Opet, Izet Gani} se nadakako}e ko- efci jent za obra~unbo- ra~kihnaknadabitiisti za no vembar i decembar ove godine. Ne bude li tako, reago vat}e, obe}avaGani}, na odgo vara ju}i, demo- kratskina~inko ji ne is- klju~uje i proteste!
A. B.
VanrednasjednicafederalneVlade
 Vlada}e nakonposjete MMF-a u no vembruodlu~ivati o koefici jentubora~kihprimanja za taj mjesec i za decembar
Isplataoktobarskihin validninane}ekasniti, tvrdiministarCrnki}
Potvr|endosada{njikoefici ent

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ibrahim Huskic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->