Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22938, 4.11.2010]

Oslobođenje [broj 22938, 4.11.2010]

Ratings: (0)|Views: 305 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Dodik i Bosi}
potpisali platformu o za jedni~kom djelovanju
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK
, 4. 11. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.938Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Nema vi{e prenosa
nadle`nos ti na BiH
3. strana
Dvo je poginulih,
50 po vri je|enih
Kralje voi okolinupogodio naj ja~i zemljo tres u Srbi ji od1922.
Reuters
Utopila se dva
autos topera
 
BO SAN SKAGRADI [KA
Opelsletio u ri jekuJablanicu
15. strana13. strana
Vedran Had`ovi},~lan CIK-a BiH
Jedanglas mo`eodlu~iti opobjedniku
5. strana
Od januarano veci jene
Cigare te skuplje ido 0,35 KM
20. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 4. novembar 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Vlada HNK-a o jablani~komGrani tu
Uskoro imeno vanje menad`men ta
^ini se kako se napokonbli`ikrajmuka- maradnikaGranita d.d. Jablanicako ji danima ve} pros vjedu juzbogodlaska ove tvrtke u ste~aj. Naime, iz VladeHercego-  va~ko-neretvanskekantonaju~er je objav - ljenokako}e Vladauskoroimeno vati  vr{iteljedu`nostidirektora i ~lano vaUpra-  vnogodboraGranita. PredsjednikVlade HNK-aSre}koBo- ras, ministargospodarstvaEsadHu- mo, direktor i zamjenikdirektoraAgen- ci je za pri vatizaci juAli jaTipura i Mihaj- loButigan, razgo varali su s predsta-  vnicimaSindikatapoduze}aGranit. U razgo voru su ponov ljene ve} poznate ~injenicevezane za po vrat67 posto kapitalaGranita u vlasni{tvoVlade HNK-a. Budu}i da je presudasuda, ko-  jom je vlasni{tvovra}enoVladi, posta- lapra vosna`na, Vlada}e u narednom razdoblju, na pri jedlogresornogminis- tarstva, imeno vativr{iteljedu`nostidi- rektora i ~lano vaUpra vnogodbora, ko-  ji}e u skladu sa zakonomnasta viti akti vnostivezane za Granit, na vodi se u priop}enjuVlade HNK-a.Tako|er, u priop}enjuse na vodikako su predsta vniciSindikataizrazilizado voljstvo odnosomVladepremaproblematicipo- duze}aGranit.Radnici su uvjerenikakoGranit i njego-  vezaposlenike, nakonsvihpote{ko}a, o~eku juboljidani, na vodi se. Podsje}amo, preko200 radnikajabla- ni~kogGranitadanima je pros vjedo valo na ulicamaJablanice, a dolazili su pros vjedo-  vati i u Sara je vozbogodlukeOp}inskoga sudaKonjic o odlasku ove kompani je u ste~aj. Radnici su se biliusproti vilitakvoj odlucite su poku{alispri je~itiuvo|enje ste~ajnogaupra vitelja, zbog~ega su se su- kobili s polici jom.
J. GUDELJ
 Visokipredsta vnik u BiH Va- lentinInzkoju~er je donioodlu- ku o prekiduprocesapro vjere kandidata za ministarskeunkci-  je u entitetskim i kantonalnim  vladama.- Odluku sam donionakonkon- sultaci ja s ambasadorimazemalja ~lanica UOVi je}a za pro vedbumi- ra i u skladu sa konceptomja~anja odgo vornostilokalnihvlasti za odvi janjedemokratskihprocesa, izja vio je Inzko.
Mehanizmipro vjere
On je naglasiokakome|unarodna za jednica u BiH ovim{aljeporuku doma}impoliti~arima da preuzmu  ve}uodgo vornost za uprav ljanje zemljom, te da je odlukadonesena na dan obja verezultataop}ihizbo- rakako bi politi~kestrankebilesvje- sneo~eki vanjame|unarodneza je- dnice, a ja vnost to imala na umu “ka- dado|e do nominiranjakandidata za visokeunkci je“. OHRna vodiprimjerParlamen- tarneskup{tine BiH ko ja je uvela mehanizampro vjerekandidata za  Vi je}eministara BiH na osno vuin- ormaci jadostupnihagenci jama za pro vo|enjezakona. - O~eku jem od vlasti na entitet- skom i kantonalnomni vou da uve- duvlastitemehanizmepro vjere kandidata, sli~nemehanizmima ko jiposto je na dr`a vnomni vou, poru~io je Inzko. Upozorioje da ti- me ne presta juovla{tenjavisokog predsta vnika za smjenji vanjezva- ni~nika u skladu s ovlastima iz Dejtonskogmiro vnogsporazuma uklju~uju}ismjenji vanjezvani~ni- kapo vezanih s korupci jom, ra- tnimzlo~inima ili drugimakti-  vnostimako jeugro`ava jupro ve- dbuSporazuma. Procespro vjerekandidataOHR je uveo2000. Taj posao na dr`a vnomni vouod 2006. preuzelaje parla- mentarnaKomisi ja za pripremu izboraVi je}aministara BiH ko jara- dina osno vupodataka CIK-a, SIPA, inter vjua, obrazaca i izja vako jepo- punja va ju i potpisu jukandidati za dr`a vneministre i zamjenike, uklju~uju}imandatara za predsje- da va ju}eg VM-a. Sve ovo regulira- no je izmjenomZakona o VM-u. OHR je nasta viopro vjerekandi- data za ministrefnansi ja, izbjegli- ca, prav de, obrazo vanja i unu- tra{njihposlo va na entitetskomni-  vou, a u kantonimakandidata za ministreunutra{njihposlo va, prav de i obrazo vanja. Iz OHR-a poru~ujuda se ju~era{njomodlu- komnisupromi jenilistandardi ko jemora juzado voljitidemo- kratskiizabranidu`nosnici, nego da je samoodgo vornost za njiho-  vopo{ti vanjepreba~ena na parla- mentarnestranke. Predsjeda va ju}iPredsta vni~kog domaParlamentaFBiHSaetSo - ti}smatra da jeovomodlukomodgo vornostpreba~ena na stran- keko je}e ormirativlast: - Mislim da je ovo kraj te vrstepro vjera i oba vezastrankama da predlo`ekandidateko jinema ju mrlje u biograf jama. Parlament FBiH u tehni~kommandatu i ne mo`edonositiizmjenuZakona o  Vladi, tako da }e potpunapro ve- dbaodlukevisokogpredsta vnika sa~ekatino visaziv.
Lekci ja iz 2007.
Inzko vaodlukazna~iukidanje pre venti vnepro vjere, {to zna~i da }e OHR i daljeostatiprisutan u ovomprocesu. No, to jeprvitestza no ve~lano veentitetskih i kan- tonalnihzakonoda vnihti jela. U suprotnom, mogao bi se pono vi- tiscenarij iz2007,kad je OHRponi{tioodlukuPredsta vni~kog domaFBiH o imeno vanjuVlade,  jer ni jebilaokon~anapro vjera ministarskihkandidata. Usli jedio  je negati vanodgo vor OHR-a za kandidata za ministraunutra{- njihposlo vaFadilaJaganjca. Umjestonjega, SBiH je predlo`ila MuhidinaAli}a, nakon~ega je  Vladadrugi put polagalazakletvu predParlamentom.
 S.[e.
Valen tinInzko:
OHR vi{ene}eprovjeravatikandidate
 Stranke}e
odgo vara ti za
svo jeminis tre
Od entitetskih i kantonalnihvlastizatra`eno da uveduprocedurepro vjerekandidata za ministresli~neonima na dr`a vnomni vou
Va en inInzko: Nekadoma}i po i i~aripreuzmuodgovornost
 Ambasadorizemalja~lani- caEvropskeuni jeju~er su uBruxellesupodr`alitest odluke o ukidanjuviza za gra|ane BiH i Albani je, o ko-  joj}e Vi je}e EU glasati u po- nedjeljak. Premasaznanjima Oslobo|enja u diplomatskim izvorima u gla vnomgradu Belgi je, tek stodlukeiden- ti~an je onom{to ga je 6.oktobrausvo jioEvropskipar- lament.
Balkan pod lupom
To po jednostav lju jeposao ministrimaVi je}a EU, ko ji}e u ponedjeljakve}inomglaso-  vadoni jetikona~nuodluku. Me|utim, prednjima}e seza jedno s odlukomna}i i izja-  vaEvropskekomisi je o uspos- ta viposebnogna~inanad- gledanjapro vo|enja ove odluke i, premaistimizvori- mana{eglista, na ju~era{- njemzasjedanjuambasado- ra EU jedino je o tomebilo diskusi je. Ovajmonitoringuveden  je nakondodatnihuslo va Francuske, Holandi je i jo{ nekihzemalja EU u ini{u procedure za ukidanjeviza gra|anima BiH i Albani je, ali }e kontrolombitiobu- hva}ene sve dr`avezapa-dnogBalkana.Na{ ambasador pri Evrop- skojuni jiOsmanTop~agi}po vodomju~era{njeodluke za Oslobo|enje je izja vio da“BiH ima mnogorazloga za optimizam u pogleduishoda glasanjaministara EU u pone- djeljak“. Na na{epitanje o da- tumupo~etkaprimjenebezvi- znogre`ima, ko jiprecizira upra voju~erusvo jenidoku- ment, Top~agi}odgo vara: “Nisam bio na toj sjednici i ne mogugo voriti o detalji- ma, tim pri je{to jo{ nisamimaoprilike da vidimko- na~nitest. Premava`e}ojproceduri i trenutniminor- maci jamako jimaraspo- la`em, nakonusva janja,u ponedjeljak ovu odlukuprvo treba da potpi{uParlament i  Vi je}e EU, a potom se ona {a- lje na objav lji vanje u Slu`be- nilist EU. Potpisi vanje je kra jemno vembra, objav lji-  vanje je ~etrnaestog, a stupa- nje na snagu dan kasni je- 15. decembra“.
Biome trijskiuslov
[to se gra|ana BiH ti~e,slobodakretanja, odnosno puto vanja u zemlje{engenske zonevri jedisamo za one s bi- ometrijskimpaso{em, {to je bio jedan od klju~nihuslo vaza ukidanjeviza. Za ostale, ko-  ji jo{ ima jusamostaruputnu ispra vu, dosada{njivizni re`imosta je na snazi.
D. STANOJLOVI]
Bez viza od
15. decembra!
Odlukaambasadora EU
Uvodi se posebnakontrolaprimjenebezviznogre`ima za sve dr`avezapadnogBalkana
Bruxel es: EU opreznapremazapadnomBalkanu
Podstrek
“Za mene ovo ukidanjevizazna~ikrajjedneaze, va- lorizaci junaporako je smo godinama~inili da do|emo do ove pozici je. Zna~i i moti vaci ju dase ide dalje, da napre- du jemo u procesupribli`avanjaEvropskojuni ji. Vjeru jem da }e ovimpo vodomupra votakavsignaliz Bruxellesabi- tiposlatsvima u BiH, kaono vapodr{ka, no viznakspre- mnosti EU da pomognena{ojzemlji u reormskompro- cesu“, izja vio nam je OsmanTop~agi}.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak, 4. novembar 2010. godine
3
@eljkoKom{i}Neboj{aRadmano vi} BiH - MMFMu jezino vi}- Gashi
Zahvalnost Libi ji i Ku vaj tu
^lanPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i}  ju~er je u odvo jenimsusretimarazgo varao s ambasadoromVelikeSoci jalisti~keNaro- dneLibijskeArapskeD`amahiri je u BiH Sa- lemom A. A. Finniri jem i ambasadoromdr- `aveKu vajt u BiH MohammadomFadelom Khalaom H. al-Telaiyem. Bilateralniodno- si BiH s Libi jom i Ku vajtomoci jenjeni su izrazitodobrima, ali je nagla{enapotreba unapre|enja i nadogradnjeekonomske saradnje, saop}eno je iz Kom{i}evogure- da. Kom{i} je zahvalioLibi ji i Ku vajtu za do- sada{njupodr{kuko ju su pru`ali, ista- knuv {i da BiH to veomaci jeni.
Priori tet in tegraci je
^lanPredsjedni{tva BiH Neboj{aRa- dmano vi}ju~er se susreo s ambasadori- maJapanaFutaoomMotaiem i ambasa- dorkomKralje vineDanske u BiH Kirste- nomRozen voldomGeelanom. Razgo va- rano je o unutra{njimprilikama u BiH i regionu, kao iproteklimizborima i kon- stituiranjuvlasti na svimni voima u BiH, saop}eno je Radmano vi}evogkabineta.  Ambasadori su oci jenili da su izboripro- tekli u er i demokratskojatmoseri, te ovomprilikom~estitaliRadmano vi}u reizbor na mjesto~lanaPredsjedni{tva BiH. Radmano vi} je istakao da je gla vni  vanjskopoliti~kiprioritet BiH integraci-  ja u EU i bezviznire`im.
O bud`etunarednog utorka
Predsjeda va ju}iVi je}aministara BiH Ni- kola[piri}primio je ju~er{eamisi je MMF- a CostasaChristoua. Na sastanku je razgo-  varano o ispunja vanjupreuzetihoba veza po stand by aran`manu i nastav kupro vo|enja strukturalnihreormi u BiH. Na pri jedlog predsjeda va ju}egVi je}aministara BiH, do- go voreno je da narednogutorka u BanjojLu- cibudeodr`anasjednicaFiskalnogvi je}a sa misi jom MMF-a, ko ja}e bitiposve}ena bud`etskimokvirima za 2011. godinu. Sa Christuomje razgo varao i zamjenikpredsje- da va ju}egVi je}aministara BiH i ministarf- nanci ja i trezoraDraganVranki}
Po ve}ati robnurazmjenu
Premi jerFBiHMustaaMu jezino vi}primio  je ju~erambasadoraRepublikeAlbani je u BiH FlamuraGashi ja. Razgo varano je o rezulta- timaneda vneposjetedelegaci jeVladeFBiH  Albani ji i na~inima za ja~anjesvihvido vabi- lateralnesaradnje. Ova posjeta ve}ima odje- ka kod pri vrednikaobjezemlje, ko jiiznose plano ve za bilateralnurobnurazmjenu, ko-  ja se, u odnosu na dosada{nju, mo`evi{es- trukopo ve}ati. Sastanku je prisustvo vao i opernisolistIvica[ari}, ko ji}e u~estvo vati u realizaci jiide je da se po vodomliberalizaci-  jeviznogre`ima za BiH i Albani juorganizu-  jeza jedni~kikoncertdvi juflharmoni ja.
U @I@I
PredsjedniciSa vezaneza visnihsoci jal- demokrata i Srpskedemokratskestran- keMiloradDodik i MladenBosi}paraf- rali su platormu o usagla{enomdjelo va- nju u za jedni~kimorganima BiH.Spora- zum o koalicionomdjelo vanju ove dvi-  jestranke na ni vou BiH bi}ezvani~nove- rifko vannakon{to organi SDS-a i SNSD- a da jusvo jusaglasnost na sadr`ajplator- me, saop{tili su Dodik i Bosi}ju~er u Ba- njojLuciOvimdokumentomprecizirano je da }e ove dvi jestranke“usagla{a vati sve sta-  vo veo pitanju od vitalnoginteresa za RS i na najboljimogu}ina~in{tititivitalnu pozici ju RS-a, njenteritori jalniintegritet i usta vnopra vnisu verenitet, zasno van na Usta vu RS-a i aneksu IV Dejtonskogmi- ro vnogsporazuma“.
^eka se SDP
“Ova platormapot vr|uje da smo sva otvorenapitanjauspjeli da razri je- {imo i {to se ti~e SDS-a, ovajdokument sadr`i sve politi~kecilje veko jeimamo kada je u pitanjudjelo vanjeprema BiH iz RS-a“, izja vio je predsjednik  SDS-a MladenBosi}. Dodao je da ova platormani jeusmjerena ni protivko- ga i nema za cilj da ote`avaormiranje  vlasti na ni vou BiH.“Mi ovimnudimo da se {to br`edo|edo ormiranjainstituci ja na ni vou BiH u interesusvihgra|ana i u tom smislu smatramo da je neophodno da {to pri je do|e do razgo voraizme|uostalihpoli- ti~kihaktora u BiH, pri jesvegaSNSD-a i SDP-a BiH”, rekao je Bosi}.PremaDodiko vimri je~ima, plator- ma je bazi~nidokument da se ormira  vlast u BiH tako da se uva`avapoliti~kire- alitet.“BiH je dr`a vnaza jednicaizvedena iz su verenitetako ji su dalientiteti i konsti- tuti vninarodi“, pono vio je Dodik. Lider SNSD-a naglasio je da je za SNSD i SDSpri ormiranjuza jedni~kihinstituci ja od primarnoginteresapolo`ajentiteta i srpskognaroda u njima“. “Ovo je prvi put da RS pri ormiranjuvlasti ide kao jedna strana sa jasnimsta vo vima da dosljedno pro vodiDejtonskisporazum“, dodao je Dodik.U platormi se stogana vodi da SDS i SNSD ne sporede vetnadle`nostiko-  je BiH pripada ju u skladu s Dayto- nom, ali da su sve ostalenadle`nosti sporne. Stoga su se ove dvi jestranke oba vezale da }e tra`itivra}anjena- dle`nostiko je su otete RS-u i preni je- te na ni vo BiH. “Osno vno je da se spri-  je~idaljiprenosnadle`nosti“, istakao  je Dodik.
Po teri tori jalnomprincipu
Premasadr`ajuplatorme SDS i SNSD, izme|uostalog, tra`i}e da se, u ciljubo- ljihrje{enja, otvore i pitanjavezana za unkcioniranjesistemapra vosudnihin- stituci ja u BiH, za jedni~kihsistema, kor- poraci ja i agenci ja,kao {to je RTV sistem BiH, RAK i Elek troprenos, unkcionira- nje i na~invo|enjaspoljnepolitike, sis- temaindirek tnogoporezi vanja. SDS i SNSDusaglasili su i principra- spodjeledr`a vneimo vineko ja se treba knji`iti po teritori jalno-unkcionalnom principu bez naru{a vanjapra va RS-a. Kada je u pitanjupopisstano vni{tva u BiH, SNSD i SDS smatra ju da se dr`a vnizakon mo`eusvo jitisamo uz brisanje~lana48. Kada je u pitanjuVi je}eministra BiH, ove stranke su saglasne da izmjene u odlu~ivanju u ovomti jeluko je su name- tnuteodlukomvisokogpredsta vnika 2007. godinetrebavratiti u prethodnosta- nje, te da trebapreispitati i drugeodlu- keko je je nametnuovisokipredsta vnik.
G. KATANA
U platformi se na vodi da SDS i SNSD ne sporede vetnadle`nostiko je BiH pripada ju u skladu s Daytonom, ali da su sve ostalenadle`nostisporne
Re ferendum
U razradi ove platormena vodi se da }e SNSD i SDS, po jasnio je Dodik, u skla- du sa zakonom,o pitanjimavezanim za izmjeneUsta va BiH zatra`iti i podr`atipro vo|enjereerenduma. Reerendum na teritori ji RS-abi}eodr`an i o pristupanju BiH NATO-u. “Ia- ko to ne oba vezu je BiH, za nas u RS-uvoljagra|ana}e bitioba vezu ju}a,pa }emo kao strana u BiH tako i glasati o tom pitanju“, istakao je Dodik.
Dodik i Bosi}
potpisaliplatformu o za jedni~komdjelovanju
Dodik- Bosi}:O BiH mislejednako
SDS (i) u opozici ji
[to se ti~epodjelevlasti u RS-u, predsjednik SDS-a MladenBosi}pot-  vrdio je da ova strankaosta je i dalje opozici ja. “SNSD je ve}sa koalicionim partnerima DNS-om i Soci jalisti~kom parti jomdogo voriona~inraspodje- leiz vr{nevlasti i mi }emoprihvatiti da i u zakonoda vnojvlasti u RS-u osta- netakvostanje“, izja vio je Bosi}. Pre- manjego vimri je~ima, saradnjavlas- ti i opozici je u RS-u ve}je druga pri~a o ko joj}e se tek razgo varati. “Iako je na{ primarnicilj bio do- go vor o saradnji u za jedni~kimorga- nima BiH, nismozatvorilipri~u o sa- radnji u RS-u”, dodao je Dodik.
Nemavi{eprenosa
nadle`nos ti na BiH

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->