Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Khao Sat Ham So

Bai Tap Khao Sat Ham So

Ratings:
(0)
|Views: 367|Likes:
Published by Xuân Nam Bạch
Những bài toán hay về khảo sát hàm số,
Những bài toán hay về khảo sát hàm số,

More info:

Published by: Xuân Nam Bạch on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN LỚP 12
.I. LÝ THUYẾT. (Học sinh tự ôn tập)II. BÀI TẬP.
C©u1.
Cho hàm số
( ) ( )
32
33211
 y f x x mx m x
= = + +
, đồ thị là
( )
m
(
m
là tham số).1) Khảo sát hàm số đã cho khi
12
m
=
.Viết phương trình tiếp tuyến của
12
   
tại điểm có tung độ bằng 1.2) Xác định
m
để hàm số đồng biến trên tập xác định.3) Xác định
m
để hàm số có một cực đại và một cực tiểu.4) Dựa vào đồ thị
12
   
, hãy biện luận theo
a
số nghiệm của phương trình 
32
2320
 x x a
=
.(1)5) Xác định giá trị của
m
biết302
 f 
 =  
.6) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho ở câu 1) trên đoạn35;22
.7) Viết phương trình tiếp tuyến của
12
   
:a) tại điểm có hoành độ bằng – 1 .b) biết tiếp tuyến đi qua điểm
( )
2;1
 A
.8) Từ đồ thị
12
   
, hãy vẽ đồ thị (
) của hàm số
22
312
 y x x x
= +
.9) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên tập xác định của nó 
32
2sin3cos1
 y x x
= +
.10) Tìm nguyên hàm
( )
 F x
của hàm số cho ở câu 1), biết11264
 F 
 =  
.11) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
( )
 F x
trên đoạn
[ ]
0;1
.12) Dựa vào đồ thị (
) ở câu 8), hãy biện luận theo
số nghiệm của phương trình 
32
322
 x x
=
(2)13) Xác định
m
để hàm số không có cực trị.14) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi
()
12
, trục
Ox
và hai đường thẳng1;3
 x x
= =
.
C©u2.
Cho hàm số
( )
411
 y f x mx x
= = + ++
, có đồ thị là
( )
m
(
m
là tham số).1) Khảo sát hàm số khi1
m
=
.2) Xác định giá trị của
m
để hàm số luôn có cực trị.3) Tìm trên đồ thị
( )
1
các điểm có toạ độ là những số nguyên.4) Dựa vào
( )
1
, hãy biện luận theo
a
số nghiệm của phương trình 
( ) ( )
2
2521
 x x a x
+ + = +
(3)5) Từ đồ thị
( )
1
, suy ra cách vẽ đồ thị (
) của hàm số
1
 
 111
 y x x
= + ++
6) Xét hàm số
( )
 f x
ở câu 1), hãy tính tích phân
( )
10
 I f x dx
=
∫ 
.7) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ở câu 1)a) trên đoạn1;32
b) trên nửa khoảng3;12
   
8) Xác định
m
để đường thẳng
 y x
=
cắt đồ thị
( )
m
tại hai điểm phân biệt.9) Xác định
m
để đồ thị
( )
m
có tiệm cận xiên đi qua điểma)1;22
 A
   
b)
2
1;12
 B m
 +  
10) Xác định giá trị của
để phương trình
( )
2
sinsin41sin
 x x k x
+ + = +
(4)có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn
[ ]
0;
π  
.11) Viết phương trình tiếp tuyến của
( )
1
tại điểm có
tung độ
bằng 5 .
C©u3.
Chứng minh rằng1) Hàm số
( )
22
cos1sin
 x f x x
=+
thoả mãn hệ thức3344
 f
π π  
 =  
;2) Hàm số
2
2
2
 x
 x e y x
=
thoả mãn hệ thức
2
2
x
 xy y e
+ =
.
C©u4.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau trên mỗi tập tương ứng:1)
( )
[ ]
2
.ln1;
trªn e
 f x x x
=
;2)
( )
( ) ( )
[ ]
22
1121;1
trªn
 f x x x
= +
;3)
( )
32sinsin20;2
trªn
 f x x x
π  
= +
;4)
( )
22
22,20021,0
nÕu hoÆcnÕu
 x x x f xx x
+ < < ==
trên
[ ]
2;2
.
C©u5.
Chứng minh rằng1)
220
13sin2
d
 x x
π  
π  π  
+
∫ 
;2)
2
10
12
d
 x
e x
∫ 
3)
20
11132
3
d1+x
 x
∫ 
.
- - - - - Hết ! - - - - -
Rất mong các em nhận thức được nhiệm vụ học tập của mình, tìm được phương pháp để nắm vững các dạng bài tậptrên để có thể tự tin làm bài trong kì thi sắp đến
.
NHÖÕNG BAØI TOAÙN OÂN THI ÑAÏI HOÏC VEÀKHAÛO SAÙT HAØM SOÁ2
 
……
……
Baøi taäp 1:
Cho haøm soá: y =
( )
ax3x1ax2
2
+++
a-Xaùc ñònh a ñeå tieäm caän xieân cuûa ñoà thò haøm soá tieáp xuùc vôùiparabol:y = x
2
+ 5b-Bieän luaän theo m soá nghieäm cuûa phöông trình:
mx3x3x2x2
2
+=
 
Baøi taäp 2:
Cho haøm soá: y =
mxmmx2x2
2
++
 a-Xaùc ñònh m ñeå haøm soá coù cöïc tròb-Khaûo saùt haøm soá khi m = 1 (ñoà thò (C))c-Haõy chæ ra pheùp bieán hình bieàn ñoà thò (C) thaønh ñoà thò (C
/
) cuûa haømsoá: y =
1x1x2x2
2
++
 d-Bieän luaän soá nghieäm cuûa phöông trình sau theo m:
1x1x2x2
2
++
= m
Baøi taäp 3:
Cho haøm soá: y =
1x1xx
2
+++
a-Khaûo saùt vaø veõ ñoà thò (C) cuûahaøm soáb-Chöùng minh raèng (C) khoâng coù tieáp tuyeán naøo song song vôùi ñöôøngthaúng y = 2x – 1c-Döïa vaøo ñoà thò haøm soá haõy bieän luaän theo m soá nghieäm cuûaphöông trình:
( )
0m1xm1x
2
=++
Baøi taäp 4:
Cho haøm soá : y =
( )
mx4x4mx
23
++
a-Tìm caùc ñieåm maø ñoà thò haøm sñi qua vôùi moïi mb-Chöùng minh raèng ñoà thò haøm soá luoân coù caùc ñieåm cöïc tròc-Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá khi m = 0d-Xaùc ñònh k ñeå (C) caét ñöôøng thaúng y = kx taïi 3 ñieåm phaân bieät
Baøi taäp 5:
Cho haøm soá: y =
3x5xx
2
 a-Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soáb-Xaùc ñònh m ñeå phöông trình :
( )
0531
2
=++
m xm x
coù 2 nghieäm döôngc-Xaùc ñònh k ñeå tieäm caän xieân cuûa (C) tieáp xuùc vôùi ñoà thò haøm soá:y = x
2
+ k
Baøi taäp 6:
Cho haøm soá: y =
49x24x
24
 a-Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soáb-Vieát phöông trình caùc tieáp tuyeán vôùi (C) taïi caùc giao ñieåm cuûa noùvôùi truïc Oxc-Bieän luaän theo k soá giao ñieåm cuûa (C) vaø ñoà thò haøm soá: y = k – 2x
2
Baøi taäp 7:
Cho haøm soá: y =
5mmxx
24
+
a-Tìm caùc ñieåm coá ñònh cuûa hoï (Cm)b-Xaùc ñònh m ñeå (Cm) coù 3 ñieåm cöïc tròc-Vieát phöông trình tieáp tuyn vôùi (C
–2
) song song vôùi ñöôøng thaúng y=24x – 1
Baøi taäp 8:
Cho haøm soá: y =
( )
)Cm(2x1m2x4mx2
2
++
 a-Xaùc ñònh m ñeå (Cm) nhaän ñieåm (2;1) laøm taâm ñoái xöùngb-Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C
–3
) cuûa haøm soá khi m = –3
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
m_huongbk07 liked this
mystar0208 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->