Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dr. Bene Gábor - Nyertesek Vesztesek

Dr. Bene Gábor - Nyertesek Vesztesek

Ratings: (0)|Views: 98 |Likes:
Published by Sándor Harangozó
A jelenlegi magyarországi berendezkedés illegitim. Ezt most egy párt kívánja megoldani, kihasználva az emberek alkotmányos tudatlanságát. Holott mindenkinek tudnia kell:
Párt Nem Alkotmányozhat!
A jelenlegi magyarországi berendezkedés illegitim. Ezt most egy párt kívánja megoldani, kihasználva az emberek alkotmányos tudatlanságát. Holott mindenkinek tudnia kell:
Párt Nem Alkotmányozhat!

More info:

Published by: Sándor Harangozó on Oct 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2010

pdf

text

original

 
Gyermekeimnek, leendő unokáimnak és küzdőtársaimnak ajánlom: kapaszkodó, mentőöv és a modern világ hálózatainterjeszthető, de valóságos, magyar, közjogi lehetőségként.
BG
NYERTESEK 
,
VESZTESEK 
.
Ez a könyv valójában egy teszt-próba. Olvasása közben bárki lemérheti, hogymennyire érti a Szent Korona eszme, a hagyományos magyar hatalomelméletkérdéseit, amelyeket egy középkori, vagy újkori magyar nemes, polgár, de mégegy írástudó parasztember is megértett.Hiszen csak józan paraszti ész kell hozzá, semmi egyéb.
Nyertesek vagy vesztesek leszünk?
„Az egyetemes hazugság korában az igazság kimondása forradalmi tett.”
 
George Orwell 
Az elmúlt években maga a társadalom is teljes médiabefolyás alatt állt, s így amanipulált emberek, nem voltak nyitottak más elképzelésre, sőt a saját érdekeik ellenszavaztak többször is. Ennek áttörésére kell az első lépést megtalálnunk.Szerintem a jelenleg nem működő felsőház felállítása lenne az első lépés, amely kettőshatalom kialakulását és a jogfolytonosság kezdetét jelentené. Csak a kettős hatalomkialakulása biztosíthatná, a valódi rendszerváltást és az átmeneti időszak békés, dekisiklás nélküli végig vitelét.”
1
 
Elöljáró beszéd.
Akinek kezébe kerül ez a könyv: figyelmesen olvassa át. Célom, hogy különbemberek sorakozzanak fel a jó ügy mellé, mint amilyen én voltam egykor.Tapasztalatból írok, mert magam is hosszú éveken keresztül a tömegtájékoztatáshatása alatt voltam, s még akkor is megalkuvóan védtem az ál-elit egyes tagjait,amikor kezdett világossá válni számomra, hogy foglyai a helyzetnek, sőt még a pénzoligarchia hazai helytartói is. Jelen munkámmal szeretném rádöbbenteni akedves olvasót arra, hogy mások a tények, mint amit közölnek velünk. Sajnos a jóhiszemű emberek teljes világképe a média által sugallt mintákból, és a hírkénttálalt közlésekből áll össze. Ráadásul ma már ott tartunk, hogy a meggyőződéskialakításában a tényleges tapasztalat lett az utolsó, s a televízió műsorok - hírek kritikátlan befogadása az első. Ezért nincs tudatában a társadalom többségeannak, hogy mi is történik velünk. Ám ha igaz is egy leközölt hír, sokszor csak azért hangzik el, hogy „hitelesítse” az adott hírforrást vagy televíziós csatornát.Sajnos a jelen helyzetben a nép akkor is képtelen lenne érdekei érvényesítésére,ha rövid időn belül rádöbbenne a tényszerűen teljes igazságra. Elsősorban azért,mert elhiteti vele a pártpolitika, hogy csak ők azok, akik képviselhetik azérdekeit, s kizárólag a pártokon keresztül lehet ma érvényesíteni bármit.Szerintem csak akkor történik majd meg a társadalom valódi önszerveződése, ha – 
sajnos
–, nagyon széles körökben megtapasztalják az igazi nyomor és akiszolgáltatottság szívdobogását. A közjóért csak akkor fognak majd össze azemberek, ha a nép testi-lelki állapota olyan mélységekbe süllyed majd, ahonnana saját erejéből már nem lesz képes visszakapaszkodni, és ezt fel is ismeri! Mertamíg bízhat az önálló megoldásban -
a visszakapaszkodás lehetőségében
-, addignem lesz hajlandó a közösségért tenni. Nem lesz hajlandó, mert elhitették veleazt, hogy a politikai ál-elit mindent jobban tud nála, s ez által tehetségesebb is,sőt valószínűleg kiválasztott, de legalábbis „különös anyagból van gyúrva”! Ígyalakulhatott ki bennünk az a tévképzet, hogy a köznép valójában ostoba is! Samikor mindezt már jól betáplálták a tudatalattiba, akkor az működni is kezdett.S valóban elhittünk nekik mindent. Azonban még nincs vége a játszmának, nemvagyunk még elveszettek, csak önfeladók és megtiportak. De változni fogunk!Az emberek két világégést követően fokozottan kezdtek törekedni a könnyedebbmindennapokra és hedonista módon akartak élni. Mára már eljutottunk oda,hogy csupán a kötelezettségek nélküli életet tartják az emberi lét értelmének.Sőt, már létezés céljának is csak ezt gondolják sokan. Pedig az életben a jogoknak és a kötelezettségeknek a harmóniájára van szükség, hiszen azembernek az alkotó élet lehet csak a célja, s egyben az adja az értelmét is.Maga az élet nem lehet tehát cél, hiszen az élet egy folyamatosság, amelybőlsem az ősöket, sem az utódokat nem zárhatjuk ki, s nem dönthetünk helyettük 
2
 
napi pártpolitikai érdekekből. Ezért is kellene szerves egységben élni, s közjótszolgálni értékteremtő módon! Őseinkben, a nagy és nemes becsvágy kerekedettfelül mindig, de ők közösségben gondolkodtak. 1918-19-ig, mindig tevékenyenmegvédték a hazánkat, az alkotmányos magyar államot. Szinte mindig le tudták győzni a félelmeiket, az önző érdeket és a köznapiságot. Mert nagy dicsőség volthazafinak, jó honleánynak lenni, s ezt még áldozatokkal és szenvedésekkel isvállalták. Nyilvános elismerésben nekik sem mindig volt részük, de nem féltek,sem 1703-11 között, sem 1848-49-ben, sem 1956-ban. Viszont példát mutattak!Ma azonban már nem a hedonizmus és a tisztes polgári élet között lehetségesválasztani, hanem a kipusztulás és a fennmaradás közt. Ma olyan egisztenciális
(létbiztonsági
 )
félelem és emberi bizalmatlanság uralkodik rajtunk, amelynek véget kell vetni azért, hogy méltóak lehessünk őseinkhez, de méltók utódaink  bizalmára is! Joghelyreállító szabadságharcainkat követő, sikeres közjogiküzdelmek adjanak példát nekünk is, a jövő fontos feladataihoz. Én csak annyitígérhetek, hogy mindent megteszek a megmaradás és a nemzetpolitika okán,hogy valódi nemzetté szerveződve:
egységes és igazi politikai erővé 
válhassonaz államalkotó nép. Teszem mindezt azért, mert a lelkiismeretem, becsületem,de gyermekeim érdeke is azt kívánja:
ne veszítsünk el a jogtudatunkat többé.
Pár gondolat egy téveszméről
Sokan hiszik azt, hogy aki a Szent Koronát emlegeti, az a királyságot sírjavissza. Tisztázzuk, hogy az államforma kérdése bár fontos, de nem alapvető.A mi alkotmányos gondolkodásunk szerint ugyanis nem a király vagy a nádor (
akit kormányzónak is hívhatunk 
) a hatalom valódi letéteményese, hanem aSzent Korona! Ő a joguralom jelképe. Hiszen a Szentkorona-tanban éppen az alényeg, hogy a fő és a test
(az uralkodó és a nemzet)
egyenrangú! A világ maikirályságaiban ez a nagyszerű hatalommegosztási elv ugyan nem jelenik meg,de más népek a hagyománytiszteletük okán mégis ragaszkodnak a királyaikhoz.
(Anglia, Hollandia, Svédország, stb.)
Nálunk a legutóbbi törvényes állam iskirályság volt, ahol szűkített uralkodói jogkört gyakorolhatott a kormányzó.A Szent Korona, tárgyként foglalata ugyan az állameszmének, de mégismegkülönböztethető a Szentkoronától. Ez utóbbi egy olyan állameszme, amelyéppen a nemzetvédelem és ezzel az állampolgárok érdek- és jogvédelmének alegkiforrottabb, úgynevezett alkotmányos megtestesülése is. Csak két példátemlítenék: a Szentkorona-tanból kifolyólag a jelenlegi állam törvénytelen, tehátsemmiféle adósságért nem vonható felelősségre a magyar nép, amely csak eltűrte, de soha nem legitimizálta a jelen törvénytelen rendszert! A másik példa,hogy a magyar föld nem eladható és csak birtokolni lehet, de korlátlanul nemrendelkezhet vele senki élő személy csak a Szentkorona, mint a nemzetösszességét jelképező elvonatkoztatás, amely azonban jogi személy! Ráadásul a birtoklás is csak akkor fogadható el, ha az a nemzet, tehát a közösség érdekét is
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->