Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tieu su cac Duc Giao Hoang

tieu su cac Duc Giao Hoang

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,107|Likes:
Published by troibovo07
dịch
dịch

More info:

Published by: troibovo07 on Apr 29, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2011

pdf

text

original

 
 
1
  TOÙM LÖÔÏC TIEÅU SÖÛCAÙC ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG
 Ñaønaüng2003
 
 
2
 
 
3
 TOÙM LÖÔÏC TIEÅU SÖÛCAÙC ÑÖÙC GIAÙO HOAØNG
 
1. Pheâroâ, T
: Simon, moät ngö phuû, ñöôïc chínhChuùa Gieâsu goïi laø “
Cepha
” hay “
 Ñaù Taûng
(tieáng La Tinh vieát laø Petrus). Chuùa Gieâsu ñaõbieán ñoåi ngaøi thaønh moät “
ngö phuû chaøi löôùingöôøi
”. Pheâroâ töû ñaïo vôùi hình phaït ñoùng ñinhñaàu ngöôïc xuoáng ñaát vaø ñöôïc an taùng treânñænh ñoài Vatican. Ngaøy nay treân moä cuûa ngaøilaø moät Ñeàn Thaùnh.
 2. Linus, T
(67-76): Sinh ôû Volterra, ngaøi laøngöôøi keá vò ñaàu tieân cuûa Thaùnh Pheâroâ. Coù leõngaøi boå nhieäm möôøi laêm vò giaùm muïc tieânkhôûi. Ngaøi töû ñaïo vaøo naêm 76 vaø ñöôïc an taùngbeân caïnh Thaùnh Pheâroâ.
 3. Cletus hay Anacletus, T
(76-88): Sinh ôûRome. Döôùi trieàu giaùo hoaøng cuûa ngaøi, Domi-tian gay ra cuoäc baùch haïi Kitoâ giaùo laàn thöù haivì nhöõng ngöôøi Kitoâ giaùo khoâng chòu tham giavaøo vieäc taùi thieát Ñeàn Jove. Ñöùc Cletus choxaây döïng moät nguyeän ñöôøng nhoû treân moä cuûaThaùnh Pheâroâ. Ngaøi tuaãn ñaïo vaøo naêm 88 vaøñöôïc an taùng beân caïnh Thaùnh Pheâroâ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->