Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ศีลธรรมและสัจจธรรม

ศีลธรรมและสัจจธรรม

Ratings: (0)|Views: 951|Likes:
Published by greenboy
หลวงพ่อปัญญานันทะ
หลวงพ่อปัญญานันทะ

More info:

Published by: greenboy on Oct 20, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2011

pdf

text

original

 
ศีลธรรมและสัจจธรรมหลวงพ่อปญญานันทะ
วันอาทิตย์ที ่16 สิงหาคม 2513
ญาติ โยมพุทธบริษัททั  ้งหลาย
ณ บัดนี ้ถึงเวลาของการฟงปาฐกถาธรรม อันเป็นหลักคำาสอนในทางพระพุทธศาสนาแล ขอใหทุกทานอยู ในอาการสงบ ตั ้งอกตั ้งใจฟงใหดีเพื ่อใหไดประโยชน์อันเกิดขึ ้นจากการฟ ตามสมควรแกเวลาในวันอาทิตย์ที ่แลวมา ไดอัดเทปปาฐกถาไวใหญาติโยมทั ้งหลายฟง เพราะมีกิจธุระไปขาง นอก อาทิตย์ตอๆ ไปนี ้ไมมีธุระอะไรจะไปขางนอก ญาติโยมกมาฟงไดโดยตรงจากปากไม ตองฟงจากเทปอัดเสียง เรื ่องที ่พูดไป 2 อาทิตย์กอนนั ้น เป็นการพูดที ่แนะแนวทางชั ้นรากฐาน อันเป็นขอปฏิบัติใน สวนเบื ้องตน สำาหรับเราผู  นับถือพระพุทธศาสนา เพื ่อจะไดใหเกิดความเขาใจ เมื ่อเราเขามา เป็นศิษย์ของพระพุทธเจาแลว เราควรจะปฏิบัติตนอยางไร มีความคิดอยางไร ตามทัศนะ ของพระผู  มีพระภาคเจา เพราะวาเรายอมเป็นศิษย์ของทานผู  ใด เรากควรจะไดปฏิบัติตามคำ สอนของทานผู  นั ้ เมื ่อเราสมัครจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา เรากปฏิบัติตนตามคำาสอนของพระองค์อยาง แนวแนไมงอนแงนคลอนแคลน จึงควรรู  ไวเป็นเบื ้องตนวา การปฏิบัติตามคำาสอนของพระ ผู  มีพระภาคเจานั ้น เราควรจะมีความเชื ่ออยางไร มีความคิดอยางไร มีการกระทำาในรูปใด จึง จะเรียกวาถูกตรงตามคำาสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ ่งหวังวาญาติโยมทั ้งหลายที ่ไดฟงแล คงจะนำาไปคิดพิจารณาดวยปญญาเพื ่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนถูกตองและแกไขความคิ เหน การปฏิบัติใหดีงามถูกตอง เพื ่อจะไดเขาใกลพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระ สงฆ์มากยิ ่งขึ ้ การที ่เราปฏิบัติตามหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาดังที ่กลาวแลว ความจริงกเป็นเรื ่องงาย สะดวกสบาย ไมลำาบากยากเขญอะไรมากนัก เพียงแตมีความเชื ่อวา การกระทำาของเราเอง
 
จะชวยสรางชีวิตของเราเอง แลวเรากลงมือปฏิบัติตามแนวทางนั ้น เป็นเรื ่อที ่ลำาบาก บางที ตองมีการลงทุน ตองแสวงหา ตองรอเวลาเพื ่อใหเหมาะกับเวลาที ่ตองการ ถาไมเหมาะแก เวลากทำาไมได  การปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานูน เรียกวาเป็นอกาลิก คือ ไมจำากัดเวลา ไมถือว ควรจะปฏิบัติเวลานั ้น เวลานี ้เวลานั ้นดีเวลานี ้ชั ่ว อะไรอยางนี ้ไมมีแตพระผู  มีพระภาคตรั วา... การปฏิบัติตามธรรมะที ่เราตถาคตบอกแลว กลาวแลวนั ้น เมื ่อไรกไดจะเป็นตอนเช ตอนสาย ตอนบาย ตอนเยน เรากทำาไดทั ้งนั ้น ใสสถานที ่ใดๆ กทำาได มีอยางเดียวที ่จะตอง เลือกเฟนกคือวา จัดธรรมะใหถูกแกเหตุการณ์ แกบุคคล แกสถานที ่ที ่เราเขาไปเกี ่ยวของ เทานั ้นเอง... ฉะนั ้นหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนา พระผู  มีพระภาคจึงไดตรัสธรรมะไวเป็นเรื ่องๆ ไป เพื ่อใหหยิบไปใชไดเหมาะแกเหตุการณ์เหมือนยาสำาหรับแกโรค เราปรุงไวเป็นขนานๆ เป็นยาสำาเรจรูป ใสขวดไวเรียบรอย ปดฉลากบอกไวดวยวา เป็นยาแกปวดทอง ปวดหัว ปวด ฟน หรือเป็นทาภายนอก เวลาเราจะกินยานั ้นๆ กตองอานใหเขาใจกอนวาเราจะกินยาอะไร เราเป็นโรคอะไร กินเวลาไหน จำานวนเทาไร ถากินใหถูกตรงตามที ่หมอแนะนำาไวยานั ้นก สามารถรักษาโรคใหหายไปจากรางกายของเราไดฉันใด ในเรื ่องของธรรมะที ่เรานำามา ปฏิบัตินี ้กเชนเดียวกั พระผู  มีพระภาคแสดงธรรมะไวมากมาย หลายเรื ่อง หลายประการ เพื ่อใหเหมาะแกโรคของ คนอันจะแกไขไดนั ่นเอง ทีนี ้โรคของเรานั ้น มีโรคทางภายนอก คือ โรครางกาย เรียกวา โรคฝายกาย อีกอยางหนึ ่ เรียกวา โรคฝายจิต โรคฝายกายนั ้น เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงของดินฟาอากาศ เกิดจากเชื ้ โรคที ่เชามาเกาะจับในรางกาย ทำาใหรางกายเราไมสบายผิดปกติไป การรักษาโรคฝายกายนั ้น กตองใชวัตถุเป็นเครื ่องรักษา เชนเรามียาประเภทตางๆ ซึ ่งทางฝาย แพทย์เจริญมากในเรื ่องอยางนี ้ไดจัดยาไวใหเหมาะแกโรค ถาเราไปหาหมอใหตรวจทั
 
ทวงทีหมอใหยาเหมาะแกโรค กหายไวไมเปลืองเวลา ไมเสียเงินไปโดยใชเหตุ รักษาไมยาก อะไรนัโรคทางฝายจิตหรือวิญญาณ เป็นโรคที ่เกิดขึ ้นภายใน ไมอาศัยอะไรที ่เป็นเชื ้อขางนอกมาก นัก อาศัยบางกเพียงแตสิ ่งที ่มากระทบ เชนรูป เสียง กลิ ่น รส สัมผัส ที ่มากระทบทาง ประสาทหาของเรา แลวกเกิดทำาใหมีอาการทางจิตใจขึ ้น เรียกวา โรคทางใจ โรคทางใจนั ้ เป็นจำาพวกกิเลส ซึ ่งเกิดขึ ้นแลวทำาใหจิตของเราเปลี ่ยนสภาพจากหนาตาดั ้งเดิมไปเป็นอีกรู หนึ ่ง เชน เปลี ่ยนไปเป็นความโลภ เป็นความโกรธ เป็นความหลง เป็นความริษยา อาฆาต พยาบาทจองเวร มีประการตางๆ ในขณะใดที ่ใจเรามีโรคเกิดขึ ้น มันกเปลี ่ยนสภาพไปตาม อำานาจของโรคนั ้น เช โลภะ เกิดขึ ้นกมีความอยากไดไมรู  จักพอในทรัพย์สมบัติของผู  อื ่น ซึ ่งตนไมมีสิทธิจะพึงมีพึ ไดโทสะเกิดขึ ้นกมีความเรารอน คิดแตในเรื ่องที ่จะประทุษรายเบียดเบียนคนอื ่น ทำาใหคน อื ่น ไดรับความทุกข์ความเดือดรอนดวยประการตางๆ โมหะ เกิดขึ ้นในใจ กทำาใหมืดมัวหลงไหล ไมเขาใจชัดเจนในเรื ่องนั ้น เป็นเหตุใหหลงผิดไป โดยประการตางๆ ทำาใหเกิดความทุกข์ความเดือดรอน พยาบาทเกิดขึ ้น กเป็นไปในทางมุ ง ราย จองลางจองผลาญบุคคลอื ่น ริษยา เกิดขึ ้นกเป็นเหตุใหไมยินดีไมมีความสุขความสบายใจ ในเมื ่อเหนคนที ่เราไมชอบใจ มีความสุข มีความเจริญ มีความกาวหนาในเรื ่องใดเรื ่องหนึ ่ง เราไมชอบใจในความเป็นอยู  ของบุคคลนั ้น อาการเชนนี ้เรียกวาเป็นโรคริษยา โรคริษยานี ้ถาเกิดขึ ้นในใจของบุคคลใด แลว ทำาใหบุคคลนั ้นเรารอนกระวนกระวายอยู ตลอดเวลา ไมมีความสุขไมมีความสงบ ความ ทุกข์ความเดือดรอนที ่เกิดขึ ้นในใจของคนเรานั ้นเกิดจากโรคทางใจ โรคทางใจนี ้เป็นโรคราย ทำาลายสังคม ทำาใหมนุษย์อยู ในความทุกข์ความเดือดรอนดวยประการตางๆ จึงเป็นหนาที ่ ของเราจะตองรักษาโรคชนิดนี ้อันการรักษาโรคชนิดนั ้น เราจะไปหาหมอตามธรรมดากไม ไดเพราะวาหมอตามธรรมดาทั ่งไปนั ้น มีหนาที ่เยียวยาโรคทางกาย ไมมีหนาที ่เยียวยาโรค ทางจิตใจ บางทีหมอเองกอาจจะเป็นโรคทางดานจิตใจนั ้นไดเหมือนกัน จึงเป็นที ่พึ ่งในเรื ่อง นี ้ยังไมได 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
wofe99 liked this
sunny_2502 liked this
sunny_2502 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->