Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Trai Pho Va Da Truy Nhap Vo Tuyen

Ly Thuyet Trai Pho Va Da Truy Nhap Vo Tuyen

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by thioanh

More info:

Published by: thioanh on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
LÝ THUY
Ế 
T TR 
I PH
 
Đ
A TRUY NH
P VÔ TUY
Ế 
N
(Dùng cho sinh viên h
ệ 
 
đ 
ào t 
o
đạ
i h
c t 
ừ 
xa)
L
ư 
u hành n
i b
 
N
I - 2006
 
 
H
C VI
N CÔNG NGH
B
Ư 
U CHÍNH VI
N THÔNG
LÝ THUY
Ế 
T TR 
I PH
 
Đ
A TRUY NH
P VÔ TUY
Ế 
N
Biên so
n : TS. NGUY
N PH
M ANH D
Ũ
NG
 
L
ờ 
i nói
đầ
u
i
 
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
Các công ngh
 
đ
a truy nh
 p là n
n t
ng c
a các h
th
ng thông tin
đ
a truy nh
 p vô tuy
ế
nnói chung và thông tin di
độ
ng nói riêng. Các công ngh
này cho phép các h
th
ng
đ
a truy nh
 pvô tuy
ế
n phân b
tài nguyên vô tuy
ế
n m
t cách hi
u su
t cho các ng
ườ 
i s
d
ng. Tu
thu
c vàovi
c s
d
ng tài nguyên vô tuy
ế
n
để
phân b
cho các ng
ườ 
i s
d
ng mà các công ngh
này
đượ 
c phân chia thành:
đ
a truy nh
 p phân chia theo t
n s
(FDMA),
đ
a truy nh
 p phân chia theo th
ờ 
igian (TDMA),
đ
a truy nh
 p phân chia theo mà (CDMA) và
đ
a truy nh
 p phân chia theo khônggian (SDMA). Các h
th
ng thông tin di
độ
ng m
ớ 
i
đề
u s
d
ng k 
ế
t h
ợ 
 p c
b
n công ngh
 
đ
a truynh
 p này
để
phân b
hi
u qu
nh
t tài nguyên cho các ng
ườ 
i s
d
ng. Công ngh
 
đ
a truy nh
 p phân chia theo v
ớ 
i nhi
u
ư
u vi
t so v
ớ 
i các công ngh
khác nên ngày càng tr 
ở 
thành côngngh
 
đ
a truy nh
 p chính.Công ngh
 
đ
a truy nh
 p CDMA
đượ 
c xây d
ng trên c
ơ 
s
ở 
thu
t tr 
i ph
.
thu
ttr 
i ph
 
đ
ã
đượ 
c nghiên c
u và áp d
ng trong quân s
t
nh
ng n
ă
m 1930, tuy nhiên g
n
đ
ây các
thu
t này m
ớ 
i
đượ 
c nghiên c
u và áp d
ng thành công trong các h
th
ng tin tuy
ế
n t
ong.Các ph
n t
c
ơ 
b
n c
a m
i h
th
ng tr 
i ph
là các chu
i gi
ng
u nhiên. Có th
coi r 
ng SolGolomb là ng
ườ 
i
đ
ã dành nhi
u nghiên c
u toán h
c cho v
n
đề
này trong các công trình c
a ôngvào nh
ng n
ă
m 1950. Ý ni
m
đầ
u tiên v
 
đ
a truy nh
 p tr 
i ph
phân chia theo mã (SSCDMA:Spread Spectrum Code Division Multiple Access)
đ
ã
đượ 
c R.Price và P.E.Green trình b
y trong bài báo c
a mình n
ă
m 1958. Vào
đầ
u nh
ng n
ă
m 1970 r 
t nhi
u bài báo
đ
ã ch
ra
ng các h
 th
ng thông tin CDMA có th
 
đạ
t
đượ 
c dung l
ượ 
ng cao h
ơ 
n các h
th
ng thông tin
đ
a truy nh
 p phân chia theo th
ờ 
i gian (TDMA: Time Division Multiple Access).Các h
th
ng tr 
i ph
chu
itr 
c ti
ế
 p
đ
ã
đượ 
c xây d
ng vào nh
ng n
ă
m 1950. Thí d
v
các h
th
ng
đầ
u tiên là: ARC-50 c
aMagnavox và các h
th
ng thông tin vô tuy
ế
n v
tinh OM-55, USC-28. Trong các bài báo c
amình (n
ă
m 1966) các tác gi
J.W.Schwartz, W.J.M.Aein và J. Kaiser là nh
ng ng
ườ 
i
đầ
u tiên sosánh các k 
thu
t
đ
a truy nh
 p FDMA, TDMA và CDMA. Các thí d
khác v
các h
th
ng quâns
s
d
ng công ngh
CDMA là v
tinh thông tin chi
ế
n thu
t TATS và h
th
ng
đị
nh v
toàn c
uGPS.
M
các v
n
đề
v
c
n ki
t dung l
ượ 
ng thông tin di
độ
ng
đ
ã n
y sinh t
nh
ng n
ă
m 1980.Tình tr 
ng này
đ
ã t
o c
ơ 
h
i cho các nhà nghiên c
u
ở 
M
tìm ra m
t ph
ươ 
ng án thông tin di
độ
ngs
m
ớ 
í.
Để
tìm ki
ế
m h
th
ng th
ng tin di
độ
ng s
m
ớ 
i ng
ườ 
i ta nghiên c
u công ngh
 
đ
a thâmnh
 p phân chia theo mã trên c
ơ 
s
ở 
tr 
i ph
(CDMA).
Đượ 
c thành l
 p vào n
ă
m 1985, Qualcom,sau
đ
ó
đượ 
c g
i là "Thông tin Qualcom" (Qualcom Communications)
đ
ã phát tri
n công ngh
 CDMA cho thông tin di
độ
ng và
đ
ã nh
n
đượ 
c nhi
u b
ng phát minh trong l
 ĩ 
nh v
c này. Lúc
đầ
ucông ngh
này
đượ 
c
đ
ón nh
n m
t cách dè d
t do quan ni
m truy
n th
ng v
vô tuy
ế
n là m
icu
c th
ai
đ
òi h
i m
t kênh vô tuy
ế
n riêng.
Đế
n nay công ngh
này
đ
ã tr 
ở 
thành công ngh
th
ngtr 
 
ở 
B
c M
và n
n t
ng c
a thông tin di
độ
ng th
ế
h
ba. Qualcom
đ
ã
đư
a ra phiên b
n CDMA
đầ
u tiên
đượ 
c g
i IS-95A. Hi
n nay phiên b
n m
ớ 
i IS-2000 và W-CDMA
đ
ã
đượ 
c
đư
a ra choh
th
ng thông tin di
độ
ng th
3.Trong l
 ĩ 
nh v
c thông tin di
độ
ng v
tinh càng ngày càng nhi
u h
th
ng ti
ế
 p nh
n s
d
ngcông ngh
CDMA. Các thí d
 
đ
i
n hình v
vi
c s
d
ng công ngh
này cho thông tin v
tinh là:H
th
ng thông tin di
độ
ng v
tinh qu
 
đạ
o th
 p (LEO: Low Earth Orbit) Loral/Qualcom Global

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->