Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
On Tap Thi Nghe Lam Vuon

On Tap Thi Nghe Lam Vuon

Ratings:
(0)
|Views: 1,884|Likes:
Published by trantiendungttd

More info:

Published by: trantiendungttd on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
Trường THPT Nam Lý
@ Good luck $ Ngày 09/09/2009Tr
ần Bá Cường 
B
môn ngh
ề 
làm v
ườn
 
1
A. Ph
ần lý thuyết
 Ch
ủ đề
I- Trình bày
đặc điểm, nguy
ên t
ắc và các bước tu bổ vườn tạp?
 
Câu 1) Trình b
ầy
 
đặc điểm
c
ủa
v
ườn
t
ạp
(
Cho biÕt
 
sao ph¶i c¶i t¹o v-ên t¹p
)
 
-
Đa số vườn mang tính tự sản, tự ti
êu là ch
ủ yếu:
 + V
ườn là nơi cung cấp rau,
c
ủ,
qu
ả,
c
ủi đun, cây thuốc cho nhu cầu sinh hoạt của gia đ
 ình.+ Di
ện tích nhỏ hẹp n
ên s
ản phẩm mang tính tự cung tự cấp.
 
+ Vườn manh mún, hạn chế việc áp dụng khoa học kĩ thuật v
à áp d
ụng các biện pháp cải tạo đất.
 -
Cơ cấu giống cây trồng trong vườn được h
 ình thành m
ột cách tuỳ tiện, tự phát.
 - Cây tr
ồng trong vườn phân bố, sắp xếp không hợp lí.
- Gi
ống cây trồng trong vườn thiếu chon lọc, kém chất lượng, năng suất, phẩ
m ch
ất kém.
 
Câu 2) Trình b
ầy
nguyên t
ắc cải tạo vườn
t
ạp
 a) Bám sát nh
ững y
êu c
ầu của một vườ 
n s
ản xuất
 
Vườn tạp sau khi được cải tạo cần đảm bảo các y
êu c
ầu sau:
 -
Đảm bảo tính đa dạng sinh học trong vườn
.- B
ảo vệ đất, tăng cường kết cấu đất, th
ành ph
ần các chất hữu cơ và sự hoạt động tốt của hệ vi sinh
v
ật đất.
 -
Vườn có nhiều tầng tán.
b) C
i t
ạo, tu bổ vườn
 
- Ph
ải dựa tr 
ên nh
ững cơ sở thực tế, những điều kiện cụ thể của địa phương, của người chủ vườn v
à
chính khu vườn cần cải tạo.
 - Không th
ể tiến h
ành tu
ỳ tiện, thiếu căn cứ khoa học cũng như điều kiện cụ thể cho phép.
 -
Trước khi quyết địn
h c
ải tạo vườn cần điều tra cụ thể về nguồn t
ài nguyên thiên nhiên
ở địa phương nơi có vườn về đất trồng, khi khậu, nguồn nước, sinh vật
.- Rà soát l
ại về khả năng lao động, cơ sở vật chất, kĩ thuật, nguồn vốn, tr 
 ình
độ chuy
ên môn.-Tình hình tiêu th
ụ sản
ph
ẩm của thị trường, thị hiếu người ti
êu dùng.
Trên cơ sở khoa học đó lập kế hoạch cải tạo mới chính xác v
à hi
ệu quả.
 
 
Trường THPT Nam Lý
@ Good luck $ Ngày 09/09/2009Tr
ần Bá Cường 
B
môn ngh
ề 
làm v
ườn
 
2
Câu 3) Trình b
ầy
c
ác bước thực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp
 Quy trình th
ực hiện cải tạo, tu bổ vườn tạp gồm các bước
 a. Xác
định hiện trạng, phân loại vườn
 
-
Xác định nguy
ên nhân t
ạo nên vườn tạp (do thiết kế sai, do tr 
 ình
độ v
à kh
ả năng thâm canh kém haydo hướng đầu tư kinh doanh, sản xuất không r 
õ ràng ).
b
. Xác định mục đích cụ thể của việc cải tạo vườn
 -
M
ục đích cụ thể của cải tạo vườn có nhiều tuỳ theo điều kiện của mỗi gia đ
 ình, th
ực trạng của vườn
t
ạp hiện tại m
à ch
ủ vườn lựa chọn
.
c
. Điều tra, đánh giá các yếu tố có liên quan đến cải tạo vườn
 -
Các y
ếu tố thời tiết, khí hậu, thuỷ văn
.- Thành ph
ần
, c
ấu tạo đất, địa h
 ình.- Các lo
ại cây trồng có trong v
ùng, tình hình sâu, b
ệnh hại cây trồng
.- Các ho
ạt động sản suất, kinh doanh trong v
ùng có liên quan- Các ti
ến bộ kĩ thuật đang áp dụng ở địa phương có liên quan ( Giống mới, kĩ thuật mới )
.- Tình tr
ạng đường xá, phươn
g ti
ện giao thông.
 
d. L
ập kế hoạch cải tạo vườn
 
- V
ẽ sơ đồ khu vườn tạp hiện tại
.- Thi
ết kế khu vườn sau cải tạo
.- Lên k
ế hoạch cải tạo cụ thể từng phần của vườn
.-
Sưu tầm các giống cây có giá trị kinh tế cao, phẩm chất cây giống tốt theo dự kiến ban đầ
u và phù h
ợp
v
ới mục tiêu đề ra của cải tạo vườn.
 - C
ải tạo đất vườn: dự kiến cải tạo đến đâu th
 ì làm
đất tới đó, không cầy bừa, cuốc xới to
àn b
ộ khu
v
ườn
. Bón phân h
ữu cơ, đất phù sa để tăng dinh dưỡng v
à s
ố lượng các lo
ài vi sinh v
ật trong đất.
 
 
Xác
định
 hi
ện trạng,
 phân lo
ại
 v
ườn tạp
 M
ục đích
 c
ải tạo
 
L
ập kế
ho
ạch cải
t
ạo vườn
 
Điều tra các
y
ếu tố li
ên
quan đế
n c
ải
t
ạo vườn
 
 
Trường THPT Nam Lý
@ Good luck $ Ngày 09/09/2009Tr
ần Bá Cường 
B
môn ngh
ề 
làm v
ườn
 
3
Ch
ủ đề
II- Trình bày k
 ĩ thuật trồng rau
 
Câu 4) Nªu ý ngh
 ĩ 
a cña viÖc tr
ng rau
- Là lo
ại thực phẩm
vô cùng quan tr
ọng của con người v
à không không có lo
ại thực phẩm n
ào thayth
ế được
.- Rau ch
ất lượng cao có giá trị dinh dưỡng cao v
à không gây
ảnh hưởng tới sứ
c kho
ẻ con người
 =>s
ản xuất rau an to
àn là m
ột y
êu c
ầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu ng
ày càng nhi
ều chủng loại
rau có ch
ất lượng cao của x
ã h
ội
.
Câu 5) Trình b
ầy
tiêu chu
ẩn
c
ủa
rau an toàn
 -
Rau xanh tươi, không héo úa, nhũn nát
.-
Dư lượng NO
3-
đối với
t
ừng loại rau đảm bảo theo ti
êu chu
ẩn quốc tế
.-
Dư lượng kim koại nặng trong từng loại rau theo quy định của ng
ành b
ảo vệ thực vật Việt Nam
.- Không có ho
ặc có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho người và động vật
.- Rau có giá tr
ị dinh dưỡng
.
Câu 5) Nêu
đ
i
ều kiện cần thiết để sản xuất rau an to
àn
a. Đất sạch
 
- Nh
ững loại đất thích hợp cho trồng rau: Đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất thịt trung b
 ình,
đất ph
ù sa vensông, làm s
ạch cỏ dại, không có mầm mống sâu, bệnh hại
.-
Độ
pH trung tính ( n
ếu chua
c
ần bón vô
i kh
ử chua )
.- C
ó hàm lượng ki
m lo
ại nặng tới ngưỡng cho phép.
 - Không có ho
ặc có tối thiểu vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng, ngườ 
i và gia súc.
b. Nước tưới sạch
 
- Ngu
ồn nước tưới cho rau l
à ngu
ồn nước tưới sạch
.-
không dùng nước thải
công nghi
ệp, nước thải th
ành ph
ố, bệnh viện, nước rửa chuồng
 
chăn nuôichưa xử lí
.
c. Phân bón ph
ải qua chế biến
 
- Bón phân h
ữu cơ vi sinh, phân vi sinh
ch
ức năng, phân N.P.K tổng hợp.
 - Phân chu
ồng d
ùng bón lót ph
ải được ủ hoai mục v
à ph
ối hợp với N.P.K theo tỉ lệ, liều lượng thích
h
ợp với từng loại rau
.- Nghiêm c
ấm sử dụng phân chuồng tươi để bón cho rau
.
 d. Phòng tr
ừ sâu,
b
ệnh hại tr
ên rau theo quy trình phòng tr
ừ dịch hại tổng hợp
 
- Bi
ện pháp sinh học: Sử
d
ụng các loài thiên địch
 
để ăn các loại sâu, nhện hại
.- Bi
ện pháp canh tác:
 + S
ử dụng giống chống chịu sâu bệnh; giống sạch sâu, bệnh
.+ Áp d
ụng nhiều hệ thống trồng trọt để tạo n
ên m
ột quần thể đa dạng
.+B
ón phân cân đối
, có ch
ế độ tưới ti
êu thích h
ợp
.+ V
ệ sinh vườn
.- Bi
ện pháp thủ công
: V
ợt
, b
ắt
, ng
ắt
, nh
, b
, c
ư
a- Bi
ện pháp hoá học
: Ch
ỉ sử dụng khi sâu, bệnh phát triển mạnh, cần chặn đứng dịch hại
.
+ Dùng đúng thuốc, d
ùng nh
ững loại thuốc được phép d
ùng trong s
ản xuất rau an to
àn.+ S
ử dụng đúng nồng độ, đúng liều lượng
.
+ Phun đúng lúc, đúng chỗ
.
+ Người phun phải mặc bảo hộ lao động, phun xuôi theo chiều gió.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Hoang Ngoc Tram liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->