Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5449, 4.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5449, 4.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 457|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Inspektori znaju da se voda „Sarajevske pivare“ prodaje bez ra~una
Je li mogu}e da je krozdvoranu pro{lo svega 365.000 ljudi
Produ`en ugovor s Mekijem Torabijem do 27. novembra
Nisam u sva|i s Ragnikom
 Ibi{evi}: To {to nisam igrao pred Su{i}em je znak nepo{tivanja
O
tima~ „Sarajevske pi-vare“ svoju vodu uZetri prodaje bez ik-akvih ra~una i timekr{i zakone ove zemlje. Zbogtoga, ali i drugih nejasno}a,objekt u kojem je svakodne-vno nekoliko desetina hiljadaljudi na „tretmanu“ kod iscje-litelja Mekija Torabija ~e{ljajuinspekcijske slu`be.Prodaja vode bez ra~una, kaoi ulaznica, krivi~no je djelo i in-spekcije }e morati odlu~no rea-girati.
6. strana
SARAJEVO
Nakon brojnih nejasno}a na seansama u Zetri
@rtve nasilja:Zapisi iz Sigurne ku}e
ALKOHOLI^AR BEBUBACAO O ZIDOVE
Diskriminacija:Napokon otklonjen problem
SAMO PORODILJEIZ RS DOBIVALEPUNE PLA]E
 Zagre b 
 57. strana 2. str.10. strana
k614#$+$+<0+5+k21&
.721/+052'-%+,#
 Izvr{ioci su drakonski ka`njeni, ali se ne zna ko je platio 1,5 miliona eura za egzekuciju
(Foto: AP)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 4. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5449
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Ekskluzivno: Vedad Ibi{evi} sasvim otvoreno
BOSANSKA GRADI[KA
Utopilase dvojicamladi}a
15. str. 59. strana
Sigurnost:Kontrola po{tanskog saobra}aja
GRA\ANI SE NE TREBAJUBOJATI SUMNJIVIH PO[ILJKI
 3. strana
Izre~ena presuda u slu~aju likvidacije Ive Pukani}a
Ubicama 150godina robije
19. strana
SEMIR [TILI]
S Bakerom}e nambiti bolje
KUP BiH
[
irokiiznenadiona Ko{evu
   5   6 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,4. novembar/studeni 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Kristijan i Dra`en ne mogu biti djeca svojih o~eva
- Jo{ jedan u nizu apsurdnih pri-mjera nedostataka zakonodavstva una{oj zemlji. Porodicama se, jednosta-vno, ne dozvoljava da `ive normalan`ivot. Majka je u ovom slu~aju prisi-ljena, zbog zakona, da kao oca djeteta upi{e zlostavlja~a. Niko nepita `enu, pa ni dijete, kako se osje}aju zbog toga {to moraju na-staviti `ivot s imenom nasilnika, a ne nekoga ko im mo`e i `eli obe-zbijediti bezbri`no i sretno porodi~no okru`enje.
(carpe diem)
PORTAL - komentar dana
Pod predsjedavanjem {efa britanske diplomatije
BiH na dnevnom reduVije}a sigurnosti UN-a
Vije}e sigurnosti Ujedinjenihnaroda (UN) raspravljat }e pono-vo o situaciji u Bosni i Hercego-vini sredinom ovog mjeseca, sa-znaje „Dnevni avaz“. Na{a zemljabit }e na dnevnom redu u vi{e na-vrata.Prvo }e visoki predstavnik Va-lentin Incko (Inzko) podnijetiizvje{taj Vije}u sigurnosti sredi-nom naredne sedmice, potom }ebiti obavljena i rasprava me|u pr-edstavnicima dr`ava ~lanica, a tr-etirat }e se i pitanje misije EU-FOR-a u BiH.Sjednicama }e predsjedavatiVilijam Hejg (William Hague),ministar vanjskih poslova VelikeBritanije, koja ovog mjeseca pre-dsjedava Vije}em.
T. L.
Stalni predstavnici dr`-ava ~lanica Evropske uni-je (EU) jo{ jednom su po-tvrdili, na ju~era{njem sa-stanku u Briselu, da }e mi-nistri unutra{njih poslovau ponedjeljak razmatratiodluku o ukidanju viza Bo-sni i Hercegovini i Albani-ji. Ovu informaciju za„Dnevni avaz“ potvrdio jeOsman Top~agi}, ambasa-dor BiH pri Evropskoj uniji.- Jo{ jednom je potvr|eno da }eta ta~ka biti na dnevnom redu sa-stanka ministara 8. i 9. novembra- kazao je Top~agi}.Prema njegovim rije~ima, iju~er je bilo diskusije o prijedlo-gu za ukidanje viza, ali to ne bi tr-ebalo rezultirati nekim pr-oblemima.- Uvijek ima razli~itihmi{ljenja i pitanja. Rije~je o 27 dr`ava ~lanica, alio~ekujemo da }e sve bitiuredu i da }e odluka bitipozitivna. ^ak i ako se ne-ke zemlje usprotive tome,imamo dovoljan broj dr-`ava koje su odlu~no zaukidanje viza - navodi To-p~agi}.Ako ministri po~etkom nare-dne sedmice donesu pozitivnuodluku, najvjerovatniji datum odkojeg bi nosioci bh. biometrijskogpaso{a mogli slobodno putovati u{engenske dr`ave bit }e 15. dece-mbar.
T. L.
Portparol TIBiH Ivana Korajli}
Za nestanak donacijakrivi su svi u BiH
Portparol „Transparency Inte-rnationala BiH“ (TIBiH) IvanaKorajli} smatra da je krivica nasvima u BiH zato {to se nije dovo-ljno vodilo ra~una o milijardamakoje su kroz donatorsku pomo} irazli~ite projekte utro{ene u BiHod zavr{etka rata do danas.- U tom trenutku u BiH nije do-voljno pa`nje posve}ivano na to kodobiva projekte, na koji se na~intro{i taj novac i da li je on zaistaopravdan - rekla je Korajli} za Srnukomentiraju}i izvje{taj Parlamenta-rne komisije za istra`ivanje tro{enjadonacija, u kojem se navodi da je od1996. do 2010. godine evidentirano7.086.585.413 KM donacija.
 Hejg: Interes za BiH Top~agi}: Bilodiskusije
Svaki slu~aj porodi~nog nasiljaje specifi~an i te`ak, ali uvijek se sau`asom prisjetim jedne no}i i do-laska djevoj~ice od dvije i po godi-ne. Bila je sva u modricama. Ka-da je otac alkoholi~ar vr{io nasilje,djevoj~ica je to gledala i plakala odstraha.To mu je toliko smetalo da ju jeuzeo i bacao o zidove sobe u kojojsu se nalazili. Kada sam vidjeladjevoj~icu i ~ula {ta joj se desilo, tazastra{uju}a slika mi se posebnourezala u pam}enje.
Vra}anje nasilniku
Rije~i su to Mubere Hod`i}-Leme{, voditeljice sarajevske Si-gurne ku}e koja pru`a uto~i{te`enama, djeci i djevojkama koje su`rtve porodi~nog nasilja, seksua-lnog zlostavljanja... Ku}a deset go-dina djeluje u okviru Fondacije lo-kalne demokratije.Prigodnim programom uUNITIC-u ju~er je Sigurna ku}aobilje`ila prvu deceniju djelova-nja. U tom periodu imali su 1.169korisnika, od ~ega je 408 `ena, 587djece i 174 djevojke. Du`ina bora-vka se odre|uje individualno, aoko 45 korisnika u ku}i je boravi-lo do 30 dana.- Na{i podaci pokazuju da se 70posto `ena vra}a partneru, nasilni-ku, u porodicu... Taj podatak namgovori da je neophodan terapijskitretman s cijelom porodicom, a po-gotovo uzmemo li u obzir ~injenicuda se 25 posto `ena vratilo u Sigu-rnu ku}u i ponovo potra`ilo za{titu- kazala nam je Hod`i}-Leme{.Obja{njava da su brojni razlozikoji `enu natjeraju da se vrati uporodicu. Naj~e{}e su to ekono-mska zavisnost od nasilnika, neri-je{eno stambeno pitanje, nezapo-slenost, maloljetna djeca o kojimase treba brinuti i sli~no.
Najte`e posljedice
- Imamo i veliki broj `ena ko-je su do`ivjele samo jedan oblikzlostavljanja - psiholo{ki, a kojiima najte`e posljedice. Za `ene jeto potpuno razaraju}e, a s drugestrane, to je vrsta nasilja koju je inajte`e dokazati i prepoznati -ka`e Hod`i}-Leme{.Na ju~era{njoj manifestaciji pr-edstavnici Fondacije lokalne de-mokratije zahvalili su se brojnimdoma}im i me|unarodnim insti-tucijama i organizacijama na po-mo}i koju im pru`aju. Najza-slu`nijima su dodijeljene i zahva-lnice.
 B. TURKOVI]
Komandant [taba NATO-a u Sarajevu generalDejvid Enjart (David Enyert) poru~io je ju~er u ra-zgovoru s novinarima u Mostaru kako od novih vla-sti BiH o~ekuje da prioritetno rije{e pitanje 69 per-spektivnih vojnih lokacija koje moraju postati vla-sni{tvo dr`ave.Naglasio je da je to prioritetni uvjet na{oj dr`aviza dodjelu statusa MAP (Akcioni plan za ~lanstvoNATO-a) i da to budu}e vlasti mogu uraditi do septe-mbra naredne godine.- Gra|ani su na ovim izborima poslali poruku da`ele promjene i da ova zemlja krene naprijed. ANATO podrazumijeva sigurnost, stabilnost i eko-nomski prosperitet. Jer, koje bi velike korporacijedo{le u zemlji i otvorile nova radna mjesta ako im ni-je garantirana sigurnost - upitao je Enjart.
 A. Du.
 Mostar: Enjart s novinarimaS obilje`avanja godi{njice rada: Uru~ene i zahvalnice
(Foto: O. Kadribegovi})
Kada su u pitanju 174 djevo-jke koje su od 2002. do 2010. po-tra`ile uto~i{e u Sigurnoj ku}i,najvi{e njih, 49,1 posto, bilo je udobi od 15 do 18 godina, dok je26 posto imalo izme|u 12 i 15 go-dina.Gledano prema oblicima zlo-stavljanja, 87,2 posto djevojaka jedo`ivjelo emocionalno, 80,3 fi-zi~ko, 24,2 seksualno, dok su 14,3posto njih bile `rtve trgovine lju-dima. Roditeljima se vratilo 55,2posto djevojaka.
@rtve trgovine ljudima
Sastanak predstavnika dr`ava ~lanica EU
Top~agi}: Odluka ovizama u ponedjeljak
Komandant [taba NATO-a posjetio Mostar
Enjart o~ekuje rje{avanje pitanja vojne imovine
@RTVE NASILJA
Zapisi iz Sigurne ku}e u Sarajevu
Alkoholi~ar bebubacao o zidove
Pru`aju uto~i{te `enama, djeci i djevojkama koje su `rtveporodi~nog nasilja, seksualnog zlostavljanja...
StanovniciSigurne ku}e
ukupno
1.169
djece
587
`ena
408
djevojaka
174
Sigurna ku}a je primila i mnogo djece
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,4. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Erol AVDOVI]
Gubitnik izbora u SAD je predsjednik Barak Obama,nominalni dobitnik je sada ve} vo|a republikanskeve}ine u Predstavni~kom domu D`on Bener
Izbori za oba doma Kongresa, kao i za 37 guvernerskih mjesta u istotoliko saveznih dr`ava, potvrdili su bar tri trenda u aktuelnoj ame-ri~koj politici.Prvo, obistinilo se da }e ovo biti rekordni gubitak poslani~kih stoli-ca, vi{e od 52, koliko je 1994. izgubljeno nakon prve dvije godine BilaKlintona (Bill Clinton) u Bijeloj ku}i.Drugo, iako je u Predstavni~kom domu za demokrate ovaj poraz ra-van debaklu, on nije prouzrokovao politi~ki zemljotres kakav su naja-vljivali republikanci. Tim prije jer su ve}ina dobitnika, iako pod zasta-vom konzervativaca, zapravo novi boji{nici nove politi~ke struje uAmerici, pokreta ^ajanka.Ne slu~ajno, kandidati ^ajanke, poput pobjednika Renda Pola(Rand Paul) u Kentakiju, ili ~ak gubitnice, politi~ke autsajderice Kri-stine O’Donel (Christine O’Donnell) u Delaveru, svoje govore u izbor-noj no}i stavili su pod isti imenitelj - kritizirali su obje politi~ke partije,demokratsku, ali i republikansku. Pokret u sebi ve} ima potencijaltre}e stranke, iako ova struja to jo{ formalno nije.I tre}e, izbori su proizveli po jednog najve}eg gubitnika i dobitnika.Gubitnik ovih izbora je predsjednik Barak Obama (Barack). Njemu sepripisuje da je ostvario malo od onoga ~ime je 2008. uz slogan „Da, mimo`emo“ galvanizirao Ameriku kao rijetko ko prije njega!Mala je utjeha {to vode}i demokrati govore da Obama nije {tediosvoj politi~ki kapital pokre}u}i kolosalne i skupe reforme zdravstva ispa{avaju}i finansijski sistem od kolapsa.Ostaje i da se vidi kako }e Obama reagirati na ovaj poraz. Klinton se1994., na manje gore vijesti o gubitku Predstavni~kog doma, nekolikomjeseci bio povukao u izolaciju. Iz te politi~ke depresije izbavili su ganjegovi glavni savjetnici, koji su preuzeli stvar u svoje ruke. Ljudi po-put Ala Gora (Gore) okrenuli su Klintona iznova politi~kom centru, anjegovu tada ambicioznu suprugu natjerali da odustane od zdravstve-ne reforme.Na drugoj strani, nominalni dobitnik je sada ve} vo|a republika-nske ve}ine u Predstavni~kom domu D`on Bener (John Boehner).Ali, iznad svega, istinska dobitnica je Sara Pejlin (Sarah Palin)!Biv{a guvernerka Aljaske podr`avala je javno sve pobjednike pokreta^ajanka. Nema sumnje, i ona bi se mogla uklju~iti u utrku za republi-kansku nominaciju 2012. ili nominaciju „tre}e stranke“. Zavisi od togaho}e li republikanci shvatiti da ova pobjeda i nije sasvim njihova, ve}da je dobrim dijelom u vlasni{tvu pokreta ^ajanka.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Promjena na ~elu Komiteta za vanjske poslove Kongresa SAD
Na ~elo komiteta ameri~kogKongresa koji se do sada najvi{ebavio Bosnom i Hercegovinomdo}i }e republikanska politi~arkas Floride, koja u svojoj karijeriskoro nikada nije spomenulana{u zemlju, saznaje „Avaz“.Nakon {to su republikanci po-bijedili demokrate na izborima zaPredstavni~ki dom Kongresa, pr-edsjednica Komiteta za vanjskeposlove tog doma bit }e IleanaRos-Lehtinen.Njen profil pokazuje da se to-kom politi~ke karijere nije javnoizja{njavala o situaciji u BiH iliameri~koj politici prema regionu.Ros-Lehtinen }e voditi Ko-mitet ~iji su ~lanovi do sada ne-koliko puta dolazili u posjetena{oj zemlji te pripremali rezolu-cije u kojima su administracijipreporu~ivali usvajanje novihpolitika.Prema politi~kim stavovima,Ros-Lehtinen je sna`no proizrae-lski orijentirana, a s obzirom na toda je kubanskog porijekla, velika jeprotivnica re`ima Fidela Kastra(Castro) na Kubi.
T. L.
 Ros-Lehtinen: Proizraelski orijentirana
SIGURNOST
Kontrola po{tanskog saobra}aja na zavidnom nivou
Gra|ani se ne trebajubojati sumnjivih po{iljki
Otvara se svaki paket te`i od 20 grama, nakon ~ega prolazi kroz KDZ pregled irendgen
Kontrole i u po{tama i na aerodromima
Strah od nove tehnike terori-sta, napada putem paketa koji sa-dr`e eksplozivne naprave, a moguse poslati na bilo koju adresu,uvukao se u kosti mnogih Evro-pljana. Na meti su se na{li ~ak injema~ka kancelarka Angela Me-rkel, italijanski premijer SilvioBerluskoni (Berlusconi) i velikibroj ambasada u Atini.Iako u mnogo~emu zaostaje-mo za Gr~kom, Njema~kom i Ita-lijom, kontrola po{iljki u bh.po{tama i na aerodromima mo`ese porediti s procedurama u najr-azvijenijim zemljama.
Sigurnosne provjere
U „BH Po{ti“, naime, svakupo{iljku kotroliraju u nekoliko fa-za. Kako je bh. kompanija ~lanica iEvropske i Svjetske po{tanske uni-je, to je obavezna da provodi istesigurnosne procedure kao i u osta-lim zemljama ~lanicama.Svaki paket te`i od 20 gra-ma na {alteru se prilikompredaje otvara kako bislu`benik vizuelno pro-vjerio njegov sadr`aj.Nakon toga po{iljka pr-olazi KDZ pregled ka-ko bi se ustanovilo sa-dr`i li eksplozivne napra-ve, a na kraju i rendgenskipregled. Sli~na proce-dura obavlja se i prikontroli po{tans-kog saobra}aja unutarBiH.Nakon {to po{iljka adresiranavan BiH do|e na aerodrom, jo{ je-dnom se ponavlja ista procedura, aako bude otkriveno bilo {ta sumnji-vo, po{iljka se ne otprema.Iako prilikom slanja po{iljki uBiH postoji garancija da je po{ta-nska uprava zemlje iz koje po{ta do-lazi ve} provela neophodnu procedu-ru, to se ~ini i na Me|unarodnom ae-rodromu Sarajevo.I u „Po{tama Sr-pske“ isti~u kakosu u potpunostispremni i stru-~no obu~eni dasprije~e da su-mnjive po{iljkeeventualno sti-gnu na adresiranomjesto.- Od donatoraiz Amerike dobilismo antidiverzioni ure|aj (ADCaparat), koji, djeluju}i na princi-pu UV zraka, mo`e otkriti bilokakvu sumnjivu po{iljku ilieksplozivnu napravu. Kroz ovajure|aj prolaze sve sumnjivepo{iljke koje sti`u iz me|unaro-dnog po{tanskog saobra}aja, aameri~ki stru~njaci obu~ili suna{e ljude da njime rukuju i ade-kvatno postupe u kriti~noj situa-ciji - objasnili su iz stru~ne slu`be„Po{ta Srpske“.
Zapljena droge
U toj kompaniji nalazi se i po-sebno adaptiran bunker za odla-ganje spornih po{iljki, kako bi seizbjegla bilo kakva mogu}a opa-snost od eksplozije ili ugro`ava-nja ljudi i imovine.Osim u jednom slu~aju, kada jeu paketu zaplijenjena droga, u BiHnije bilo slu~ajeva da je u po{iljka-ma prona|en sumnjiv sadr`aj.
 F. KARALI] - B. SPASENI]
Direktor Sektora za sigurnosti za{titu Sarajevskog aerodromaSenad Mali} ka`e da je nemogu}esto posto garantirati da ne{to nemo`e proma}i. Istovremeno tvr-di da je, upravo zbog dvostrukihpregleda, po{tanski saobra}aj uBiH sigurniji nego u mnogo ra-zvijenijim zemljama svijeta.- Mi imamo obu~ene slu`be-nike, a pro{le godine nabavilismo nasavremeniju opremu.Ako u bilo {ta posumnjamo, upomo} zovemo i Grani~nu poli-ciju, koji ima neophodnu opre-mu. Osim opreme, tu su i psiobu~eni za otkrivanje eksplozi-va - kazao nam je Mali}.
Nabavili najsavremeniju opremu
Pokret
^
ajanka
Politi~arka koju ne interesira BiH
 „BH Po{ta“: Procedure kaou najrazvijenijim zemljama

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vladimir Ruf liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->