Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konni Kavithalu-5

Konni Kavithalu-5

Ratings:

4.57

(7)
|Views: 2,428 |Likes:
Naa Telugu Kavithalu - Part5
Naa Telugu Kavithalu - Part5

More info:

Published by: Varaprasada Rao Imandi on Oct 18, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
©S ª« P§©« sxqsLs»S ©« sv®ªPÍ * NR PcS ©S ª« P§©« sxqsLs»S ©« sv®ªPÍ * NR PcS©S ª« P§©« sxqsLs»S ©« sv®ªPÍ * NR PcS ©S ª« P§©« sxqsLs»S ©« sv®ªPÍ * NR PcS
... mR LR úxxxm ryµR LSm` BmR vL µj 
 ©S ª« P§©« sxqsvÌÜÍ®ªP§cT sÛÌQËÍÊn Øª«sª« Pãw ©S NR P‚s»R sÌÜÍNR PcT sÛÌQËÍNSª« Pùª« Pãw ©S ª« P§©« sxqsLs»S ©« sv®ªPÍ * NR PcS @ƒR svgR Pv©« s @ƒR sv\  Zgs ©« sƒR sªSÖs xmscR sª« P§§©« s xmscRs\  ZªP§ FyƒSÖs ¬sLsgj s©« s lªPÖsZgËÍQ ¿R sLscR sª« Pãwª« P§ Z©ËÍQÌsNR PV ª« sÀQèLscR s¬szmsLs¿SÖs DLR Pvª« P§§»Üͪ« sÛ¿QËÍè ®ªP§LRPvxmso\  Zªs ©« sZ©ËÍQõ »R sÌszmsLs¿SÖs ª« P§©« sxqsvÌÜÍlªPÖsZgËÍQ ÇÜÍ ù†s\  Zªs ©SÌÜÍN¯Ìsvª« soLsƒSÖs Às©« Põ©SÈÓ s }qsõ¥PP¬Põ Òs‚s»SLs»R sLs N¯©« srSgj sLs¿SÖs ©« s©« svõ ©« sƒT s}ms NSLs†s\  Zªs ©SlªPLsÛÈQËͬd sª« soLsƒSÖs ª« P§©« sLs ª« soLslƒP ÌÜÍNR P®ªPͧ xqP*Læ  S¬Põ »R sÌszmsLs¿SÖs ANSaS©« s FPgj sZLËÍQ xmsORPVÛÌQËÍ@Êsv÷LR PxmsƒT s ¿R PwƒSÖs ©S ª« P§©« sxqsvÌÜÍ®ªP§cT sÛÌQËÍÊn Øª«sª« Pãw ©S NR P‚s»R sÌÜÍNR PcT sÛÌQËÍNSª« Pùª« Pãw ©S ª« P§©« sxqsLs»S ©« sv®ªPÍ * NR PcS
 
 
ª« P§Lsú»R sLsª« P§Lsú»R sLsª« P§Lsú»R sLs ª« P§Lsú»R sLs
 
... mR LR úxxxm ryµR LSm` BmR vL µj  
ª« P§§Ls¿R PvN¯Û¿QËÍè ¬súcR sNR PV ¬sLR Pvxms "úcR sª« sLs Q'gS ªS»R sÌsv|mPÛÈí QËÍ  gR PLR PLs gR PLR PLs ¿S¸º  P§ Ìsv ÀsÌ” sLR P ©SâßPÍQÌs , ª« P§ÈÓ  í s gSÇsÙÌs @Lsgk sNSLR P xqsLs ¸R P§§NR úxmsNR PÈs©« sÌsv! úFyßs rSLR PLs ÛÌQËͬs @©« svÊn  Ï  sª«sLs xmsaSè»SsòxmsLs »Ü͆sLR PvgR Pv úxms¸R PãwßsLs NSuS¸R P§Ls NR PÈí svN¯©« Põ xmsoxtPäLSÌs ZLËÍQª« soÌÜÍ  xmsoßPùrSõ©« s xqsLsNR PÌQö ª« P§Lsú»R sLs !
 
xmspÌs ÊØxqsÌsvxmspÌs ÊØxqsÌsvxmspÌs ÊØxqsÌsvxmspÌs ÊØxqsÌsv
... mR LR úxxxm ryµR LSm` BmR vL µj  
xmszqsFyxmsÌs cR sLR P¥PPrSÌ” ÜÍ©« sW Çsª« P*¬s FPúLR s¬s ¿R PwxmsoÌ” ÜÍ©« sW »QPÌ” s¬s , FPúLR s¬s , xms¿R Qè¬s xmsoª« so*Ìsv cT sª« Pù {qsª« P§ ¿R PwzmsLsÛ¿QËÍNR P©« svõÌsv »R sª« P§ÌÜÍÌÜÍ»R svÌs , »R sª« P§»R sª« P§ LR PLsgR PvÌs ª« Pãw©« sªSŒs @©« svÊn  Ï  sW»R svÌsv cSÛ¿QËÍ  Z©ËÍQú»R s ¸R P§§gR PŒsÌÜÍÒsª« sLs ¬sLs}ms xmspª« soÌsv úÊs»R svNR PV©« s ¿R sÌ”s¬s ¬d sƒR sÌsv »R svuSLR P ÕsLscR svÌs »R sƒT szqs©« s xmsoª«so*Ìsv ¬d sÌs ®ªPÍßÓ sÌÜÍ»R svLj s‚P§©« s xmspª« soÌsv Ên  Ï  sgR Põ x¤PXcR s¸R P§ª«P§§Ìs NR PÌsÛ¿QËÍxmspª« soÌsv @NR PäƒR s , BNR PäƒR s ©« s®ªPÍ * xmspª« soÌsv N¯ª« P§øNR PV xmspÀs©« s úxms†s xmsoª« sp* — INR P
 
Òs‚s»R s xqs»R PùLs ¿Pxmsoö©« sv ‚sLsÛÈQËÍ  xmspÌs FyÈsÌÜNR P zqscô  “  S»R sLsgS ª« P§©« s úÊs»R svNR PVÌsÌÜÍx¤Qs»R svòNR PV F¡»R s‚s NSLR Pù rScn  R s©« sNR PV¬saR QèÌs »R s»R P*Ls NSªSÌsLsÈs‚s úF~cô  R sv †sLR PvgR PvƒR svÌsv ª« P§XcR sv ¥PPxqsª« P§§»ÜÍxqsLj Qö\  Z©s©« s — ÊsLs cn  T sLs¿R s ª« s¿R Pvè©« s¬s ª« P§ÂÌQ” sÌsv ¿Pxmsoö©« sv NR PLsÈsNR P ¸R P§§»R sª« i° Òs‚s»S¬Põ — ¬d s FPcR sÌÜÍcSxqPwò¥PPLiVVgRP DLsƒR s¬s L¯ÍÇØxmspª« soÌsv ¬s»R Pùª« P§§ ¿Pxmsoö©« sv ª« P§§ÎÏ  P•\  |mQs©« s »R sª« P§ úÊs»R svNR PV©« sv gR PƒR svxmso©« sv
 
¬s»R Pù xqs»SùÌsv¬s»R Pù xqs»SùÌsv¬s»R Pù xqs»SùÌsv ¬s»R Pù xqs»SùÌsv
 ... mR LR úxxxm ryµR LSm` BmR vL µj 
 xqsª« P§¸R P§Ls ‚sÌsvª« s »QPÖszqs©« sªSLj sNT P ‚sÇs¸R P§Ls c¯LR PNR PNRP ¬sÖsÛ¿QËÍ©S ! lgPÌsvxmso LR PvÀs¬s F~LscT s©« s ªSLjsNT P gR Pª« P§ùLs gR PgR P©« sLs @…¸iÍ §ù©S ! ª« P§cT sÌÜÍZcËÍQª« soƒR sv N¯Ìsvª« so©« PõxmsoöƒR sv ª« P§¬szts ª« P§XgR P\  ZªP§ ª« P§xqsÛÌQËÍ©S ! ©« sƒR sª« sƒT s ¿PƒR svgS úÊs†sZQNËÍQªSLj sNT P xmspÇsÌsv ©¯Íª« P§§Ìsv xmn sÖsLsÛ¿QËÍ©S ! @LscR sLj s ®ªPͧÌsv©« sv N¯ÍZLËÍQªSLj sNT P ÊsLscn  R svª« soÌsLscR sLR Pv NSÊÜÍLS !

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kvnvk82 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->