Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HDNGLL 8

HDNGLL 8

Ratings:
(0)
|Views: 184|Likes:
Published by congphuong_v2

More info:

Published by: congphuong_v2 on Oct 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2011

pdf

text

original

 
 
Trường THCS Hùng Vương 
NS:
 
28/08/2010ND: 31/08/2010.
TruyÒn thèng trêng
I)
Môc tiªu gi¸o dôc
Gióp HS
:
- HiÓu truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp, cña trêng, nhiÖm vô vµquyÒn cña HS cuèi cÊp THCS- Tù hµo vµ tr©n träng truyÒn thèng cña líp cña trêng.- BiÕt tù x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ph¶i häc tËp tèt ®Óph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã.
Ho¹t ®éng 1BÇu c¸n bé líp1. Yªu cÇu
gi
¸o dôc
- Gióp HS hiÓu tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong n¨m häc cuèi cÊpvµ thèng nhÊt ph¬ng híng ho¹t ®éng cña líp trong n¨m häc nµy.- Lùa chän ®îc ®éi ngò c¸n bé líp n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®Ó gãpphÇn ph¸t huy truyÒn thèng cña trêng, cña líp.- Tù gi¸c, tÝch cùc hîp t¸c chÆt chÏ trong mäi ho¹t ®éng cña líp.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
- Tæng kÕt ho¹t ®éng cña líp, cña c¸n bé líp trong n¨m häc võaqua vµ ph¬ng híng ho¹t ®éng n¨m häc míi.-BÇu c¸n bé líp.
3. ChuÈn ho¹t ®éng
VÒ ph¬ng tiÖn- B¶n tæng kÕt ho¹t ®éng cña líp trong n¨m häc líp 8 vµ ph¬nghíng ho¹t ®éng trong n¨m häc cuèi cÊp THCS, phiÕu bÇu.- Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éng
 
Ngöôøi thöïchieänNoäi dung
Caû taäp theåLôùp phoù vaêntheåLôùp tröôûngLôùp phoù hoïctaäpCaû taäp theåHaùt taäp theå .Neâu lyù do vaø giôùi thieäu chöông trìnhhoaït ñoäng
Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän
Ñoïc baûn baùo caùo toång keát naêm hoïc2009-2010Ñoïc baûn phöông höôùng naêm hoïc 2010-2011
GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8
1
 
 
Trường THCS Hùng Vương 
Lôùp phoù vaêntheåLôp1 phoù vaêntheåCaû taäp theåGVCNLôùp phoù vaêntheåCaû taäp theåCaùn boä lôùpCaùc toåGVCNLôùp phoù vaêntheåThaûo luaän goùp yù kieán.Toùm taét caùc yù kieán phaùt bieåu.
Toå chöùc baàu caùn boä lôùp
Neâu theå leä baàu cöûCaû lôùp thaûo luaän veà caùch thöùc baàu.Höôùng daãn choïn ñoäi nguõ caøn boäChoát laïi yù kieán chung cuûa caû lôùp vaø GVCNBaàu caùn boä lôùp.Ñoäi ngcaùn blôùp ra maét, nhnnhieäm vuï vaø höùa quyeát taâm thöïc hieän.
Chöông trình vaên ngheä
Trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä maø toå mình ñaõ chuaån bò.Phaùt bieåu yù kieán, nhaän xeùt söï tham giacuûa HSNhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng.
HEÄ THOÁNG CAÙN BOÄ LÔÙPLÔÙP TRÖÔÛNGTHÖ KYÙ……………………..THUÛQUYÕ……………………….P. HOÏCTAÄP…………………………P. LAOÑOÄNG…………………….....P. VAÊNTHEÅ…………………….Toå 1Toå 2õ Toå 3õToå 4
GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8
2
 
 
Trường THCS Hùng Vương 
Ho¹t ®éng 2
Th¶o luËn vÒ nhiÖm vô cña häc sinh Líp 81. Yªu cÇu gi¸o dôc
- HiÓu nhiÖm vô vµ quyÒn cña HS Líp 8 THCS- Tù x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm b¶n th©n ph¶i hoµn thµnh tèt c¸cnhiÖm vô ®ã- BiÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p hîp lÝ, cã hiÖu qu¶ ®Ó hoµn thµnhnhiÖm vô cña n¨m häc.
2. Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
- NhiÖm vô vµ quyÒn cña HS Líp 8 THCS- TÇm quan träng cña viÖc hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vµ c¸cbiÖn ph¸p thùc hiÖn
3. ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
VÒ ph¬ng tiÖn- Mét sè c©u hái th¶o luËn :C©u 1 : Theo C«ng íc Liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em, b¹n thÊym×nh cã nh÷ng quyÒn g× ?C©u 2 : Lµ HS líp 8, b¹n thÊy m×nh ph¶i thùc hiÖn tèt nh÷ngnhiÖm vô g× ?C©u 3 : §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô ®ã, cÇn cã nh÷ngbiÖn ph¸p g× ?- GiÊy khæ lín, bót d¹
4. TiÕn hµnh ho¹t ®éngNgöôøi thöïchieänNoäi dung
Caû lôùpNgöôøi ñieàukhieånNgöôøi ñieàukhieån
Môû ñaàu
-Haùt moät baøi haùt taäp theå.” Em yªutrêng em” -Neâu lí do, giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng, giôùi thieäu ñaïi bieåu.
Thaûo luaän theo toå
-Neâu caâu hoûi cho caùc toå thaûo luaän:1-Theo Coâng öôùc Lieân hôïp quoác veàQuyn treû em, baïn thaáy mình coùnhöõng quyeàn gì?2-Laø HS lôùp 8, baïn thaáy mình phaûithöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï gì?
GV: Nguyễn Thị Sen G/A HĐNG Lớp 8
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->