Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zawiya by Ishafaq Ahmed

Zawiya by Ishafaq Ahmed

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Irfan Ahmed
Its free for all to download and read. Kindly share this link to your friends as well
Its free for all to download and read. Kindly share this link to your friends as well

More info:

Published by: Irfan Ahmed on Nov 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2010

pdf

text

original

 
 
 
1
ﮯﺳ
 
ﺎﻳﮉﻴﭙﻴﮐو
>
ہﻳواز
2Jump to:navigation,search
ہﭩﭘود
 
ﺎﮐ
 
بﺎﺠﻨﭘ
ﮯﮨ
 
ﺎﺗﺮﮐ
 
ﺶﺷ
 
ﻮﮐ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻧﺎﺟ
 
ﺮﮐ
 
ےد
 
ﻮﮐ
 
ﻞﺴﻧ
 
ﯽﻟاو
 
ﮯﻧﺁ
 
ﺖﺛارو
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮦو
 
ﻮﺗﮯﮨ
 
ﺎﺘﭽﻨﮩﭘ
 
ﻮﮐ
 
ﺮﻤﻋ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﯽﻣدﺁ
 
ﺐﺟ
-
 ﻤﺳ
 
ﯽﮨ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﮯﺳ
 
ﯽﺘﻤﺴﻗ
 
ﺪﺑ
 
نﺎﺴﻧا
 
ﻮﺟ
 
،ﮟﻴﮨ
 
ﯽﺗﻮﮨ
 
ﯽﺴﻳا
 
ﮟﻳﺰﻴﭼ
 
 ﻪﭽﮐﮯﮨ
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﮯﻟ
 
ﺮﮐ
 
ﭧﻴ
-
ﯽﻧاﻮﺟ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﻠﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
ںﻮﻳﮍﮑﭨ 
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
تﻻﺎﺣ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﮔﺪﻧز
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻠﮩﭘ
 
ﮯﺳ
 
سا
 
روا
 
تﺎﻌﻗاو
 
ﮯﮐ
-
با
 
ہﮐ
 
ںﻮﮨ
 
ﺎﺘﮨﺎﭼ
 
ﮟﻴﻣ
 
ںود
 
ﺮﮐ
 
ﮯﻟاﻮﺣ
 
ﮯﮐ
 
پﺁ
 
ﮦو
-
ﻦﮑﻴﻟ
 
ﺎﮔ
 
ﮯﻠﻣ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﻮﮐ
 
پﺁ
 
ہﻌﻗاو
 
اﮍﺑ
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ﺎﮐ
 
ﺖﻴﻋﻮﻧ
 
ﯽﺨﻳرﺎﺗ
 
ﮟﻴﻣ
 
سا
 
ہﮑﻧﻻﺎﺣ
 
ﮯﺋﺎﺟ
 
ﺎﻬﮑﻳد
 
ﺮﺋﺎﻏ
 
ِﺮﻈﻧ
 
ہﺑ
 
ﻮﮐ
 
ﯽﮔﺪﻧز
 
ﯽﺗﺮﺷﺎﻌﻣںﺎﻳﺎﻤﻧ
 
ﻮﻠﮩﭘ
 
ﮯﺳ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﮔﺪﻧز
 
ﯽﺳﺎﻴﺳ
 
ﯼرﺎﻤﮨ
 
ﮟﻴﻣ
 
سا
 
ﻮﺗ
 
۔ﺎﻬﺗ
 
ﺎﻴﮔ
 
دﺎﺑﺁرﺪﻴﺣ
 
ﮯﺳ
 
مﺎﮐ
 
ﯼرﺎﮐﺮﺳ
 
ﯽﺴﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﮨ
 
تﺎﺑ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻠﮩﭘ
 
سﺮﺑ
 
ﺲﻴﺋﺎﺑ
 
ﺲﻴﺑ
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ﮯﺳ
 
جﺁ
 
۔ﮯﮔ
 
ﮟﻴﺋﺁ
 
ﺮﻈﻧ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﮦو
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
،اﮍﭘ
 
ﺎﻨﮨر
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﺘﻔﮨ
 
ﮏﻳا
 
ًﺎﺒﻳﺮﻘﺗ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
 هﺪﻨﺳو
 
ہﭽﻧﺎﻨﭼ
 
،ﮯﻠﭼ
 
 ﻪﺗﺎﺳﯽﻬﺗ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﯽﻬﺑ
 
-
ﻮﮨ
 
ﻦﻴﭼ
 
ﮯﺑ
 
ﮯﺴﻴﺟ
 
ﺖﻌﻴﺒﻃ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﻧراﺰﮔ
 
ںﺎﮨو
 
ند
 
ود
 
ﯽﺌﮔ
-
ںﻮﺑﺎﺑ
 
ُُﮟﻴﻣ
 
ﺖﻣﺪﺧ
 
ﯽﮐ
 
پﺁ
 
ﮯﺳ
 
ﮯﻟاﻮﺣ
 
ساﺮﺜﮐا
 
ﮟﻴﻣ
ںﻮﮨ
 
ﺎﺗﺮﮐ
 
ﺮﮐذ
 
ﺎﮐ
-
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮦﺎﺷ
 
ﭧﻬﺑ
)
ﯽﺋﺎﭩﻬﺑ
 
ﻒﻴﻄﻟاﺪﺒﻋ
 
ﮦﺎﺷ
(
ﻢﮨ
 
جﺁ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
،ﮯﮨ
 
ﯽﻬﺑ
 
تاﺮﻌﻤﺟ
 
جﺁ
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﯽﮨ
 
ﺐﻳﺮﻗ
 
ںﺎﮩﻳ
 
راﺰﻣ
 
ﺎﮐںﺎﮨوﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﻠﭼ
-
ﯽﺌﮔ
 
نﺎﻣ
 
تﺎﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮦو
 -
ںﻮﺘﺳار
 
ﮦو
 
ہﮑﻧﻮﻴﮐ
 
،ﺎﻳد
 
ےد
 
رﻮﻴﺋارڈ
 
روا
 
ﯼڑﺎﮔ
 
ﮟﻴﻤﮨ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﻧﺎﺑﺰﻴﻣ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﻒﻗاو
 
ﮯﺳ
-
ﮯﺌﮔ
 
ﻮﮨ
 
ہﻧاور
 
فﺮﻃ
 
ﯽﮐ
 
راﺰﻣ
 
ﻢﮨ
 -
،ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮨر
 
ﺁ
 
ﺐﻳﺮﻗ
 
راﺰﻣ
 
ﺎﮐ
 
ﯽﺋﺎﭩﻬﺑ
 
ﻒﻴﻄﻟاﺪﺒﻋ
 
ﮦﺎﺷ
 
ںﻮﺟ
 
ںﻮﺟ
 
ﺎﮕﻟ
 
ﮯﻧﻮﮨ
 
ﯼرﺎﻃ
 
فﻮﺧ
 
ﺎﮐ
 
حﺮﻃ
 
ﺐﻴﺠﻋ
 
ﮏﻳا
 
ﺮﭘ
 
 ﻪﺠﻣ
-
ﺎﺗﻮﮨ
 
ﺎﺴﻳا
 
ﺮﺜﮐا
 
ﺮﭘ
 
 ﻪﺠﻣ
 
ﮯﮨ
 -
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺮﺛﺄﺘﻣ
 
ﺎﻨﺗا
 
ﮯﺳ
 
ﻢﻠﻋ
 
ﮟﻴﻣ
 
ںﻮﮨ
 
ﮯﺳ
 
ﺮﭩﮑﻳﺮﮐ
 
ﺎﻨﺘﺟ
 
،ںﻮﮨ
-
ﮯﮨ
 
ﺰﻴﭼ
 
ﯼﮍﺑ
 
رادﺮﮐ
 
،ﮯﮨ
 
ﺰﻴﭼ
 
ﺮﺗ
 
ﻢﮐ
 
ﻢﻠﻋ
 -
ﺐﻳﺮﻗ
 
ﮯﮐ
 
رادﺮﮐ
 
ِنﺎﺒﺣﺎﺻ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺗﺁ
 
فﻮﺧ
 
اﮍﺑ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﺗﺎﺟ
-
ﮯﭽﻨﮩﭘ
 
ںﺎﮨو
 
ﻢﮨ
 
ﺐﺟ
 
۔ﺎﺘﮕﻟ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
رڈ
 
،ﺎﺗﺁ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
فﻮﺧ
 
ﺎﻨﺗا
 
ﮯﺳ
 
ﻢﻠﻋ
 
ِنﺎﺒﺣﺎﺻ
 
نا
 
ﮟﻴﻣ
 
ترﻮﺻ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻠﻴﻣ
 
ﮏﻳا
 
گﻮﻟ
 
ﮯﺳ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﻮﺗﮯﻬﺗ
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ﺮﮨﺎﺑ
 
ﮯﮐ
 
راﺰﻣ
 
ﮯﮐ
-
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﮨر
 
ﺮﻬﭘ
 
مﻮﻬﮔ
 -
ﻢﮨ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﻞﺧاد
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻦﺤﺻ
 
ﮯﮐ
 
راﺰﻣ
 
ﮯﺳ
 
ﻞﮑﺸﻣ
 
ﯽﻓﺎﮐ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ںﺎﻴﻣ
-
روا
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﻬﭩﻴﺑ
 
ںﺎﮨو
 
گﻮﻟ
 
ﮯﺳ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﮨر
 
ﺎﻨﺳ
 
مﻼﮐ
 
ﺎﮐ
 
ﯽﺋﺎﭩﻬﺑ
 
ﻒﻴﻄﻟاﺪﺒﻋ
 
ﮦﺎﺷ
-
اﮍﮑﭨ 
 
صﺎﺧ
 
ﮏﻳا
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﯼﺮﻋﺎﺷ
 
ﯽﮐ
 
ﮦﺎﺷ
 
ﺐﺟ
 
ﮟﻴﻣ
 
مﻼﮐ
 
سا ﻴﺑ
 
ﺮﮐ
 
ﻮﮨ
 
ﺲﮐﻮﭼ
 
ےﺪﻧزﺎﺳ
 
ےرﺎﺳ
 
ﻮﺗ
 
ﺎﺗﺁروا
 
ﻞﮑﺸﻣ
 
رﺪﻗ
 
سا
 
اﮍﮑﭨ 
 
صﺎﺧ
 
ہﻳ
 
ﮟﻴﻣ
 
مﻼﮐ
 
۔ﮯﺘﮕﻟ
 
ﮯﻧﺎﮔ
 
روا
 
ﮯﺗﺎﺟ
 
 ﻪﭩ 
 
ﮯﻧﺎﻣز
 
ﯽﺋاﺮﮩﮔ
 
ﯽﮐ
 
سا
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﻬﺠﻤﺳ
 
ﺐﻠﻄﻣ
 
ﺎﮐ
 
سا
 
ﯽﮨ
 
ﻢﮐ
 
ﻢﮐ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﮯﻟاو
 
ﮯﻨﮨر
 
ﮯﮐ
 
ںﺎﮨو
 
ہﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﮦﺪﻴﭽﻴﭘﮯﮨ
 
ﯽﺗﺎﺟ
 
ﯽﻠﭼ
 
ﯽﺘﻠﻬُ ﮐ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐ
-
ﮯﺌﮔ
 
ﻮﮨ
 
ےﮍﻬﮐ
 
ﺮﮐ
 
ﮓﻟ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐ
 
راﻮﻳد
 
ﮏﻳا
 
ںﺎﮨو
 
ﯽﻬﺑ
 
ﻢﮨ
 -
ﯽﻓﺎﮐ
 
ںﺎﮨو
 
ﺎﻬﺗ
 
شر
-
 ﻟ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﭩﻴﻟ
 
ﺮﭘ
 
ﻦﻴﻣز
 
گﻮ
-
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﮨر
 
ﻦﺳ
 
مﻼﮐ
 
ﮯﻬﭩﻴﺑ
 
 ﻪﭽﮐ
 
روا
 
ﯽﮨ
 
ﺐﺳ
 
دﺮﻣ
 
،ﮟﻴﺗرﻮﻋ
 -
ﻢﮨ
 
ﮯﺌﮔ
 
 ﻪﭩﻴﺑ
 
ﺮﮐ
 
ﺎﺟ
 
ﯽﻬﺑ
-
ﯽﺋاو
 
ﯽﮐ
 
ﮦﺎﺷ
 
ﺐﺟ
 )
ﯼﮍﮑﭨ 
 
صﻮﺼﺨﻣ
(
ےﮍﺑ
 
ﮯﮐ
 
تﺎهد
 
مدﺎﺧ
 
ﮏﻳا
 
ﻮﺗ
 
ﯽﺗﻮﮨ
 
عوﺮﺷﺎﺗﺮﮐ
 
ﻢﻴﺴﻘﺗ
 
ﺮﮐ
 
لاڈ
 
 هدود
 
ﮟﻴﻣ
 
ںﻮﺳﻼﮔ
 
ےﮍﺑ
-
 ﻴﮐ
 
ﻢﻴﺴﻘﺗ
 
 هدود
 
ﻮﺗ
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘهﮍﭘ
 
ﯽﺋاو
 
ﺐﺟ
 
ہﮐ
 
ﯽﮐ
 
ںﺎﮨو
 
ﮯﮨ
 
ﻢﺳر
 
ہﻳ
 
ﺎﮯﮨ
 
ﺎﺗﺎﺟ
-
ﺎﺗﻮﮨ
 
 هدود
 
ہﻟﻮﺗ
 
 هﮍﻳڈ
 
ہﻟﻮﺗ
 
ﮟﻴﻣ
 
نا
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﮯﻬﺗ
 
ےﮍﺑ
 
ےﮍﺑ
 
ﺖﮩﺑ
 
سﻼﮔ
 -
ﺎﺳ
 
ﺎﻨﺗا
 
روا
 
سﻼﮔ
 
اﮍﺑ
 
ﺎﻨﺗا
 
ﺐﺟ
 
ﺎﻬﮑﻳد
 
ﮯﺳ
 
تﺮﻴﺣ
 
ﯼﮍﺑ
 
فﺮﻃ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻟاو
 
ﮯﻧﻻ
 
 هدود
 
ﮯﻧ
 
سُا
 
ﻮﺗ
 
،ﺎﻳد
 
ﻮﮐ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮯﻧ
 
مدﺎﺧ
 
ﮏﻳا
 
ﺮﮐ
 
ﻻ
 
 هدودﺎﻬﮑﻳد
 
رﺪﻧا
 
ﮯﮐ
 
سﻼﮔ
 
ﺮﮐ
 
ﮏﻧﺎﻬﺟ
 
ﺮﻬﭘ
 
روا
-
ﮯﮨ
 
 هدود
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﺳ
 
سُا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻮﻟ
 
ﯽﭘ
 -
ﻮﮐ
 
سﻼﮔ
 
ﮯﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻳﻼﮨ
-
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮑﻨﺗ
 
ﮏﻳا
 
ﮟﻴﻣ
 
 هدود
 
رﺪﻧا
 
ﮯﮐ
 
سﻼﮔ
 
ےﺮﻴﻣ
 -
ﺮﻬﭘ
 
ﮦو
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺮﮐ
 
زاﺪﻧا
 
ﺮﻈﻧ
 
ﻮﮐ
 
ﮯﮑﻨﺗ
 
سُا
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﺁ
 
ﮯﻨﻣﺎﺳ
 
ﺮﮐ
 
مﻮﻬﮔ
-
ںﻮﮨ
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﯽﭘ
 
ﯽﮨ
 
ﺖﻴﻤﺳ
 
ﮯﮑﻨﺗ
 
ﻮﮐ
 
 هدود
 
ﮟﻴﻣ
 
ہﮐ
 
ﺎﻴﮐ
 
ہﻠﺼﻴﻓ
 
ہﻳ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 -
ﮟﻴﻣ
 
ہﭽﻧﺎﻨﭼﺎﮩﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯽﻨﭘا
 
روا
 
ﺎﻴﻟ
 
ﯽﭘ
 
 هدود
 
ﮯﻧﺮﻴﺧ
 
۔ﮯﮨ
 
تﺎﺑ
 
ﯽﮐ
 
ﺖﮐﺮﺑ
 
ہﻳ
 
،ﮟﻴﺌﭘ
 
ﯽﻬﺑ
 
پﺁ
 
ہﮐ
 !
روز
 
ﯽﺘﺳدﺮﺑز
 
ﮯﻧ
 
سُاﮟﻳد
 
ہﮕﺟ
 
ﯽﺳ
 
ﯼڑﻮﻬﺗ
 
ﮟﻴﻤﮨ
 
پﺁ
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﺳ
 
ﺺﺨﺷ
 
ﮏﻳا
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﻬﭩﻴﺑ
 
ﺐﻳﺮﻗ
 
روا
 
ﺎﻴﻟ
 
ﯽﭘ
 
ﺮﮐ
 
ﺎﮕﻟ
-
ﯽﮐ
 
ﺺﺨﺷ
 
سُا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﮨر
 
ﻼﭘ
 
 هدود
 
ﻮﮐ
 
ﮯﭽﺑ
 
ﮯﻨﭘا
 
ﺮﮐ
 
ﭧﻴﻟ
 
ﯼﻮﻴﺑ
-
نﺎﻤﮩﻣ
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
روا
 
ﺎﻳد
 
ہﮐﻮﮩﭨ 
 
ﻮﮐ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
ﺺﺨﺷ
 
سُا
 
ﺎﭘ
 
ﮯﻨﭘا
 
ﻢﺗ
 
،ﮯﮨوﺮﮐ
 
ﮯﻬﭽﻴﭘ
 
ںؤ
-
ﮟﻴﺋﺎﻬﭨُا
 
ﺖﻣ
 
ﻮﮐ
 
سا
 
،ﮟﻴﮩﻧ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 -
ﮯﻧ
 
ﺺﺨﺷ
 
سُا
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
تﺎﺑ
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﮟﻴﮩﻧ،ﺎﮩﮐ
-
ﯼد
 
ےد
 
ہﮕﺟ
 
ﻮﮐ
 
ںﻮﻧود
 
ﻢﮨ
 
روا
 
ﯽﺌﮔ
 
ﭧﻤﺳ
 
ارذ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯽﮐ
 
سُا
 -
ہﻳ
 
ہﺻﺎﺧ
 
ﺎﮐ
 
نﺎﺴﻧا
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﮨﺎﭼ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻨﭩﻴﻟ
 
ﮦو
 
ﻮﺗ
 
،ﮯﺋﺎﺟ
 
ﻞﻣ
 
ہﮕﺟ
 
ﯽﮐ
 
ﮯﻨﻬﭩﻴﺑ
 
ﻮﮐ
 
سُا
 
ﺐﺟ
 
ہﮐ
 
ﮯﮨ
-
 ﮔ
 
 ﻪﭩﻴﺑ
 
ﻢﮨ
 
ﺐﺟلد
 
ﺮﻬﭘ
 
ﻮﺗ
 
ﮯﺌﺎﮕﻟ
 
ﮯﻧرﺎﺴﭘ
 
ںؤﺎﭘ
 
اﻮﮨ
 
ﺎﺘﮑﺴﻬﮐ
 
ہﺘﺴﮨﺁ
 
ہﺘﺴﮨﺁ
 
ﮟﻴﻣ
 
روا
 
ﮟﻳﺮﮐ
 
ﯽﻬﺑ
 
مارﺁ
 
ﻢﮨ
 
ہﮐ
 
ﺎﮨﺎﭼ
-
ﺎﻬﺗ
 
راﺪﻳﺰﻣ
 
روا
 
اﮉﻨﻬﭨ 
 
اﮍﺑ
 
شﺮﻓ
 -
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﮨر
 
ﻞﭼ
 
اﻮﮨ
-
ﺎﻴﮔ
 
ﻮﮨ
 
زارد
 
ﻢﻴﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 -
،ںﻮﮨ
 
ﯽﺗﺁ
 
ﺮﮐ
 
ﺎﮕﻟ
 
ﺮﮑﭼ
 
ﮟﻴﻣ
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﺮﻳد
 
ﯼڑﻮﻬﺗ
 
ﮯﻧ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
 ﻧ
 
ﯽﮨ
 
ﯽﻬﮑﻳد
 
حﺮﻃ
 
ﯼرﻮﭘ
 
ﮯﻧ
 
ﻢﮨ
 
ﻮﺗ
 
ہﮕﺟ
 
ہﻳ
 
ہﮑﻧﻮﻴﮐﮟﻴﮩ
-
ﮯﮨ
 
ﮏﻴﻬﭨ 
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 -
ﯽﺌﮔ
 
ﯽﻠﭼ
 
ﮦو
 -
ﭧﻨﻣ
 
ﮦرﺪﻨﭘ
 
سد
 
روا
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺘﺳار
 
ﮦﺪﻴﭽﻴﭘ
 
ہﮑﻧﻮﻴﮐ
 
،ﮯﺋﺎﺟ
 
ﻮﮨ
 
ہﻧ
 
ﯽﮨ
 
ﻢُ ﮔ
 
ﮟﻴﮩﮐ
 
ہﮐ
 
اﻮﮨ
 
ہﺸﻳﺪﻧا
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﻮﺗ
 
ﯽﺋﺁ
 
ہﻧ
 
ﺲﭘاو
 
ﮦو
 
،ﮯﺌﮔ
 
رﺰﮔ
 
۔ﯽﻬﺗ
 
ہﮕﺟ
 
ﯽﺌﻧ
 
ﯽﻬﺗ
 
نﺎﺸﻳﺮﭘ
 
ﺖﮩﺑ
 
ﻮﺗ
 
ﯽﺋﺁ
 
ﺮﮐ
 
ٹﻮﻟ
 
ﮦو
 
ﺐﺟ
-
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺋﻮﮨ
 
ﯽﺋاﺮﺒﻬﮔ
 
 ﻪﭽﮐ
 -
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺋﻮﮨ
 
ﯽﻟﻮﻬﭘ
 
ﺲﻧﺎﺳ
 
ﯽﮐ
 
سُا
 -
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
 ﮐﮯﮨ
 
ﺮﻴﺧ
 
،ﺎﮩ
!
ﮟﻴﻠﭼ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﮟﻴﻬﭨُا
 
پﺁ
 
ﯽﮕﻟ
 
ﮯﻨﮩﮐ
-
ںﻮﮨ
 
ﯽﺘﮨﺎﭼ
 
ﺎﻧﺎﻬﮐد
 
ﺰﻴﭼ
 
ﮏﻳا
 
ﻮﮐ
 
پﺁ
 
ﮟﻴﻣ
 -
سُاﺮﮐ
 
 ﻪﭨُا
 
ﮟﻴﻣ
 
اﮍﭘ
 
ﻞﭼ
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐ
-
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﮨر
 
ﮯﻬﭩﻴﺑ
 
ﺮﮨﺎﺑ
 
ﻦﻳﺮﺋاز
 
روا
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﻳد
 
ﺮﮐ
 
ﺪﻨﺑ
 
ﮦزاورد
 
ﺎﮐ
 
رﺎﺑرد
 
ﻮﮐ
 
تار
 
ںﺎﮨو
 -
ﺢﺒﺻ
 
 ﻴﮨ
 
ﮯﺘﻳد
 
ﺮﮐ
 
عوﺮﺷ
 
ﺎﻨﮕﻧﺎﻣ
 
ﮦﺮﻴﻏو
 
ﮟﻴﺋﺎﻋد
 
ﺮﻬﭘ
 
ﻮﺗ
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﻠﻬُ ﮐ
 
ﮦزاورد
 
ﺐﺟ
-
اﺮﻴﻣ
 
ﮯﻧ
 
سُا
 
ﻮﺗ
 
ﮯﺌﮔ
 
ںﺎﮨو
 
ﻢﮨ
 
ﺐﺟ
 
ﮟﻴﺋﺁ
 
ﺮهدا
 
پﺁ
 
،ﯽﮕﻟ
 
ﮯﻨﮩﮐ
 
روا
 
ﺎﻴﻟ
 
ﮍﮑﭘ
 
 ﻪﺗﺎﮨ
-
ﯽﻬﺗ
 
ﯼﮍﻬﮐ
 
ﯽﮐﮍﻟ
 
ﮏﻳا
 
ﮯﻨﻣﺎﺳ
 
ﻦﻴﻋ
 
ﮯﮐ
 
ےزاورد
 
ﮯﮐ
 
ﮦﺎﺷ
 -
سُا
 
ﮦو
 
ﺎﻬﺗ
 
ہﭩﭘود
 
ﻮﺟ
 
ﺎﻨﭘا
 
ﺎﮐ
 
سُا
 
روا
 
ﺎﻬﺗ
 
اﮍﮑﭨ 
 
ﺎﮐ
 
ردﺎﭼ
 
ﯽﮐ
 
ﺰﺋﺎﺳ
 
سا
 
،ﮯﮨ
 
ﺎﺗﻮﮨ
 
ناﻮﺧ
 
ﺮﺘﺳد
 
ارﺎﻤﮨ
 
ﮯﺴﻴﺟ
 
ﺮﭘ
 
ﺮﺳ
 
ﮯﮐ ﺳ
 
ﮯﮐ
 
ےﮉﻨﮐ
 
ﮯﮐ
 
ےزاورد
 
ﮯﮐ
 
ﮦﺎﺷ
 
ﮯﻧ
 
سُاہﻧﻮﮐ
 
ﯼﺮﺧﺁ
 
ﺎﮐ
 
ﮯﭩﭘود
 
ﮯﻨﭘا
 
روا
 
ﺎﻬﺗ
 
اﻮﮨ
 
ﺎهﺪﻧﺎﺑ
 
ﺮﮐ
 
ےد
 
 ﻪﭩﻧﺎﮔ
 
 ﻪﺗﺎ
 
سُا
 
۔ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﮑﺳ
 
ہﮩﮐ
 
ﯽﮐﮍﻟ
 
ترﻮﺼﺑﻮﺧ
 
ﯽﮨ
 
ﺖﮩﺑ
 
پﺁ
 
ﮯﺳُا
 
۔ﯽﻬﺗ
 
شﻮﻣﺎﺧ
 
ﻞﮑﻟﺎﺑروا
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯼﮍﻬﮐ
 
ےﮍﮑﭘ
 
ﮟﻴﻣ
 
 ﻪﺗﺎﮨﯽﮔ
 
ﻮﮨ
 
سﺮﺑ
 
ﮦرﺎﻬﭨا
 
ﺎﻳ
 
ﮦﺮﺘﺳ،ہﻟﻮﺳ
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ﺮﻤﻋ
 
ﯽﮐ
-
ﯼڑﻮﻬﺗ
 
ﮯﺳُا
 
ﺮﮐ
 
ﺎﻨﺑ
 
ﺎﺳ
 
ہﻘﻠﺣ
 
ﮏﻳا
 
گﻮﻟ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﯽﻬﺗ
 
ﯼﮍﻬﮐ
 
ﮦو
 
ﺎﻄﻋ
 
ﺶﺋﺎﺳﺁ
 
ﯽﺳﻮﮨ
 
ہﻧ
 
ﺎﭩﻬﮕﻤﺟ
 
دﺮﮔ
 
ﮯﮐ
 
سُا
 
ہﮐﺎﺗ
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﮨر
 
ﺮﮐ
-
ﮏﻳا
 
،ﮟﻴﻬﺗ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﮟﻴﺗرﻮﻋ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻦﺟ
 
،گﻮﻟ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﮯﻬﺗ
 
ےﮍﻬﮐ
 
ﮯﺋﺎﻨﺑ
 
ﺎﺳ
 
ہﻘﻠﺣ
-
ﮟﻴﻬﮑﻳد
 
ںؤﺎﭘ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
،ﯽﮕﻟ
 
ﮯﻨﮩﮐ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
؟ﮯﮨ
 
ﺎﻴﮐ
 
ہﻳ
 
،ﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 -
ﮟﻴﻣ
 
ﺐﺟ
 
ﮯﮐ
 
ﻮﻠﮐ
 
تﺎﺳ
 
ﭻﻧﺎﭘ
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ہﮐ
 
ﮟﻳﺮﮐ
 
ﻦﻴﻘﻳ
 
پﺁ
 
ﻮﺗ
 
ﮯﻬﮑﻳد
 
ںؤﺎﭘ
 
ﮯﮐ
 
سُا
 
ﮯﻧ
-
ںؤﺎﭘ
 
ﺎﮐ
 
ﯽﻬﺗﺎﮨ
 
اﮍﺑ
 
ﺎﻨﺗا
 
ﺎﺗﻮﮨ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﯽﻬﺑ
-
ںﻮﮨ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﻨﺑ
 
ﮯﮐ
 
ﭧﻨﻳا
 
ﺎﻳ
 
ﺮﻬﺘﭘ
 
،ﭧﻨﻤﻴﺳ
 
ﮯﺴﻴﺟ
 
ﮯﻬﺗ
 
ﮯﺴﻳا
 
ﻞﮑﻟﺎﺑ
-
روا
 
ﯽﮐ
 
نﺎﭘ
 
نﺎهد
 
ﯼﮍﺑ
 
ﯽﮐﮍﻟ
 
ہﮑﻧﻻﺎﺣ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﺳ
 
ﯽﻠﺘﭘ
 
ﯽﻠﺑُد
-
ﺮﮐ
 
تﺎﺑ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ہﻨﻣ
 
ﯽﮨ
 
ہﻨﻣ
 
ﮦو
 
ﻮﺗ
 
،ﮯﻬﺗ
 
ﮯﮨر
 
 ﻪﮑﻳد
 
ﮯﺳُا
 
 ﻪﺗﺎﺳ
 
ﮯﮐ
 
رڈ
 
روا
 
ﯽﻧاﺮﻴﺣ
 
ﻢﮨ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﯽﮨر
-
ﮯﻬﺗ
 
گرﺰﺑ
 
ﯽهﺪﻨﺳ
 
ﮏﻳا
 
ںﺎﮨو
 -
ہﮐ
 
ﺎﻬﭼﻮﭘ
 
ﮯﺳ
 
نُا
 
ﮯﻧ
 
ﻢﮨ
 
،ﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
سُا
 
؟ﮯﮨ
 
ﺎﻴﮐ
 
ہﻠﻣﺎﻌﻣ
 
ہﻳ
 
ﺮﺧﺁﮟﻴﺋﺎﺳ
!
ﮟﻳﺮﮐ
 
ضﺮﻋ
 
ﺎﻴﮐ
-
ﮯﮨ
 
ﯼرﺎﻴﻬﮐُد
 
ﺖﮩﺑ
 
ﯼرﺎﭽﻴﺑ
 
ہﻳ
 -
ےرﺎﻤﮨ
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﯽﺋﺁ
 
ﮯﺳ
 
ںؤﺎﮔ
 
ﯽﺴﮐ
 
ﮯﮐ
 
بﺎﺠﻨﭘ
 
ہﻳ
 
ﮯﮨ
 
ﮯﺳ
 
رﻮﭙﻟوﺎﮩﺑ
 
ﺎﻳ
 
نﺎﺘﻠُ ﻣ
 
ﻖﺑﺎﻄُ ﻣ
 
ﮯﮐ
 
ےزاﺪﻧا
-
اﮍﺑ
 
ﺎﮐ
 
راﺰﻣ
 
سا
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﯼﮍﻬﮐ
 
حﺮﻃ
 
ﯽﺳا
 
ﮯﺳ
 
ند
 
ﮦرﺎﻴﮔ
 
ہﻳ
 
ﯽﮐ
 
سا
 
،گرﺰُ ﺑ
 
ﻻاو
 
ﯽهڑاد
 
ﺪﻴﻔﺳ
 
ﮦو
 
،رﺎﮕﺘﻣﺪﺧہﻨﻣ
 
ہﻳ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﮯﻧﺎﻬﮐ
 
رﻮﺠﻬﮐ
 
ﮏﻳا
 
ﻮﺗ
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺗﺮﮐ
 
ﺖﺟﺎﻤﺳ
 
ﺖﻨﻣ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﭩﻨﻬﮔ
 
ﺲﻴﺑﻮﭼ
 
،ﮯﮨ
 
ﯽﺘﻳد
 
لﻮﻬﮐ
-
ﮯﮐ
 
سا
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﻧ
 
ںﻮﮩﻧُا
 
؟ﮯﮨ
 
ﺎﻴﮐ
 
اﻮﮨ
 
ﮯﺳا
 
ہﮐ
 
ﯽﮕﻟ
 
ﮯﻨﮩﮐ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮯﻨﺗا
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﯽﭽﻨﮩﭘ
 
ںﺎﮩﻳ
 
ﺮﮐ
 
ﻞﭼ
 
ﮯﺳ
 
ںﺎﮨو
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻢﻟﺎﻋ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﮔرﺎﭽﻴﺑ
 
ہﻳ
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﯽﺋﻮﮨ
 
اﺰﺳ
 
ﯽﮐ
 
ﯽﺴﻧﺎﻬﭘ
 
ﻮﮐ
 
ﯽﺋﺎﻬﺑروا
 
ﮯﮨ
 
ﯼﮍﻬﮐ
 
ﮯﺳ
 
ندﮦﺎﺷ
 
ےا
 
ُُہﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﯽﮨر
 
ہﮩﮐ
 
تﺎﺑ
 
ﯽﮨ
 
ﮏﻳا
 !
فﺮﻃ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﻮُ ﺗ
 
،ﮯﮨ
 
ﺎﺘﻧﺎﺟ
 
زار
 
ﮯﮐ
 
ﷲا
 
ﻮﺗ
 
ﻮُ ﺗﻮﮨ
 
ﻢﺘﺧ
 
ہﻣّﺪﻘﻣ
 
ﺮﭘ
 
سا
 
روا
 
ﮯﻠﻣ
 
ﯽﺋﺎﮨر
 
ﻮﮐ
 
ﯽﺋﺎﻬﺑ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ہﮐ
 
ﺮﮐ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺖﻣﺪﺧ
 
ﯽﮐ
 
ّبر
 
ﮯﻨﭘا
 
ﮯﺳ
-
ﮦوﮯﮨ
 
ﯽﮨر
 
ہﮩﮐ
 
تﺎﺑ
 
ہﻳ
 
ﺲﺑ
-
ﻮﮔﻮﻟ
 
ےا
 
ُُہﮐ
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺗﺎﻣﺮﻓ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻢﻈﻧ
 
ﮏﻳا
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮦﺎﺷ
 !
ﺪﻧﺎﭼ
 
ﮯﮐ
 
ﮟﻳﻮهدﻮﭼاﮍﺑ
 
ﻮﺟ
 
ﻮﮐ
 
ﺮﮐ
 
 هﮍﭼ
 
ﺮﭘ
 
ںﻮﺘﻬﭼ
 
گﻮﻟ
 
روا
 
ﺎﺗﺁ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﺮﻈﻧ
 
ﻮﺟ
 
ﻮﮐ
 
ﺪﻧﺎﭼ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﻠﮩﭘ
 
،ﮯﮨ
 
ﺎﺗﻮﮨ
 
ﺶﮑﻟد
 
روا
 
ترﻮﺼﺑﻮﺧﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘﻬﮑﻳد
 
ﮯﺳا
 
ﮯﮐ
 
ﺮﮐ
 
ﮦرﺎﺷا
 
ﺎﮐ
 
ںﻮﻴﻠﮕﻧُا
-
زار
 
ﺎﮐ
 
ﺪﻧﺎﭼ
 
ﮟﻴﻬﻤﺗ
 
ﮟﻴﻣ
 
ؤﺁ
 
ﺐﻳﺮﻗ
 
ےﺮﻴﻣ
 
ﻢﺗ
 
ﮯﮨ
 
زار
 
ﺎﻴﮐ
 
ہﻳ
 
ںﻮﮨ
 
ﺎﺗﺎﻬﺠﻤﺳ
)
ﮯﮨ
 
ہّ ﺼﺣ
 
ﺎﮐ
 
ﻢﻈﻧ
 
ﮏﻳا
 
ﯽﮐ
 
ﯽﺋﺎﭩﻬﺑ
 
ﻒﻴﻄﻟاﺪﺒﻋ
 
ﮦﺎﺷ
 
ہﻳ
(
ﯽﮐﮍﻟ
 
ﮦوﺮﮐ
 
ﻞﭼ
 
ﮯﺳ
 
ﮟﻴﮩﮐ
 
ﯼرﺎﭽﻴﺑ
 
ﯽﻬﺑ
 
ںﺎﮨو
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﯽﺌﮔ
 
ﭻﻨﮩﭘ
 
ںﺎﮨو
 
ﮦو
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﮟﻴﮩﻧ
 
ہﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﯽﻬﺑ
 
ﺎﻳﺎﺘﺑ
 
ﻮﮐ
 
ںﻮﻟاو
 
ﺮﻬﮔ
 
ﮯﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
سا
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﺎﺘﭘ
 
ﯽﺘﻠﭼ
 
ﯽﺘﻠﭼﯽﻬﺗ
 
ﯼﮍﻬﮐ
-
ﺎﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
سا
 
،ﺎﺘﮨر
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﻦﺸﮑﻨﮐ
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ﮯﺌﻟ
 
سا
 
،ﮯﮨ
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﻮﮨ
 
ﺪﻨﺑ
 
ﮦزاورد
 
ﺎﮐ
 
راﺰﻣ
 
ﻮﮐ
 
تار
 
ہﮑﻧﻮﭼ
 
ﮯﮨ
 
ﺎﻬﮐر
 
 هﺪﻧﺎﺑ
 
ںﺎﮨو
 
ﺮﮐ
 
رﺎﺗُا
 
ہﭩﭘود
-
ﮦو
 
ﮯﮨ
 
ﻞﮑﺸﻣ
 
ﺎﻨﻠﭼ
 
ﺎﮐ
 
سا
 
با
 
ہﮐ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮨر
 
ﺎﺘﺑ
 
ﺎﺑﺎﺑ
 -
ﺎﻬﭨُا
 
مﺪﻗ
 
ﮯﺳ
 
ﻞﮑﺸﻣ
 
ﯼﮍﺑ
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ﺎﻋد
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﮐﮍﻟ
 
سا
 
گﻮﻟ
 
ﺐﺳ
 
ﻢﮨ
 
رواﮯﮨ
 
ﯽﺘﻠﭼ
 
ﺮﮐ
-
سا
 
ﻢﮨ
 
روا
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺗﺎﺟ
 
لﻮﻬﺑ
 
مﺎﮐ
 
ﯽﺗاذ
 
ﺎﻨﭘا
 
ﻢﮨ
 
ﺮﮐ
 
ﻞﻀﻓ
 
ﺮﭘ
 
سا
 
ﻮُ ﺗ
 
ﷲا
 
ہﮐ
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ﺎﻋد
 
ﺮﮐ
 
اﮍﮔﮍﮔ
 
ﮯﺳ
 
ﮟﻴﺋﺎﺳ
 
ﷲا
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﺋﺎﻬﺑ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
روا
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
-
ﯽﻨﺘﮐﮯﮨ
 
ﯽﻟ
 
لاڈ
 
ﺖﺒﻴﺼﻣ
 
ﺎﻴﮐ
 
ﺮﭘوا
 
ﮯﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
سا
 
روا
 
ﮯﮨ
 
نﺎﺟ
 
ﯽﺳ
 
ﯽﭨﻮﻬﭼ
 -
ﺎﮨر
 
 ﻪﮑﻳد
 
ﻮﮐ
 
ﯽﮐﮍﻟ
 
سا
 
اﮍﻬﮐ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﺎﻬﺗ
-
ﮯﮐ
 
سُا
 
اﮍﭙﮐ
 
روا
 
ﯽﺋﻮﮐ
 
ﺎﻳ
 
ﮎﺮﺟا
 
ﮯﺳ
 
سﺎﭘ
 
ﮯﻨﭘا
 
گﻮﻟ
 
ﮯﮐ
 
ںﺎﮨو
 
ﻮﺗ
 
ﺎﺗﺎﺟ
 
ﺮﺗُا
 
ﮯﺳ
 
ﺮﺳ
 
ﺮﮔا
 
ہﭩﭘود
 
ﺎﮐ
 
سُا
 
ﮯﺘﻳد
 
لاڈ
 
ﺮﭘ
 
ﺮﺳ
-
ﺎﮨر
 
ﺎﺘﻬﮑﻳد
 
ﻮﮐ
 
سا
 
ﮟﻴﻣ
 -
 هدود
 
روا
 
ﺎﻨﻨﺳ
 
ﯽﺋاو
 
،ﺎﻨﻬﮑﻳد
 
ﺮﮨﺎﺑ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﺎﻴﮔ
 
لﻮﻬﺑ
 
 ﻪﭽﮐ
 
ﺐﺳ
 
ﺎﻨﻴﭘ
- 
روا
 
رادﺮﮐ
 
ﺪﻨﻠُ ﺑ
 
ﮯﻨﺗا
 
ﮦو
 
ہﮑﻧﻮﻴﮐ
 
،ﺎﻬﺗ
 
ﺎﮨر
 
ﮍﭘ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ہﻠﺻﻮﺣ
 
اﺮﻴﻣ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ںوﺮﮐ
 
تﺎﺑ
 
ﮯﺳ
 
سا
 
ہﮐ
 
ﺎﻬﺗ
 
ﺎﺘﮨﺎﭼ
 
ﮟﻴﻣﺎﻬﺗ
 
ﺎﺘﮑﺳ
 
ﺮﮐ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
تﺎﺑ
 
ﮯﺳ
 
سا
 
ﯽﻣدﺁ
 
ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ
 
،ﺎﭨﻮﻬﭼ
 
ﮏﻳا
 
ﮯﮨ
 
ﺮﮨﺎﻇ
 
ہﮐ
 
ﯽﻬﺗ
 
ﺮﭘ
 
مﺎﻘﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﺖﻗﺎﻃ
-
ںﺎﮨو
 
ﮟﻴﻤﮨ
 
ﯽﺌﮔ
 
ﻮﮨ
 
ﺮﻳد
 
ﯽﻓﺎﮐ
 
ےﮍﻬﮐ
 
ےﮍﻬﮐ
-
ﺎﮨو
 
تار
 
ﯼرﺎﺳ
 
ﮯﻧ
 
ﻢﮨ
 
ﺎﻴﮐ
 
ہﻠﺼﻴﻓ
 
ﺎﮐ
 
ﮯﻧراﺰﮔ
 
ں
-
ﯽﮐﮍﻟ
 
سا
 
تار
 
ﯼرﺎﺳ
 
ﮯﻧ
 
ﻢﮨ
 
ﮟﻴﮐ
 
ﮟﻴﺋﺎﻋدﮯﺌﻟﮯﮐ
-
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﻧ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﮯﺋﻮﮨ
 
ﮯﺘﻠﭼ
 
ﺢﺒﺻ
 
۔ﮯﮨر
 
ﮯﺗﺮﮐ
 
ﮟﻴﺋﺎﻋد
 
ﯽّ ﮑﭘ
 
ﯽّ ﭽﮐ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
سا
 
ﻢﮨ
 
ﺲﺑ
 
ﮟﻴﻣ
 
 هﺪﻨﺳ
 
روا
 
بﺎﺠﻨﭘ
 
ﮯﮨ
 
ﺎهﺪﻨﺑ
 
ﮯﺳ
 
ےﮉﻨُ ﮐ
 
ﮯﮐ
 
ﯽﺋﺎﭩﻬﺑ
 
ﻒﻴﻄﻟاﺪﺒﻋ
 
ﮦﺎﺷ
 
ہﭩﭘود
 
ﺎﮐ
 
بﺎﺠﻨﭘ
 
ﮏﺗ
 
ﺐﺟ
 
ہﮐ
 
ﺎﮩﮐ
 
ﮯﺳﺎﺘﮑﺳﺁ
 
ﮟﻴﮩﻧ
 
ﮏﻳﺮﮐ
 
ﺎﮐ
 
ﻢﺴﻗ
 
ﯽﺴﮐ
-
روا
 
ﮏﻳا
 
ﯽﻬﺑ
 
اروﺎﻣ
 
ﮯﺳ
 
ﺪﺼﻘﻣ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﺎﻧ
 
ﮯﮨ
 
ﯽﺋﺁ
 
ﮯﺌﻟ
 
ﮯﮐ
 
ﺪﺼﻘﻣ
 
ﮯﻨﭘا
 
ﻮﺗ
 
ہﻳﮯﮨ
 
ﺎﺗﻮﮨ
 
ہﺘﺷر
-
،ﮯﮨ
 
ڈرﺎﮐ
 
 هﺪﻨﺳ
 
ہﻳ
 
ہﮐ
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺘهﮍﭘ
 
ﮟﻳﺮﺒﺧ
 
ﯽﺴﻳا
 
زور
 
پﺁ
 
،ﮟﻴﮩﻧ
 
ںﻮﻴﮐ
 
،ﯽﮕﻟ
 
ﮯﻨﮩﮐ
 
ﯼﻮﻴﺑ
 
ﯼﺮﻴﻣ
 
ﮯﮨ
 
ڈرﺎﮐ
 
بﺎﺠﻨﭘ
 
ہﻳ
-
گﻮﻟ
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﯽﮕﻟ
 
ﮯﻧﻮﮨ
 
ﺮﭘوا
 
ےﺮﻴﻣ
 
ہّ ﺟﻮﺗ
 
ﯽﮐ
 
ںﻮﮔﻮﻟ
 
ہﮐ
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﻬﮑﻳد
 
ﯼﺮهدﻮﭼ
 
ﮏﻳا
 
ﺐﺟ
 
رﺎﺑ
 
ےﺮﻴﻣﮟﻴﻣ
 
ے
Critical
ﻮﮔﻮﻟ
 
ےا
 
ﮯﮨ
 
ﺎﺘﮩﮐ
 
ﺮﻬﭘ
 
ﮦو
 
ﻮﺗ
 
،ﮟﻴﮨ
 
ﮯﮕﻟ
 
ﮯﻧﻮﮨ
 !
ﻮﻬﮑﻳد
 
ہﻧ
 
فﺮﻃ
 
ﯼﺮﻴﻣ
-
ارﺎﻬﻤﺗ
 
ﮯﮨ
 
بﺎﺠﻨﭘ
 
رﻮﭼ
-
ﮟﻴﮩﻧ
 
،ﮯﮨ
 
ﺎﺘﮩﮐ
 
اﺮﺳود
 !
ﮯﺳ
 
ﺮﭘوا
 
ﮯﮐ
 
سا
 
ہﮐﺎﺗ
 
،ﮯﮨ
 
 هﺪﻨﺳ
 
رﻮﭼ
 
ارﺎﻬﻤﺗ
 
ﻮﻬﮑﻳد
 
ہﻧ
 
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﯼﺮﻴﻣ ﺟ
 
ﮯﺳ
 
رﻮﭙﻟوﺎﮩﺑ
 
ﺎﻳ
 
نﺎﺘﻠُ ﻣ
 
ﻮﺟ
 
ﮯﮨ
 
ﻢﺋﺎﻗ
 
ہﺘﺷر
 
ﻞﺻا
 
ﯽﮨو
 
نﺎﻴﻣرد
 
ﮯﮐ
 
ںﻮﮔﻮﻟ
 
ہﻧرو
 
،ﮟﻴﭩﮨ
 
ﮟﻴﮨﺎﮕﻧﺎﮐ
 
ﯽﮐﮍﻟ
 
ﯽﻟاو
 
ﮯﻧﺎ
 
دﺎﻘﺘﻋا
 
ﺎﮐ
 
سا
 
ﮯﮨ
 
ﯽﺋﻮﮨ
 
ﯼﮍﻬﮐ
 
ﮯﮐ
 
ﮎارﻮﺧ
 
ﯽﺴﮐ
 
ﺮﻴﻐﺑ
 
ںؤﺎﭘ
 
ﮯﺟﻮﺳ
 
،ﺎﮩﻨﺗ
 
ﻦﺗ
 
ﯽﻠﻴﮐا
 
ﻮﺟ
 
،ﮯﮨ
 
ﮯﺳ
 
راﺰﻣ
 
ﮯﮐ
 
ﮦﺎﺷﺎﮔ
 
ﻮﮨ
 
ﻞﺣ
 
ہﻠﺌﺴﻣ
 
ﺎﮐ
 
سا
 
ہﮐ
 
ﮯﮨ
 
نﺎﻤﻳا
 
ارﻮﭘ
 
روا
-
ﮯﻟاو
 
ﮯﻨﺴﮐ
 
نﺎﻤﮐ
 
ےا
 
ُُہﮐ
 
ﮟﻴﮨ
 
ﮯﺗﺎﻣﺮﻓ
 
ﮦﺎﺷ
 
ﮟﻴﻣ
 
ﻢﻈﻧ
 
ﮏﻳا
 
ﯽﻨﭘا
 
ﮯﻧرﺎﻣ
 
ﮯﻬﺠﻣ
 
ﻮُ ﺗ
 
روا
 
ﮯﮨ
 
ﺎﻴﻟ
 
 ﻪﮐر
 
ﺮﻴﺗ
 
ﮟﻴﻣ
 
سا
 
ﮯﻧ
 
ﻮُ ﺗﻮُ ﺗ
 
ﮟﻴﮩﮐ
 
،ﮯﮨ
 
اﺮﻴﺗ
 
ﯽﮨ
 
دﻮﺟو
 
ارﺎﺳ
 
اﺮﻴﻣ
 
ﻦﮑﻴﻟ
 
،ﮯﮨ
 
ﺎﮕﻟﮯﻟ
 
ﺎﭽﻨﮩﭘ
 
ہﻧ
 
نﺎﺼﻘﻧ
 
ﻮﮐ
 
پﺁ
 
ﮯﻨﭘا
-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->