Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Cong Nghe 10 Hoc Ki i

Giao an Cong Nghe 10 Hoc Ki i

Ratings:
(0)
|Views: 2,416|Likes:
Published by trantiendungttd

More info:

Published by: trantiendungttd on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
Trường THPT Nam Lý
*** Giáo viên: Tr
ần Bá Cường
 Giáo án môn Công ngh
10 *****
1
  PH 
 ẦN 
:
 NÔNG, LÂM, NG
Ư 
NGHI 
 ỆP 
 Bài 1: BÀI M
Ở ĐẦU
 I/M
ỤC TI
ÊU
1 - Ki  
ế 
n th 
ứ 
c: 
Sau khi häc xong bµi
, HS ph¶i:-
BiÕt ®-îc tÇm quan träng cña s¶n xuÊt n«ng l©m, ng- nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
.-
BiÕt ®-îc tÇm quan träng cña s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng- nghiÖp n-íc ta hiÖn nay vµ ph-¬ngh-íng, nhiÖm vô cña ngµnh trong thêi gian tí 
i.
 2 - K 
 ỹ năng:
 
- Rèn luy
ện kỹ năng nhận xét, phân tích, so sánh.
 
 3 -
Thái độ:
 
- Có nh
ận thức đúng đắn và thái độ tôn trọng đối với các nghề nghiệp tron
g l
 ĩnh vực
s
ản xuất nông lâm, ngư, nghiệp qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai
c
ủa bản thân.
 
II/ CHU
ẨN BỊ
 
-Tìm hi
ểu, sưu tầm các số liệu về t
 ình hình s
ản xuất nông, lâm nghiệp ở địa phương.
 -Tranh hình 1.1, 1.2, 1.3 / SGK
III/PHƯƠNG PHÁP
GI
ẢNG DẠY
:Nghiên c
ứu SGK, quan sát tranh, thảo luận nhóm.
 
IV/TI
ẾN TR 
ÌNH LÊN L
ỚP
 
1 - 
đị 
nh t 
ổ 
ch 
ứ 
ớp, kiểm tra sĩ số 
:
 
2 - Ki  
ể 
m tra b 
 à
i c 
ũ
G
i
ới thiệu chương tr 
 ình công ngh
ệ lớp 10
.
 3 - 
Bµi gi¶ng míi:
 
§V§: 
 
Theo em v×sao m«n c«ng nghÖ10 l¹i
giíi thÖu víi chóng ta vÒ n«ng, l©m, ng- nghiÖp,t¹i sao ta ph¶i t×m hiÓu nh÷ng lÜnhvùc nµy?
 
HO
T
ĐỘ
NG C
A TH
Y N
I DUNG
(?) Theo em n-íc ta cã nh÷ng thuËn lîinµo ®Ó ph¸t triÓn SX n«ng, l©m ng-?
 HS:+ KhÝhËu, ®Êt ®ai tch hîp cho ST,PT cña nhiÒu li VN, y trång.+ Nn d©n ta ch¨m chØ, n cï.
GV: H-íng dÉn HS ph©n tÝch h×nh 1.1:
 
(?) C¬ cÊu tæng SP n-íc ta ®-îc ®ãng gãpbëi nh÷ng nghµnh nµo?
 
(?) Trong ®ã ngµnh n«ng l©m, ng- nghiÖp®ãng gãp nh- thÕ nµo?
 (?) Em h·y u 1 sè SP cña n«ng l©m, n
g- nghiÖp ®-îc sö dông lµm nguyªn liÖu cho
c«ng nghiÖp chÕbiÕn?
I/ TÇm quan träng a s¶n xut n«ng m,
ng- nghiÖp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n
 
1/ S¶n xuÊt n«ng l©m, ng- nghiÖp ®ãng gãp1 phÇn kh«ng nhá vµo c¬ cÊu tæng s¶n phÈmtrong n-íc
.
Ngµnh n«ng l©m, ng- nghiÖp ®ãng
gãp 1/4
®Õn 1/5 vµo c¬ cÊu tæng SP trong n-íc
.
2/ Ngµnh n«ng l©m, ng- nghiÖp s¶n xuÊt vµcung cÊp l-¬ng thùc thùc phÈm cho tiªudïng trong n-íc, cung cÊp nguyªn liÖu chongµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn
.
3/ Ngµnh n«ng, l©m, ng- nghiÖp cã vai trß
quan träng tron
g s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt
 
Trường THPT Nam Lý
*** Giáo viên: Tr
ần Bá Cường
 Giáo án môn Công ngh
10 *****
2
HS: tØ lÖ gi¸ trÞ hµng NS so víi tæng gi¸ trÞ
XK l¹i gi¶m dÇn
HS: + Gi¸ trÞ hµng n«ng s¶n t¨ng do ®-îc®Çu t- nhiÒu( gièng, kÜ thuËt, ph©n...)
 
+ TØ lÖ gi¸ trÞ hµng n«ng s¶n gi¶m v×
c
®é ®ét ph¸ cña NN so víi c¸c ngµnh
kh¸c cßn chËm.(?) Pn tÝch b¶ng 1 cã NX g×vÒgi¸ trÞ
hµng n«ng s¶n, l©m s¶n t
hu
s¶n xuÊt khÈuqua c¸c n¨m?HS: t¨ng(?) TÝnh tØlÖ% cña SP N
«ng, l©m, ng- sovíi tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ XK? Tõ ®ã cã
NX g×?
HS nghiên c
u bi
ểu đồ v
à tr
ả lời
 
(?) §iÒu ®ã cã g×u thuÉn kh«ng? Gi¶itch?
HS:
Ảnh hưởng ti
êu c
ực v
à tích c
ực…
 
Liên h
ệ:
 ? Ho
ạt động nông, lâm, ngư nghiệp cóảnh hưởn
g th
ế nào đối với sinh thái môitrường?
 
(?) Ph©n tÝch nh 1.2: so s¸nh c¬ cÊu
LLL§ trong ngµnh n«ng, l©m ng- so víic¸c ngµnh kh¸c? ý nghÜa?
 
Quan s¸t biÓu ®å vÒ s¶n l-îng l-¬ng thùcë n-íc ta:
 (?) Em h·y so s¸nh tèc ®é gia t¨ng s¶n
l-îng l-¬ng thùc giai ®o¹n tõ 1995 ®Õn
2000 víi giai ®n tõ 2000 ®Õn 2004
HS: N¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm cßn
thÊp- HÖthèng gièng c©y trång, vËt nu«i; c¬ sëb¶o qu¶n , chÕbiÕn n«ng, l©m thuû s¶n
cßn l¹c hËu vµ ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇucña nÒn SX hµng ho¸ chÊt l-îng cao
ngoài ra
1 s
ố cá nhân
nh
n th
c v
công
tác b
ảo vệ môi trường c
òn th
ấp, chỉ quantâm đến lợi ích kinh tế trước mắt.
 
HS tr
l
ờ 
i: mét n n«ng nghiÖp s¶n xuÊt
®ñ l-¬ng thùc, thùc phÈm ®¸p øng yªu cÇutrong n-íc vµ xuÊt khÈu nh-ng kh«ng g©y
khÈu.4/ Ho¹t ®éng N
«ng l©m ng- nghiÖp cßn
chiÕm tn 50% tæng sè lao ®éng tham gia
vµo c¸c ngµnh kinh tÕ 
.
II/ T×nh h×nh s¶n xuÊt n«ng l©m, ng- nghiÖpcña n-íc ta hiÖn nay:
1/ Thµnh tùu:
 a/ S¶n xuÊ
 
t l
-¬ng thùc t¨ng liªn tôc
 (SGK)
b/ B-íc ®Çu ®· h×nh thµnh 1 sè ngµnh SXhµng ho¸ víi c¸c vïng SX tËp trung ®¸p øngnhu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu
.
c/ 1 sè SP cña ngµnh n«ng , l©m, ng- nghiÖp®· ®-îc xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng quèc tÕ 
.VD: G¹o, c
µ phª, t«m, c¸ tra, gç, c¸ basa..
 
 
Trường THPT Nam Lý
*** Giáo viên: Tr
ần Bá Cường
 Giáo án môn Công ngh
10 *****
3
« nhiÔm vµ suy tho¸i m«i tr-ên
g.
HS:- G
ắn nhiệm vụ phát triển nông , lâm, ngư
nghi
ệp với bảo vệ môi trường, bảo vệ
ngu
ồn tài nguyên đang có nguy cơ ngày
càng c
ạn kiệt dần.
 - Lu
ật bảo vệ môi trường( Điều 14)
 
(?)H·y cho biÕt tèc ®é gia t¨ng s¶n l-îngl-¬ng thùc b×nh qu©n trong giai ®o¹n
m 1995 ®Õn 2004?
(?) S¶n l-îng l-¬ng thùc gia t¨ng cã ýnghÜa nh- thÕ nµo trong viÖc b¶o ®¶m anninh l-¬ng thùc quèc gia?
 
(?) Cho vÝ dô 1 sè SP cña ngµnh n«ng l©m,ng- nghiÖp ®· ®-îc xuÊt khÈu ra thÞ tr-êng
quèc tÕ
 
Tích h
ợp:
 
(?) Theo em t×nh h×nh S
X n«ng ,l©m ng-
nghiÖp hiÖn nay cßn cã nh÷ng h¹n chÕ?
(?) T¹i sao n¨ng suÊt, chÊt l-îng SP cßn
thÊp?
(?) Trong thêi gian tíi ngµnh n«ng, l©mng- n-íc ta cÇn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô
g×?
(?) Lµm thÕ nµo ®Ó ch¨n nu«i cã thÓ trë thµnh 1 ngµnh SX chÝnh tron
g ®iÒu kiÖn
dÞch bÖnh nh- hiÖn nay?
 
(?) ThÕ nµo lµ 1 nÒn NN sinh th¸i?
 
Liên h
ệ:
 
?
Theo tình hình th
ực tế về môi trường
hi
ện nay th
 ì nhi
ệm vụ phát triển nông
nghi
ệp phải gắn với y
êu c
ầu g
 ì?
?Nhà nước đ
ã
đưa ra luật g
 ì
để hạn chếảnh hưởng xấu đến môi trường?
 
Gv: Em cho bi
ết
ph-¬ng h-íng, nhiÖm vôph¸t triÓn n«ng, l©m, ng- nghiÖp n-í 
c ta ?
Hs: Nghiên c
ứu sgk, trao đổi trả lời.
 
2/ H¹n chÕ
-
N¨ng suÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm cßn thÊp
 - HÖthèng gièng c©y trång, vËt nu«i;c¬ sëb¶o qu¶n , chÕbiÕn n«ng, l©m thuû s¶n cßn
l¹c hËu vµ ch-a ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cñanÒn SX hµng ho¸ chÊt l-îng cao
.
III/ Ph-¬ng h-íng, nhiÖm vô ph¸t triÓnn«ng, l©m, ng- nghiÖp n-íc ta
1. T¨ng c-êng s¶n xÊt l-¬ng thùc ®Ó ®¶mb¶o an ninh l-¬ng thùc quèc gia.
 
2. §Çu t- ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®Ó ®-a ngµnhnµy thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh.
 3. X©y dùng mét n n«ng nghiÖp ph¸t triÓn

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Du Hong liked this
Khanh Linh Vu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->