Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Imatge

Imatge

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by rosamuncunill1786

More info:

Published by: rosamuncunill1786 on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2010

pdf

text

original

 
IMATGE IES Baix Penedès
1
La composicióconsisteix a disposarels elements d'unaimatge d'una maneraatractiva i funcional(respecte a lesinformacions que hade transmetre). Unaimatge desordenadano crida l'atencióperquè la inexistènciade jerarquia d'interès ila manca de connexióentre les diferentsparts desconcertal'observador. Elcontrari passa en unacorrecta composició;en aquest cas laimatge és un conjuntharmònic format perelements relacionatsentre ells mitjançantun ordre que permet al'observador d'efectuarsense esforç unalectura completa delcontingut.
LA COMPOSICIÓ 
(índex0) Si bé ladesconnexió entre elselements d'una imatgeno és bona, tampoc hoés l'ordre excessiu,perquè llavors es cauen la simetria, o sia, en la monotonia, eldesinterès..., car res no destacarà sobreres a causa d'un equilibri excessiu.Així doncs, la millor composicióserà aquella que observa un ordrerelatiu i que té sempre un punt (avegades pot ser més d'un) d'inestabilitatque ens crida l'atenció i a partir del qualens interessem per la resta delselements recorrent la imatge (llegint-la).Per aconseguir una bona composicióde la vinyeta s'han de tenir en comptealguns aspectes com els punts d'interès,l'equilibri de masses, la simetria... id'altres com la línia, les formes, elcolor, el moviment, la llum...
Distribució de masses
 Quant al'anomenat
equilibri
demasses es tracted'aconseguir unadistribució delselements queintegren lavinyeta queestigui enproporció a laimportància quecada un te dinsd'ella, evitant,però per normageneral, elpredominiexcessiu d'unelement sobre elsaltres, la qual cosadonaria laimpressió dedesequilibri en elconjunt.Cada elementté un pescompositiu quesobretot és donatper la sevadimensió i el seusignificat, senseoblidar tampoc elcolor. Això voldir que un
 
IMATGE IES Baix Penedès
2
element que ocupa poc espai dins lacomposició té un pes petit, al contrarid’un element que tingui una dimensiómolt gran, que tindrà molt més pescompositiu. Els colors càlids(relacionats amb el vermell) pesen mésque els colors freds. Una cosa quetingui un significat important per allector de la composició, també pesamés.En qualsevol composició el que s'had'evitar primerament és la simetria; peraixò les línies principals de lacomposició (com l'horitzó, perexemple) no han de coincidir amb elseixos teòrics de simetria horitzontal ivertical que divideixen l'enquadramenten quatre parts.Eixos i esquemes de distribuciócorrecta i incorrecta.
Punts d'interès
 Els elements més importants de lacomposició s'han de situar sobre elspunts o zones d'interès car és enaquests indrets on l'esguard centreespontàniament l'atenció. Aquestspunts són situats sobre les diagonals,entre els angles del marc i el puntcentral de la imatge.És convenient que els puntsd'interès mai no estiguin situats alcentre de la vinyeta, ni sobre els eixosde simetria horitzontal i vertical.També, si hi ha més d'un punt d'interès,segueixin l'ordre de lectura de dreta-esquerra i dalt-baix.La col·locació dels elements mésimportants de la imatge sobre els eixosde simetria horitzontal i vertical ésincorrecta.
Enquadrament
 
 
IMATGE IES Baix Penedès
3
L'elecció del tipus d'enquadramentmés convenient a cada composició estàsobretot en funció de l'efecte psíquicque es vol produir en el lector. Aquestefecte no ha de dependre solament delscapricis de l'autor, sinó que ha d'estarmés o menys justificat pel guió.L'enquadrament està directamentrelacionat amb l'elecció dels plans, car,a la pràctica, aquests dos conceptessovint es confonen l'un de l'altre.
Les línies
 Són elements que contenen sempreun sentit dinàmic i psicològic.
 
Línia horitzontal
- crea impressióde repòs i calma.
 
Línia vertical
- Expressa engeneral exaltació, equilibri,ascensió
 
Línia obliqua o inclinada
-suggereix moviment. penetració ocaiguda.
 
Línia corba
- expressa movimentrítmic, suavitat, sensualitat.
 
Línies
 
trencades
 
o
 
mixtes
- podenrelacionar-se formant ritmes.Hi ha un element compositiu moltsubtil: són les línies invisibles traçadesper les mirades dels personatges quevan dirigides a un punt determinat.L'efectivitat d'aquest recurs rau en laimpossibilitat d'abstenir-se de mirar allloc on les mirades centre la sevaatenció.És fàcil d'observar que un objectecom més enfora està, més petit es veu i,per tant, més petit l'hem de dibuixar.Però això, com sabem, no és suficientper crear la sensació de llunyania. Peraconseguir l'efecte de
 tridimensionalitat
i, en conseqüència,poder representar la profunditat dins lavinyeta, caldrà que tinguem un dominielemental de la tècnica de la
 perspectiva
.
LA PERSPECTIVA
 Sota el nom de perspectivas'inclouen tots els sistemes derepresentació geomètrica que tenen lafinalitat de descriure gràficament elsobjectes d'una manera semblant de com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->