Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Visiedocument Het Nieuwe Werken 1 Oktober 2010

Visiedocument Het Nieuwe Werken 1 Oktober 2010

Ratings: (0)|Views: 168 |Likes:
Published by Marloes Pomp
Visie over het nieuwe werken bij het UWV
Visie over het nieuwe werken bij het UWV

More info:

Published by: Marloes Pomp on Nov 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

 
Samenvatting 
UWV wordt geconfronteerd met een aantal zwareopgaven. Onder druk van de politiek en de publieke opinieligt er een grote druk op een efficiënte en effectievebedrijfsvoering. De leeftijdsopbouw en de daarmee teverwachten uitstroom van kennis zijn aanleiding omgrondig na te denken over de manier waarop wesamenwerken, kennisdelen en communiceren. Het iscruciaal dat we in een krimpende arbeidsmarkt voldoendegekwalificeerde medewerkers kunnen aantrekken. Hetzijn van een aantrekkelijkere werkgever voor verschillendegeneraties is hierbij van doorslaggevend belang, waarbijUWV ook een voorbeeldfunctie heeft.Het nieuwe werken (HNW) speelt op bovengenoemdeontwikkelingen in door het werken effectiever, efficiënter maar vooral ook plezieriger te maken voor zowel deklanten, de organisatie, als de medewerkers. Het is eeninterventie die doorwerkt in het totale organisatie - enbesturingsconcept, waarbij HRM, ICT, Communicatie enFacilitaire zaken weer meer als een coherent geheelworden gezien. Bij het nieuwe werken wordt demedewerker - als meest kritische productiefactor - inde werkprocessen centraal gesteld, zodat hij optimaalde klant kan bedienen. Dit betekent onder andere dat deUWV medewerker – binnen bepaalde grenzen - de ruimteen vrijheid krijgt om te bepalen hoe hij werkt, waar hijwerkt, wanneer hij werkt en met welke middelen hijwerkt. Daarbij weet hij de kansen van social media goedte benutten om zowel intern als extern over grenzenheen samen te kunnen werken.Het nieuwe werken heeft niet te maken met een goedeof foute manier van werken, maar is een veel gebruikteterm om de huidige ontwikkeling en modernisering vanwerkwijzen te beschrijven. In het begin van de 19e eeuwwerd de manier waarop werk georganiseerd wasingrijpend veranderd door de industriële revolutie. Webevinden ons momenteel in een vergelijkbare transitie,maar nu door de kennis- en netwerkeconomie en dedaarbij horende ‘digitale revolutie’. Het is dan ook niet devraag of UWV met het nieuwe werken aan de slag gaat,maar welke strategische keuzes zij daarbij maakt. Hetnieuwe werken vraagt om een paradigmaverschuiving eneen mentaliteitsverandering van zowel de medewerker,de leidinggevende als de organisatie. In dit visiedocumentgeven we een eerste aanzet voor de discussie rondomvragen die daarbij beantwoord moeten worden, zoals:hoe ondersteunt het nieuwe werken bij het centraalstellen van de klant? Wat betekent het nieuwe werkenvoor de managers en de werkwijze van teams? Welkekennis en vaardigheden hebben medewerkers nodig om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken? Welkeinterventies zijn daarbij nodig? Wat betekent het nieuwewerken voor de inrichting en het gebruik van onzekantoren? In hoeverre gaan we in de cloud werken?Weten medewerkers hoe ze veilig met 2.0 tools kunnenomgaan? Hoe is het voor leidinggevenden om leiding tegeven aan een leeg kantoor? Wat betekent de medewerker meer centraal stellen voor de opleidingsbudgetten ende ICT-budgetten? Passen de huidige soortenarbeidsovereenkomsten nog? Hoe kunnen we nieuwevormen van binding met de organisatie benutten?Deze visie is grotendeels gebaseerd op de visie van hetproject “Ambtenaar voor de Toekomst”, onderdeel vanhet Programma Vernieuwing Rijksdienst. Het begrip ‘hetNieuwe Werken’ is inmiddels gemeengoed gewordenbij het Rijk, maar de praktische vertaling naar dewerkprocessen van alledag moet bij veel organisatiesnog plaatsvinden. In dit visiedocument hebben we eenvertaalslag gemaakt van de visie op de Rijksdienst naar UWV. Daarnaast zijn concrete acties in een businesscaseen een programmaplan uitgewerkt.
“A MUST-SEE!” Van script naar Broadway-show
De visie op het Nieuwe Werken bij UWV
 
Hoofdstuk 1: Een nieuwe werke-lijkheid voor UWV
Een verscheidenheid aan ontwikkelingenmaakt aandacht voor een vernieuwing van werkwijzen bij UWV noodzakelijk enurgent
. De belangrijkste daarvan voor UWV worden hieronder kort beschreven.
1.1 De trends
Trend 1: Overheidsfinanciën staan onder druk 
Er bestaat geen twijfel over het feit dat de overheids-financiën komende jaren behoorlijk onder druk komen testaan. Twee factoren zijn hier in sterke mate op vaninvloed. De eerste factor is het effect van de huidigefinanciële crisis (bijv. het sterk oplopen van destaatsschuld, werkloosheidsuitkeringen, minder belastinginkomsten). Vooralsnog is het onzeker of decrisis reeds over zijn hoogtepunt heen is en hoelang de gevolgen merkbaar zullen blijven. De tweede factor ishet effect dat vergrijzing op de overheidsuitgaven heeft.Door de toegenomen vergrijzing zullen de kosten vande zorg en de AOW toenemen (bijv. de pensionering vande babyboomers). Om te voorkomen dat het beslag vande collectieve middelen op het BNP zal stijgen, zal er drastisch in dure collectieve uitgaven (bijv. AOW, zorg,pensioenen) gesneden moeten worden. Ook zou deoverheid taken kunnen laten vallen of uitbesteden diemet collectieve middelen worden bekostigd. Een voor dehand liggende oplossing is dat de overheid in dekomende jaren door gerichte organisatieverandering (‘slimmer werken’ met minder mensen) de arbeids-productiviteit dusdanig wil laten stijgen dat toegenomenkosten deels uit de efficiency winst bekostigd kunnenworden. Echter, een integraal UWV-beleid om slimmer werken te bevorderen en de inzetbaarheid ofwel de ‘employability’ van werknemers en klanten te vergroten,ontbreekt nagenoeg.
Trend 2: Ontwikkelingen op het gebied van personeel
Een gevolg van de bevolkingsontwikkeling is dat degemiddelde leeftijd van werknemers bij de overheid inde komende jaren stijgt, waardoor de vervangingsvraag groeit. Bij UWV zien we deze trend nog in sterkere matedan binnen de rest van de overheid. Meer ouderen kan ineen aantal opzichten gunstig zijn voor de organisatie,bijvoorbeeld door de in de loop der jaren opgebouwdekennis en ervaring. Maar er kunnen ook nadelen aankleven, wellicht in termen van kennis die veroudert enafnemende flexibiliteit. UWV heeft de komende jaren meteen grote uitstroom van medewerkers te maken. In 2014heeft een aanzienlijk deel van het personeelsbestand deorganisatie verlaten. Om deze kennis en ervaring nietverloren te laten gaan is het noodzakelijk om nu al over kennisdeling na te denken. Naast de vergrijzing zien we ook een proces vanontgroening bij UWV. Er is sprake van een merkbaredaling van het aandeel van jongeren (<35 jaar) in deinstroom, naast een toename van de instroom boven de40 jaar. De jarenlange personeelsstop bij UWV heeft ditproces versterkt ten opzichte van andere Rijksonderdelen.De verwachting is tevens dat er in de toekomst meer generaties op de werkvloer rondlopen dan nu het geval is.Dit kan voor conflicten zorgen (andere wensen), maar ditkan ook worden gezien als een kans om verschillendekwaliteiten en achtergronden te benutten.
Trend 3: De toenemende betekenis van Europa
Een andere ontwikkeling die het karakter en de inhoudvan het werk sterk zal veranderen heeft te maken met deveranderende context waarin processen van vergrijzing en upgrading plaatsvinden. Het Europa van nu is nietmeer het Europa bij de totstandkoming van de EEG in1957. De zes landen van toen zijn inmiddels uitgebreid tot27 landen. De invloed van Europa op de Nederlandsewetgeving is groot. Er wordt gesteld dat in sommigesectoren vier vijfde van de Nederlandse wetgeving voor rekening komt van de EU. Zeker is dat die invloed op dearbeidsmarkt, maar ook op het interne arbeidsmarktbeleidvan UWV erg groot is. Zeker is ook dat veel medewerkersbij de overheid zich bezighouden met de voorbereiding,totstandkoming en uitwerking en doorwerking van deEuropese regelgeving op de Nederlandse regelgeving ophet gebied van gelijke behandeling (sociale zekerheid,beloning en pensioenen) en het vrije verkeer vanwerknemers in Europa. In 1997 is de Europese Unie eenEuropese Werkgelegenheidsstrategie (EES) gestart ommeer convergentie te bewerkstelligen tussen de lidstatenwat betreft hun arbeidsmarktbeleid. Vanaf 2007 zijn aanhet palet van EES richtlijnen twee richtlijnen toegevoegddie betrekking hebben op (1) de combinatie vanflexibiliteit en verbetering van arbeidsmarktzekerheiden het verminderen van segmentatie op de arbeidsmarkten (2) op een verbeterde afstemming van werk en privé,bijvoorbeeld door het voorzien in betaalbarekinderopvangfaciliteiten en de zorg voor afhankelijkefamilieleden. Het Nederlandse arbeidsmarktbeleidwordt naast het Deense arbeidsmarktbeleid gezien alsvoorbeelden van landen die het verst zijn op het terreinvan het ‘flexicurity’ beleid inclusief het beleid tot
1) Trendrapportage arbeidsmarkt 2009
 
 
verbetering van de werk-privé balans. Hoewel dewerkzekerheid zeker groot is te noemen, blijft deflexibiliteit in Nederland sterk achter bij veel anderelanden in Europa, met name bij de overheid die juistgekenmerkt wordt door een sterke bedrijfsspecifieke engesegmenteerde arbeidsmarkt.
Trend 4 : De netwerk- en informatiesamenleving
Momenteel zitten we in een transitie van het industriëletijdperk naar het informatie- of digitale tijdperk.Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van internet encommunicatietechnologie volgen elkaar razend snel op.Eind jaren tachtig maakte men kennis met de eerste pc’sen tegenwoordig hebben negen van de tien Nederlanderstoegang tot het internet
2
. De digitalisering zorgt ervoor dat oudere processen en systemen obsoleet raken: demuziekindustrie valt om en kranten en televisie vechtentegen de ondergang. Omdat vooral jongeren internetgebruiken, zien deze media hun invloed en inkomsten uitadvertenties sterk teruglopen. TNT verwacht zelfs dat er over tien jaar helemaal geen post wordt meer bezorgd.Door de opkomst van het interactieve internet (web 2.0)in de laatste jaren worden afstanden steeds makkelijker overbrugd, informatie en kennis breder en sneller verspreid en zijn er nieuwe manieren van (samen)werkenmogelijk, bijvoorbeeld door co-creatie, het gebruik vancommunities, crowdsourcing, open innovatie en de inzetvan web 2.0 tools.De digitale veranderingen hebben een grote impact ophoe mensen, groepen en organisaties zich met elkaar verbinden. Grenzen vervagen tussen wat binnen is enwat buiten, wie bij een groep hoort en wie niet, watwerk is en privé. Deze ontwikkelingen zorgen voor groteveranderingen in de maatschappij en politiek. Er ontstaannieuwe tendensen in de relatie tussen overheid en burger.Denk bijvoorbeeld aan de invloed van sociale mediatijdens de Amerikaanse verkiezingen of aan de rol van Twitter bij de ongeregeldheden in Iran. Informatie vanburgers blijkt regelmatig accurater en meer up-to-date
dan wat de overheid middels persberichten communiceert.
Door de toepassing van digitale middelen kan ook dedienstverlening revolutionair worden veranderd enverbeterd en kan de klant beter betrokken worden bijbeleidsvorming en uitvoering.Door de digitale revolutie wordt ook het belang vaneen kenniseconomie steeds groter. Bij nagenoeg alleberoepsgroepen is er in meer of mindere mate sprakevan digitalisering van de werkprocessen en economischegroei vindt steeds meer plaats door productie van kennis
3
.In het informatietijdperk van de 21ste eeuw is de menszelf de kritische productiefactor: werk wordt meer eenzaak van het hoofd en het hart dan van de handen enhoeft daardoor ook niet meer op een vaste plaats of tijduitgevoerd te worden. Ook belangrijk is dat voorheende taken van mensen vaak vervangen konden wordendoor nieuwe technologie – met een hogere productiviteittot gevolg (bijv. robotica in autofabrieken), maar tegenwoordig zal een productiviteitsstijging moetenworden gezocht in het waarborgen van de vitaliteit,
gezondheid en informatieverwerking van de kenniswerker.
  Terwijl in het industriële denken het productieprocescentraal stond (met de mens als duur vervangbaar hulpmiddel), zal in het postindustriële denken de menszelf de onderscheidende waarde worden (met nieuwetechnologie als hulpmiddel). Dit betekent een compleet
nieuwe visie op de organisatie van werk. Experts voorspellen
 dat organisaties die niet meegaan in de digitale revolutie,bijvoorbeeld wat betreft flexibel werken en ICT, de slag op de arbeidsmarkt onherroepelijk zullen verliezen.
Trend 5: Cloud computing
Het concept cloud computing is rond 1960 ontstaanen heeft zich afgelopen decennia flink ontwikkeld door de opkomst van breedband-internet, verbeterdetechnologieën en nieuwe business modellen waarmeeweb 2.0 tools worden aangeboden. UWV kan veel IT kosten reduceren door cloud computing te gebruiken enzo te profiteren van meer flexibiliteit en schaalbaarheid.Er wordt echter nog nauwelijks naar de kansen enuitvoerbaarheid van cloud computing gekeken.Maatregelen om privacy- en veiligheidsissues teondervangen staan nog in de kinderschoenen terwijlmedewerkers privé, maar ook in hun werkzaamhedensteeds vaker gebruik maken van veelal gratis onlineapplicaties zoals Dropbox en Googledocs. UWV biedtmedewerkers op dit moment IT producten aan waarvoor centraal software licenties en hardware zijn ingekocht.Voor veel jongeren zijn programma’s als Word en
Powerpoint echter pre-historisch. Zij kunnen daar hun werk niet meer mee doen in de huidige netwerksamenleving.
 Een Word-document kun je immers alleen maar delenmet anderen door deze te mailen. En mail is nu net eencommunicatiemiddel dat zij nauwelijks meer gebruiken.Bovendien beperkt het denken in documenten hen inhun werkzaamheden, want zij zien een document slechtsals één van de manieren om informatie over te dragen.Binnen veel organisaties ervaren zij het produceren van
documenten als een doel op zich waar ze zelf eerder gebruik 
 
zouden maken van beeld (foto’s, video’s), geluid (podcasts,
 muziek) of creatieve middelen als een mindmap.Bij cloud computing worden ICT-middelen gedeeld door verschillende gebruikers en organisaties. Gebruikersbetalen pas voor de service op het moment dat zij daar gebruik van maken, in plaats van het vooraf betalen vanlicenties. Bij de meeste services is de basis gratis. Er zijnhonderden gratis web 2.0 tools op het web te vinden,gebruikers betalen pas wanneer zij een upgrade willengebruiken. Denk daarbij aan LinkedIn of Prezi. Bij Prezikun je gratis een aantal presentaties aanmaken, maar wanneer je de tool veel gebruikt dan kun je extra dienstenen opslagruimte inkopen. Cloud services kun je vaak opelk moment eenvoudig upgraden of juist beëindigen.Deze flexibiliteit en schaalbaarheid maakt het erg aantrekkelijk, zeker ook voor server- en opslagcapaciteit.Via een dienst als Amazon EC2 kun je binnen een halfuur een Windows-server in de lucht hebben, waar je metde leveringstermijnen van een fysieke server niet tegenop kunt.
2) CBS Statline (2009)3) CBS Web magazine (2009). Internet verdringt traditionele mediaproducten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->