Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giao_an_sinh_hoc_12_cb_moi_cua_thay_phan_xuan_hoang_3186

giao_an_sinh_hoc_12_cb_moi_cua_thay_phan_xuan_hoang_3186

Ratings:
(0)
|Views: 240|Likes:
Published by thanhquang93

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: thanhquang93 on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
PHN NĂM : DI TRUYN HC
CHNG I : C CH DI TRUYN VÀ BIN D
ƯƠ Ơ
BÀI 1 : GEN , MÃ DI TRUYN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND
I. Mc tiêu
- Hc sinh phát biu đc khái nim gen , mô t đc cu trúc chung ca gen cu trúc
ưư
- Trình bày đc các chc năng ca a xit nucleic, đc đim ca s mã hoá thông tin di truyn
ư
 trong a xit nucleic , lí gii đc vì sao mã di truyn là mã b ba
ư
- Trình bày đc thi đim , din bin , kt qu, ý nghĩa ca c ch t sao ca AND
ưếếơế
II.Thit b dy hc
ế
-Hình 1.1 , bng 1 mã di truyn SGK
-S đ c ch t nhân đôi ca AND
ơơế
-Mô hình cu trúc không gian ca AND
- S đ liên kt các nucleotit trong chui pôlinuclêotit
ơế
-Máy chiu qua đ nu dùng bn trong
ếế
III. Tin trình t chc bài hc
ế
1 . Kim tra bài
2. Bài mi
ớ 
 
Hot đng ca thy và trò
 
Ni dung
Gen là gì ? cho ví d ?
Gv gii thiu cho hs cu trúc không
 gian và cu trúc hoá hc ca AND
Hot đng 1
:
Tìm hiu v gen
Gv cho hs quan sát hình 1.1
Hãy mô t cu trúc chung ca 1
 gen cu trúc
Chc năng cha mi vùng ?
-gv gii thiu cho hs bit gen có
ế
 nhiu loi nh gen cu trúc , gen
ư
 điu hoà,,
Hot đông 2 : Tìm hiu v mã di
 truyn
GV cho hs nghiên cu mc II
di truyn là
Ti sao mã di truyn là mã b ba
-HS nêu đc : Trong AND ch có 4
ượ
 loi nu nhng trong pr li có
ư
 khong 20 loi a.a
* nu 1 nu mã hoá 1 a.a thì có 41 =4 t
ế
 
I.Gen1. Khái nim
Gen là mt đon ca phân t AND mang
ử 
 thông tin mã hoá 1 chui pôlipeptit hay 1
 phân t A RN
ử 
2.Cu trúc chung ca gen cu trúc
* gen cu tc có 3 ng :
- Vùng điu hoà đu gen : mang tín hiu
 khi đng
- Vùng mã hoá : mang thông tin mã hoáa.a- Vùng kt thúc :nm cui gen mang
ế
 tín hiu kt thúc phiên mã
ế
II. Mã di truyn
1.Khái nim
* Mã di truyn là tnh t c nucôtit
ự 
 trong gen quy đnh trình t c a.a trong
ự 
 phân t prôtêin
ử 
 
1
 
hp cha đ đ mã hoá cho 20 a.a
ưủ
*nu 2 nu mã hoá 1 a.a thì có 42= 16
ế
 t hp
*Nu 3 nu mã hoá 1 a.a thì có 43= 64
ế
 t hp tha đ đ mã hoá cho 20 a.a
- Mã di tuyn có nhng đc đim gì ?
Hot đng 3 :Tìm hiu v quá trình
 nhân đôi ca ADN
Gv cho hs nghiên cu mc III kt hp
ế
 qua sát hình 1.2
a trình nhân đôi ADN xy ra
 ch yu nhng thành phn nào
ế
 trong t bào ?
ế
ADN đc nhân đôi theo nguyên
ượ
 tc nào ? gii thích?
Có nhng thành phn nào tham
 gia vào quá trình tng hp
 ADN ?
Các giai đon chính t sao ADN
ự 
 là gì ?
Các nu t do môi trng liên kt
ưế
 vi các mch gc phi theo
 ngun tc o ?
Mch nào đc tng hp liên
ư
 tc? mch nào tng hp tng
ụạừ 
 đon ? vì sao ?
kt qu t nhân đôi ca ADN
ế
 nh th nào
ưế
2. Đc đim :
- Mã di truyn là mã b ba : nghĩa là c 3
ứ 
 nu đng k tip nhau mã hoá cho 1 a.a
ếế
 hoc làm nhim v kt thúc chui
ế
 pôlipeptit- Mã di truyn đc đc theo 1 chiu 5
ư
 3’- Mã di truyn đc đc liên tc theo
ềư
 tng cm 3 nu, các b ba không gi lên
 nhau-Mã di truyn là đc hiu , không 1 b ba
 nào mã hoá đng thi 2 hoc 1 s a.a
ồờ
 khác nhau- Mã di truyn có tính thoái hoá : mi a.a
 đc mã hoá bi 1 s b ba khác nhau
ưởố
- Mã di truyn có tính ph bin : các loài
ế
 sinh vt đu đc mã hoá theo 1 nguyên
ư
 tc chung ( t các mã ging nhau )
III. Qúa trình nn đôi ca ADN
* Thi đim
: trong nhân t bào , ti các
ế
 NST, trung gian gia 2 ln phân o
*Nguyên tc
: nn đôi theo nguyên tc
 b sung và bán bo toàn
* Din bin
ế 
: + Di tác đông ca E
ướ
 ADN-polime raza và 1 s E khác, ADN
 dui xon ,2 mch đn tách t đu đn
ơế
 cui
+ C 2 mch đu làm mch gc
+ Mi nu trong mch gc liên kt vi 1
ế
 nu t do theo nguyên tc b sung :
 
A
gc
= T
môi trng
ườ 
T
gc
= A
môi trng
ườ 
G
gc
= X
môi trng
ườ 
X
gôc
= G
môi tròng
ư 
* Kt qu
ế
: 1 pt ADN m
1ln t sao
ự 
 
2 ADN con
*Ý nghĩa
: - Là c s cho NST t nhân
ơự 
 đôi , giúp b NST ca loài gi tính đc
ộủ
 trng và n đnh
ư2
 
 
IV. Cng c
:
nêu nhng đim ging nhau và khác nhau gia s t nhân đôi ca ADN sinh vt
 nhân s và sinh vt nhân thc
ơự 
V. Bài tp v nhà
:chun b câu hi và bài tp trang 10 SGK , đc trc bài 2
ư
tìm hiu cu trúc không gian và cu trúc hoá hc, hc năng ca ADN
ngày son :
Tit I 2 : PHN MÃ DCH MÃ
ế
I. Mc tiêu
- Trình bày đc thi đim ,din bin, kt qu , ý nghĩa ca c ch phiên mã
ưếếơế
-Bit đc cu trúc ,chc năng ca các loi ARN
ếư
- Hiu đc cu trúc đa phân và chc năng ca prôtein
ư
- Nêu đc các thành phn tham gia vào quá trình sinh tng hp prôtein, trình t din bin
ưế
 ca quá trình sinh tng hp pr
- Rèn luyn k năng so sánh ,khái quát hoá, t duy hoá hc thông qua thành lp các công thc
ưứ 
 chung- Phát trin năng lc suy lun ca hc sinh qua vic xác đnh các b ba mã sao va s a.a trong
ểự
 pt prôtein do nó quy đnh t chiu ca mã gc suy ra chiu mã sao và chiu dch mã
ếủố
II. Thit b dy hc
ế
-S đ cu trúc phân t tARN
ơử 
-S đ khái quát quá trình dch mã
ơ
-S đ c ch dch mã
ơơế
-S đ hot đng ca pôliribôxôm trong quá trình dch mã
ơ
III. Tin trình t chc bài hc
ế
1.Kim tra bài cũ
-Mã di truyn là gì ? vì sao mã di truyn là mã b ba /
-Nguyên tc b sung và bán bo toàn th hin nh th nào trong c ch t sao ca ADN?
ưếơếựủ
2.Bài mi :
ớ 
 
Hot đng ca thy và trò
Nôi dung
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->