Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kajian tindakan prasekolah

kajian tindakan prasekolah

Ratings:
(0)
|Views: 5,901|Likes:
Published by aniey_7472

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: aniey_7472 on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2015

pdf

text

original

 
REKA BENTUK DAN KEBERKESANAN PERISIAN MULTIMEDIA MEMBACA-FAHAM BERASASKAN GAMBARAN VISUAL BAGI KANAK-KANAK PRASEKOLAHRio Sumarni ShariffudinAbdul Hafidz Haji OmarDayang Hajjah Tiawa Awang Haji Hamid
Fakulti PendidikanUniversiti Teknologi Malaysia
A b stra k
 Kajian ini bertujuan mengenalpasti masalah pembelajaran membaca yang dihadapidi kalangan kanak-kanak prasekolah, membangunkan sebuah perisian membaca danmenilai keberkesanan pembelajaran berbantukan komputer terhadap pembelajaranmembaca. Penyelidikan ini menggunakan model dominant-less dominant design(Creswell, 1994:177) iaitu gabungan di antara pendekatan penyelidikan kualitatif dan kuantitatif dalam satu reka bentuk dengan menumpukan kepada pendekatankualitatif sebagai satu paradigma yang dominant. Bagi mendapatkan maklumat 
tentang masalah pembelajaran membaca, penyelidik telah mengumpulkandatamengenai penguasaan membaca kanak-kanak di sepuluh buah prasekolah di daerah Johor Bahru. 10 orang guru yang mengajar dilibatkan dalam kajian iniuntuk mendapatkan maklumat mengenai kaedah pengajaran membaca yangbiasa merekagunakan dalam pengajaran dan pembelajaran membaca. Selain daripadaitu penyelidik juga menyelitkan beberapa persoalan mengenai presepsi guruterhadap penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran membacakanak-kanak  prasekolah. Bagi tujuan menilai keberkesanan pembelajaran berbantukankomputer dalam pembelajaran membaca, sebuah perisian membaca telahdibangunkan dandinilai secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam penilaian kuantitatif  pencapaiankanak-kanak dari sebuah sekolah akan terlibat dalam kuasi-eksperimen.Penilaianterhadap perisian secara kualitatif pula akan dilakukan denganmenggunakankaedah pemerhatian menerusi perisian ScreenCam dan senarai semak.Interaksikanak-kanak akan diperhatikan semasa mereka belajar membacamenggunakankomputer.
Pengenalan
Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang wajib lulusdalamsemua peperiksaan tidak kira peringkat UPSR, PMR, SPM, STPM danseterusnya peringkat
 
yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu dalam Sukatan PelajaranBahasa MelayuPrasekolah (KPM, 2000-2003) membaca dengan faham adalah satudaripada matlamat yangharus dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah sebelum mereka melangkahke tahun satu. Tetapi untuk mencapai matlamat ini tidak semudah yang dibayangkankerana prosespembelajaran membaca itu sendiri adalah amat kompleks danmewujudkan masalah dalampembelajaran membaca (Cecil D Mercer, 1989).Selain daripada itu bahan bacaan konvensional yang statik tidakmembantu dan tidakmenggalakkan penggunaan strategi pembelajaran dalam memperolehimakna teks yangdibaca. Keadaan ini menyebabkan masalah pembelajaran membacaberterusan sehingga keperingkat yang lebih tinggi. Oleh yang demikian timbul kesedaran dikalangan penyelidikbahasa khususnya memikirkan bentuk alternatif dengan menggunakanperwakilan visual danaudio yang mampu menyumbangkan kepada persekitaran pembelajaranmembaca-fahamdikalangan kanak-kanak prasekolah dengan lebih berkesan.pengabungjalinan teknologimultimedia dan pedagogi akan memberi sokongan kepadaperkembangan kognitif khususnyamemori, kefahaman, motivasi dan tumpuan kanak-kanak semasapembelajaran membaca.
Latar Belakang Masalah
Istilah membaca adalah merupakan satu proses bagi menggarap maknaatau memahamigabungan maklumat yang perolehi daripada teks dan pengetahuan sediaada (latarbelakangpengalaman) yang dimiliki oleh pembaca. Oleh itu matlamat akhirpengajaran danpembelajaran membaca yang utama ialah kefahaman (Goodman, 1981;Linda B. Gambrell,Cathy Collins Block dan Michael Pressley, 2002).Laporan kajian Belize Development Trust (2000) menunjukkan 92% bolehmembacatetapi 50% atau lebih daripadanya kurang faham apa yang mereka baca.Keadaan ini disahkanpula dengan laporan Snow Catherine E (2002) yang menyatakan salahsatu masalah yang kinidipandang serius dan menjadi topik perbincangan di kalangan penyelidikdi Amerika ialahpelajar sekolah rendah, menengah dan peringkat tertinggi tidakmempunyai kemahiran atau
 
kecenderungan membaca dengan faham terhadap bahan yang merekapelajari. Berikutan itukajian terbaru (ibid) dalam pengajaran membaca menunjukkan secarasignifikan bahawakeadaan ini boleh diperbaiki semasa pengajaran awal kanak-kanak dandidapati pengajaranmembaca faham perlu diajar kepada kanak-kanak bagi membekalkanmereka denganpengetahuan asas membaca-faham.Ini diperkuatkan lagi dengan beberapa kajian (dalam ibid) yang mendapatikebanyakankanak-kanak yang didedahkan dengan pengajaran dan pembelajaranmembaca-faham padatahun 3 persekolahan, mereka tidak secara otomatik mempunyaikecekapan memahami bahanyang dibaca. Oleh itu guru disarankan supaya mengajar membaca-fahamsecara eksplisitbermula daripada tahun satu persekolahan kanak-kanak (semasa berumur6 tahun). Walaupunpengajaran membaca-faham merupakan pengajaran dasar bagi sekolahrendah selepas muridmahir mengenal perkataan namun demikian faham membaca juga perludidedahkan dalampengajaran awal membaca. Pengajaran bahasa lisan, perbendaharaankata dan kefahamanmendengar adalah elemen membaca-faham yang perlu ditekankanbermula daripadapendidikan prasekolah.Pendedahan daripada kajian RAND Reading Study Group (Snow CatherineE, 2002) juga mempelihatkan bahawa pencapaian membaca-faham pelajar sekolahrendah di Amerikasejak 30 tahun masih berada di tahap mendatar dan pencapaian membacapelajar sekolahmenengah pula telah menurun secara mengejut. Pencapaian ini dikatakanberada di parasbawah daripada pelajar dari Filipina, Indonesia, Brazil dan negara-negaramembangunlainnya.Di negara Malaysia pula, pencapaian pelajar dalam ujian kefahamanmembaca didapatimasih belum memuaskan. Kelemahan ini kerap dikaitkan dengankelemahan pelajar dalampencapaian peperiksaan mata pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah(KBSR) mahupunsekolah menengah (KBSM). Laporan yang dibuat oleh Awang Sarian(1981) menjadi kejutankepada semua pihak iaitu sejumlah lima ribu pelajar Melayu gagalmendapat pangkat pertamadalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia adalah disebabkan gagalmendapat kepujian

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nureen Fasihah Ainul Yuzairi added this note
lagu kanak-kanak dalam meningkatkan penguasaan kosa
Nureen Fasihah Ainul Yuzairi added this note
prasekolah
Nureen Fasihah Ainul Yuzairi added this note
proposal prasekolah
Nureen Fasihah Ainul Yuzairi added this note
kajian tindakan prasekolah
1 thousand reads
1 hundred reads
Rose Idayu Norddin liked this
MaizatulAkmamEija liked this
Rose Idayu Norddin liked this
MaizatulAkmamEija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->