Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
293Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TỔNG QUAN VỀ HỐI PHIẾU

TỔNG QUAN VỀ HỐI PHIẾU

Ratings:

4.77

(22)
|Views: 49,232 |Likes:
Published by To Ngoc Lan

More info:

Published by: To Ngoc Lan on Jul 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
TỔNG QUAN VỀ HỐI PHIẾU
Đ
th
ng nh
t vi
c lưu thông h
i phi
ế
u, các nư 
c tư b
n đã ban hành các lu
t h
iphi
ế
u như:Lu
t h
i phi
ế
u c
t thương m
i th
ng nh
t c
a M
năm 1962 “Uniform Commercial Codes of 1962(UCC).Đ
c bi
t là công ư 
c Giơ-ne-vơ (Geneva) đ¬
c các nư 
c ký k
ế
t năm 1930.Đó là lu
tth
ng nh
t v
h
i phi
ế
u“Uniform Law for Bills of exchange” (ULB). ULB mang tínhch
t khu v
c thu
c Châu Âu.Pháp tham gia công ư 
c Geneva năm 1930, nh¬ng chính th
c áp d
ng lu
t ULB vàonăm 1930. Vi
t Nam là thu
c đ
a c
a Pháp lúc b
y gi
, nên cũng áp d
ng lu
t này t
năm 1937 cho đ
ế
n nay. Vì v
y ngày nay đ
gi
i thích v
h
i phi
ế
u
nư 
c ta cũng ch
ỉ 
nên d
a vào ULB hơn là các văn b
n pháp lý khác. vì ULB đư 
c nhi
u nư 
c trên th
ế
gi
i áp d
ng. 
1/ Khái ni
m:
 H
i phi
ế
u là m
t t
m
nh l
nh đòi ti
n vô đi
u ki
n, do ngư 
i xu
t kh
u, ngư 
i bán,ngư 
i cung
ng d
ch v
, ... ký phát đòi ti
n ngư 
i nh
p kh
u, ngư 
i mua, ngư 
i nh
ncung
ng và yêu c
u ngư 
i này khi nhìn th
y h
i phi
ế
u ph
i tr
m
t s
ti
n nh
t đ
nh,t
i m
t đ
a đi
m nh
t đ
nh, trong m
t th
i gian nh
t đ
nh cho ngư 
i hư 
ng l
i quyđ
nh trong h
i phi
ế
u,ho
c theo l
nh c
a ngư 
i này tr
cho ngư 
i khác.
2/ Các thành ph
n liên quan:
 Ngư 
i ký phát h
i phi
ế
u: thông thư 
ng là ngư 
i bán, đ
i di
n t
ch
c xu
t kh
u, cung
ng d
ch v
.Ngư 
i ch
u trách nhi
m thanh toán h
i phi
ế
u: là ngư 
i mà h
i phi
ế
u g
i đ
ế
n cho h
,đòi ti
n h
(có th
là ngư 
i mua, ngân hàng m
L/C, ngân hàng thanh toán, ...).Ngư 
i hư 
ng l
i h
i phi
ế
u: trư 
c h
ế
t là ngư 
i ký phát h
i phi
ế
u, k
ế
đ
ế
n là ngư 
i dongư 
i ký phát h
i phi
ế
u ch
ỉ 
đ
nh trên h
i phi
ế
u. Theo lu
t qu
n ch
ế
ngo
i h
i
nư 
c tangư 
i h¬
ng l
i là các ngân hàng kinh doanh đ
i ngo
i đư 
c ngân hàng nhà nư 
c c
pgi
y phép. 
3/ Đ
c đi
m c
a h
i phi
ế
u:
  Tính tr
u tư 
ng c
a h
i phi
ế
u:
trên h
i phi
ế
u không c
n ph
i ghi n
i dung quan h
kinh t
ế
, mà ch
ỉ 
c
n ghi rõ s
ti
n ph
i tr
là bao nhiêu và tr
cho ai, ngư 
i nào s
thanh toán, th
i gian thanh toánkhi nào, ... Tính b
t bu
c tr
ti
n c
a h
i phi
ế
u:Ngư 
i tr
ti
n c
a h
i phi
ế
u ph
i tr
ti
n đ
y đ
đúng theo yêu c
u c
a t
h
i phi
ế
u.Ngư 
i tr
ti
n không đư 
c vi
n lý do riêng c
a b
n thân đ
i v
i ngư 
i ký phát h
iphi
ế
u, tr
trư 
ng h
p h
i phi
ế
u đư 
c l
p ra trái v
i đ
o lu
t chi ph
i nó. 
 
VD: M
t nhà nh
p kh
u đ
t mua hàng, sau khi ký h
p đ
ng thì nhà nh
p kh
u nàynh
n đư 
c m
t h
i phi
ế
u đòi ti
n hàng và nhà nh
p kh
u đã ký ch
p nh
n tr
ti
n vàot
phi
ế
u do nhà xu
t kh
u g
i đ
ế
n, h
i phi
ế
u đó đã đư 
c chuy
n sang tay ngư 
i th
ba thì nhà nh
p kh
u b
t bu
c ph
i tr
ti
n cho ngư 
i c
m phi
ế
u này, ngay c
trongtrư 
ng h
p nhà xu
t kh
u vi ph
m h
p đ
ng không giao hàng cho nhà nh
p kh
u. Tính lưu thông c
a h
i phi
ế
u:H
i phi
ế
u có th
đư 
c chuy
n như 
ng m
t hay nhi
u l
n trong th
i h
n c
a nó. S
dĩ có đư 
c đ
c đi
m này là nh
vào tính tr
u tư 
ng và tính b
t bu
c tr
ti
n c
a h
iphi
ế
u. 
4/ Hình th
c c
a h
i phi
ế
u:
 Hình m
u h
i phi
ế
u dài hay ng
n không
nh hư 
ng đ
ế
n giá tr
pháp lý c
a nó. H
iphi
ế
u đư 
c vi
ế
t tay hay in s
n theo m
u đ
u có giá tr
như nhau. Thông thư 
ng ngư 
ita s
d
ng h
i phi
ế
u in s
n có nh
ng kho
ng tr
ng đ
cho ngư 
i ký phát đi
n vàonh
ng n
i dung c
n thi
ế
t. Ngôn ng
t
p l
p h
i phi
ế
u b
ng m
t th
ti
ế
ng nh
t đ
nh vàth
ng nh
t v
i ngôn ng
in s
n trên h
i phi
ế
u, thông thư 
ng là b
ng ti
ế
ng Anh.Không đư 
c vi
ế
t trên h
i phi
ế
u b
ng bút chì, m
c d
phai, m
c đ
.H
i phi
ế
u đư 
c l
p thành m
t hay nhi
u b
n, thông thư 
ng là hai b
n, m
i b
n đư 
cđánh s
th
t
: b
n th
nh
t ghi s
“1”, b
n th
hai ghi s
“2” và có giá tr
ngangnhau, nhung ch
ỉ 
có m
t b
n đư 
c thanh toán. H
i phi
ế
u không có b
n chính, b
n ph
. 
5/ N
i dung h
i phi
ế
u:
  Theo lu
t th
ng nh
t v
h
i phi
ế
u (ULB), h
i phi
ế
u có giá tr
pháp lý khi có các n
idung sau: Tiêu đ
h
i phi
ế
u: ph
i ghi ch
h
i phi
ế
a đi
m ký phát h
i phi
ế
u: trong trư 
ng h
p h
i phi
ế
u không ghi đ
a đi
m ký phát thìđ
a ch
ỉ 
ghi bên c
nh tên ngư 
i ký phát là đ
a đi
m thành l
p h
i phi
ế
u.Đ
a đi
m tr
ti
n: n
ế
u trên h
i phi
ế
u không ghi đ
a đi
m tr
ti
n thì đ
a ch
ỉ 
ghi bênc
nh ngư 
i tr
ti
n là đ
a đi
m tr
ti
n c
a h
i phi
ế
u. Trên h
i phi
ế
u ph
i ghi rõ: tr
theo l
nh c
a ... (pay to order of...).S
ti
n và lo
i ti
n: s
ti
n ph
i ghi rõ ràng, đơn gi
n, đúng t
p quán qu
c t
ế
, đư 
c ghic
b
ng s
và b
ng ch
.Chú ý: * N
ế
u s
ti
n ghi b
ng s
và b
ng ch
khách nhau thì căn c
vào s
ti
n ghib
ng ch
.* S
ti
n trên h
i phi
ế
u không đư 
c vư 
t quá s
ti
n ghi trên hóa đơn và s
ti
n ghitrên L/C.Kỳ h
n tr
ti
n c
a h
i phi
ế
u:  Tr
ti
n ngay:H
i phi
ế
u ghi: tr
ngay khi nhìn th
y b
n th
nh
t (hai) c
a h
i phi
ế
u này (At .... sightof first (second) Bill of Exchange).  Tr
ti
n sau: Tr
sau m
t s
ngày k
t
ngày nh
n h
i phi
ế
u: tr
30 ngày sau khi nhìn th
y (At 30days after sight). Tr
sau m
t s
ngày k
t
ngày giao hàng: tr
30 ngày sau khi ký v
n đơn (At 30 days
 
after Bill of Lading date). Tr
sau m
t s
ngày k
t
ngày ký phát h
i phi
ế
u: tr
sau 30 ngày k
t
ngày ký pháth
i phi
ế
u (At 30days after Bill of Exchange date). Ngư 
i hư 
ng l
i h
i phi
ế
u: ghi đ
y đ
h
tên và đ
a ch
ỉ 
c
a ngư 
i hư 
ng l
i. Đ
i v
ih
i phi
ế
u thương m
i, ngư 
i hư 
ng l
i là ngư 
i xu
t kh
u và cũng có th
là m
t ngư 
ikhách do ngư 
i hư 
ng l
i ch
ỉ 
đ
nh.Ngư 
i tr
ti
n h
i phi
ế
u: ghi đ
y đ
h
tên và đ
a ch
ỉ 
c
a ngư 
i tr
ti
n h
i phi
ế
u vàogóc dư 
i bên trái c
a h
i phi
ế
u.Ngư 
i ký phát h
i phi
ế
u: ngư 
i ký phát h
i phi
ế
u ph
i ký tên
góc bên phai c
a t
h
iphi
ế
u b
ng ch
ký thông d
ng trong giao d
ch. Các ch
ký dư 
i d
ng in, photocopy vàđóng d
u, ... mà không ph
i vi
ế
t tay đ
u không có giá tr
pháp lý.Vi
c ký phát h
i phi
ế
u không lo
i tr
s
 
y quy
n. Ngư 
i đư 
c
y quy
n ký phát h
iphi
ế
u ph
i th
hi
n s
 
y quy
n ngay bên c
nh ch
ký c
a mình. Ngôn ng
c
a h
iphi
ế
u là ngôn ng
nào thì ngôn ng
th
hi
n s
 
y quy
n ph
i là ngôn ng
 
y, đi
uquy đ
nh này t
o đi
u ki
n d
dàng cho ngư 
i có liên quan đ
ế
n h
i phi
ế
u th
y có s
 
yquy
n v
vi
c thành l
p h
i phi
ế
u đó.
6/ Ch
p nh
n h
i phi
ế
u (Acceptance):
 H
i phi
ế
u sau khi đư 
c ký phát ph
i đư 
c xu
t trình cho ngư 
i tr
ti
n đ
ngư 
i tr
ti
n ký ch
p nh
n tr
ti
n, nh
t là đ
i v
i h
i phi
ế
u có kỳ h
n. Rõ ràng là, m
t h
iphi
ế
u đã đư 
c ký ch
p nh
n m
i có s
tin c
y trong thanh toán. Thông thư 
ng h
i phi
ế
u đư 
c g
i t
i ngư 
i tr
ti
n, đ
ngư 
i này ký ch
p nh
n b
t c
lúc nào trư 
c ngày h
ế
t h
n xu
t trình h
i phi
ế
u. Th
i h
n ch
p nh
n có th
đư 
c gi
ithích trong hai trư 
ng h
p:  Trư 
ng h
p th
nh
t: n
ế
u hai bên không có qui đ
nh gì khác thì ULB qui đ
nh th
i h
nch
p nh
n là 12 tháng k
t
ngày ký phát h
i phi
ế
u.  Trư 
ng h
p th
hai: n
ế
u hai bên qui đ
nh rõ v
i nhau trong h
p đ
ng mua bán ho
ctrong thư tín d
ng th
i h
n c
th
ph
i xu
t trình h
i phi
ế
u đ
ch
p nh
n, thì h
i phi
ế
uph
i đư 
c xu
t trình đ
ch
p nh
n trong th
i h
n đó. VD: th
i h
n hi
u l
c c
a thư tínd
ng là 45 ngày, hay là h
ế
t h
n 20 ngày k
t
sau ngày giao hàng thì th
i h
n ch
pnh
n h
i phi
ế
u ch
ỉ 
trong vòng 20 ngày đó, n
ế
u quá 20 ngày đó, t
c là L/C h
ế
t hi
u l
c,ngân hàng m
L/C s
t
ch
i thanh toán t
h
i phi
ế
u g
i đ
ế
n (n
ế
u là tr
ti
n ngay)ho
c t
ch
i ch
p nh
n h
i phi
ế
u (n
ế
u là tr
ti
n sau).S
ch
p nh
n đư 
c ghi vào m
t trư 
c, gó dư 
i bên trái c
a t
h
i phi
ế
u và đư 
c th
chi
n b
ng ch
“ch
p nh
n” (Accepted) vi
ế
t k
ế
bên ch
ký c
a ngư 
i tr
ti
n. Ngoài công th
c ch
p nh
n đó, ULB còn cho phép ngư 
i tr
ti
n dùng nh
ng ch
kháctương t
đ
th
hi
n s
ch
p nh
n c
a mình như “xác nh
n”, “đ
ng ý”, “đ
ng ý tr
ti
n”.Nh
ng s
ch
p nh
n c
a ngư 
i tr
ti
n đư 
c th
c hi
n trên t
h
i phi
ế
u b
ng nh
ngch
mơ h
, t
i nghĩa khi
ế
n cho h
i phi
ế
u m
t tính ch
t lu
t đ
nh c
a nó s
vô giá tr
.Cũng không lo
i tr
kh
năng, ngư 
i tr
ti
n ký ch
p nh
n vào m
t sau c
a t
h
iphi
ế
u. Đ
phân bi
t gi
a ký ch
p nh
n và ký h
u chuy
n như 
ng, ngư 
i tr
ti
n d
tkhoát ph
i tôn tr
ng đúng công th
c ký ch
p nh
n nêu trên. 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->