Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5448, 3.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5448, 3.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 583 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
SLU^AJ „TURKOVI]“
Potraga zadrogom inovcem
Zbog resornog ministra He}e i njegovih kadrova instaliranih u NTF-u, Malezijci se predomislili i odustali odugovora o iznajmljivanju skladi{nih prostora
Za{to je britanski „Delta Grip“ poslao pismo puno neta~nosti
Do{li saborci na mezarje Kami~ani kod Prijedora
S
lamka spasa za „Naftne te-rminale FBiH“, ugovor smalezijskom kompanij-om „Suria Group“ o izda-vanju skladi{nih prostora NTF-aPlo~e veli~ine 40.000 kubnihmetara na godinu, vrijedan 4,2miliona maraka, propao je zbogMinistarstva energije, rudarstvai industrije FBiH i njegovog ~el-nog ~ovjeka Vahida He}e te nje-govih kadrova instaliranih u Na-dzorni odbor bh. kompanije.Time je otvoren prostor za po-ku{aj kra|e bh. imovine.
 3. strana
NTF
Propao ugovor s malezijskom firmom ’Suria Group’
Mostar:Obespravljeni radnici upozoravaju
SPREMNII KRVLJUBRANITI INTERESEU „ALUMINIJU“!
Sarajevo:Advokat vjeruje u dogovor
HO]E LI KARDINALBITI DELO@IRAN?
Posljednjiispra}ajbosanske heroine
 Mamu su na bolji svijet ispratili njeni brojni saborci 
(Foto: D. Stojni})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 3. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5448
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 Paklene naprave poslane na tri adrese
(Foto: AP)
Napadnute ambasade
D `ena za 
Gr~ka:Teroristi~ke akcije ljevi~ara
   7 .  s   t  r  a  n  a
('&'4#%+,#156#.#
$'</+.+10#-/
19. strana 5. str.15. str.
   1   1 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,3. novembar/studeni 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Za skupe patike i jaknu djevoj~ice su spremne i na seksualne odnose sa starijim mu{karcima!
-Danas roditelji ne odgajaju djecu ve} dru{tvokoje postavlja norme da je cool ako ima{ pati-ke, jaknu, mobitel, motor, a da istovremenoni{ta ili skoro ni{ta ne radi{. Dijete razmi{ljalogi~ki, za{to bih ja radio za patike ili jaknu kad niko ne radi, svi ne{tohapaju, a `ive dobro, moji roditelji rade od jutra do mraka i nemaju pa-ra da mi kupe patike. Pa, {ta je bolje onda, raditi ili se snalaziti? To je po-ruka koju ovo dru{tvo {alje djeci.
(muharem seper)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER012783736578
2713212840
Nova reakcija Stejt departmenta
Vjerujemo u napredak,a ne u propast BiH
SAD ponovo izrazile sna`nu podr{kupunoj integraciji BiH u NATO i EU
Ameri~ki Stejt department, re-agiraju}i na sporne izjave biv{egambasadora SAD u Bugarskoj,Hrvatskoj i Srbiji Vilijama Mo-ntgomerija (William Montgome-ry) o neizbje`nom raspadu BiH,ponovo izrazio sna`nu podr{kupunoj integraciji BiH u NATO iEvropsku uniju, prenijela je Fena.Komentiraju}i Montgomerije-vopredvi|anje raspada BiH, por-tparol Stejt departmenta Filip Kr-ouli (Philip Crowley) odgovorio je,izbjegav{i spomenuti Montgome-rija, kako je dr`avna tajnica HilariKlinton (Hillary Clinton) tokomnedavne posjete Sarajevu potvrdilasna`nu ameri~ku podr{ku integr-aciji BiH u NATO i EU.- Mi smo bili zna~ajno anga`ira-ni s evropskim partnerima te imalimnogo, mnogo razgovora, i posje-ta dr`avne tajnice, njenog zamjeni-ka i drugih. Nastojimo BiH poma-knuti do ta~ke u kojoj je u potpuno-sti integrirana, i kao dr`ava, a zatimu Evropi - rekao je Krouli.Naglasio je da SjedinjeneDr`ave podr`avaju ulazak BiH uNATO, te se nada da }e postatipunopravna ~lanica EU.- Podr`avamo proces u kojemBiH ima mogu}nost ulaska uNATO i ne predvi|amo njen kraj,ve} se nadamo da }e BiH napredo-vati i postati punopravna ~lanicaEU - rekao je Krouli na dnevnombrifingu za novinare.
Plan pomo}i pripadnicima OSBiH
Za zbrinjavanje otpu{tenihvojnika tri miliona KM
Vije}e ministara BiH ju~er jeodlu~ilo iz dr`avnog bud`eta izdvo-jiti tri miliona KM u NATO TrustFund za zbrinjavanja otpu{tenih pr-ipadnika Oru`anih snaga (OS) BiHod 2010. do 2012. godine. Restr-ukturiranjem bud`eta Ministarstvaodbrane BiH milion KM u ovu svr-hu bit }e prenesen na teku}e granto-ve, dok }e Ministarstvo finansija itrezora BiH poslije toga novac pr-enijeti na ra~un NATO Trust Fo-nda, koji }e biti namjenski otvorenza ovaj projekt. Preostala dva mili-ona KM trebala bi biti osigurana ubud`etu institucija BiH, i to po mi-lion KM u 2011. i 2012. godini.Zbog neispunjavanja uvjeta zaprodu`enje ugovora o profesiona-lnoj vojnoj slu`bi, od 2010. do2012. godine iz OSBiH treba bitiotpu{teno 3.320 vojnika.
S. R.
OSBiH: Otpu{tanja se nastavljaju
ESV danas o Razvojnoj banci FBiH
U sjedi{tu Vlade FBiH danas }e biti odr`ana sjednica Ekono-msko-socijalnog vije}a (ESV) za teritoriju FBiH. Na dnevnom redusu nacrt bud`eta Vlade FBiH za 2011. godinu i izvje{taj o radu Ra-zvojne banke FBiH za 2009., javila je Fena.
VA[INGTON
Ako republikanci preuzmu ve}inu u Kongresu SAD
Ameri~ki interesza BiH }e oslabjeti
Izborne ankete govore da }e demokrati izgubiti ~elna mjestau Predstavni~kom domu Kongresa
Ameri~ka fokusiranost na BiHmogla bi dodatno oslabjeti ako re-publikanci dobiju ve}inu mjestana izborima za Kongres SAD, izja-vio je ju~er za „Dnevni avaz“ Ku-rt Basiner (Bassuener), ameri~kianaliti~ar iz Centra za demokra-tizaciju.- Kongres je uvijek imao va`nuulogu, posebno kada je rije~ o po-litici prema BiH. To se posebnoodnosi na Predstavni~ki dom(House) i Komitet za vanjske po-slove Predstavni-~kog doma. Akodo|e do promjeneu ve}ini, odnosnou rukovodstvu togi jo{ dva komitetakoji se bave BiH,imat }emo pro-mjenu u politici iodre|ene poslje-dice - ka`e Basi-ner.Izbori za ameri~ko zakonoda-vno tijelo odr`ani su ju~er, a rezu-ltati se o~ekuju danas. Sve anketepredvi|ale su da }e republikanciostvariti bolji rezultat nego demo-krati, koji su uz Bijelu ku}u ima-li i ve}inu u Kongresu.- Dosada{nje iskustvo govorida su demokrati vi{e fokusirani naBiH. Ako na ~elo komiteta Kongr-esa do|u republikanci, mo`emoo~ekivati da }e biti manje zainter-esirani za aktivnosti u BiH - isti~eBasiner.
T. LAZOVI]
SAD: Izbori za ameri~ko zakonodavno tijelo odr`ani ju~er  Basiner: Va`nauloga Kongresa
Ekipa „Avaza“ obi{la centar klizi{ta kod Trnova
Stravi~ni prizorinakon klizanja tla
Na du`ini od 1.000 metara desetine kanala nastalihklizanjem i hiljade povaljanih stabala
Ekipa „Dnevnog avaza“ i ju~erje posjetila Bogati}e kod Trnova inajve}e klizi{te u BiH. Na{i repo-rteri bili su u samom sredi{tu kli-zanja zemlje. Ve} od podno`ja kli-zi{ta pratila nas je stravi~na slika.Pored poru{enih stepeni{ta, obje-kata i uvala, do epicentra smo se mo-rali provla~iti kroz desetine kanalanastalih klizanjem i hiljade povalja-nih stabala na vi{e od 1.000 metaradu`ine.U Bogati}ima smo ju~er zateklii stru~njake Ljubomira Roki}a,profesora Gra|evinskog fakultetau Sarajevu, i akademika D`evadaSara~a. Oni su do{li s predstavni-cima jedne projektantske ku}e.Kako su nam kazali, trebali su sni-miti teren kako bi, uz brojne poda-tke koje posjeduju, mogli napravi-ti kvalitetan projekt sanacije.Iako Roki} nije `elio otkritiime i naziv projektantske ku}e,njen predstavnik kazao nam je dasu, nakon prekju~era{njeg sasta-nka u Ministarstvu sigurnosti orje{avanju opasnog problema uBogati}ima, dobili zadatak da na-prave projekt sanacije. To }e vrlobrzo zavr{iti kako bi se krenulo sradovima.
S. MUHI]
 Bogati}i: Klizi{te odnijelo veliki broj  stabala
(Foto: S. Saletovi})
Nezavisni odbor za iz-bor novog direktora Fe-deralne uprave policije(FUP) odr`ao je ju~er uSarajevu novu sjednicu.Dogovoreno je da 12. no-vembra budu pozvani svikandidati koji su se prija-vili na konkurs za ovupoziciju, a kako bi pro{lipisani dio testa, nakon~ega trebaju uslijediti po-jedina~ni intervjui.Kao {to je na{ list ve}pisao, kandidati za dire-ktora FUP-a su DraganLuka~, sada{nji {ef Odjela SIPA-e za za{titu dr`avnih objekata iosoba, Sead Lisak, biv{i visokizvani~nik SIPA-e, a sada savjetnikdirektora Grani~ne policije (GP)BiH, @eljko ]ori}, {ef Terenskogureda GP-a u ^apljini, Rafael Pi-vi}, aktuelni policijski komesarLivanjskog kantona, i Drago Vu-koja, policijski komesar Sr-ednjobosanskog kantona.Prijavu Zlatka Ma-ru{i}a, na~elnika krimina-listi~ke policije MUP-a Za-padnohercegova~kog ka-ntona, Nezavisni odbor pr-oglasio je nevalidnom, jernije dostavio aplikacioniobrazac.Aktuelni direktor FUP-a Zlatko Mileti} nije se pr-ijavio, jer konkurs smatranelegalnim, odnosno cijenida je predsjedavaju}i Neza-visnog odbora nezakonito na tommjestu, s obzirom na to da nemasaglasnost rukovodioca za ~lanstvou tom tijelu.
 M. K.
 Krouli: Integracija BiH u EU Montgomeri: Opasne izjave
Izbor direktora Federalne policije
Kandidati za ~elnika FUP-a 12. novembra na testu
 Nezavisni odbor: Nastavlja s procedurom
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,3. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn
@
 avaz.ba)
Selimovi}evaharam voda
Hilmo Selimovi} inkasirao je uz pomo} Torabijamilionske iznose. I nije mu palo na um, niti }e, dabar jedan dan narodu koji do|e u Zetru pokloni vodu
Zna li iko koliko je ta~no ljudi barem jednom obi{lo Zetru irukovalo se s marokanskim iscjeliteljem Mekijem Torabijem?Preciznu cifru nemogu}e je utvrditi, ~ak ni brojanjem ula-znica koje se napla}uju. No, sigurno je da se radi o stotinamahiljada ljudi.Zahvaljuju}i Torabiju, Zetra je inkasirala stotine hiljada ma-raka koje ina~e nikada ne bi vidjela. Grad je inkasirao - prekoporeza - na hiljade maraka, kao i Kanton, Federacija i BiH ucjelini.Nema sumnje da je najvi{e novca uzeo ratni profiter i priva-tizacijski otima~ Hilmo Selimovi}, ~ija se voda, bez ikakvih kr-iterija i provjera, na{la u velikoj dvorani Zetre. Je li Otima~u makar u {ali palo na um da bi barem jedan danmogao narodu dati vodu d`abe?Naravno da nije! Niti }e mu pasti na um!Selimovi} sarajevsku vodu godinama, bez odgovaraju}e na-knade, otima od ove zemlje! I ne treba ~uditi {to on samo grabi,uzima i od najgore bijede, i haram paru sklanja {to dalje od ovezemlje. Jer, to je jednostavno on - nei`ivljen, gladan svega, ba-hat i nezasit.U ko{ s njim, naravno, mo`e i rukovodstvo Zetre, koje se pr-ema ljudima ne samo iz BiH nego i onima iz cijelog regiona,koji su svaki dan gosti Sarajeva, odnosi kao prema stoci.Torabi se ne `eli baviti ovim problemom iz sebi znanih ra-zloga. On }e, prema svemu sude}i, u BiH ostati skoro do krajaovog mjeseca i najavljuje da }e opet do}i.Kada se to desi, ako se ponovo u Zetri ili gdje ve} na|e Oti-ma~eva voda, bit }e to i Torabijev haram!
 
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
OHR donirao automobil NVO altruista
„Svjetlo“ nema novca za carinu i PDV
Za petu godi{njicu rada Ne-vladina organizacija (NVO) altr-uista „Svjetlo“ dobila je automo-bil od OHR-a kao ro|endanskipoklon.- S obzirom na to da mi nema-mo vlastiti izvor finansiranja, nemo`emo platiti carinu i PDV zatu donaciju, za {ta nam je potre-bno 4.138 KM. Nadamo da }enam na{i gra|ani pru`iti punupodr{ku - kazao je izvr{ni dire-ktor te NVO Haris ^au{evi}.Oni koji `ele pomo}i, novacmogu uplatiti na `irora~un: Inte-sa Sanpaolo banka 154-160-200-228-4512 ili UniCredit banka338-900-220-264-072.
S. [a.
NTF
Propao ugovor s malezijskom firmom „Suria Group“
Federacija ostala bezsigurna 4,2 miliona KM
Zbog resornog ministra He}e i njegovih kadrova instaliranih u NTF-u, Malezijcise predomislili i odustali od ugovora o iznajmljivanju skladi{nih prostora
Slamka spasa za „Naftne ter-minale FBiH“, ugovor s malezi-jskom kompanijom „Suria Gro-up“ o izdavanju skladi{nih pro-stora NTF-a Plo~e veli~ine40.000 kubnih metara na godinu,vrijedan 4,2 miliona maraka, pro-pao je zbog Ministarstva energije,rudarstva i industrije FBiH i nje-govog ~elnog ~ovjeka VahidaHe}e te njegovih kadrova instali-ranih u Nadzorni odbor bh. ko-mpanije.
Dugoro~ni najam
Prema ugovoru koji je sa„Suria Groupom“ potpisan 26.avgusta, Malezijci su imali mje-sec da obave snimanje NTF-a ijo{ deset dana da o svemu obavi-jeste Upravu te kompanije. No, nido danas direktor Ibrahim Be}ir-begovi} nije dobio original obavi-jesti koju su trebali poslati Male-zijci. Iz „Suria Groupa“ samo suputem faksa poslali obavijest daugovor nije stupio na snagu.- Malezijci su poslali informa-ciju od svojih specijaliziranih fir-mi da skladi{ni prostori uPlo~ama nisu vlasni{tvo NTF-a,da je u toku predste~ajni postu-pak, da se radi o pomorskom do-bru Hrvatske... Sve sto posto nei-stinito - tvrdi Be}irbegovi}.Za pogre{ne informacije kojesu plasirane firmi „SuriaGroup“ Be}irbegovi}optu`uje britanskufirmu „Delta Grip“,koja je poslala pi-smo Malezijcima.U pismu Britancitvrde da oni jo{imaju pravo na ra-spolaganje tanko-vima, jer su imalidugoro~ni najam saNTF-om. No, praviizvor neta~nih infor-macija, tvrdi Be}ir-begovi}, jeste resornoministarstvo, koje suiz NTF-a redovnoobavje{tavali o kora-cima koje bh. kompa-nija poduzima.- Sve to vrijeme izMinistarstva su tvr-dili da sam ja smije-njen s du`nosti, kao iNikola [tula, direktorNTF-a Plo~e. Infor-macije koje sam ja da-vao Mini-starstvu, oni su proslje|ivali„Delta Gripu“, koji je na kraju iutjecao na Malezijce da odustanuod ugovora - tvrdi Be}irbegovi}.Iza napora da se raskine ugo-vor s Malezijcima, o ~emu smove} pisali, krije se poku{aj kadro-va SBiH da rezervoare iznajmeturskoj firmi „Turk Oil“, s kojomje predugovor potpisan 8. jula ukabinetu Harisa Silajd`i}a, pre-dsjednika SBiH.
Nadoknada {tete
No, iz NTF-a upozoravaju dane}e odustati te da imaju mehani-zme da putem suda i tu`be protivkompanije „Suria Grup“ nadokna-de {tetu koja im je nanesena.Istovremeno, ju~er je raspisannovi tender za iznajmljivanjedva od ~etiri rezervoara uPlo~ama, koji su trebali bitiiznajmljeni Malezijcima, a zadva preostala rezervoaraobavljaju se pregovori pre-ma tenderu raspisanom21. jula 2010. godine.
 F. KARALI]
 Faksimil obavijesti koju su poslali iz firme „Suria Group“ 
U obavijesti koju su iz kompa-nije „Delta Grip“ poslali Malezi-jcima navodi se da je imovinaNTF-a Plo~e pomorsko dobro uvlasni{tvu Hrvatske. DirektorBe}irbegovi} to o{tro negira.- Jo{ u maju hrvatskisud je pravomo}nom presudomponi{tio rje{enje o pomorskomdobru, i NTF-u Plo~e vratio pra-vo kori{tenja i vlasni{tva nadimovinom u Plo~ama, ~ime jeova stvar zavr{ena - tvrdi Be}ir-begovi}.
NTF Plo~e nije pomorskodobro Hrvatske
 Be}irbegovi}: Neta~ne informacije

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Enes Alić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->