Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peperiksaan Percubaan STPM Portal Pendidikan Utusan 2004 (Bahasa Malaysia 1)

Peperiksaan Percubaan STPM Portal Pendidikan Utusan 2004 (Bahasa Malaysia 1)

Ratings: (0)|Views: 133|Likes:
Published by Junly Jiang
910/1
910/1

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Junly Jiang on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

 
"ama:
 
Ko∶as:
sUL∶
T
Bahasa mdav臼
 
 
 
Kem。
1
 
 
 
 
sot1
 
 
 
¨
2Jam ,
pEPERIKsMN P=RCUB^^"
s"∶
L△
"0¢
PERsEKOuIhN mALAvsR
P0RTAL PEND∶
01κ
^Ⅱ
uTus^"nlO"
 
h。
sa moIar"Kerhs刂
(set1)
Duajam
Araha"^m:
 
¨
,
f。
^da田
"p山
I“
h soaran daJam
ρ
2・
P饲
oaJam硼
reDoⅡ
o石
an汩
Anda咖
"咖
wapan yang fepafse把
 
 
JawaD somma s(滔
ran.∷
'∷
¨
i∷
:∶
t`∶
~itj. fⅡ
|∶
 
SOa′
a刀
ˉ
0a∫
an1勾
`ngga40erdasarka″
petjka刀
0aWaD″
masa硼uh削
l婆
γ
:琨
退
:::l⒊
.
Tiupan angin teIah rnembawa asap dan debu kebakaran tersebut ke negara jiran
seperti singapuΓ
a,Malaysia,Brunei Darussalanl dan ThaⅡand.sebe丨
um"u,negara kitapernahjuga mengaIamijerebu ahbat pencemamn asap kenderaan,H|ang dan
:摞
:黧
:莒
u.
::p1犁
1甘
:卩
dicatat pada rnusirn jerebu tebal yang
eIanda negara sebe丨
un1buIan
ak洪
:;£
l龇
F:∶
:鹭
lPUsarawak pernah me刂
angkau ke tahap amat berbahaya,iaku meIebihi50o,sehingga
memaksa ker刽
aan mengisytmarkan da"rat di sarawak。
Keadaan me叫
adi seHus
apabⅡ
a meningkat ke tahap rne丨
ebihi7oo.Derni kesihatan masyarakat Ma丨
aysia,ke“
an teIah rnengambⅡ
langkah untuk rnengurangkan keadaan be刂
erebu dengan
g显
η
:∵1倨
g蜇
T淇
i:抵
uda旧
:F£
:哩
a嘿
:l;:磋
::遐
:丨l茹
{吉
:嚣
:#∶
l营
::g舁
:1揣
:棚
:F滗
1叩
g曷
:邑
1∴
:浔
:Jf∶
}£
:韫
F∫
I嚣
l帚
:I甘
:{∶
::卢
;摺
i帑
:∶
l:卩
m∶
#£
I,Jl;1嬲
da aktiviti
;∶
|i营
f;j跚
:iil母
li;扌
:∶
f{亏
I甘
l删
1扌
::融
:1旯
γ
f::了
:孺
:g%:糨
i羽
T
g tidak di∶
ngini。
Orang ramai dinasiha刂
id tu阳
n。
K0adaah ini boleh rnembahayakan
linta pihak bomba rnenghuIurkan bantuan
an kebakaran yang ber丨aku di sana.
atan adalah⒗
rhad se舳
gga kura"
rpaksa rnemasang Iampu semasa
l鞲
g
sesetengah goIOngan.Keadaan ini beHaku:ηungkin kerana kurangnya pengetahuan
tentang bahaya jeΓ
ebu terhadap kesihatan rη
ereka。
 
BeⅡ
kutan k丬
adian jerebu,ramai pesa陌
t yang mendapatkan rawatan.Antara
penyakk yang Fηungkin disebabkan oleh jerebu iaIah penyakit raoang se丨
aput rnata,
Bronkkis(radang paruˉ
paru),asma,selesema,sakk tekak,penyakk berkaitan saIuranpernafasan dan penyakitjantung,Keadaan ini rnembuktikan bahawa jerebusememangnya bahaya terhadap kesihatan.Namun,goIOngan yang berisiko tinggi untuk
mendapat penyakit semasa rnusirn jerebu initeⅡ
nasuk orang tua,kanak-kanak,pesakit
asma dan pesakkjantung,Mereka mempakan gdongan yang paⅡng mudah men-apat
penyakit ketika keadaan be刂
erebu sepe吐
iini kerana Fη
ereka:η
empunyai daya
ketahanan yang kurang berbanding orang dewasa.Bagairnanapun,rnereka yang sihat
juga dinasihatkan supaya rnengambⅡ
Iangkah.
Penggunaan topeng rnulut diperIukan kerana dalarn udara yang be刂
erebu,
terdapat banyak kandungan karbon dioksida,nkrogen dioksida(da。
pada asappembakaran)sul佃
r dioksida,ka曲
on monokoda dan pIumbum(da"oada asap
kendeman dan kⅡ
angl dan gas ozon.Udam yang tercemarinijuga mengandungibakte"a dan kuman.sekiFanya campu旧
n kandungan yang terdapat di udara be刂
erebu
terus dihirup tanpa sebarang
ρ
Iindung,pam-ρ
aru kita bOIeh tercedera,Paruˉ
paru yang
tercedera rnudah diserang bakeria dan bOIeh rnengakibatkan penyakit berka吐
an paruˉ
paru.Bagi pesakⅡjantung puIa,kehadiran karbon Jnonoksida y0ng刂nggi dahrn udaraboIeh rnenyebabkan penyakitini me【
adiIebih seHus.Karbon:ηonoksida akan diserap
ke daIan1saluran darah,rnenyebabkan oksigen da!anl darah berkurangan,dan
mengga丨
akkan seΓ
angan jantung.Pesakit asma
ρ
la akan:ηengaIanli:η
asaIah
pemafasen dan rnereka dinasihatkan supaya jangan kemp keluar rumah,jangan
merokok,me叫
auhi orang yang merokok dan mengenakan topeng muka.Penggunaan
topeng:ηuka pen刂
ng untuk rnenghaIang habuk dan debu rηemasuki saIur pernafasan.
Penggunaannya dapatrnembantu rnengurangkan risiko penyakⅡ
kronik。
sesetengah
l:蜃
ζ
:艮
ang k毗
sepe俏gah卜
g欲
a山
吐mbuhan fungus。Mereka yang rnengaIanli
masalah kulit sensi刂
f dinasihatkan supaya rnandi seIepas rne刂
alankan aktivⅡ
iluar.
Kesedaran orang旧m刽
terhadap bahayajerebu amat penting。Bayangkan jika
separuh penduduk MaIayso terpaksa mendapatkan rawa妇
n aHbatjerebu di hospⅡ
aI;
sudah pas刂
kos perubatan negara be"ambah.
CDipe刂
k dan diubah suai daHpada rencana,乃
n勿
fa勾
Arussa加
s2001。
)
1. AntaΓ
a yang berikut,yang rnanakah rnerupakan puncaˉ
ρ
unca utama berIakunya
rebu?I. Kebakaran hutan yang beHaku secara besa卜
besaran.", Pencemaran yang berIaku akibat asap kenderaan dan kⅡang,
.Pembakaran yang d"akukan secam terbuka.
IV,Penduduk FnengamaIkan pembakaran sampah
I,Il,IIl
I,",IV
",Ⅲ
,IV
I,ll
ABcD

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hanny Cheong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->