Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de arendare

Contract de arendare

Ratings:

4.2

(5)
|Views: 1,240 |Likes:
Published by vulturu39

More info:

Published by: vulturu39 on Jul 23, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

 
Nota:
Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro  – Partenerul afacerii tale.
CONTRACT DE ARENDARE
1)
Încheiat astăzi ...................
la .......................................
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
2)
1.1. S.C. .....................................................................................................S.N
.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .............................., str.......................................... nr. ................, bloc ............., scara ..........., etaj............, apartament .........., judeţ/sector ................................., înregistrată laOficiul Registrului Comerţului .............................................., sub nr. .....................din .................................., cod fiscal nr. ............................... din............................, având contul nr. ...................................................., deschis la....................................................., reprezentată de .............................., cu funcţiade .......................... în calit
ate de
arendator 
, pe de o parte, şi,
sau
1.1. D ..........................................................................., domiciliat în................................................... str. ........................................, nr. ............,
bloc ..........,scara .........., etaj .........., apartament ..., sector/judeţ ........................................,născut la data de (ziua, luna, anul) ................................. în (localitatea).............................., sector/judeţ ............................, fiul lui ...................................şi al ......................................., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria.......... nr. ..................., eliberat de ...................................
......., cod numeric personal...................................................., în calitate de
arendator 
, pe de o parte, şi
1.2. S.C. .....................................................................................................S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ......................, str............................................ nr. ......................, bloc .............., scara ......
...., etaj .......,apartament ......, judeţ/sector .........................................., înregistrată la OficiulRegistrului Comerţului ..................................................., sub nr. ................ din................................., cod fiscal nr. .............................................. din........................., având contul nr. ......................................., deschis la........................................................, reprezentată de ..........................., cu funcţiade ............///................., în calitate de
arendaş
, pe de altă parte,
sau
1.2. D ...................................................................., domiciliat în..........................................................
, str. ...................................., nr. ..........., bloc.........., scara .........., etaj ........., apartament .........., sector/judeţ..........................................., născut la data de (ziua, luna, anul)............................... în (localitatea) ..........................., sector/judeţ.............................., fiul lui ..................................... şi aI ......................., posesorulbuletinului (cărţii) de identitate seria ................. nr. .......
............... eliberat de...................................................., cod numeric personal ......................., în calitate de
arendaş
, pe de altă parte,au convenit să încheie prezentul contract de arendare, cu respectareaurmătoarelor cl
auze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Arendatorul dă arendaşului următoarele bunuri
3)
............................................................................2.2. Bunurile agricole arendate
4)
sunt cuprinse în inventarul ce constituie anexa nr. .......
.......... şisunt prezentate în planul de situaţie anexa nr.
5)
................................................................................... .
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Obligaţiile
arendatorului
sunt următoarele:
 
a)
să predea bunurile arendate la termenul şi în condiţiile stabilite;
b)
să controleze oricând modul în care arendaşul administrează bunurilearendate;
c)
alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul contract.Arendatorul garantează pe arendaş împotriva oricărei evicţiuni totale sauparţiale, în conformitate cu prevederile legii.3.2. Obligaţiile
arendaşului
sunt următoarele:
a)
să folosească bunurile arendate în scopul pentru care s-a făcut arendarea,ca un bun proprietar şi în condiţiile stabilite de prezentul contract;
b)
să menţină potenţialul productiv al bunurilor arendate;
c)
să restituie bunurile arendate la încetarea contractului;
d)
să plătească arenda la termenele şi în modalităţile stabilite în prezentulcontract;
e)
alte obligaţii prevăzute de lege şi de prezentul con
tract.
3.3. Arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai cuacordul scris al arendatorului şi cu respectarea prevederilor legii.3.4. Subarendarea parţială sau totală este interzisă.
IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de arendare pe termen de...................... ani
6)
.
4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ..................................., dată la care începe executarea contractului.4.3. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.
V. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1. Părţile au convenit ca arendatorul să plătească o arendă
7)
de..................................................., astfel:.......................................................................................................................................... .
5.2. Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.
VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ
6.1.
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termensau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricăreiobligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sauexecutarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţamajoră, aşa cum este definită de lege.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, întermen de .................. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toatemăsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.6.2. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere evenimentul respectivnu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentuluicontract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.6.3. Dacă, înainte de a fi culeasă, recolta a pierit integral sau cel puţin o jumătate dinea, ca urmare a unui caz fortuit sau de forţă majoră
8)
, arendaşul poate obţine oreducere de preţ dacă face dovada îndeplinirii următoarelor condiţii:
a)
cauza pieirii totale sau parţiale a recoltei să se datoreze cazului fortuit saude forţă majoră;
b)
pierderea recoltei să fie anterioară culegerii ei;
c)
cel puţin o jumătate din recoltă să fi pierit în mod fortuit sau din forţămajoră;
d)
pierderea suferită de arendaş să nu fi fost compensată din anii precedenţisau din anii următori.
VII. LITIGII
7.1. În cazul în care un litigiu nu s-a putut soluţiona cu acordul părţilor sau prinarbitraj, oricare dintre ele poate cere, în justiţie, în condiţiile legii, reziliereaprezentului contract.
 
Nota:
Acest model a fost copiat gratuit de pe situlhttp://www.ceimaitari.ro– Partenerul afacerii tale.
VIII. REÎNNOIREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract poate fi reînnoit, printr-o înţelegere a părţilor şi cu respectareaprevederilor legii.8.2. Fiecare parte contractantă este obligată să încunoştinţeze, în scris, cealaltăparte, cu cel puţin un an înainte de expirarea prezentului contract, despreintenţia sa de a-l reînnoi sau de a nu-l reînnoi.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat întrepărţile contractante.9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă dincuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbalădintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.3.
În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea, de partea caresuferă vreun prejudiciu, a dreptului de a cere executarea întocmai sau prinechivalent bănesc a obligaţiei respective, nu înseamnă că ea a renunţat la acestdrept al său.9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............... exemplare, din care......................, astăzi ........................., data semnării lui.
ARENDATOR
ARENDAŞ
N.B.
a)
Dacă în contract nu s-a prevăzut nici un termen, arenda se considerăvalabilă pentru tot timpul necesar, astfel încât arendaşul să poată culegefructele.
b)
În cazul în care, la expirarea termenului, arendaşul continuă să foloseascăbunurile agricole, părţile se află în faţa unei rearendări (relocaţiuni).
c)Π
n situaţia în care arendaşul este înlocuit cu un alt arendaş, vechiul arendaşeste obligat să lase noului arendaş bunurile agricole şi toate accesoriile lor în cele mai bune condiţiuni, pentru executarea contractului de arendă.
NOTE
1.Se încheie între
arendator care poate fi proprietar, uzufructuar sau altdeţinător legal de bunuri şi arendaş.
2.
Pot fi persoane fizice sau juridice: Arendaşul - persoană fizică, trebuie să fiecetăţean român, cu domiciliul în România şi să prezinte garanţiile solicitatede arendator. Arendaşul - persoană juridică, trebuie să aibă naţionalitatearomână, sediul în România şi ca obiect de activitate exploatarea bunuriloragricole. Nu pot da în arendă bunuri agricole, în sensul legii, regiileautonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi de producţie agricolă,societăţile comerciale şi alte unităţi care au în patrimoniu sau înadministrare terenuri proprietate de stat. De asemenea, nu pot lua înarendă terenuri agricole agenţii economici cu capital majoritar de stat,prestatori de servicii rezultaţi din transformarea fostelor staţiuni demecanizare a agriculturii.
3.
Obiectul contractului trebuie să fie complet şi precis, adică să cuprindădescrierea amănunţită a tuturor bunurilor arendate.
4.În sensul Le
gii arendării (nr. 16/1994), prin "bunuri agricole care pot fiarendate se înţelege: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile,pepinierele viticole, pomicole, arbuştii fructiferi, plantaţiile de hamei şiduzi, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţiiagrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumuriletehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
stefanm31 liked this
Dan liked this
silviu.si liked this
bogar1015 liked this
Diaconu Cristina liked this
muteacorina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->