Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ATATÜRKÜN TARİH ÖĞRENİMİNE EVRDİĞİ ÖNEM

ATATÜRKÜN TARİH ÖĞRENİMİNE EVRDİĞİ ÖNEM

Ratings: (0)|Views: 1,130 |Likes:
Published by halil53
ATATÜRKÜN TARİH ÖĞRENİMİNE VeRDİĞİ ÖNEM
ATATÜRKÜN TARİH ÖĞRENİMİNE VeRDİĞİ ÖNEM

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: halil53 on Nov 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

pdf

text

original

 
sg. iitgm. Mustafa TugbayEM/RO~LU*
Tarih
ne
ige
yarar?Ulusal bilinci pekigtirmede, dilin yanmda, tarihin de buyuk yeri vard~r.Ulus deyince, dil, kultur, tarihsel ve siyasal yazgl bak~mlndanortakllgl vebirligi olan bir insan toplulugu anlaglhr. Soz konusu toplulugun tarihi, onunyagam oykusudur. Bu oykuyu bilmek de ona, kendisini oteki uluslardanaylran ozel benligin nasd olugtugunu neleri baganp, neleri bagaramad~gln~;boylece kendisini gerqekqi olqulerle degerlendirebilmesini; oteki uluslararas~ndaki erini ogretir.Geqmig bizim iqin bugunun lg~g~ndanlag~labilir e bugunu tumuyleancak geqmigin ~g~glndanlayabiliriz. insanm geqmig toplumu anlamast vebugunun toplumuna daha qok egemen olmas~n~aglamak tarihin qifte iglevidir.'"Tarih bir ulusun nelere yetenekli oldugunu ve neler bagarabilmegucunde oldugunu gosteren en dogru k~lavuzdur;"~insan bugunku igleri anlamak iqin, dunku igleri bilmeye mecburdur. Birinsan, kendi geqmigine, gegmi? ydlarma bakarak tutum ve davran~glarlnlbugegmigin
I~I~I
ltmda ayarlamak, duzenlemek durumundad~r. Geqmiginitanlmayan, unutan bir insan hastad~r.Boyle bir insan haf~zasln~itirmighayatta uqsuz bucaks~zbir bogluk iqindedir. Cunku gegmigten kazand~gldeneyim ve birikimlerini, yeni tutum ve davran~glar~ndaullanmaz, kendiniyonlendiremez."insan, yagamma bir anlam verme gereksinimi duydugu zaman~oklukla arihe bagvurur. Tarihten soyutland~glnda agantl uqsuz bucaks~zbir hiq~iktir."~Milletler de tlpkl insanlar gibi geqmigten, yani tarihten yararlanmakzorundadlr. Milletler, bugunu, bugunku igleri anlamak iqin dunu, dunku igleribilmeye, dunku i9leri kavramak iqin daha once gegmig gunlerin, qok eskizamanlarm olaylar~n~hatlrlamaya mecburdur. Boylece millet, iqindebulundugu durumun, iglerin, gerqek baglang~c~nlgrenir, anlar. Tarihinebakan bir millet, ilerisini, gelecegini degerlendirme, buyuk igler yapmagucune ve imksnma kavugur. Bir milletin tarihte yagad~g~evlet, fikir veekonomik hayatmdaki bagar~lar~,aranhk ve parlak donemleri, savaglarlornek almacak ve daima uyan~kutacak birqok dersle doludur. Bu dersler omilletin bugunune ve yarlnlna yo1 gosterir, yon verir.Tarih, her geyden once, bir millete butun fazilet ve meziyetleri, hata venoksanlari ile kendini tan~tarak, gelecek iqin yo1 ve hedef gosteren bir
*
lyklar Askeri Lisesi Komutanl~g~,ursa
'
E.
H.
Carr; Tarih Nedir?, Istanbul, 1996, s.66.Ataturk'un C)zdeyi$eri; TTK Yaymnlarm, Ankara, 1975, s.28.3~.evgili; "Tarih Bize Ne Getiriyor?", Milliyet Sanat, Say1
342,
5 Kasm 1979.
 
rehberdir. "Tarih, ne guzel aynad~r." Bugunku uyan~kl~g~rn~z~une, maziyebor$luyuz." diyen ATATURK, koklu inkllip hareketlerini ger~ekleptirirkenmillitarih ve bunun yanlnda genel tarih bilgisini kullanmrgtlr. Bu tarih bilgisi vebilinci "~agdag ygarlrk" i~indeer alabilmek i~ine gereklidir. ATATURK'undedigi gibi "Gagdag uygarhgl" anlayabilmek, kavrayabilmek, dunya yuzundeeski uygarhklarl, butun insanllgrn ilk uygarllklar~n~ ogru tanlmaklamumkundur.Koklu ve zengin tarihleri olan, siyasi, ekonomik ve kultur baklmrndandunya tarihini etkilemig buyuk bir millet, tarihini ve tarihine ait degerleriogrenmeli ve tanlmahd~r.Bir milletin kendisini tanlmaslnda, milli benliginiuyandlran ve milli bilinci kuvvetlendiren tarih ogreniminin ve pek tabii ki buogrenimi saglayacak tarih ogretmeninin rolu buyuktur.Kendini tanlyan bir millet olarak varhg~nlve butunlugunu surdurme,uygarhk alanmda ustun eserler verme imkGnlarr, diger milletlerden dahacoktur. Tarih, bu baklmdan dogrudan gelecegini ilgilendirmektedir. Tarihbilgisi ile milli bilinci kuwetlenen vatandaglara sahip bir milletin, bugun vegelecekte yagama ve bagar~ mkiinlar~na ahip oldugu ve uygarhk dunyasmaustun eserler verecegi de unutulmamal~d~r.ATATURK tum bilimlere ~okuyuk onem vermigtir. Fakat tarih ve diluzerinde ozel bir hassasiyetle durmugtur. ATATURK, tarih ilmine kargr ni~inbu kadar zaman harcamlgtlr? Bir tarih bilginimizin hakh ve ozlu deyimiyle"ATATURK'un tarih uzerinde qahgmalarl istiklil Savagl'mmn kultur alanlndadevam~d~r."~ani ATATlJRK tarih ilmini devletin ilerlemesi, Gagdaglagmasli~in anevi bir destek olarak kullanmlgtlr. Bir bagka deyigle ATATURK,devletin kurulug ylllarlndan sonra Turk halklnln benligini bulabilmesi i~innguvenilir vasltayl tarihte bulmugtur. ATATURK'U~ tarih ~ahgmalarmagosterdigi derin ilginin onemli sebepleri vard~r:
Milli Tarihqilik Anlay~ynaDuyulan ihtiyaq
Tanzimata kadar, Osmanh tarih~ilerinde, daha ~okdini" bir tarihanlaylgl egemendi. Bu doneminin tarihqileri, Turklerin isl2miyetin yayllrnas~ve savunulmas~yolundaki fedaksrhk ve bagarllanna, Turk milletinin isliimuygarhgma yaptlg~ atkllara bile deginmeden; Turklukten ve Turk milletindenhiq. bahsetmeden geleneksel klim tarihini nakletmekle yetiniyorlard~.Budonemin tarih~ilerini, azmaya yonelten motifler "Musluman ve adil" oluguniglenmesi, "kafir ile savagVta gorev almrg bulunanlarln yansltllmas~ veinsanlarl hayatlarl boyunca hat~rlayrp can11 tutacaklarl sandan pek ~okozelligin telkin edilmesi oldugunu soylemek mumkundur. Osmanhtarih~iligindevakanuvislik (olaylarl kaydeden resmi tarih~ilik)gelenegininbaglamaslndan once ve bu gelenegin surdugu donemlerde gerek Negri, ibniKemal gerek Muneccimbag~gerekse Pe~uylugibi tarih~ilerde arih~iliginamacl kendilerinden once ve islh tarih~ilerininsurdurdukleri tan~mlarrn
E.
Z.
Karal; Atatijrk ve Devrim, Konferans ve Makaleler, Ankara,
1980,
s.95.
 
d~gmdadegi~di.~islimiyet" ve "Osmanll hanedan~" emel qlklg noktalar~say~lrn~gt~.jnlu bilgin Katip Celebi, bu ~erqevede onculerinden farkllolmam~gt~.Peygamberlerden, evliyadan, ilimlerden, hakimlerden, gairlerden vehukumdarlardan gelip geqmig kimselerin ahvalidir.""islimiyetten onceki devirler i~inse, diger dinler, Beni israil Tarihi,Yahudilere ait bilgiler ve Arap efsaneleri kaynak olarak kabul edi~i~ordu.Turklerin islimiyetten onceki tarihleri kurduklar~devletler, en eski qaglardanberi diinya uygarhgrna yapt~klar~ atk~lar ise, esasen, "dini" tarihyaklag~mmmlgi alan~ ~g~ndayd~.K~sacas~,u yaklag~m, Milletnin arihi ile hiq ilgilenmemigti. Daha ~okurnmet tarihi ile megguldu.Tanzimattan sonra, Osmanh Devleti'nin Hristiyan ve Muslumankavimlerini hak egitligi iqinde, "Osmanl~hanedanma bagl~hkikri etrafmdatoplamak hayali egemen oldu. Bunu
1876
Osmanh Anayasashda gormekrnumkundu. Devletin ve ulkesinin ad1 "~srnanl~"d~r.~gemenlik, yani devletiyuruten, yoneten gu~Osmanl~"ailesinden q~kar.~yruklar "0smanl1"drr; Osrnanh ulkesinde yagayan herkese "hangi din ve mezhepten olur ise olsun"Osmanh denilir.1° Anayasada Turk, Turkiye kelimelerinden titizliklekaq~n~lm~gt~r.ir agiretten cihangirane bir devlet q~kar~ld~g~nlat~larak,Turk milletinin Osmanh Devleti'nin kurulugundaki yeri soylenmiyor; hatta OsmanliDevleti'nin bir Turk devleti oldugu bile gerektigi gekilde belirtilmiyordu.Turkler bundan bin y~lnce islim dinini kabul ettiler. K~sa urede budine en bagl~,en dindar kimseler oldular. isliml~g~em korudular hemyayd~larhem de yucelttiler. Cok genig, tum yagaml duzenleyen islim dinineboyle baglanmca, Turkler, kugkusuzdur ki ummetqi gorugu benimsemiglerdir.Dillerini, kendilerine ozgu onemli baa ozelliklerini yitirmemekle birlikteTurkler, bir ulusun mall olduklar~n~iderek unuttular. Kendilerini islim sayd~lar."Tarihe ait cehaletin daha buyugu Turklerdeydi denilebilir; hele islimdiniyle aliikaland~ktan sonra Turk kendi benligini unutacak hile gelmigtir.Umumi surette dinlerin milliyetler uzerine taassupla katmerlegen bir cehaletperdesi ortmug oldugunu ve tarihini kaybetmig pek qok millet oldugunu itiraf
Z.
Arrkan; "Osmanli Tarih Anlay~ginrnEvrimi", Tarih ve Sosyoloji Semineri, s.76.
0.
3.
Gokyay; Katip Celebi'den Sepeler, s. 187-188.
6.
odaman; "Ataturk ve Tarih", Ataturk ve Kultur, Hacettepe Universitesi Yaymi, Ankara,1982, s.4.Anayasanrn ilk iki maddesinde devletin ad/ boylece konulmugtur ve ilk boliirnunun ba~ligi a"Memaliki Devleti Osmaniye" (Osmanlr ulkesi memleketleri) adrni tagrr. Ayrrca bk. madde 8-1 1-
22.
Anayasanin 3-4-5 ve 6. maddeleri.
lo
Anayasanin 8-9-14-17-18. maddeleri.
11
A. Mumcu; Atatijrk~iilijkte Ternel ilkeler (3. Uluspluk), inkilap Kitap Evi, 5 Aralik 1987,Ankara, s.84.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->