Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
410Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hình Học Họa Hình

Hình Học Họa Hình

Ratings:

4.68

(28)
|Views: 44,083 |Likes:
Published by ducanht
Giáo trình Hình Họa của trường Đại Học Bách Khoa Đã Nẵng.
Giáo trình Hình Họa của trường Đại Học Bách Khoa Đã Nẵng.

More info:

Published by: ducanht on Jul 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
ĐẠ
I H
C
Đ
À N
NG
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOAKHOA S
Ư 
PH
M K 
THU
T
-----0-----
BÀI GI
NG
 
HÌNH H
A
 
 
GVC.ThS NGUY
N
ĐỘ
 
B
môn Hình h
a – V
k
thu
t
Đ
À N
NG - 2005
 
Baì i giaí ng HÇNH HOAûMåíâáö u 
 
M
Ở 
 
ĐẦ
U
A.
 
M
C
Đ
ÍCH VÀ YÊU C
U
1) M
c
đ
ích
Hình ho
là m
t môn h
c thu
c l
 ĩ 
nh v
c Hình h
c, nh
m:
 
 Nghiên c
u các ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n các hình trong không gian lên m
t m
t mà thôngth
ườ 
ng là m
t ph
ng hai chi
u
 
 Nghiên c
u các ph
ươ 
ng pháp gi
i các bài toán trong không gian b
ng cach gi
i chúng trêncác hình bi
u di
n ph
ng
đ
ó
 
Cung c
 p m
t s
ki
ế
n th
c hình h
c c
ơ 
b
n
để
h
c ti
ế
 p môn V
 ĩ 
thu
t và gi
i quy
ế
t m
t s
 v
n
đề
liên quan
đế
n chuyên môn.
2) Yêu c
u c
a hình bi
u di
n
Hình bi
u di
n ph
i
đơ 
n gi
n, rõ ràng, chính xác. Các hình bi
u di
n ph
i t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i m
thình nh
t
đị
nh trong không gian; ng
ườ 
i ta g
i tính ch
t này là tính ph
n chuy
n hay tính t
ươ 
ng
đươ 
ng hình h
c c
a hình bi
u di
n
3) M
t s
ký hi
u và quy
ướ 
c
 
Trong bài gi
ng này s
dùng nh
ng ký hi
u và qui
ướ 
c sau:
 
Đ
i
m Ch
in nh
ư
: A, B, C,...
 
Đườ 
ng th
ng Ch
th
ườ 
ng nh
ư
: a,b,c,...
 
M
t ph
ng Ch
Hy l
 p ho
c ch
vi
ế
t hoa
nh
ư
:
α
,
β
,
γ
,
δ
,...A, B, C, ...
 
S
liên thu
c hi
u
nh
ư
:
đ
i
m A
a;
đườ 
ng th
ng a
mp (
α
), ...b
mp(Q),...
 
Vuông góc
nh
ư
: a
b
 
Giao
nh
ư
: A= d
l
 
ế
t qu
= nh
ư
: g= mp
α
 
mp
β
 
 
Song song
//
nh
ư
: d // k 
 
Trùng
nh
ư
: A
B
B. CÁC PHÉP CHI
UI. PHÉP CHI
U XUYÊN TÂM
1)
 
Cách xây d
ự 
ng
Trong không gian cho m
t ph
ng P m
t
đ
i
m S không thu
c mp(P ).(Hình 1) Ng
ườ 
i ta th
c hi
n phép chi
ế
u m
t
đ
i
m A b
t k 
nh
ư
sau:V
 
đườ 
ng th
ng SA,
đườ 
ng th
ng này c
t m
t ph
ng P t
i
đ
i
m A’
 A’ ASP
Ta có các
đị
nh ngh
 ĩ 
a:
 
P : M
t ph
ng hình chi
ế
u
 
S : Tâm chi
ế
u
Hçnh1
 
SA :
Đườ 
ng th
ng chi
ế
u ho
c tia chi
ế
u
 
A’ : Hình chi
ế
u xuyên tâm c
a
đ
i
m A t
tâmchiêú S lên m
t ph
ng hình chi
ế
u P .Phép chi
ế
u
đượ 
c xây d
ng nh
ư
trên
đượ 
c g
i là
 phépchi 
ế 
u xuyên tâm
 
v
ớ 
i tâm chi
ế
u S và m
t ph
ng hình chi
ế
u P.M
t phép xuyên tâm
đượ 
c xác
đị
nh khi bi
ế
t tâm chi
ế
u S và m
t ph
ng hình chi
ế
u P.
GVC.ThS Nguyãù n ÂäüKhoa Sæ phaû m Kyîthuáû t- ÂHBK  
1
 
Baì i giaí ng HÇNH HOAûMåíâáö u 
 
 
Chú ýa) 
Hình là m
t t
 p h
ợ 
 p
đ
i
m. V
y
để
chi
ế
u m
t hình ta chi
ế
u m
t s
 
đ
i
m thành ph
n c
a hình
đủ
xác
đị
nh hình
đ
ó
 b)
N
ế
u trong không gian
Ơ 
clic
ta b
sung thêm các y
ế
u t
vô t
n thì:
_
 
Hai
đườ 
ng th
ng son g song xem nh
ư
c
t nhau t
i m
t
đ
i
m
ở 
vô t
n:a // b
a
b = M
 Nh
ư
v
y
để
bi
u di
n m
t
đ
i
m
ở 
vô t
n ta bi
u di
n nó b
ng m
t ph
ươ 
ng
đườ 
ng th
ng
_
 
Hai m
t ph
ng son g song xem nh
ư
c
t nhau theo m
t
đườ 
ng th
ng
ở 
vô t
nmp
α
// mp
β
 
mp
α
 
mp
β
= d
 
2)
 
Tính ch
t1. 
 Hình chi
ế 
u xuyên tâm c
a m
đườ 
ng th
ẳ 
ng không 
đ 
i qua tâm chi
ế 
u là m
đườ 
ng th
ẳ 
ng 
Khi chi
ế
u
đườ 
ng th
ng a, các tia chi
ế
u SA, SB hình thành m
t m
t ph
ng (SAB) g
i là m
t ph
ng chi
ế
u. Do
đ
ó hình chi
ế
u a’(
A'B')= mp(SAB)
mp(P) (hình 2)
2. 
 Hình chi
ế 
u
 
 xuyên tâm c
a nh
ữ 
ng 
đườ 
ng th
ẳ 
ng song song nói chung là nh
ữ 
ng 
đườ 
ng th
ẳ 
ng 
đồ
ng qui
Gi
s
cho a // b nên các mp(S,a) và mp(S,b) s
giao v
ớ 
i mp(P) cho các giao tuy
ế
n a’, b’ c
tnhau t
i
đ
i
m M’ (M’ là hình chi
ế
u xuyên tâm c
a
đ
i
m M
c
a
đườ 
ng th
ng a, b) (hình 3)
P
 
PSM'S ABB' A'aa'abb'a' A
 
BB' A’
 
Hình 2 Hình 3
II. PHÉP CHI
U SONG SONG
1)
 
Cách xây d
ự 
ng
 Phép chi
ế 
u song song là tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ 
c bi
t c
a phép chiêu xuyên tâm khi tâm chi
ế 
u S 
ở 
xa vô
n
 Nh
ư
v
y phép chi
ế
u song song
đượ 
c xác
đị
nh khi bi
ế
t m
t ph
ng hình chi
ế
u P và ph
ươ 
ng chi
ế
u s
 A’P Ats
 
Hçnh 4
 Ng
ườ 
i ta chi
ế
u song song
đ
i
m A b
ng cách qua A v
 
đườ 
ng th
ng t song song v
ớ 
i ph
ươ 
ng s, v
 giao
đ
i
m A’ = t
mp(P ) thì A’ là hình chi
ế
u song song c
a
đ
i
m A t
ph
ươ 
ng chi
ế
u s lên m
t ph
ng hình chi
ế
u P (hình 4).
2)
 
Tính ch
t
Phép chi
ế
u song song là tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ
c bi
t c
a phép chiêu xuyên tâm nên có nh
ng tính ch
tc
a phép chi
ế
u xuyên tâm. Ngoài ra phép chi
ế
u song song có nh
ng tính ch
t sau:
GVC.ThS Nguyãù n ÂäüKhoa Sæ phaû m Kyîthuáû t- ÂHBK  
2

Activity (410)

You've already reviewed this. Edit your review.
Angel Nguyen added this note
lam sao dowload deeeeeee
Kiệt Hữu Nguyễn added this note
có cách tải không ?
Angel Nguyen liked this
Angel Nguyen liked this
Nguyen Giap added this note
lam sao dowload dk day mn
Huyen Phan liked this
Duy Lê liked this
Khiem Nguyen liked this
Thanhquy Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->