Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
410Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hình Học Họa Hình

Hình Học Họa Hình

Ratings:

4.68

(28)
|Views: 80,651|Likes:
Published by ducanht
Giáo trình Hình Họa của trường Đại Học Bách Khoa Đã Nẵng.
Giáo trình Hình Họa của trường Đại Học Bách Khoa Đã Nẵng.

More info:

Published by: ducanht on Jul 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
Also found in:HOC, Hoa, hình
See More
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 
ĐẠ
I H
C
Đ
À N
NG
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOAKHOA S
Ư 
PH
M K 
THU
T
-----0-----
BÀI GI
NG
 
HÌNH H
A
 
 
GVC.ThS NGUY
N
ĐỘ
 
B
môn Hình h
a – V
k
thu
t
Đ
À N
NG - 2005
 
Baì i giaí ng HÇNH HOAûMåíâáö u 
 
M
Ở 
 
ĐẦ
U
A.
 
M
C
Đ
ÍCH VÀ YÊU C
U
1) M
c
đ
ích
Hình ho
là m
t môn h
c thu
c l
 ĩ 
nh v
c Hình h
c, nh
m:
 
 Nghiên c
u các ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n các hình trong không gian lên m
t m
t mà thôngth
ườ 
ng là m
t ph
ng hai chi
u
 
 Nghiên c
u các ph
ươ 
ng pháp gi
i các bài toán trong không gian b
ng cach gi
i chúng trêncác hình bi
u di
n ph
ng
đ
ó
 
Cung c
 p m
t s
ki
ế
n th
c hình h
c c
ơ 
b
n
để
h
c ti
ế
 p môn V
 ĩ 
thu
t và gi
i quy
ế
t m
t s
 v
n
đề
liên quan
đế
n chuyên môn.
2) Yêu c
u c
a hình bi
u di
n
Hình bi
u di
n ph
i
đơ 
n gi
n, rõ ràng, chính xác. Các hình bi
u di
n ph
i t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i m
thình nh
t
đị
nh trong không gian; ng
ườ 
i ta g
i tính ch
t này là tính ph
n chuy
n hay tính t
ươ 
ng
đươ 
ng hình h
c c
a hình bi
u di
n
3) M
t s
ký hi
u và quy
ướ 
c
 
Trong bài gi
ng này s
dùng nh
ng ký hi
u và qui
ướ 
c sau:
 
Đ
i
m Ch
in nh
ư
: A, B, C,...
 
Đườ 
ng th
ng Ch
th
ườ 
ng nh
ư
: a,b,c,...
 
M
t ph
ng Ch
Hy l
 p ho
c ch
vi
ế
t hoa
nh
ư
:
α
,
β
,
γ
,
δ
,...A, B, C, ...
 
S
liên thu
c hi
u
nh
ư
:
đ
i
m A
a;
đườ 
ng th
ng a
mp (
α
), ...b
mp(Q),...
 
Vuông góc
nh
ư
: a
b
 
Giao
nh
ư
: A= d
l
 
ế
t qu
= nh
ư
: g= mp
α
 
mp
β
 
 
Song song
//
nh
ư
: d // k 
 
Trùng
nh
ư
: A
B
B. CÁC PHÉP CHI
UI. PHÉP CHI
U XUYÊN TÂM
1)
 
Cách xây d
ự 
ng
Trong không gian cho m
t ph
ng P m
t
đ
i
m S không thu
c mp(P ).(Hình 1) Ng
ườ 
i ta th
c hi
n phép chi
ế
u m
t
đ
i
m A b
t k 
nh
ư
sau:V
 
đườ 
ng th
ng SA,
đườ 
ng th
ng này c
t m
t ph
ng P t
i
đ
i
m A’
 A’ ASP
Ta có các
đị
nh ngh
 ĩ 
a:
 
P : M
t ph
ng hình chi
ế
u
 
S : Tâm chi
ế
u
Hçnh1
 
SA :
Đườ 
ng th
ng chi
ế
u ho
c tia chi
ế
u
 
A’ : Hình chi
ế
u xuyên tâm c
a
đ
i
m A t
tâmchiêú S lên m
t ph
ng hình chi
ế
u P .Phép chi
ế
u
đượ 
c xây d
ng nh
ư
trên
đượ 
c g
i là
 phépchi 
ế 
u xuyên tâm
 
v
ớ 
i tâm chi
ế
u S và m
t ph
ng hình chi
ế
u P.M
t phép xuyên tâm
đượ 
c xác
đị
nh khi bi
ế
t tâm chi
ế
u S và m
t ph
ng hình chi
ế
u P.
GVC.ThS Nguyãù n ÂäüKhoa Sæ phaû m Kyîthuáû t- ÂHBK  
1
 
Baì i giaí ng HÇNH HOAûMåíâáö u 
 
 
Chú ýa) 
Hình là m
t t
 p h
ợ 
 p
đ
i
m. V
y
để
chi
ế
u m
t hình ta chi
ế
u m
t s
 
đ
i
m thành ph
n c
a hình
đủ
xác
đị
nh hình
đ
ó
 b)
N
ế
u trong không gian
Ơ 
clic
ta b
sung thêm các y
ế
u t
vô t
n thì:
_
 
Hai
đườ 
ng th
ng son g song xem nh
ư
c
t nhau t
i m
t
đ
i
m
ở 
vô t
n:a // b
a
b = M
 Nh
ư
v
y
để
bi
u di
n m
t
đ
i
m
ở 
vô t
n ta bi
u di
n nó b
ng m
t ph
ươ 
ng
đườ 
ng th
ng
_
 
Hai m
t ph
ng son g song xem nh
ư
c
t nhau theo m
t
đườ 
ng th
ng
ở 
vô t
nmp
α
// mp
β
 
mp
α
 
mp
β
= d
 
2)
 
Tính ch
t1. 
 Hình chi
ế 
u xuyên tâm c
a m
đườ 
ng th
ẳ 
ng không 
đ 
i qua tâm chi
ế 
u là m
đườ 
ng th
ẳ 
ng 
Khi chi
ế
u
đườ 
ng th
ng a, các tia chi
ế
u SA, SB hình thành m
t m
t ph
ng (SAB) g
i là m
t ph
ng chi
ế
u. Do
đ
ó hình chi
ế
u a’(
A'B')= mp(SAB)
mp(P) (hình 2)
2. 
 Hình chi
ế 
u
 
 xuyên tâm c
a nh
ữ 
ng 
đườ 
ng th
ẳ 
ng song song nói chung là nh
ữ 
ng 
đườ 
ng th
ẳ 
ng 
đồ
ng qui
Gi
s
cho a // b nên các mp(S,a) và mp(S,b) s
giao v
ớ 
i mp(P) cho các giao tuy
ế
n a’, b’ c
tnhau t
i
đ
i
m M’ (M’ là hình chi
ế
u xuyên tâm c
a
đ
i
m M
c
a
đườ 
ng th
ng a, b) (hình 3)
P
 
PSM'S ABB' A'aa'abb'a' A
 
BB' A’
 
Hình 2 Hình 3
II. PHÉP CHI
U SONG SONG
1)
 
Cách xây d
ự 
ng
 Phép chi
ế 
u song song là tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ 
c bi
t c
a phép chiêu xuyên tâm khi tâm chi
ế 
u S 
ở 
xa vô
n
 Nh
ư
v
y phép chi
ế
u song song
đượ 
c xác
đị
nh khi bi
ế
t m
t ph
ng hình chi
ế
u P và ph
ươ 
ng chi
ế
u s
 A’P Ats
 
Hçnh 4
 Ng
ườ 
i ta chi
ế
u song song
đ
i
m A b
ng cách qua A v
 
đườ 
ng th
ng t song song v
ớ 
i ph
ươ 
ng s, v
 giao
đ
i
m A’ = t
mp(P ) thì A’ là hình chi
ế
u song song c
a
đ
i
m A t
ph
ươ 
ng chi
ế
u s lên m
t ph
ng hình chi
ế
u P (hình 4).
2)
 
Tính ch
t
Phép chi
ế
u song song là tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ
c bi
t c
a phép chiêu xuyên tâm nên có nh
ng tính ch
tc
a phép chi
ế
u xuyên tâm. Ngoài ra phép chi
ế
u song song có nh
ng tính ch
t sau:
GVC.ThS Nguyãù n ÂäüKhoa Sæ phaû m Kyîthuáû t- ÂHBK  
2

Activity (410)

You've already reviewed this. Edit your review.
Angel Nguyen added this note|
lam sao dowload deeeeeee
Kiệt Hữu Nguyễn added this note|
có cách tải không ?
Angel Nguyen liked this
Angel Nguyen liked this
Huyen Phan liked this
Nguyen Giap added this note|
lam sao dowload dk day mn
Duy Lê liked this
Khiem Nguyen liked this
Thanhquy Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->