Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nhan le nghia tri tin

nhan le nghia tri tin

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 280|Likes:
Published by troibovo07
tạp bút
tạp bút

More info:

Published by: troibovo07 on Apr 29, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 NGUÕ THÖÔØNG NÔI ÑÖÙC KITOÂ
 
Khi baïn ñoïc “
 Nguõ thöôøng nôi Ñöùc Kitoâ
”, caùch naøo ñoù baïn nghóraèng toâi ñem Thieân Chuùa so saùnh vôùiNguõ Thöôøng ? Thöa baïn, toâi khoângcoù chuû yù nhö vaäy ñaâu. Baïn ñöøng nghótoâi duøng Nguõ Thöôøng trong Nho Giaùoñeå bì vôùi Thieân Chuùa. Thaät ra NhoGiaùo ñaâu phaûi laø toân giaùo. Toâi chæmuoán duøng caùi Nguõ Thöôøng laø nhöõngñöùc tính con ngöôøi caàn coù trong xaõhoäi. Laø nhöõng yeáu toá giuùp cho conngöôøi soáng giöõa ñôøi cho ra ngöôøi.Thaät söï laø ngöôøi ñuùng nghóa. NguõThöôøng trong baøi naøy, toâi chæ xeùt noùdöôùi khía caïnh laø ñaïo lyù laøm ngöôøi,giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong xaõ hoäiloaøi ngöôøi. Qua ñoù, toâi loâi keùo ThieânChuùa vaøo cuoäc – vì Ngaøi ñaõ xuoáng
 
theá laøm ngöôøi, moät con ngöôøi hoaøntoaøn nhö ta ngoaïi tröø toäi loãi- Ñeå nhôøvaäy thaáy ñöôïc cung caùch maø ThieânChuùa ñoái xöû vôùi con ngöôøi trong giôùihaïn naêm ñöùc tính: Nhaân – Leã –Nghóa – Trí – Tín hay coøn goïi laøNguõ Thöôøng.Trong cuoäc ñôøi cuûa moãi ngöôøi, aicuõng töøng nghe, hay duøng ñeán chöõNHAÂN. Coù theå laø: nguyeân nhaân, ñaïinhaân, hoân nhaân… moãi chöõ nhaântrong caùc töø gheùp treân mang moät yùnghóa rieâng. Vaø cuõng khoâng phaûi laøchöõ NHAÂN maø toâi muoán baøn ñeán ôûñaây, toâi muoán cuøng baïn xeùt chöõNHAÂN maø tieáng Haùn ghi laø , ñöôïcdòch sang töø töông ñöông tieáng Anhlaø “Benevolence” hay tieáng Phaùp“Bienveillance”… vaø tieáng Vieät coùnghóa:
Thöông yeâu ngöôøi khaùc, roäng
 
löôïng, töø aùi…
Quaû vaäy, toâi xin ñöôïcbaét ñaàu vôùi chöõ NHAÂN. Chæ ñôn giaûnmoät chöõ NHAÂN maø noù cao sieâu,huyeàn nhieäm laøm sao. Caùch ñaây hôn2500 naêm Khoång Töû ñaõ ñeà xöôùng noù,xeáp noù vaøo moät vò trí ñaët bieät. Theá roài, vì quaù cao sieâu, huyeàn nhieäm maønoù ñaõ khoâng ñöôïc ngöôøi thôøi ñoù chaápnhaän. Daàn veà sau, caùc theá heä keá oângñaõ phaûi haï xuoáng chæ laáy chöõ Leã. Vôùi chöõ NHAÂN naøy maø moãi moätngoân ngöõ coù caùch theå hieän rieâng cuûamình. Coøn veà maët yù nghóa thì sao ?Trong Haùn Vieät töø ñieån cuûa ThieànChöûu coù vieát: “
Yeâu ngöôøi khoâng lôïirieâng mình goïi laø NHAÂN 
”. Coøn theoNguyeãn Vaên Ñang trong “
Trau doàinhaân caùch
” noùi: NHAÂN laø bieát yeâuthöông, töông trôï töông phuø, laø giuùpñôõ ngöôøi khaùc. Moät caùch naøo ñoù

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->