Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5447, 2.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5447, 2.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 627|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2011

pdf

text

original

 
TUZLA
Uhap{enSeldinIm{irovi}
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 2. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5447
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
 
REAKCIJE
Bura nakon intervjua na B92
Nespojivo je da se `rtva genocida izvinjava po~iniocu genocida
Imamovi}: Ovo je primjer podani~kog mentaliteta
I
ntervju Bakira Izetbego-vi}a za beogradsku TVstanicu B92 izazvao je vi{enego o{tre reakcije javnos-ti s ove strane Drine.Porodice `rtava su ogor~ene,na portalima su se razvile dis-kusije u ~ije se ime Izetbegovi}izvinjava, za koje zlo~ine i `rtve,dok intelektualna elita smatra daje istup Izetbegovi}a juniora unajboljem slu~aju - preuranjen.Zanimljivo je da su se kritikamapridru`ili i neki zvani~nici izBanje Luke.
 2. i 3. strana
+<'6$')18+'81
0'+5-4'01
+<8+0,'0,'
   3 .  s   t  r  a  n  a
 Bogati}i: Vlasti problem poku{avaju rije{iti novim sastancima, a vodena stihija sve vi{e prijeti 
U Bogati}ima kod Trnova sve alarmantnije
Nepogode 
Jo{ jedno opasno klizi{te
Porez:Kladioni~ari izmiruju obaveze
21'.#24+07&0#
0#2.#6#/+.+10#
/#4#-#&7)#
Nevjerovatno:Problem biv{ih uposlenika
216'01 <#4#='0'2.#'/14#,784#6+6+&4#8+
Najave:Federalni meteorolozi predvi|aju
50+,')/1)77&47)1,21.18+0+018'/$4#
10. strana8. strana7. strana
www.dnevniavaz.ba
 Porodice sa zebnjom prate informacije o akciji u Bagdadu
(Foto: AP)
Masakr u crkvi
Ira k  
Na desetine mrtvih u tala~koj drami
   1   8 .  s   t  r  a  n  a
RUKOMET
Selektornemapojma
ZENICA
Ga~i} jo{dva mjesecapritvora
   6   1 .  s   t  r  a  n  a
14. strana14. str.
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Od 15. novembra u BiH }e se mo}i uvoziti vozila starija od sedam godina
- Jeste da }e opet ovdjepostati odlagali{te evro-pskog autootpada, ali mi-slim da se samo tako mo`esmanjiti broj dotrajalih auta u BiH. Prosjek starostina{ih automobila je 15-20 godina i nije ~udo {toimamo mnogo nesre}a na putevima. Ovo nije takolo{e!
(Ahmed Nurudin)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,2. novembar/studeni 2010.
2
REAKCIJE
O{tre osude izjave na beogradskoj TV B92
Durakovi}: Mali Izetbegovi}`eli postati veliki dr`avnik
Nespojivo je da se `rtva genocida izvinjava po~iniocu genocida, ka`e akademik Filipovi}
Imamovi}: Ovo je primjer na{eg podani~kog mentaliteta
Za svakog nevino ubije-nog ~ovjeka koga je ubilaArmija BiH ja se izvinja-vam. Svaka nevina `rtva jejednaka, rekao je ju~er uemisiji „Ka`iprst“ beogra-dske Televizije B92 BakirIzetbegovi}, novi bo{nja~ki~lan Predsjedni{tva BiH,prenosi Tanjug.Prema Izetbegovi}evimrije~ima, odnosi Srbije i BiHbolji su poslije usvajanja De-klaracije o Srebrenici i posje-te srbijanskog predsjednikaBorisa Tadi}a Srebrenici.
Kopiranje susjeda
Izetbegovi}evo izvinjenjei njegove srbijanske porukeizazvali su brojne reakcije.Posebno intelektualne zaje-dnice i udru`enja `rtava.Oni pitaju u ~ije se ime Ize-tbegovi} i{ao izvinjavati Sr-biji? Pri tome niko ne spori~injenicu da je bilo zlo~inakoje su ~inili pojedinci i dasu stradali i nevini ljudi.Ugledni profesor Faku-lteta politi~kih nauka prof.dr. Nijaz Durakovi} tvrdiza „Avaz“ da mu potez Ize-tbegovi}a mla|eg li~i naizjedna~avanje, po principu„da smo svi krivi i da smosvi ratovali“.- Mali Izetbegovi},o~igledno, `eli postati veli-ki dr`avnik. Niko ne sporinjegovo pravo da to izjavi,samo to je malo, rekao bih,degutantno. To dolazi u vr-ijeme kada je Izetbegovi}tek izabran u Predsje-dni{tvo BiH. Drugo, nijeon ba{ taj koji se treba izvi-njavati u ime dr`ave i naro-da, a posebno ArmijeRBiH. Ne vidim koje su tonjegove armijske kompete-ncije. To jeste, na odre|enina~in, kopiranje, naro~itoIve Josipovi}a i dijelom Bo-risa Tadi}a. Naravno, onnije format tog dr`avnikakao {to su ovi. Pomalo mi todjeluje ishitreno, otu`no idegutantno - kazao je Dura-kovi}.Akademik MuhamedFilipovi} isti~e da na potezBakira Izetbegovi}a gledaizuzetno kriti~ki, jer ovajjo{ nije ni inauguriran u Pr-edsjedni{tvo BiH.- Predsjedni{tvo BiH jo{se nije sastalo i nije utvrdi-lo osnove nekakve zaje-dni~ke politike, a on ve}istupa s Josipovi}em, odlaziu Beograd i daje izjave nakoje nema pravo. Na{ narodjedini je koji ima pravo datiovla{tenje da se neko izvi-njava. A ne znam kako jemogu}e spojiti to da se`rtva genocida izvinjavapo~iniocu genocida. To bibilo sli~no tome kada bi se Jevreji izvinjavali Nijemci-ma zbog toga {to je neki Je-vrej tokom rata ubio nekogNijemca!? To je katastrofa.To pokazuje politi~ku, psi-holo{ku i mentalnu nezrelo-st Izetbegovi}a, koji je uzeosebi za pravo da govori una{e ime - tvrdi Filipovi}.
Pitati narod
Profesor na Odsjeku zahistoriju Filozofskog faku-lteta u Sarajevu dr. EnverImamovi} smatra da segra|ani BiH i Bo{njaci ne-maju obavezu nikome izvi-njavati, nego da se, napro-tiv, njima svi moraju iskre-no izviniti za u~injeno zlo.Prema njemu, to je primjerna{eg podani~kog mentali-teta.- S obzirom na ~injenicu{ta se ovdje desilo, Beogradse treba nama izvinjavati,ovamo dolaziti i na koljeni-ma moliti za oprost, a ne dami idemo na{im du{mani-ma na noge i tra`imo neka-kav oprost. U ime koga jeIzetbegovi} i{ao u Srbiju?Neka se osvrne na ubijeneSrebreni~ane, ucviljene ma-jke, silovane `ene, ono {toje poru{eno... Ovo je znakpodani~ke bo{nja~ke politi-ke. Na{i du{mani znaju dana Bo{njake samo treba po-dviknuti i oni }e podvitirep. Dosta je na{eg poda-ni{tva u politici, ekonomiji,kulturi... - ka`e Imamovi},dodaju}i da se „narod mor-ao pitati je li za izvinjenje“.
 F. VELE
 Izetbegovi}: Bolji odnosi 
- [to se ti~e `rtava, u na{e se ime nemo`e i nema pravo niko izvinjavati. Mi ni-smo nikoga napadali, mi smo `rtve geno-cida. Dodik jo{ nije oti{ao u Srebrenicu ipoklonio se `rtvama genocida, a slijedi sr-bijansku politiku. Za{to Bakir Izetbegovi}nije tra`io od Srbije da pohapsi svezlo~ince - pita predsjednica Udru`enja„Majke enklava Srebrenica i @epa“ Muni-ra Suba{i}.
Suba{i}: Za{to nije tra`io odSrbije da pohapsi zlo~ince
^elnica Udru`enja „@ena-`rtva rata“Bakira Hase~i} dovodi u pitanje iskreno-st srbijanskih poteza koje hvali Bakir Ize-tbegovi}.- Srbija je zaobi{la da svojom Deklara-cijom o zlo~inu u Srebrenici osudi geno-cid. A ja sam dobro osjetila na svojoj ko`i{ta zna~i srbijanska agresija. Ratni zlo~-inci i dalje `ive u Srbiji, ko-joj se mi sada na neki na~inizvinjavamo. Ona je obe}-ana zemlja za zlo~ince. Svi-ma im je dala uto~i{te. Izvi-njavati se u tim okolnosti-ma je besmisleno - isti~eHase~i}.
Hase~i}: Izvinjenje je besmisleno
 Hase~i}: Zemlja za zlo~ince Durakovi}:Otu`no i degutantno Imamovi}: Podvijanje repa Filipovi}: To je katastrofa
Ministar unutra{njih poslova SrbijeIvica Da~i} ocijenio je da izvinjenje zbog`rtava Armije RBiH koje je izrekao Ba-kir Izetbegovi} predstavlja pozitivan ko-rak ka op}em pomirenju u regionu.- Pozdravljam takvu izjavu i mislimda je to veliki korak naprijed. Time naneki na~in svi zajedno mo`da mo`emodoprinijeti br`em me|usobnom povjere-nju - rekao je Da~i} novinarima u Beogr-adu.
Da~i}: Veliki korak naprijed
 Da~i}: Op}e pomirenjeSuba{i}: Mi  smo `rtveStejt department: Poznat stav o BiH 
Stejt department o Montgomerijevoj izjavi
Stav privatnog gra|anina,a ne ameri~kog funkcionera
Ameri~ki Stejt depar-tment ju~er nije htio kome-ntirati spornu izjavu biv{egambasadora SAD u Hrva-tskoj i Srbiji Vilijama Mo-ntgomerija (William Mo-ntgomery) o „neizbje`nomraspadu Bosne i Hercegovi-ne“, isti~u}i da je o rije~stavu „privatnog gra|ani-na, a ne ameri~kog du`no-snika“, prenijela je Onasa.- Montgomeri je privatnigra|anin, koji ima pravo nasvoje mi{ljenje - kazao je fu-nkcioner Stejt departmentana tra`enje da komentiraizjavu biv{eg ambasadora.Na Montgomerijeve izj-ave, podsjetimo, reagiralaje Ambasada SAD u BiH,istakav{i da taj biv{i diplo-mata ne govori u ime vladeSAD, koja „u cijelosti po-dr`ava suverenitet i teritor-ijalni integritet BiH“.
Nakon teroristi~kih napada u Turskoj
Me|u povrije|enimanema bh. dr`avljana
Ministarstvo vanjskihposlova (MVP) BiH nemazvani~nu informaciju dame|u povrije|enima u pre-kju~era{njem teroristi~k-om napadu u Istanbulu imadr`avljana BiH, re~eno jeOnasi u Uredu za odnose sjavno{}u tog ministarstva.Na pitanje da li }e eve-ntualno uslijediti preporu-ka dr`avljanima BiH da izsigurnosnih razloga uovom periodu ne putuju uTursku, iz MVPBiH suodgovorili da oni konsta-ntno prate razvoj situacije,te }e u skladu sa sigurno-snim procjenama, ako tobude potrebno, izdati dru-ga~ije upozorenje gra|ani-ma BiH.Predsjednik Naciona-lnog savjeta za saradnju sHa{kim tribunalom RasimLjaji} ne o~ekuje da }e po-ve}anje nagrade za infor-macije o ha{kim optu`eni-cima Ratku Mladi}u i Gor-anu Had`i}u doprinijetinjihovom pronala`enju.- To je samo jo{ jednaod mjera koja pokazujeodlu~nost i spremnostdr`ave, kreiranje ukupnogambijenta o neophodnostida se ova pri~a {to prije za-vr{i. Glavni adut je rad do-ma}ih slu`bi bezbjednosti -rekao je Ljaji} za DnevnikTV Pink, prenijela je Fena.Ljaji}, koji je i ministarrada i socijalne politike,podsjetio je da se {teta odtoga {to Mladi} nije u Hagumjeri milijardama.
Potraga za Mladi}em i Had`i}em
Ljaji} ne o~ekuje mnogood pove}anja nagrade
 Ljaji}: Pokazana odlu~nost
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,2. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic
 avaz.ba)
Radikal la`netolerancije
Izvinjavaju}i se Srbima, Izetbegovi} mla|ipoku{ava sa svojih ramena stresti imid`muslimanskog ekstremiste
Bakir Izetbegovi}, novoizabrani bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tvaBiH, izvinio se Srbima za „svakog nevino ubijenog ~ovjeka kojegje ubila Armija BiH“.Ova vijest s razlogom je pred Izetbegovi}a postavila nimalougodno pitanje. U ime ~ije je ideologije Armija RBiH ~inilazlo~ine pa je on, sada, tobo`e vadi iz njenog moralnog potonu}a?!Za koje se `rtve i zbog kojih po~inilaca zlo~ina izvinjava?!Izvinjenje „u ime Armije RBiH“, nastavak je politike Bakiro-vog partijskog {efa Sulejmana Tihi}a, ~ijim je mozgom ovog puta ijavno progovorio.I Tihi} je, naime, nit zvan nit pozvan svojevremeno tr~karao poBeogradu i u ime Bo{njaka poni`avao se pred tamo{njom javno{}unude}i ruke pomirenja, glas razuma, prvi korak, i sve to u bolesnoj`elji da od svoje prosje~nosti napravi vizionara i vo|u, pa makar gatime titulirala i beogradska vlast koja u svojoj avliji 15 godina ~uvai njeguje srebreni~kog kasapina Ratka Mladi}a.Niko ne spori da BiH sa svojim susjedima treba imati dobre pr-ijateljske odnose i da u interesu prosperiteta na{ih dr`ava i narodasvi trebamo u~initi napor da, koliko je to mogu}e, oprostimo,odnosno prekora~imo ratnu bol koju u sebi nosimo. Ali, u `ivotusve, pa i izvinjenja, ima red veli~ina i, kada je u pitanju narod nadkojim je po~injen genocid, onda je taj narod posljednji koji se ne-kome za ne{to treba izvinjavati.Izetbegovi} je, prije izvinjenja, morao znati bar toliko dazlo~ini nad civilima srpske nacionalnosti (a bilo ih je i ~inili su ihpojedinci kojima se treba i mora suditi) nisu bili dio doktrine i po-litike Armije RBiH, za razliku od Vojske Jugoslavije i Vojske RS,~ijoj je ideologiji sudio i jo{ sudi Me|unarodni sud za biv{u Jugo-slaviju u Hagu.S druge strane, jasno je da Izetbegovi} mla|i izvinjenjem Srbi-ma poku{ava sa svojih ramena stresti imid` muslimanskog radika-la i oprati se od prijateljstva sa, naprimjer, i `ivim i mrtvimMu{anom Topalovi}em Cacom.Posljedi~no, to govori da smo u Predsjedni{tvu BiH dobiliBo{njaka velikih osobnih ambicija, ali kratke pameti, la`ne tolera-ncije i upitnog dr`avni~kog kredibiliteta.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
NEPOGODE
U Bogati}ima kod Trnova jo{ alarmantnije
Opasno klizi{te i nadesnoj obali rijeke
Za klizi{te se znalo prije godinu, jo{ tada je trebalo reagirati, kazao Berilo
Profesor Gra|evinskog faku-lteta u Sarajevu \enari ]erima-gi} ju~er je za „Dnevni avaz“ ka-zao da ostaje pri analizama opa-snog klizi{ta u Bogati}ima kodTrnova koje je radio sa jo{ nekoli-ko stru~njaka.
Novac za sanaciju
Oni su, kako nam je ranije rekaoprofesor ]erimagi}, ustvrdili da }ezemlja velikih razmjera skliznuti ukorito rijeke @eljeznice, direktno }ebiti ugro`ena brana i upravna zgra-da, a vrlo lako je mogu}e da se podi-gne nivo vode u jezeru i da blokiraput Sarajevo - Fo~a. Tako|er, postojimogu}nost i velikih poplava.Na~elnik op}ine Trnovo IbroBerilo kazao je za na{ list da seovaj problem mora hitno rje{ava-ti, jer je klizi{te vrlo opasno, klizina tri nivoa i duboko je 16 meta-ra. Odgovorni trebaju ne{to ura-diti bez ~ekanja.- Mi nemamo nadle`nosti nitimo}i da bilo {ta u~inimo. Entiteti ivi{i nivoi vlasti moraju se anga`ir-ati i dati novac za sanaciju. ^in-jenica je to da se za ovo klizi{te iveliki problem znalo i prije godi-nu, pa je jo{ tada trebalo reagirati.Osim toga, treba pla{iti i info-rmacija da je nedaleko od ovogklizi{ta, prema na{im informaci-jama, samo na drugoj obali @el-jeznice, u {umi evidentirano jo{jedno veliko i opasno klizi{te.Ako kojim slu~ajem krene, i onomo`e blokirati korito @eljeznice,nakon ~ega bi nastala katastrofa -kazao je Berilo.U Ministarstvu sigurnosti BiHju~er su predstavnici svih na-dle`nih institucija, od tog minista-rstva do entitetskih civilnih za{ti-ta, drugih ministarstava i organa islu`bi, poku{ali raspetljati na-dle`nosti kako bi kona~no po~elisanirati najve}e bh. klizi{te.
Novi sastanak
Nakon vi{esatnog zasjedanja pr-edlo`eno je da bude odr`an hitan sa-stanak u organizaciji Ministarstvacivilnih poslova BiH s nadle`nimentitetskim institucijama, zavodi-ma u oblasti geologije, geodezije ihidrometeorologije, kao i s predsta-vnicima entitetskih civilnih za{tita,Ministarstva odbrane BiH i drugih.Tada }e biti dogovorene eve-ntualne interventne mjere. Kakonavode iz Ministarstva sigurno-sti, taj posao morat }e zavr{iti do~etvrtka, kada }e, u skladu s pre-dlo`enim rje{enjem, pristupiti sa-naciji.
S. MUHI]
Na poznatoj dru{tvenoj internet-mre`i Facebooknedavno je otvoren profil pod imenom zloglasnogvo|e usta{kog pokreta iz Drugog svjetskog rata i po-glavnika Nezavisne dr`ave hrvatske (NDH) AntePaveli}a s njegovom slikom.Uz biografske podatke Paveli}a, ina~e ro|enogna Bradini kod Konjica, na profilu se objavljuju vi-deoisje~ci pod nazivom „Dva velikana: Jure France-ti} i Rafael Boban“, „Crna legija - 1943“, fotografijeAnte Paveli}a...Frapantno je to {to je profil privukao pa`nju mla-dih, posebno onih u BiH i Hrvatskoj. Tako su Pave-li}evi „prijatelji“ Mlade` HDZ-a Livno i HSP Buso-va~a, „Hrvatski ratnik“, „Hrvatski domoljub“,„Hrvatski an|eo“, „Hrvatski nacionalni front Pag“,pa ~ak i jedan od u~enika srednje {kole u Plo~ama.Za razliku od Hrvatske, veli~anje usta{tva, ~et-ni{tva, fa{izma, drugih zlo~ina~kih ideologija, za sa-da nije bilo ozbiljnije tretirano od dr`avnihistra`nih organa na{e zemlje, {to pogoduje {irenjuekstremizma razli~itih oblika.
 F. V.
 Bogati}i: Problem treba hitno rije{iti  Profil privukao pa`nju mladih u BiH 
- Zadu`ene su i entitetskecivilne za{tite da obave dodatnuprocjenu na ugro`enom podru-~ju i predlo`e plan hitnih mjeraza slu~aj da budu ugro`eni ljudii materijalna dobra - saop}enoje iz Ministarstva sigurnostiBiH.
Zadatak civilnim za{titama
Profil poglavnika NDH na Facebooku
Mlade` HDZ-a i HSP prijatelji Ante Paveli}a!
 Berilo: Op}ina nemo}na

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Deki Denik liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->