Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
216Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Croitorie-manual

Croitorie-manual

Ratings:

2.5

(2)
|Views: 18,066|Likes:
Published by Anca Dobre
Croitul si cusutul in casa, part.1
Croitul si cusutul in casa, part.1

More info:

Published by: Anca Dobre on Oct 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2015

pdf

text

original

 
Latimeachilotului.Laturileorizontale
AB
~i
CD.
al~.drept- unghiuluisint~~ale.~u27ern(1/2dinjumatate~gr?SI~llsoldu- rilor,conformmasuru,plus
1
ernpentrutoatemasur
ile):
(52:2)
+
1
=
7ern.Liniataliei§ipensa.Pelini~
AB
seaplicad~n~une:ul
B
spresstnga23ern~isenote~.zapunetul
T
(1/2dinJu~t~te~ grosimiitaliei,conformmasurii,plus3ernpentrutoatema;lUnle).
(40:2)
+
3
=
23
em.Dinpunctul
r,
perpendicularpelinia
AB,
seap'li~rin.S~B
1
em(pentrutoatemasurile).Dinpunctul
B
seaplIeafpeImH~
AB
sprestinga5cm,iardinpunetul5sprestinga,peaeeea~l linie,inca2ern(pentrutoatemasurile~.J?ista.n~adelapun~tl~I 2pillalapunctul5sei~p.arteindoua,I~r~mpu~et.ulded}vl- ziune,perpendicularpeIinia
AB,
seduee.mJOS
0
Iinielungade 5ern(pentrutoatemasurile).Punctele2~I5seunesecupunctul 5.Punetele
1
~i2seunesco..,..Cusatura
Iaterala.
Dinpunctul
A
pelinia
AD
in
JOSse~ph
'!
18
ern(pentrutoatemasurilo).Punetele~8~i
1
eunese.p~I!ltr-() liniepunetatacare.se.imparteiI~doua.D.ll~punctul?ediviziune, perpendicularpeliniapunetata,seaplicasp~evstm~a.
0,5
em(pentrutoatemasurile).Dinpunetul
18
seaplicapeIinia
AD
~IIjos7ern(pentrutoatemasur~le).CusaturaIateralaseduee
dill
punetull,prinpunct~le
O,5y
1~,
sprepunctul7... _Lini~dejosaehilotului,Dmpu~et~lCpeIinia
CD
SPI'I stingaseaplica4ern(pentrutoatem!'lsunle).... Liniadepepicior.Punetele7~I4seunescprmtr-olI~II' punctatacareseimpar.teintreip~ryiegale.D~npunetu.l~uperlOl' dediviziuneperpendicularpeIiniapunctata,seaplica4cm, iar·dinpunetulinferiordediviziune-:-6ern~p~ntrut?~temasu rile).Punetele7,4,6~i4seuneseprmtr-oIinie
arcuita.
Croitulsieusutul'.~e~trucroitul~hilotuluidebaie,materialulsepunein
d0111l
pedirectiafiruluidelungime,~u.fa~ain~untru.,Tip~rele
pal'!
IIdinfata~idinspateseasazacuIiniademIJlocpeindoiturar:wII' rialul~iindireetiafiruluidelungime,uniteintreelepeIinia
iii'
josaohilotulu
i,
'N~sela~arezervapentrucusatur
i,
i!ltrurHI,ll intocmireat.iparuluis;,a~mutseamadeacea.st!'l'Bentita
pcnt
runasturiseindoaiesisedausemneculatepeliniasoldului.
1>111'11
nuseprevadfente'pe.~m~elepartiale?hilotu~ui,bent.itadoI'" parteadreaptaapartlldmspates~taie.Cusatur!latera
1,1
dill
dreaptaseincheieeue~satur~r~!ee?Jarpe~oldul.stmg~eIUCI'I'"II fenta.Departeastingaapar~lldm-spateachilotului,pe
1111111
16B
~olclului,seeoaselamasinahentitacroitape
0
la~imede
4-5
ern
~i
('11
IungimsaegalaeuIungimeaehilotuluipelinia~oldului.Bentita HIIlnsai.leazaeufatapedosulehilotului§isetragelamasinala diHLan~ade
0,5-1
erndemargine,cusaturasedezdoaieinambelo
III
I'~i,iarbentitaseintoarceapoipef'ataehilotului.Marginoa Iihcraabent.iteiseindoaieeu
0,5-1
ern§isetighele~teinmargine. Pentruparteadinfa~aaehilotuluipeIinia~olduluisecro- i(l~Lodeasemenea
0
bent
ita,
latade
4-5
ern(1aeroit)~iavinda lungimeegalaeulungimeaehilotuluipeliniasoldului.Bentita HIinsaileazaeufatapedosulehilotului~isetragelamaeina. CllsiHurasedezdoaieinambeleparti,bentitaseintoarcepe'fata nhilotulu
i,
marginealiberaabentitaiseindoaieeu
0,5-1
cmsiHOtighele§tepemargine.' Peliniatalieiseeoaseeordonul,prevazutinfa~aeuunu] HUlldouacolturi.Cordonulseinsaileazaaplicateufa~apedosul "Itilotului,setragelamasina,cusaturasedezdoaieinambele
I
II
r'~i,iarcordonulseintoarceapoipefa~aehilotului.Maro'inea iboraaeordonuluiseindoaieeu
0,5
em"seinsaileaza~i'setighe- IIl~teinmargine.Dacamodelulprevedegarnituraeupaspoal, UC10staeineaileazapemargineaeordonului§iset.ighelestoodata. Poliniasolduluidinstinga,peparteadinspateachilotului,se
rOB
nasturii,iarpebentitapar~iidinfa~aaehilotuluisefacbuto-
II
iere.Chilotulsepoateineheia~ipeambelesolduri. Liniadepepicioraehilotuluisef'iniseazaeu
0
bentitape hilatade2,5-3emlaeroit.Bent.itaseaplrcaeufatapedosu] ohilotului,setragelamasina,
cusatura
sedezdoaieinambele piirti,apoibentitaseintoareepefataehilotului~iseinsaileaza Inmargine.MargineaIiberaseindoaieeu
0,5
em,seinsaileazasi HIltighelest«inmargine.Dacaseprevedegarnitur~eupaspoal, ucostaseintroducesubbentitadepeliniadepepieioraehilotului
~i
sot.ighelestoodataeuaeeasta.
RI,UzAPENTRUFEMEICU'PENSA
LA
UMAR
'1'lpILl'ulde
baza
Infig.
109
esteprezentata
0
bluzadefemeieeupensapentru hllsLporninddelaumar. Pentrueonstruireatiparuluiaeesteibluze(masura
50)
se
01'
luaurmatoarelemasur
i:
-IungirneaspateluipinaIatalie. -IungirneafeteiplnaIatalie. -IungirneaumaruIu
i.
-jumatatsdingrosirneagitului. -jumatatsdingrosirneabustului. -jurnatatedingrosirneasoldurilor. -Iungirneamineci
i"".
-jumatatsdingrosirnea
mtinii
laineheietura
169
,,39ern 54ern14ern
19,5
ern50ern52ern60ern
10
em
 
Fig.'109.Bluzapentrufemeieupensalaumar.
Tiparul,formatdupa descriereademaijos,
se
poatetransforma(v. fig.154)inoricemodel debluza.Construireatiparului (fig.110) Se
deseneazaun
drept- unghi
ABCD,
eu
latu-
rileverticale
AD
~i
BC
egaleeu57em,reprezen- tindlungimeabluzei
(Iun-
gimeaspatelui
p
inala
talie,
conform
masurii,
,plus18
em
pentrutoate
masurile}:
39
+
18
=
57cm.Laturileorizontale
AB
~iCD.,egaleeu55em,
re-
prezinta
latimea
blu.zei
(jumatatedingrosimea bustului,conformrna-
sur
ii,
plus5empentru toaternasurile): 50
+
5
=
55cm.Adincimearascroiturii
bratului.
Dinpunctul
A
peIinia
AD
injosseaplica207emsisenoteazapunctul
G
(1/3dinjumat.atea
,
"
'-'
grosimiibustului,conformmasurii,plus4empentrutoatemasu- rile): (50:3)
+
4
=
20,7em. Dinpunctul
G
sedueespredreapta
0
linieorizontala'
p
lnalainterseetiaeulinia
BC
sisenotsazapunetul
G
1
Latimeaspatelui.Di~punetulGse'apliea19,2empelinia
GG
1
spredreapta~isenoteazapunetul
G
2
(1/3dinjumatatea grosimiibustului,eonformmasurii,plus2,5erripentru
teat
masurile): (50:3)
+
2,5
=
19,2ern.
110
1>
inpunetul
G
2
sedueeinsus
0
linieperpendicularapelinia
GG
1,
II
tna
la
intersect
iaeulinia
AB.
Punetulde
intersectie
se
noteaza
('II
P.
Lafimearascroiturltbrafului.,Dinpunctul
G
2
pelinia
GG}
f!
aplica12,5emspredreapta~ise.noteazapunctul
G
3
(1/4.din [umatateagrosimiibustuluiconformmasurii): 50:4
=
12,5cm.
A
-T
,
.•...
~
';:)
~1§~~=~~~~~~~~__~~~~~
i__
Limata/ieiLinio
to/ie;
r,
Z
Liniasotdotoi
CD~,~--~~~~-AH~~L~m~j~oJeo"~~~~~Uii-=-=-=~~
1"""••
>--------
5$-'
---------------...,.,j/
Fig.110.Tipardebluzaeupensalaumar(tiparuldebaza).'
Completareaumarului.DinpunctulG
1
pelinia
BC
insusse plica25,5em~isenoteazapunctul
S
(1/2dinjumatateagrosimii natului,conformmasuri},plus0;5empentrutoatemasurile}; (50:2)
+
0,5
=
25,,5e'ni. Dinpunctul
G
3
seduceinsus
0
linie.lungadeasemeneade ,5emperpendicularapeIinia
GG
1
~i
senoteaza.punctul
'PI-
unctuldeintersectieeuIinia
.A'B
.se
notsazaeuP2.·PuTletele
1
~i
S
seunesc.
 
Puncteleajutatoarealeliniei.umarului~irascroituriibra-
tului.
Liniile
PG
2
~i
P
2
G
3
seimpartinpatrupar~iegale. ,Liniataliei.Dinpunetul
A
seaplicapelinia
AD
injos39em(lungimea
spateluip
lnalatalieconformmasurii)sisenoteaza punetul
T.
Dinpunetul
T,
sedueespredreapta
0
linieorizontala pinalaintersectiaeulinia
BC
~isenotsazapunetul
T
I..
Liniadepesold.Dinpunetul
G
2
seaplica3,1empelinia
G2G:~
spredreapta~isenoteazapunetul
G
4
(1/4dinla~imearascroi- turii
bratului):
12,5:
4
=
3,1em.. Dinpunetul
G
4
seduee
0
linieperpendicularapelinia
CD
~ipunetul deintersectieculinia
CD
senoteazaeu
H,
iarpunetuldeinter- seetieeulinia
TT
I,
eu
T
2
,Cuaeeastaseineheiedesenareaelementelorajutatoare~ise treeelaeonturareaspatelui~iapoiafeteidebluaa. SpateleRascroituragitului.Din
punctulzl,
pelinia
AB
spredreapta, seaplica7cm(1/3dinjumatatea~gro~imiigitului,conform
masu-
r
ii,
plus0,5empentrutoatemasunle): (19,5:3)~0,5=7cm. Diu.punctul7,perpendicularpelinia
AB,
seaplicainsus
i
5em(pentrutoatemasurile)~idinpunctul~,5seaplicainsus i~ca1em(pentrutoatemasurile).Punetele
A
~i1seunescprin-
tr-o
linieusor
arcuita.
inclinareaumarului.Dinpunetul
P,
pelinia.
PG
2
injos,se
apl
ica1,5em(pentru.toatemasurilev.A"A Liniaumarului.Dinpunetul1,5(rascroituragltulUl)treemd prinpunetul1,5(inelinareaumarului)sedueeliniaumarului, Iunzade15em(lungimeaumaruluiconformmasurii,plus1em pentrusust.inere,latoate
masur
ile):.,14~1=15em. Punetul1(rascroituragitului)seunesteculiniaumarului.printr-o linieusor
arcuifa.
Liniaraseroiturtlbrajului.Unghiul
PG
2
G
4
seimparteindouii printr-oliniepunetata~i~inpU!1c.tul
G
2
seaplicapeaceastalin.i
3
em(pentrutoate
masurile).
LImadepe~old.sepre~u~ge~vtedl~, punetul
G
4
insuseu
1
c~(pentrutoateI!1asurIle).
Linia
.r3:s~rol- 'tur
ii
bratuluisedueedinpunetul15prmpunetulde
diviz.iuno
dinmijlo~alliniei
PG
2
~ipunetul3,sprepunctul1.
172
Cusaturalaterala.Dinpunctul
T
2,
pelinia
TTI
sprestinga
Hnap
lica2
em
(pentrutoatemasurile).Linia
cusaturii
laterale
MO
dueedinpunetul1,prinpunetele
G
4
~i2,sprepunetul
H.
II'Rf,a
Rascroituragttulul.Dinpunctul
S,
pelinia
PIS
sprestinga,
HO
aplica7em(1/3dinjumatateagrosimiigitului,conformmasu-
ri
i,
plus0,5empentrutoatemasurile}: (10,5:3)~0,5=7cm. Dinpunetul
Sse
aplicapelinia
CS
injos8em(1/3dinjumatatea ~I'osimiigitului,conformmasuri
i,
plus1,5empentrutoate lIIi1surile): (19,5:3)~1,5=8cm.
I
unctele
7
~i
8
seuneseprintr-oliniepunctatacareseimparte
npoi
in
doua.
Dinpunctul
S,
prinpunetuldediviziuneallinieipunctate,
fI"
aplica7,5em(1/3dinjumatateagrosimiigitului,conform
11I1
sur
ii,
plus
1
cmpentrutoatemasurile): (19,5:3)~1
=
7,5cm.
I)
i
Il
punetul
7,
prinpunetul
7,5,
seduce
0
liniearcuitasprepune-
1111
8.Lungimeaumaruluidela
rascroitura
gituluipinalapensa
dc,
IIC
umar.
Dinpunetul
7
seaplica
4em
pelinia
PIS
sprestinga.
Dill
punetul4seaplicainjos1cm(pentrutoatemasurile).Pune-
(,1110
1~i7
seunesc. Dinpunetul
G
I
pelinia
GG
I
se
ap
lica10emsprestinga~i
I
noteazapunctui
G
5
(rascroituragituIuipeliniadesus,plus
"em
reprezentindlungimeaumaruluideIar,aseroituragitului
I'lrHJa
pensadepeumar,minus
1
empentrutoatemasurile}: ,(7~4)-1'.10em. Punetele1~i
G
5
se
unese.,I)ens~de~aAuma~.D~nrun~t~l.!,se~r~lunge~tesprevsti!l~a
1111111
umaruluiindirectiaInolinarii,aplictndpeaceastalinie
I
rIuuimeapensei,
adica8,5em,(lungimea
feteip
lnala
talie,
HI
formmasurii,minus·1/3dinjumatateagrosimii'gitului
I
nnlormmasurii,minuslungimeaspateluipihalatalie,conform
I
urii):
54....:..19,5:3)-39=8,5em. 113

Activity (216)

You've already reviewed this. Edit your review.
Cristina Felicia added this note
croitorie
Cristina Felicia liked this
Natalia Diminet liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
lamentabil liked this

You're Reading a Free Preview

Download