Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mir Murad Ali - Hazrat Abu Bakar Ki Nasab Shanasi

Mir Murad Ali - Hazrat Abu Bakar Ki Nasab Shanasi

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,101|Likes:
Published by Syed Iktishaf
www.ShiaMultimedia.com
www.ShiaMultimedia.com

More info:

Published by: Syed Iktishaf on Jul 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2012

pdf

text

original

 
 $ g 
 * 
î E
4
:
z
&
+
™ 
z
D
 |
]Z
1
– 
Å 
©
Ù
Ï
F
,
À
Á
Z
Ñ
s
x
´
)
¦
;
g
ç
~
æ
Ø
œì³  † Þœeç ] Ö † Ò l۠ n Øeà œe± Ã  n ‚ ] Ö’ ç Ê± eÇ ‚ ]œÞœeç  …æ| m n à eà Ø] ÖÏ ± œÞœeç ] ÖŠ à  …ª eà  Þ³ ¿  n Ì e³ à Ú³ ð] Ö× ä ] ÖÛ Ï  † °œì † Þ± Â‚ ] Öç aheà qàˠ † eà Â× ± ] ÖÛ  n ‚ ]Þ± u‚ $ß œeç ×  n Û áÚÛ ‚ eà Â‚ ] Ö× ä  e³ à  ‡e³  † ] Ö³  † e³ Ã ³ ± œÞ³ œe³ ± $³ ß ³ Â‚ ] ÖÓ  †  mÜ eà ] Ö n Ü eà ] ÖàÎç  Ö± æœuÛ ‚ eà ] ÖŠ  † °eà ß áæa„ ] ÖË À œuÛ ‚ ÎŸ$ß  ³ Û ³ Â n ³ Øeà Ú † ]á] ÖŠ Ó ç Þ± u‚ $ß ± œuÛ ‚ eà ÚÛ ‚ eà œe± Þ’  † ] ÖŠ Ó ç Þ± u‚ $ß ± œeáeà ÂÛ á]¢uÛ  † Âà ]eà   Ö³ Û œÚ †  …ç Ù] Ö× ä × ] Ö× ä 
:
i³ Ç ³ × Âà ÂÓ  † Úè Âà Â‚ ] Ö× ä eà ÂŒu‚ $ß ± Â× ± eà œe±  Ö …± ] Ö× ä Âß ä Î٠³ ×  n ³ ä æ³ × ³ Ü e³ ª á m³ Ã ³  † šÞË Š ä Â× ] ÖÏ ñØÚà ] Öà † hì † tæœÞÚàä æœeç eÓ  †  …± ] Ö× ä Âß ä Ê‚ Êàߠ ÖÚ× ‹ Úà  Úà 
:
Ú³ à  …e n Ã è (ÎÙ
:
Ú³ Û à ] ÖÏ ç Ý[ΠÖç ]
:
ÞŠ ³ e³ ä ÊŠ × Ü Ê † æ]Â×  n ä ÊÏ Ù Ú Ö‹ ] Öà † hÊÏ ‚ Ýœeç eÓ  † æÒ á …q¡  ÷ƒa³ Ø]¢Ò  † (œÊÛ ß Ó Ü 
:
朰a³ Ú³ ] Ö³ Ã ¿ Û œÞÜ [ΠÖç ]
:
ÎÙ eØÚà aÚ] Öà¿ Û (
:
aÚœÝÚà  Ö ‡Ú[ΠÖç ] Ÿ(
:
œÊ³ Û ß Ó Ü ] Öç Ê ˆ ]áÎiØ] ÖÛ × ç Õ æ ÖœÞË Š [ΠÖç ]
:
Ÿ(ÎÙ
:
³ ç Í] Ö„ °Ò á mÏ ÙŸu † eç ]°Âç Í[ΠÖç ] œÊª ÞÜ 
:
Ÿ(ÎÙ
:
œÊª ÞÜ œìç ]Ù] ÖÛ × ç Õ Úà Ò ß ‚ é[ΠÖç ]
:
Ÿ(ÎÙ
:
œÊÛ ß Ó Ü ] ÖÛ  ˆ  ÖÌ u] Öà۠Úè ] ÖË  † é[ΠÖç ]
:
ÎÙ]¢³ Ç ³  † (ÊÏ Ý Ö n ä Æ¡ ÝÚà  n áu n à eÏ Ø Ê× Š Ü ƒa¡  ÷]¢Ò  † œÞÜ ƒaØ
:
Ÿ(ÎÙ
:
œ …] ÖÛ × ç Õ Úà  Öí Ü [ΠÖç ]
:
æqä  mÏ Ù Öä ÆË ØÊÏ Ù áÂ× ñ× ß œáÞŠ ³ ª  Ö³ ä  æ] ÖàðŸià † Êä œæiÛ × ä  ÊÛ à œ°
!
eî eî œaØ] Ö   † Íæ] Ö † ñè 
:
 …qØÚà Î †  m (ÎÙ
:
 ma„ ]ÞÔ ª  Öß Ê× Ü ÞÓ Û Ô  n ò  ÷(ÚÛ à ] Ö † qØ[ÎÙ œÚ³ Ó ³ ß ³ æ] Ö³ × ä ] Ö † ]Ú± Úà Ë ð] ÖÇ  † é(œÊÛ ß Ó Ü Î’ ± eà Ò ¡ h] Ö„ °qÛ Ä 
:
Ú³ à i n Ü eà Ú † é(ÎÙ
:
γ  †  m œÞ[ÎÙ œÊ³ Û ³ ß ³ Ó ³ Ü aÜ ] Ö„ °a  Ü ] Ö †  m‚  ÖÏ ç Úä æ …qÙÚÓ è ÚŠ ß ç á
:
Ÿ(ÎÙ
:
] Ö³ Ï ³ ñ³ ØÚà Ê † ÊÓ á m‚ ÂÚ۠à ÷[ÎÙ Ÿ(
:
œÊ³ Û ß Ó Ü ] ÖÛ ‚ Úàܠ n  † ] ÖŠ Û ð] Ö„ °Ò ª áæqä ÎÛ  †  m– ± ð Ö n Ø] Ö¿ ¡ Ý] Ö‚ ]q× ± [ÎÙ
:
Ÿ(ÎÙ
:
ÂÍ[ÎÙ
:
Ÿ(ÎÙ
:
œÊÛ à œaØ] Ö † ÊéœÞ[ÎÙ
:
Ÿ(ÎÙ
:
œÊÛ à œaØ] Öß ‚ æéœÞ[ÎÙ
:
Ÿ(ÎÙ
:
œÊÛ à ] ÖÛ Ë  n –  n à œÞ[ÎÙ
:
ÎÙæ]q„ hœeç eÓ  †  ‡ÚÝ
:
Ÿ(ÎÙ
:
œÊ³ Û à œaØ] ÖŠ Ï  mè œÞ[ mŠ ª ÙÂß Û ÎÙ
:
Ÿ(ÎÙ
:
œÊ³ Û à œaØ] Öeè œÞ[ÎÙ
:
ÞÎä Ê † qÄ  Ö …ç Ù] Ö× ä × ] Ö× ä Â×  n ä æ× Ü ÊÏ ÙÆË Ø
1
 
Í …ð] ÖŠ ³  n Ø m‚ Ê³ Ã ³ ä   m n – ä ç  …] ÷æç  …] ÷ m’ ‚ Âä   …³ ³ ³ ³ ± æ] Ö× ä  Öç $¢ì † iÔ œÞÔ Úà  ‡ÚàlΠ†  m œæÚœÞe‚ ÆË ØWÊŠ Ü ] Öß ± × ] Ö× ä Â×  n ä æ× Ü (ÎÙÂ× ±  á ÖÓ ØÚè Úè æ] Ö¡ ð
!
œqØ mœe] ÖŠ à 
:
 ÖÏ ‚ æÎàÚà ]¢Â † ]e± Â× eÎàè (ÎÙ
!
 mœeeÓ  † 
:
] Ö× ä Âß ä ÊÏ ×  Öä  æƒÒ ³  † Î’ è Â † š] Öß ± × ] Ö× ä Â×  n ä æ× Ü 
-
$³ Ü Êàߠ ÖÚ× ‹  ì † 
:
γ ÙÂ× ±  …± ] Ö× ä Âß ä 
.
Úç Ò Øe Ö۠ߠР
Zg
Š
z
F
,
À
@
*
g
õ
Z
0
 M  
E † eD! MSQO W] Ö‚ ] mè æ] Öß ã  mè t OSM ]ŸÞŠ h] ÖŠ Û Ã Þt
.
ÞË Š ä Â× ] ÖÏ ñØ !NUTMS W]eà ÂŠ Ò  † t MRQN DW] ÖŠ  n  † é] Öß ç é]eà Ò  n  † t
~
Ð
t
zZ
§
!
*
Ç
ï
 c
*
ì
ZzgZ
1
 $ š  - ê EG
ä
á
@
Æ
î
g
6
,
 ¢ {  0 î GJ
¬
 %
0
 r š  ~ î 
ZzgZk
Å 
g
á
 L O
6
,
ª 
0
â
´ 
ñ
Å 
u
g
$
7
Å 
ì
ZzgZk
Ð
Ì
*
*
Š
gZzg
î
Ñ
ã
z{gzZ
e
$
ì
&
Z
1
h
Ô
q
Á 
Zzg
 # - 
  
 § ö EGG
ä
7
ì
XZ
!
*
y
0
Z
v
ð
Å 
u
g
$
Ð
&
Q
,
V
ä
Z
!
*
y
0
A
ò
ZzgZ
,
V
ä
)
ZzgZ
,
V
ä
Z
0
k
ñ
Ð
Ü
ì
z{
ë 
 
í
Ð
Ò
y
Å 
Z
ð
Z
0
Z
!
¤
¨
ä
Z
,
V
ä
 Û
â
 c
*
:
 
Z
Z
v
ä
Z
L
g
Î
w
à
t
¬
Š
 c
*
 
z{
p
Š
à
D
 ²
[
J
à
Â
~
Qy
Æ
B
gzZ
:
ƒ
ZZzgZ
1
– 
 !
 - ö 
D
~
¸
Œ
V
J
 
ë
 ²
[
Å 
<
V
~
Ð
Z
q
>
~
XZ
1
– 
W
Ð
(
,
ñ
ZzgZ
,
V
ä
s
x
XZzgZ
1
– 
C
 Ù
 q
~
W
Ð
g
T
¸
Zzg
©
Æâ
C
 Ù
¸
XQ
,
V
ä
Î
Zw
 '
 +  £ 
é G
gZ
m
¾ 
F
Ð
ì
Â
Z
,
V
ä
Z[
Š
 c
*
g
Ð
ÔZ
,
V
ä
Î
Zw
 '
 +  £ 
é G
gZ
m
¾ 
g
Ð
ì
Qy
¬
à
È
·
Š
gZzg
M
ßÍ 
V
Ð
 c
*
“ 
p
g
Š
{g
Î
Z
ñ
i
â
:
ßÍ 
V
Ð
XZ
,
V
ä
Z[
Š
 c
*
 
ø
gZ
m
`
~Ô
M
~
!
*
Ñ
ßÍ 
V
ÐÐ
XZ
1
– 
ä
Qy
Ð
¹ 
 
ƒaØ]¢Ò  † 
ì
X
Â
Z
1
– 
ä
¹ 
?
¾ 
!
*
Ñ
¤ 
/
z{
!
*
È
Ð
m
g
n
ƒ
X
Â
Z
,
V
ä
Z[
Š
 c
*
?
Ð
Qk
÷÷
ú
s
óó
» 
m
ì
T
Æ
!
*
g}
~
¹ 
Y@
*
ì
 
ú
s
Å 
zZ
Š
~
~
¤ 
/
ò» 
g
7
XZ
,
V
ä
Z[
Š
 c
*
7
X
Â
Z
1
– 
ä
¹ 
?
~
x
0
®
å
X
6
,
_
» â
´ 
Zzgi
0
+
{
ßÍ 
V
Å 
 $
 4  - 
 < 
é EG X
XZ
,
V
ä
¹ 
7
XZ
1
– 
ä
7
Y
?
~
j
 Û
Zy
0
qŠ ³ ³ ³ Œe³ à 
Ñ
q
å
!
*
Š
á
ƒ
V
» 
L
Þ
ZzgZ
L
Ó
k
à
Qy
Ð
X
ä
zZ
Ñ
å
XZ
,
V
ä
Z[
Š
 c
*
7
XZ
1
– 
¹ 
?
~
Z
R
w
x
» 
õ
ƒ
Zzg
7
,
z
±
V
» 
X
ä
zZ
Ñ
å
XZ
,
V
ä
¹ 
7
XZ
1
– 
ä
¹ 
?
~
'
 ×
Š
³
å
T
» 
q
)
ƒ
 
Ð
Ú³  †ùåeà ƒâØ
 »
Š
ƒ
@
*
å
XZ
r
V
ä
¹ 
7
X
Â
Z
1
– 
ä
¹ 
?
ß
!
*
Š
á
;
y
{
Æ
Z
p
Zw
~
Ð
ƒ
?XZ
r
V
ä
Z[
Š
 c
*
7
XZ
1
– 
ä
¹ 
?
Z
p
Zw
~
Ð
ƒ
?Z
r
V
ä
Z[
Š
 c
*
7
XZ
1
– 
ä
¹ 
?
 Ä A ê E
Æ
!
*
Š
á
ƒ
V
Æ
Z
 t
 < 
é X
g)
Š
Z
â
Š
Xg
¸
Š
Zg(
~
Ð
ƒ
X
 Q
Z
1
– 
ä
¹ 
?
f
R
Z
 º  
Ð
m
7
g
n
ƒ
Év
gZ
m
f
R
Z
 û
Ð
ì
X
Z
ð
Z
0
Z
!
¤
¨
ä
 Û
â
 c
*
Zy
~
Ð
W
Ð
(
,
|
™ 
Z
1
– 
Æ
*
*
º
å
X
Z
Qk
» 
 n
{
 Ã
W
 c
*
Â
Zk
ä
ÆË Øeà uß ¿ × ä ] Ö„ â× 
Z
q
±
» 
Q
n
à 
™ 
W
Ð
W
 c
*
Qk
» 
*
*
x
X
ë
7
Y
Å 
'
g
à
å
x
1
Zzg
t
 Ä
7
,
J
T
» 
F
,
À
-
V
ì
:
T
äë
ÐÎ
Zw
ë
Ì
Qk
Ð
7
{
» 
h
g
n
2
 
Qk
» 
1
ú
H  
ƒ
Ç 
X
ƒ
Ç 
Zzg
:
ƒ
ë
Zk
Ð
Q
V
ä
zZ
á
XX
 Q
Zk
±
Æ
ä
Î
Zw
:Z}
¿
!
?
äë
Ð
7
Y
z{
ëä
C
Š
 c
*
XZzg
¼ 
Ì
7
Ö
 c
*
XZ[
ë
?
Ð
7
y
 
e
ƒ 
Â
?
à
y
ƒ
?XZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
 
~
Œ
 Û
÷
» 
Z
q
 Û
Š
ƒ
VX
Â
Qk
±
Æ
ä
¹ 
I
g
ƒ
I
g
ƒ
x
y
(Š
]zg
 c
*
 
Ô
 ²
[
Æ
õ 
Zzgg
É
W\
» 
Œ
 Û
÷
ƾ 
{
0
+
Zy
Ð
m
ì
?XZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
D
0
 '
 çO
{X
Â
Zk
±
Æ
¹ 
 ¾
 (
 Ÿ 
 5  ¼   / õ   FGE
zZ
á
ä
'
,
Z
'
,
» 
Š
¨{
 ÷
}
n
½
™ 
Š
 c
*
ì
X
 Q
¹ 
?
~
H
0
¯ 
[
å
T
ä
 $
 Â  î O
~
i
'
,
Š
4
ï
™ 
ä
zZ
ß
V
à
O
™ 
Š
 c
*
å
ÔZzg
!
*
¹â
0
+
{Z
 Û
Z
Š
à
°
z
í
™ 
Š
 c
*
å
XZzgQ
,
V
ä
C
 Ù
 §
s
Ð
Z
K
¸
x
à
Z
 ² 
 Ÿ 
 5 é H O
ZzgQ
7
 $
 Á  õ   O
~
Î
Š
 c
*
Zzg
 Q
 y 
zV
6
,
t
ñ
£
Zzg
Œ
 Û
÷
à
Qy
Æ
 y 
zV
~
Î
 c
*
Z
Ï
z
z
Ð
 ²
[
ÆßÍ 
Vg
XZzgQy
Æ
!
*
g}
~
á
 ²
ä
¹ 
X
z{
v
gZ
!
*
\
7
&
¹ 
Y@
*
ì
XZ
Ï
Æ
fg
=
Z
v
ä
 z
Æ
ÚÛùÄ 
ä
Qy
» 
*
*
x
D
à
Š 
XZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
7
XZk
±
Æ
ä
¹ 
?
~
Ð
o
s
ì
T
J
z
V
Å 
Š
ƒ
C
ì
 Ñ
Ã
YZ
 Å g  B  5 é EG
 u
Š
ZgzV
» 
[
å
X
Â
Z
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
7
X
Â
Zy
Í 
 c
*
ƒ
Z
?
~
Ð
 /
0
o
s
;
Ö
å
T
ä
Z
K
¸
xZzgZ
I
 $
 Â  î O
gz
k
V
à
• 
}
™ 
Æ
Ø
g
"
~
eZw
™ 
ßÍ 
V
à
î 
*
*
(XZk
6
,
±
Æ
ä
b
Z
Ã
g
¾
 |
]
$³ ³  †  m‚ 
Æ
n
÷÷
W
,
h
+
óó
» 
Z
È
x
å
X)Zzg
» 
gzZy
» 
zZ
à
å
Ô
³ ‚ ] Ö³ Û ×  n è ] ÖÛ ‚ 
;
Ö
Å 
á
y
~
XZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
7
X
Â
Zk
±
Æ
ä
7
Y
?
~
Z
y
Æ
6
,
0
+
zVÔ
1
Y
â
gzVZzg
õ
Z
Æ
Š
g
0
+
zV
à
J
*
*
î 
 c
*
™ 
@
*
å
Ô
T
» 
 n
{
@
*
g
q
gZ]
~
a
Š
ð
,
Æ
e
0
+
 §
b
-
å
ÔZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
7
XZk
±
Æ
¹ 
 '
 +  £ 
é G
gZ
m
5
è
™ 
ä
zZ
ß
V
Ð
ì
?Z
1
– 
ä
¹ 
7
ÔZk
±
Æ
ä
¹ 
?
Qy
ßÍ 
V
~
Ð
ƒ
Î
Å 
Š
g
!
*
ã
Å 
}
.
#
Ö 
Î
{
ˆ 
?XZ
1
– 
ä
¹ 
7
XZk
±
Æ
ä
7
Y
?
Z
I0
+
z{)
ßÍ 
V
à
Z
K
WzZi
Ð
Z
´
y
Æ
fg
=
Z
q
¦
™ 
ä
zZ
Ñ
X
t
Ì
Z
q
Z
 ³
Zi
å
Zki
â
ä
~
(
Ð
ƒ
?Z
1
– 
¹ 
7
XZk
±
Æ
ä
¹ 
?
Z
I
b
t
)
U
~
0
*
ã
ö
ä
zZ
á
(
Ð
ƒ
?XZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
7
X
Â
Qk
ä
¹ 
?
ßÍ 
V
~
Î
ƒ
q
æ
V
Æ
y
â
Zi~
™ 
D
¸
?XZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
7
X
Â
Zk
±
Æ
ä
7
Y
v
gZ
m
Qy
ßÍ 
V
Ð
ƒ
Š
z
 u
zV
à
;
à
D
X
Â
Z
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
7
XZk
Æ
ˆ
Z
1
– 
ä
Qk
±
ÆÆ
;
B
Ð
Z
L
*
*
ºÅ 
'
g
 r
Z
 c
*
X
Â
â
Zy
äì
X
Â
Z
Ð
ä
~
á
Y@
*
ì
Zzg
Z
1
– 
Ð
à
t
 Ä
 c
*
:
c
[
Æñ
C
Ð
ñ
C
” 
Zg
;
ì
ZzgQkQ
V
™ 
N
g
;
~
~
á
W
@
*
ì
X
 Q
Zk
±
Æ
ä
¹ 
:
}
.
Z
Å 
n
Z}
Œ
 Û
7
¸
ð
Z
¤ 
/
t
!
*
]
¾
ƒ
Y
ñ
Â
~
»
e
ƒ 
V
 
v
gZ
m
Œ
 Û
÷
Æ
gi
s
ßÍ 
V
Ð
ì
X
?
Qy
Æ
)
Œ
 Û
÷
Æ
(
 d
iZzg
 Ñ
Ã
Y
~
Ð
7
ƒ
X
~
i
ç
]
Æ
p
gi
s
ß
Ô
*
*
I
X
– 
ì
(X 441 )Z
.
¸
]
Š
ZgZ
Ñ
á
®
™ 
Z
c
Ô
w
s
÷÷
i
óó
m
t
Í
™ 
g
Î
wZ
v
~
zW
h
Z
ñ
X
Z
ð
 Û
â
D
 
~
ä
Z
1
– 
Ð
¹ 
v
gZ
0
*
Ñ
 ²
[
Æ
Z
q
i
 k
,
W
Š
ò
Ð
7
,
Z
ì
XZ
1
– 
ä
Z[
Š
 c
*
:Z
1
d
Z
(
ì
Zg}
t
Âà
ð
(
,
~
¤
7
É
Zk
Ð
(
,
|
™ 
¤
t
ì
 
Z
¨
K
y
!
*
]
™ 
Æ
š
ƒ 
V
~
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nasimahmad100 liked this
tanzeelashfaq liked this
rwp1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->