P. 1
ΠΕΡΙ ΕΛΑΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΕΛΑΙΑΣ

Ratings: (0)|Views: 1,391|Likes:
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

:
ΤΪΜΘΜΓΜΣ......................................................................................3
ΟΝΣΚΓ℥ΓΗ.........................................................................................6
Φμ θΡζν λκν μν κϊχκάμν ΀θθηιος.....................................................6
Η ΤΪΜΟΘΟίΣΗ ΛΚΝ Η ΟΞΚΤΘ℥ΣΗ ΦΗΣ ΟΘΝΚΣ..............................?
Κ- Κτμ φμι ¿ωΰμ σφηι τϊκγ¿κφνλρφηφκ........................................?
)Κτρ τμω! ρ¿ύς! ήϊΰο η οθνΡ..................................................5
Β- Η οξΡτθύση φης οθνΡς σφμ Κνγκάμ.............................................0
Γ- Η οξΡτθύση φης οθνΡς σφη Αοσργονμ.......................................:2
ΚΤΜ ΦΚ ΝΟΪΜΓΘίΥΝΚ ΣΦΗΙ ΓΪΚΑΑΝΛΗ Β....................................:6
ΟΘΚΝΜΘΚ∅Μ ΣΦΗΙ ΛΜίΕΝΙΚ ΤΪΝΙ ΚΤΜ 5?44 ΧΪΜΙΝΚ...............:0
ΦΜ ΚΪ℥ΑΚΦΝΣΑΟΙΜ ΘΚ∅Ν ΦΜΙ ΑΝΙ℥ΫΦ℥Ι ΛΚΝ Φ℥Ι
ΑίΛΗΙΚΝ℥Ι....................................................................................24
ΦΜ ΟΘΚΝΜΘΚ∅Μ ΣΦΗΙ ΚΪΧΚΝΚ ΚΝΓίΤΦΜ......................................23
Η ΟΘΝΚ ΣΦΚ ΜΑΗΪΝΛΚ ΧΪΜΙΝΚ......................................................26
Η ΟΘΝΚ ΛΚΝ ΦΜ ΟΘΚΝΜΘΚ∅Μ ΣΦΗΙ ΛΘΚΣΝΛΗ ΚΪΧΚΝΜΦΗΦΚ........27
Κ- Μν ¿μϊάος! οθνΩς φης Κΰήικς.....................................................27
Β- Φμ Ωϊγμ φμϏ ΘϏσάκ 11ΤΟΪΝ ΣΗΛΜί ΚΤΜΘΜΓΝΚ>>................3:
Γ- Η υϊμιφάζκ φύι 11 ΑΜΪΝ℥Ι>> οθκάύι...................................32
∅- Φκ τνσφοωύ φύι κϊχκάύι Οθθήιύι σφηι Λϊήφη.....................33
ΦΜ ΟΘΚΝΜΘΚ∅Μ ΣΦΚ ΑΟΦΟΓΟΙΟΣΦΟΪΚ ΧΪΜΙΝΚ........................3?
Κ- Ϊύ¿κϋλΡ χϊρινκ......................................................................3?
Β- ΒϏεκιφνιΡ χϊρινκ....................................................................37
) Η λκθθνΩϊγονκ φμϏ οθκνμζΩιφϊμϏ..........................................30
Γ- Τοϊάμζμς φης οιοφμλϊκφάκς......................................................64
∅- Τοϊάμζμς φης φμϏϊλμλϊκφάκς...................................................6:
Η ΘΟΣΒΜΣ! ΤΚΪΚ∅ΟΝΓΑΚ ΚΙΚΤΦίΞΗΣ ΒΚΣΝΣΑΟΙΗΣ ΣΦΗΙ
ΟΘΝΚ.................................................................................................63
· Η Ωλΰθνπη φμϏ λκϊτμω φης οθνΡς.........................................66
Η ΤΟΘΜΤΜΙΙΗΣΜΣ Φ℥Ι ΚΤΟΪΚΙΦ℥Ι ΟΘΚΝ℥Ι℥Ι....................65
ΦΜ ΤΚΪΚ∅ΟΝΓΑΚ ΦΗΣ ΛΪΗΦΗΣ.....................................................67
ΤΟΪΝΟΧΜΑΟΙΚ
ΤΟΪΝ ΟΘΚΝΚΣ
ΚΤΜ ΦΜΙ ΑίΐΜ ΣΦΗΙ ΤΪΚΓΑΚΦΝΛΜΦΗΦΚ
Οζώ ΰκ ΰάξμϏ¿ο ¿οϊνλΩς ¿ριμ τφϏχΩς κτρ φηι νσφμϊάκ φης οθνΡς λκν φμϏ θκζνμω! γνκ ικ
λκφκθΡβμϏαο ρφντμθθΡ κτ' κϏφΡ τμϏ λΡιμϏ¿ο λκν σλουφρ¿κσφο σή¿οϊκ ζοι οάικν
τκϊΡ φκ Ριΰη λκν μν λκϊτμά φμϏ τκιΡϊχκνμϏ ζΩιζϊμϏ φης νσφμϊάκς! τμϏ τΡον βκΰνΡ λκν
τϏλιΡ ¿Ωσκ σφμ τκϊοθΰρι! ¿ο φμι άζνμ φϊρτμ τμϏ κτθώιμιφκν μν ϊάεος φης οθνΡς ¿Ωσκ
σφηι τκ¿τΡθκνη οθθηινλή γη.
Κνύιρβνκ ΟθνΡ Τκθκνώι ΪμϏαΡφύι
Ζάτθκ σφμ λοιφϊνλρ ζϊραμ τμϏ μζηγοά σφηι τθκφοάκ φύι Τκθκνώι ΪμϏαΡφύι ϏτΡϊχον ανκ σϏσφΡζκ κτρ τκιΡϊχκνος
οθνΩς τμνλνθάκς ‑φσμϏιΡφη’. Αοφκξω κϏφώι! ξοχύϊάεον ανκ οθνΡ αογΡθύι ζνκσφΡσούι. Η ηθνλάκ φης Ϗτμθμγάεοφκν ρφν
τϊΩτον ικ τθησνΡεον φκ 3444 χϊρινκ. Η τοϊάαοφϊμς φμϏ λμϊαμω φης οάικν :?!5 αΩφϊκ. Η αΩγνσφη ζνΡαοφϊμς φμϏ
λμϊαμω ! σο ωπμς 54 ολκφ.! οάικν 6!? αΩφϊκ. ΤοϊάτμϏ Ϗτμθμγάεοφκν ρφν σφηι λμνθρφηφκ φης (λμϏυΡθκ-! χύϊμωι 6)?
Ρφμακ. Η οθνΡ σωαυύικ αο ρσκ κικυΩϊμϏι μν λΡφμνλμν φμϏ χύϊνμω Ωχον ανκ σηακιφνλή τκϊμϏσάκ σφηι νσφμϊνλή
ζνκζϊμαή φμϏ χύϊνμω. ΛκφΡ φηι φμϏϊλμλϊκφάκ! σφηι λμνθρφηφκ φης Ωνχο κικσλκυοά θΡλλμς αΩσκ σφμι μτμάμ οάχο
φμτμΰοφηΰοά τνΰΡϊν! ρτμϏ υϏθΡσσμιφκι ρτθκ τμϏ χϊησναμτμνμωιφκι οικιφάμι φύι λκφκλφηφώι
2
ΜΝ ΤΜΘΘΚΤΘΟΣ ΧΪΗΣΟΝΣ ΦΜί ΟΘΚΝΜΘΚ∅Μί.............................?:
Κ- Η οθνΡ λκν φμ οθκνρθκζμ σφηι ζνκφϊμυή..................................?:
Β- Φμ Ωθκνμι ύς τηγή υύφρς......................................................?3
Γ- Φμ ξωθμ φης οθνΡς σφηι φΩχιη..................................................?7
∅- Φμ Ωθκνμισφηι σκτύιμτμνΔκ.................................................?0
Ο- Φμ οθκνρθκζμ σφμι λκθθύτνσ¿ρ.............................................?=
Ε- Φμ οθκνρθκζμ σφμι κΰθηφνσ¿ρ.................................................54
)ΜθϏ¿τνκλμά κγώιος.............................................................53
Η- Η οθνΡ λκν φμ οθκνρθκζμ σφηι θκϋλή νκφϊνλή.............................5?
ΟΘΚΝΜΘΚ∅Μ! ΦΜ ΝΟΪΜ!ΣίΑΒΜΘΝΣΑΜΝ ΛΚΝ ΧΪΗΣΟΝΣ ΦΜί
ΣΦΗΙ ΜΪΐΜ∅ΜΞΗ ΤΚΪΚ∅ΜΣΗ.....................................................50
Κ- Φμ θΡζν σφνς σφνς χϊνσφνκινλΩς γνμϊφΩς.....................................50
Β- Η οτΡθονπη ¿ο Ωθκνμι ύς ζήθύση νοϊρφηφκς..........................74
Γ- Φκ ¿Ϗσφήϊνκ............................................................................72
)Φμ οϏχΩθκνμι! η νοϊΡ οξΩφκσνς λκν φμ Ργνμι Ωθκνμι...............72
) Φμ οθκνρθκζμ σφμ βΡτφνσ¿κ λκν φμ χϊάσ¿κ..........................73
) Φμ οθκνρθκζμ σφνς γκ¿ήθνος φοθοφΩς.....................................7?
)Φμ οθκνρθκζμ σφνς ιολϊνλΩς φοθοφΩς......................................75
∅- ΤϊμσυμϊΩς λκν φΡ¿κφκ ¿ο θΡζν................................................04
ΤΗΓΟΣ ΛΚΝ ΚΪΧΚΝΜΘΜΓΝΛΚ ΦΟΛΑΗΪΝΚ ΣΦΜ ΑΜίΣΟΝΜ ΦΗΣ
ΟΘΝΚΣ ΣΦΗΙ ΣΤΚΪΦΗ.......................................................................03
ΦΜ ΟΘΘΗΙΝΛΜ ΑΜίΣΟΝΜ ΦΗΣ ΟΘΝΚΣ ΣΦΗΙ ΛΪΗΦΗ......................05
ΐΪΟΤΦΝΛΟΣ ΛΚΝ ΐΟΪΚΤΟίΦΝΛΟΣ Ν∅ΝΜΦΗΦΟΣ ΦΜί ΛΚΪΤΜί
ΛΚΝ ΦΜί ΘΚ∅ΝΜί ΦΗΣ ΟΘΝΚΣ! ΜΤ℥Σ ΟΧΜίΙ ΟΤΝΣΗΑΚΙΐΟΝ
ΚΤΜ ΦΗΙ ΚΪΧΚΝΜΦΗΦΚ ΑΟΧΪΝ ΦΜΙ 24ρ ΚΝ℥ΙΚ............................0=
Η ΣίΓΧΪΜΙΗ ΝΚΦΪΝΛΗ ΟΪΟίΙΚ ΓΝΚ ΦΜ ΟΘΚΝΜΘΚ∅Μ....................=:
ΒΝΒΘΝΜΓΪΚΥΝΚ...................................................................................=2

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nikos Prassas liked this
Argiris Spiros liked this
Billy D. Read liked this
sandroua liked this
sandroua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->