Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
quan điểm HCM về động lực của CNXH

quan điểm HCM về động lực của CNXH

Ratings: (0)|Views: 4,493 |Likes:
Published by Khoa Trần Đăng

More info:

Published by: Khoa Trần Đăng on Nov 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
Câu 3: TTHCM về bản chất, mục tiêu, động lực của XHCNVN1.Quan điểm của HCM về đặc trưng bản chất của CNXH:
 Nói một cách tóm tắt, mộc mạc: “CNXH trước hết nhằm làm cho người dân thoát nạn bần cùng, làmcho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm no & sống 1 đời hạnh phúc”CNXH là làm sao cho dân giàu nước mạnhMuốn có CNXH thì phải phát triển sx, phải dốc lực lượng của mọi người ra để sx, sx là mặt trận chínhcủa chúng ta ngày nayCNXH là lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng, ... ra làm của chung – quốc hữu hóa. Ai cũng phải lao động,và có quyền lao động. Ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, ko làm ko hưởng.CNXH là do quần chúng người dân tự mình xây dựng, đó là công trình tập thể của quần chúng laođộng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ. Trong bộmáy CN từ người quét nhà, nấu ăn cho đến chủ tịch 1 nước đều phân công làm đầy tớ cho dân. Tóm lại,CNXH là dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, đạo đức & văn minh.
2.Quan điểm của HCM về mục tiêu và động lực của CNXH:
a.Những mục tiêu bản:
* Về chính trị:Là chế độ do nhân dân làm chủ vì nhà nước của ta là nhà nước do dân làm chủ, dựa trên nền tảng liênminh công nông do g/c công nhân lãnh đạo.Dân có quyền bầu cử vào các cơ quan nhà nướcDân có quyền kiểm soát đại biểu của mình, có quyền bãi miễn đại biểu, nếu đại biểu đó ko xứng đángvới sự tín nhiệm của người dânDân thực hiện quyền làm chủ nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng => Nhà nước ta phải phát triềnquyền dchủ & sinh hoạt chính trị của toàn dân, phát huy tính tích cực & sáng tạo của người dân, làm chomọi công dân VN tham gia quản lý nhà nước, ra sức xây dựng CNXH.CP làm gì? Là đầy tớ của nhân dân từ chủ tịch toàn quốc đến làng, dân là chủ, CP là đầy tớ... nếu CPlàm hại dân thì dân có quyền đuổi CPCán bộ phải làm gì? Phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức CM, thực hiện cần kiệm liêmchính, chí công vô tư, phải sửa đổi lối làm việc chống tham ô lãng phí quan liêu Nghĩa vụ của người làm chủ thì phải chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà, phải tự mình lo toangánh vác, ko ỷ lại, ko ngồi chờ, phải có nghĩa vụ lao động bvệ TQ, bảo vệ của công, chấp hành luật pháp,học tập nâng cao trình độ để xứng đáng vai trò người chủ.* Về kinh tế:1 nền KTXHCN với công nghiệp & nông nghiệp hiện đại KHKT tiên tiến trên cơ sở KTHXCN ngàycàng phát triển... Đời sống vật chất văn hóa của nhân dân ngày càng được cải thiện.Trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng về tlsx nhưng hiện nay trong tkì quá độ lên CNXH, chúng ta tồntại 4 hthức sở hữu: sở hữu nhà nước, sở hữu hợp tác xã, sở hữu của người lao động, một ít tlsx thuộc sở hữucủa nhà TB.Trong đó KT QD là hthức sở hữu của toàn dân, lãnh đạo nền KTQD & nhà nước phải đảm bảo cho nó phát triển ưu tiên.* Về văn hóa:Mục tiêu của VH là gp con người khỏi áp bức bóc lột & ngu dốtVH phải đi trước dọn đường cho CM công nghiệpCán bộ, công nhân, nông dân cần nâng cao VH. Phải có VH làm gốc. Máy móc càng ngày trở nên tinhxảo thì công nhân phải có trình độ cao, ở nông thôn cũng vậy nông dân phải biết VH.Mục tiêu của VH là lấy hạnh phúc của đồng bào của dtộc làm cơ sở. VH phải sửa đổi được thamnhũng, lười biếng phù hoa xa xỉ, phải làm cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập tự do. VH phải soi đườngcho quốc dân đi.* Về quan hệ XHXH phải công bằng, dân chủQuan hệ giữa người với người tốt đẹpChính sách XH được xây dựng, được thực hiệnĐạo đức, lối sống phát triển lành mạnh-> muốn xây dựng CNXH thì trước hết cần những con người XHCNMục tiêu của CNXH là gp con người, gp sức lao động, gp phụ nữ
 
b.c động lực của CNXH:
Động lực được hiểu là những nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển KTXH thông qua hoạt động củacon người trên 2 bình diện, cộng đồng con ngườiĐộng lực chủ yếu để phát triển đất nước là phát huy sức mạnh toàn dtộc, phát huy sức mạnh cộng đồngcon người gồm các tầng lớp nhân dân: công nhân, nông dân, trí thức, đoàn thể, đồng bào trong nước ngoàinước, tôn giáo... xây dựng CNXH ở VN ko chỉ có g/c mà cả toàn dtộc.Phát huy sức mạnh của con người với tư cách là cá nhân người lao động, nhiều cá nhân hợp thành cộngđồng. Do đó, phải phát huy sức mạnh từng cá nhân.Phải tác động vào nhu cầu & lợi ích của con người CNXH là làm sao cho dân đủ ăn, đủ mặc ngày càngsung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già ko lao động thì nghỉ, những phong tục tập quán ko tốtdần dần được xóa bỏ.Tác động và động lực chính trị tinh thần.Phát huy quyền làm chủ & ý thức làm chủ của người lao độngThực hiện công bằng XH “ko sợ thiếu chỉ sợ ko công bằng, ko sở nghèo mà chỉ sợ lòng dân ko yên”Các nhân tố khác như ý thức giác ngộ CNXH cao, 1 lòng 1 dạ phấn đấu cho CNXH Ngoài sự phát huy các động lực của CNXH cần khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triển củaCNXH.
Câu 4: Những quan điểm cơ bản của TTHCM về đại đoàn kết dân tộc.1.Đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa chiến lược - là sức mạnh vĩ đại quyết định sự thành công củaCM:
Tinh thần đại đoàn kết các dân tộc của HCM nhất quán & xuyên suốt trong tiến trình CMVN, đó làchiến lược tập hợp mọi lực lượng quần chúng nhằm hình thành sức mạnh của toàn dân trong quá trình phảiđương đầu với kẻ thù lớn hơn mình, đoàn kết là sức mạnh của chúng ta, đoàn kết là thắng lợi, đoàn kết làsức mạnh then chốt của thành công.
2.Đại đoàn kết là 1 mục tiêu, 1 nhiệm vụ hàng đầu của CM:
Mục đích của Đảng lao động VN gồm 8 chữ: “Đoàn kết toàn dân phụng sự tổ quốc”(1951)1 là đoàn kết, 2 là làm CM để đòi đlập.1 là đoàn kết, 2 là xây dựng CNXH, 3 là đấu tranh thống nhất nước nhà.Đoàn kết toàn dân là đường lối lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ của Đảng là giữ gìn sự đoàn kết.
3.Đại đoàn kết dtộc là đại đoàn kết toàn dân.
Đại đoàn kết dân tộc có nghĩa là phải tập hợp được mọi người dân vào 1 khối thống nhất trong cuộcđấu tranh chung “ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất & độc lập của TQ, ta còn phải đoàn kết để xâydựng nước nhà. Ai có tài có đức có sức có lòng phụng sự TQ & phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ”.Cần xóa bỏ thành kiến cần phải thật thà đoàn kết với nhau giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dânĐại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân. Mà đại đa số nhân dân đó là công nhân,nông dân & các tầng lớp nhân dân lđộng khác nhau.
4.Đại đoàn kết dân tộc trong mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lđạo của Đảng.
Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức chính trị rộng rãi tập hợp đông đảo các gc tầng lớp dân tộc tôngiáo đảng phái các tổ chức & cá nhân yêu nước trong và ngoài nước VNPhấn đấu vì mục tiêu chung là đlập thống nhất của TQ & tự do & hạnh phúc của nhân dân.Mặt trận dân tộc hoạt động theo ngtắc hiệp thương dchủ lấy việc thống nhất lợi ích của dtộc với lợi íchcủa các tầng lớp quần chúng nhân dân làm csở để củng cố & ko ngừng học tập.T8/1972 chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân phải đoàn kết các Đảng phái, các đthể… thực hiện hợp tác lâu dài giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, phải đoàn kết chặt chẽ giữa đbào lương &đbào các dân tộc tgiáo cùng nhau xd đsống hoà thuận ấm no. Xd TQ phải cầu ‘đồng tồn dị’ lấy cái chunghạn chế cái riêng, lợi ích của dân tộc đó là TQ độc lập & thống nhất, XH công bằng văn minh -> thì lợi íchcủa mỗi bộ phận, mỗi người mới được bảo đảm.Đkết phải gắn với đtranh, đtranh để tăng cường đoàn kết. Đk thực sự nghĩa là mđích phải nhất trí & lậptrường cũng phải nhất trí, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau & phê bình trên lậptrường thân ái vì nước vì dân.ĐCS vừa là thành viên của mặt trận, vừa là lực lượng lđạo mặt trận xd khối đại đoàn kết toàn dân.ĐCSVN ko chỉ là sản phẩm của CNML tác động vào ptrào công nhân mà còn là sản phẩm của CNYNVN.Theo HCM, Đảng vừa là Đảng của gc công nhân vừa là Đảng của nhân dân lđ & của cả dân tộc. Đảnglấy CNML “làm cốt” vì Đảng ra đời trong lòng gc công nhân, nông dân đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc.
 
Cuộc đấu tranh của gc công nhân mang tính QT nhưng lại diễn ra theo từng dân tộc vì vậy gc côngnhân phải làm chủ. Nó phải trở thành dân tộc do đó ĐCSVN ngay từ khi ra đời trong qtrình lđạo CM VNđã thật sự đại đoàn kết dân tộc do đó đại bộ phận nhân dân ĐCS là Đảng của mình. Qđiểm của HCM là“Đảng vừa là đđức vừa là văn minh” . Nguyên tắc của mặt trận là hiệp thương dchủ thì trong sự lđạo của mình Đảng cũng phải thực hiện nhưmtr: vận động, thuyết phục, giáo dục, nêu gương, lấy lòng chân thành để đối xử, cảm hóa, khơi gợi tthầntnguyện, tự giác.Muốn lđạo mtr, lđ xd khối đại đoàn kết dân tộc, Đảng phải thật sự đoàn kết, nhất trí, sự đoàn kết củaĐảng là csở vững chắc để xd sự đoàn kết toàn dân. Đảng đoàn kết dân tộc, đoàn kết sự gắn bó giữa Đảngvới dân sẽ tạo nên sức mạnh để CM VN vượt qua khó khăn chiến thắng kẻ thù đi đến thắng lợi cuối cùng.
Câu 4 : Trình bày quan điểm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc? 4 quan điểm
1.ĐĐKDT là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công CM :Theo HCM, đây là một tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt tiến trình CMVN, nó tập hợp mọi lựclượng có thể tập hợp được, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dtộc trong cuộc đấu tranh với kẻ thùdân tộc, giai cấp. Từ đó HCM cho rằng ĐĐKDT là nhân tố quyết định thành công CM“Nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn dân chúng mà chúng ta giành được độc lập”“Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta… dù giặc Mỹ hung ác đến đâu, sức mạnh đoàn kết vĩ đại củachúng ta nhất định đánh thắng chúng”Vì “đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”Do đó : “ Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”“ Thành công, thành công, đại thành công”.Vì vậy, vấn đề đoàn kết phải được xem là vấn đề chiến lược lâu dài, là vấn đề sống còn của CM: “Đoànkết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. ĐK là một chính sách dân tộc, không phải là mộtthủ đoạn chính trị”2. ĐĐKDT là 1 mục tiêu, 1 nhiệm vụ hàng đầu của CMTư tưởng ĐĐKDT phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đ, lực lượng lãnhđạo duy nhất đối với CMVN. Vì :ĐĐKDT là một bộ phận cấu thành đường lối CMĐĐKDT là mục tiêu, là nhiệm vụ hàng đầu của Đ: “ Mục đích của Đ lao động VN có thể gồm trong 8 chữđoàn kết dân tộc, phụng sự tổ quốc”ĐĐKDT là mục tiêu, là nhiệm vụ của mọi công tác CMĐĐKDT là nhiệm vụ của toàn dân, mỗi người dân phải có ý thức trách nhiệm, cho mình là một phần củakhối ĐĐK đó.3. ĐĐKDT là đại đoàn kết toàn dânTrong TTHCM, ý nghĩa phân biệt người trong mọi tầng lớp XH không bao giờ tồn tại. Do đó Người luôncho rằng đối tượng của khối ĐĐKDT là toàn dân VN, tất cả những người yêu nước VN, ”không phân biệtdân tộc thiểu số với dân tộc đa số, người tín ngưỡng với người không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻm,trai gái, giàu nghèo, quý tiện”Người đã nhiều lần nêu rõ : “Ta đoàn kết đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc, ta còn phảiđoàn kết để xây dựng nước nhà. Ai có tài, có sức, có đức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục v5 nhân dânthì ta đoàn kết với họ”Đường lối tập hợp lực lượng Đ ta và chủ tịch HCM: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp VS, phải thu phục cho được đại bộ phận g/c của mình… Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựavào hạng dân cày nghèo làm thổ địa CM đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến… Đ phải hết sức liên lạcvới tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt …”,”Đ tập hợp hoặc lôi kéo phú nông, tư sản vàtư sản bậc trung, đánh đổ các Đ phản CM như đảng Lập Hiến”.Muốn mở rộng và củng cố khối ĐĐK toàn dân cần:Tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng => tán thành mục tiêu do Cm đặt ra : “xây dựng và bảo vệtổ quốc”Ứng xử thích hợp với các tuyến lực lượng bằng thái độ chân thành, thân ái, khoan dung nhằm tập hợp tốiđa lực lượng Cm và thu hẹp tối đa lực lượng phản CM.“Bất kì ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù là người đó trước đâu chốngchúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà ĐK với họ” vì theo Bác “ai cũng có ít hay nhiều tấm lòng yêunước tiềm ẩn bên trong”

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mai Bảo liked this
Pac CE liked this
Thanh La liked this
Huong Lavender liked this
Ếch Xù liked this
Ếch Xù liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->