Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ve rung

ve rung

Ratings:

4.4

(1)
|Views: 403|Likes:
Published by troibovo07
thơ
thơ

More info:

Published by: troibovo07 on Apr 29, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
 Giao caûm 
Baï n coùbieá  t taïi sao toâi cöùlaû i nhaû i lai rai hoaø  hoaøi theá naø y khoâ ng ? Toâi khoâ ng traû lôøi ñaâu ! Coù  chaê  ng coû caâ y vaã  n vu vô, vaã  n môn môû  n hoaï t toà  n, cuoäc ñôøi vaã  n mieâ n man hoà  ng hoang xuoâi ngöôïc troâ  theo doø ng, ngaø y ngaø y ñi tieá   p noá  t caùi söùm nh cuû   mình. Haõ  y nhö treû thô nhöng ñöø ng daïi khôø, haõ  y   nghieà  n ngaã  m cuoäc ñôøi nhöng ñöø ng ñeå noùnuoá  t  chöû  ng laá  y mình. Vaï n vaä t vaã  n hieä n höõ u vaã  y vuø n cuø ng hö voâ, töôû  ng coõ i naø y laøcoõ i thaä t. Thaä t chöù,  thaä t laøthaä t giaû , laøgiaû thaä t ! Thaä t ñaá  y
Böõ a tröôùc giôønaøy em tieá c nuoá  Hoâm qua nôi ñaâ y anh ngaäm nguø Coõi ñôøi hieän höõ u töôûng raèng vui  Meùo moùmieäng cöôøi maõ i chöa nguoâi.
 Tieá c nuoá i vaøngaä m nguøi chæ vì caùi fati ñoùem ?  Now and here laøcaùi gì vaä y ? Laøtroøma maõ  nh gì  ñ y ? Now and here ? Tuoå i 27 môn môû  n nhö choà   non, traø n treà nhöïa soá  ng nhö hoa nôû giöõ a vöôø n   xuaâ n. Tim xanh vaøtình cuõ  ng xanh, taá  t caû toaù t leâ n   moä t maøu xanh, xanh nhö cuoäc ñôøi voá  n vaã  n xanh 
1
 
vaä y ! Xanh, ñi tìm moä t maû  nh ñaá  t xanh thaä t maø  môõ ñeå öôm troà  ng, troà  ng caâ y xuaâ n xanh; tim xanh  vaøtình xanh. Vì laøxanh neâ n haùo höùc, raïo röï  quyeá  t lieä t maõ i khoâ ng thoâi. Bieá  t baâ y giôøthì xanh nhöng maøu xanh kia seõ    khoâ ng maõ i toà  n taïi ñöôïc, roà i ra noùcuõ  ng seõ uùa vaø ng,  neâ n caø ng quyeá  t taâ m, chaá   p nhaä n traû giaù, baá  t cöùgiaù   naøo ñeå tìm cho ñöôïc maû  nh ñaá  t xanh öôm troà  ng caâ y   xuaâ n xanh aá  y, (keû o ñeá  n khi tìm ñöôïc roà i thì caâ y   xuaâ n xanh khoâ ng coø n xanh nöõ a thì laá  y gì maø   troà  ng ñaâ y). OÂi, amor fati !  Tìm hoaøi tìm maõ i. Tìm vaøtraû giaù, traû giaùmaø  vaã  n tìm, coùleõ giaùkhoâ ng reû tí naøo ! Taïi sao theá  Côùlaøgì vaä y ! Thaä t, taá  t caû cuõ  ng laøvì amor fati !  Now and here ? Laïi laë  ng im nöõ a roà i. Chæ coù  im laë  ng môùi traû lôøi ñaà  y ñuû troï n veï n maøthoâi Now and here baï n haõ  y im laë  ng vaøtoâi nöõ a cuõ  n  theá ñeå laé  ng nghe nhöõ  ng minh giaû i cho caùc roá i raé  m  ña ñoan cuû a phaä n ngöôøi. Vì yeâu, toâi im laë  ng, baï n  cuõ  ng haõ  y im laë  ng gaá   p taä  p naø y laïi boû vaøo soä t raùc vaø  immm laë  nggg... veà vôùi röø ng giaøthaê  m thaú  m ñeå    thaå  m thaá u fati vaøamor fati ! 
 
2
 
aùnh traêng thöøa
 ngöôøi coù veà ñi qua mieàn ñaát traéngcaùnh coø bay xöông phôi ñaày döôùi naéngvôøn baûng laûng aûo huyeàn mieàn giaù laïnh rôïn ruøng rôi moät ñôøi thöøa aùnh traêng.
 traêng lung linh vui ñuøa vôùi mong manh,toaû khaép trôøi, toaû khaép cuøng chaâu thaønhñöa oan hoàn vaät vôøn beân khoùm truùcphe phaåy ñaàu chaäp chôøn naém xöông xanh.
em coù bieát côn loaïn cuoàng thoâi thuùc gaäp ngöôøi xuoáng tro taøn treân boùng toái  roài thoaùng maây xaùc-thaàn cuõng laày loäi thaúng ngöôøi leân reïo raëc nhuùm xöông khoâ.
 laïy cuoäc ñôøi tay chaép mieäng naêm moâchuùt töø taâm loøng thaønh trong naám moànhìn ngaøn khôi tö löï aùnh traêng thanhtraêng leân cao treân ñôøi traêng mô hoà.
khuya 19/6/04 
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->