Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tieu Luan Duy Vat Bien Chung

Tieu Luan Duy Vat Bien Chung

Ratings:

4.89

(1)
|Views: 5,066|Likes:
Published by troibovo07
tiểu luận
tiểu luận

More info:

Published by: troibovo07 on Apr 29, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2011

pdf

text

original

 
 NHAÂN SINH QUAN TRIEÁT HOÏC DUY VAÄT BIEÄN CHÖÙNG
 
Trong tieán trình thôøi gian, con ngöôøiluoân laø trung taâm ñieåm cuûa lòch söû. Taát caû ñeàuvaø döôøng nhö chæ xoaùy vaøo con ngöôøi vaø caùcvaán ñeà cuûa con ngöôøi, vaø trieát hoïc cuõng theá.Vôùi trieát hoïc thì chuùng haàu nhö ñeàu xoay quanhvieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà nhaân sinh, luoânmuoán ñöa con ngöôøi ñeán chaân-thieän-myõ, hay ít ra giaûm thieåu caøng nhieàu caøng toát nhöõng ñaukhoå, baát haïnh… maø con ngöôøi gaùnh chòu.Soáng trong boái caûnh lòch söû phaùt trieåndaân toäc ñeán nay, chuùng ta deã coù nhöõng ñònhkieán chaúng maáy thieän caûm vôùi trieát hoïc duy vaät bieän chöùng, nhieàu khi daãn ñeán nghó sai veà quanñieåm cuûa trieát hoïc naøy.
 
A.
 
MOÄT TAÁT YEÁU CUÛA LÒCH SÖÛ
Ngöôøi Vieät ta thöôøng baûo nhau:ôû ñaâu cuõng coù anh huøng ôû ñaâu cuõng coùthaèng khuøng thaèng ñieân. Chuùng ta coùtheå theâm cho ñaày ñuû hôn: thôøi naøo
1
 
cuõng coù kieåu nhö vaäy. Coù ñieàu laø moãithôøi moãi anh huøng, moãi thaèng khuøng,thaèng ñieân khaùc nhau; thôøi naøo theá naáy. Trieát hoïc khoâng phaûi laø moätngoaïi leä. Trong thôøi kyø coå ñaïi thì beânTrung Quoác coù caùc hoïc phaùi: Nho Gia(Khoång Töû, Maïnh Töû, Tuaân Töû), ÑaïoGia (Laõo Töû, Trang Töû)… coøn beân HyLaïp thì coù tröôøng phaùi Mileâ (Taleùt, Anaximanñrô), tröôøng phaùi Pitago (Pi-tagor),… Theo doøng thôøi gian nhöõngtröôøng phaùi ñi tröôùc hoaëc ñaët neànmoùng cho tröôøng phaùi ñi sau hoaëc seõlaø caùi côù ñeå ñeû ra nhöõng hoïc thuyeátnghòch laïi. Vaø hieän traïng xaõ hoäi laø yeáutoá tieân quyeát ñeå taïo ra moät tröôøngphaùi trieát hoïc. Hay noùi ngöôïc laïi vieäcmoät tröôøng phaùi trieát hoïc ra ñôøi laømoät taát yeáu cuûa lòch söû. Chaúng haïnnhö söï ra ñôøi cuûa trieát hoïc duy vaätbieän chöùng.
2
 
Tröôùc kia caùc tröôøng phaùi trieáthoïc haàu nhö ñeàu thöøa nhaän yeáu toá taâmlinh, thaàn thieâng, duy taâm. Con ngöôøiluoân chòu khuaát phuïc thaàn minh.Böôùc sang theá kyû XVII, XVIIIkhoa hoïc baét ñaàu phaùt trieån, caøng soâinoåi hôn vaøo theá kyø XIX vôùi nhöõngphaùt minh vó ñaïi: maùy ñieän (1845),thuyeát tieán hoaù (Darwin)… töø ñoù phaùtsinh xu höôùng ñöa con ngöôøi ñeán choãloaïi tröø thaàn minh. Giôø ñaây con ngöôøichính laø thöôïng ñeá, thöôïng ñeá chính laøcon ngöôøi.Nhôø vaøo nhöõng thaønh töïu khoahoïc aáy maø kinh teá cuõng phaùt trieåntheo. Song song vôùi söï phaùt trieån naøylaø nhöõng hoá saâu cuûa söï giaàu-ngheøo, baátcoâng… Trong ñoù phaàn thieät thoøi thìthuoäc con soá ñoâng hôn, raát ñoâng laønhöõng coâng nhaân, giai caáp voâ saûn.Ngöôïc laïi nhöõng ngöôøi höôûng thuï thì
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
giaosudao1410 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->