Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Regulament privind circulatia pe drumurile publice

Regulament privind circulatia pe drumurile publice

Ratings:

4.75

(1)
|Views: 5,677|Likes:
Published by Amedeah

More info:

Published by: Amedeah on Oct 21, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTESUMAR
Anul 171 (XV) Ñ Nr. 58
Nr.PaginaHOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI85.Ñ Hore pentru aprobarea Regulamentului deaplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernuluinr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice1Ð80
Vineri, 31 ianuarie 2003
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÂREpentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2002privind circulaþia pe drumurile publice
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 117 alin. (2) ºi al art. 118 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã aGuvernului nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice,
Guvernul României
adoptã prezenta hotãrâre.Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de aplicare aOrdonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2002 privindcirculaþia pe drumurile publice, publicatã în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002,prevãzut în anexa nr. 1.Art. 2. Ñ Anexa la ordonanþa de urgenþã menþionatã laart. 1 se modificã ºi se completeazã potrivit anexei nr. 2 laprezenta hotãrâre.Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã dinprezenta hotãrâre.Art. 4. Ñ (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la datade 1 februarie 2003.(2) Pe aceeaºi datã Hotãrârea Consiliului de Miniºtrinr.772/1966 privind aprobarea Regulamentului pentru apli-carea Decretului nr. 328/1966 privind circulaþia pe drumu-rile publice ºi pentru stabilirea ºi sancþionareacontravenþiilor în acest sector, republicatã, cu modificãrile ºicompletãrile ulterioare, se abrogã.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Traian Panait
,secretar de statMinistrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 23 ianuarie 2003.Nr. 85.
 
ANEXA Nr. 1
REGULAMENTde aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 58/31.I.20032CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Participanþii la trafic sunt obligaþi sã respecteregulile de circulaþie ºi semnificaþia mijloacelor de semnali-zare, precum ºi celelalte dispoziþii din prezentul regulament.Aceºtia trebuie sã se comporte pe drumul public astfel încât sã nu constituie un pericol sau un obstacol pentrucirculaþia rutierã.Art. 2. Ñ (1) Administratorul drumului public este obligatsã asigure viabilitatea acestuia, sã aplice, sã instaleze, sã întreþinã ºi sã þinã evidenþa mijloacelor de semnalizarerutierã ºi a echipamentelor destinate siguranþei circulaþiei.(2) Administratorul drumului public trebuie sã realizezeamenajãri rutiere în scopul determinãrii pietonilor ºi con-ducãtorilor de vehicule sã respecte semnificaþia semnalizãriirutiere.(3) Aplicarea ºi instalarea mijlocelor de semnalizarerutierã, a echipamentelor ºi amenajãrilor rutiere destinatesiguranþei circulaþiei se efectueazã numai cu acordul poliþiei.Art. 3. Ñ (1) Se interzice închiderea sau crearea derestricþii pentru circulaþia vehiculelor ori a pietonilor, depozi-tarea sau lãsarea de materiale ori obiecte pe partea caro-sabilã a drumurilor publice, pe trotuare, precum ºi înparcãri amenajate ºi semnalizate corespunzãtor.(2) Prin excepþie de la dispoziþiile alin. (1), închidereacirculaþiei, executarea de lucrãri ori instituirea de restricþiipe drumul public se face de cãtre administratorul acestuianumai cu acordul poliþiei, conform normelor metodologicecomune elaborate de Ministerul de Interne ºi de MinisterulLucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei.(3) Executantul de lucrãri în zona drumului public esteobligat sã realizeze amenajãri rutiere care sã permitã deru-larea în siguranþã a circulaþiei, iar atunci când acestea seefectueazã pe trotuar, sã construiascã pasajepentrupietoni,separate de partea carosabilã ºi protejate corespunzãtor.(4) La terminarea lucrãrilor, executantul este obligat sãaducã drumul la starea iniþialã, iar administratorul drumuluipublic sã verifice ºi sã recepþioneze lucrãrile numai dacãacestea corespund normelor de calitate prevãzute de legeºi avizelor obþinute anterior începerii lucrãrilor.Art. 4. Ñ (1) Administratorul drumului public trebuie sãia mãsuri de înlãturare imediatã a cauzelor evenimentelorrutiere datorate configuraþiei, stãrii sau dotãrii tehnice neco-respunzãtoare a acestuia.(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, adminis-tratorul drumului public este obligat sã îl degajeze, sãcureþe ºi sã readucã drumul la starea iniþialã.Art. 5. Ñ (1) La intersecþia unui drum public cu o caleferatã, administratorul cãii ferate trebuie sã asigure planei-tatea trecerii la nivel, iar împreunã cu administratorul dru-mului public, sã stabileascã, sã instaleze ºi sã întreþinãmijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competenþelor,cu acordul poliþiei.(2) La trecerea la nivel cu calea feratã, administratorulcãilor ferate ºi cel al drumului public, împreunã cudeþinãtorii terenurilor învecinate sunt obligaþi sã înlãtureobstacolele ºi sã interzicã amplasarea de panouri, afiºe,instalaþii, precum ºi construcþii care ar diminua vizibilitateadin locul unde conducãtorul de vehicul este obligat sãopreascã.(3) Dacã la trecerea la nivel cu calea feratã fãrã barierenu se pot asigura condiþiile prevãzute la alin. (2), adminis-tratorul drumului public împreunã cu cel al cãii ferate, cuacordul poliþiei, iau mãsuri, dupã caz, pentru:a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive auto-mate, în ordinea urgenþei stabilite de aceste autoritãþi;b) desfiinþarea trecerii cu devierea circulaþiei rutiere pealtã trecere la nivel cu calea feratã învecinatã, cu vizibili-tate asiguratã sau prevãzutã cu barierã manualã;c) separarea fluxurilor de circulaþie rutierã, respectivferoviarã, prin construirea unor pasaje subterane sauaeriene.Art. 6. Ñ (1) Traseele ºi staþiile mijloacelor de transportpublic de persoane se stabilesc conform reglementãrilor învigoare.(2) Administratorul drumului public trebuie sã realizezeamenajãri rutiere, în afara pãrþii carosabile, destinate staþiilorpentru oprirea autobuzelor ºi troleibuzelor.(3) Staþiile mijloacelor de transport public de persoane,cu excepþia celor pentru tramvaie, se amenajeazã, încondiþiile prevãzute la alin. (2), la cel puþin 50 m de colþulintersecþiei, dupã traversarea acesteia.(4) Dacã în localitãþi traseele autobuzelor trec pestecalea feratã la acelaºi nivel, în ambele pãrþi înainte de tre-cere trebuie sã existe staþii de oprire la cel puþin 50 m deaceasta.(5) Staþiile mijloacelor de transport public de persoane în regim de taxi se stabilesc de cãtre autoritãþile adminis-traþiei publice locale ºi administratorii drumurilor, cu acordulpoliþiei.Art. 7. Ñ Se interzice organizarea de mitinguri, mani-festãri sau de orice alte activitãþi culturale, sportive oricomerciale pe drumurile publice fãrã acordul poliþiei ºi avi-zul administratorului drumului public.Art. 8. Ñ (1) Inspectoratul General al Poliþiei Române,consiliile judeþene, consiliile locale ºi Consiliul General alMunicipiului Bucureºti, prin structurile specializate, organi-zeazã acþiuni permanente de popularizare ºi cunoaºtere aregulilor de circulaþie.(2) Poliþia informeazã ºi face recomandãri cu privire lacirculaþia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media.CAPITOLUL II
Vehiculele
SECÞIUNEA 1
Starea tehnicã a vehiculelor ºi controlul acesteia 
Art. 9. Ñ (1) Pentru a circula pe drumurile publice, auto-vehiculele, remorcile ºi tramvaiele trebuie sã fie în bunã
 
stare de funcþionare ºi sã îndeplineascã condiþiile tehnicestabilite de autoritatea competentã din Ministerul LucrãrilorPublice, Transporturilor ºi Locuinþei.(2) Pentru a fi înregistrate, vehiculele aparþinândMinisterului de Interne sau Ministerului Apãrãrii Naþionaletrebuie sã îndeplineascã condiþiile tehnice stabilite prinnorme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avi-zul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºiLocuinþei.Art. 10. Ñ (1) Pentru a putea fi menþinute în circulaþie,autovehiculele, remorcile ºi tramvaiele se inspecteazãperiodic din punct de vedere tehnic, în condiþiile stabiliteprin norme metodologice ale Ministerului Lucrãrilor Publice,Transporturilor ºi Locuinþei.(2) Se inspecteazã din punct de vedere tehnic, înaintede a fi repuse în circulaþie, autovehiculele, remorcile ºitramvaiele cãrora le-au fost efectuate reparaþii capitale ºicele care, în urma unor evenimente, au avut avarii gravela mecanismul de direcþie, instalaþia de frânare sau lastructura de rezistenþã a caroseriei ori a ºasiului.Art. 11. Ñ Inspecþia tehnicã se efectueazã în staþiiautorizate de cãtre autoritatea competentã din MinisterulLucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, iar termenulpânã la care trebuie efectuatã urmãtoarea inspecþie tehnicãse consemneazã în anexa certificatului de înmatricularesau înregistrare, în funcþie de categoria vehiculului, potrivitlegii.Art. 12. Ñ (1) Autovehiculele care transportã încãrcãturipericuloase trebuie sã îndeplineascã condiþiile tehnice ºi deagreare, stabilite prin Acordul european referitor la trans-portul rutier internaþional al mãrfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la careRomânia a aderat prin Legea nr. 31/1994.(2) Conducãtorii autovehiculelor prevãzute la alin. (1)trebuie sã posede atestat profesional specific transportuluipe care-l efectueazã.
¤1.
Condiþiile minime de iluminare, semnalizare luminoasã ºi averti-zare sonorã pe care trebuie sã le îndeplineascã autovehiculele, tramva-iele ºi remorcile
Art. 13. Ñ Autovehiculele, remorcile ºi tramvaiele tre-buie sã fie dotate, prin construcþie, cu instalaþii de ilumi-nare, semnalizare ºi avertizare sonorã, omologate, care sãcorespundã condiþiilor tehnice stabilite de MinisterulLucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei.Art. 14. Ñ Se interzic montarea la autovehicul, remorcãsau tramvai a luminilor de altã culoare sau intensitate, aaltor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, alteledecât cele omologate, precum ºi circulaþia pe drumurilepublice atunci când acestea sunt defecte sau lipsesc.Art. 15. Ñ Semnalele ºi mijloacele speciale de averti-zare luminoasã ºi sonorã pot fi utilizate numai atunci cândautovehiculul pe care acestea sunt montate se deplaseazã în acþiuni de intervenþie sau în misiuni care au caracter deurgenþã.Art. 16. Ñ Se interzice deþinerea în autovehicul, monta-rea pe acesta sau folosirea în circulaþia pe drumurilepublice a mijloacelor tehnice de detectare a prezenþei apa-ratelor radar ºi a dispozitivelor antiradar.
¤2.
Condiþiile tehnice minime de iluminare, semnalizare luminoasã ºiavertizare sonorã pe care trebuie sã le îndeplineascã bicicletele, ciclo-motoarele, vehiculele cu tracþiune animalã ºi cele trase sau împinse cumâna
Art. 17. Ñ În circulaþia pe drumurile publice, bicicletafãrã motor trebuie:a) sã fie prevãzutã cu dispozitiv de frânare eficace;b) sã fie dotatã cu mijloc de avertizare sonorã; se inter-zic echiparea ºi folosirea unui mijloc de avertizare sonorãspecific autovehiculelor;c) sã fie echipatã în faþã cu luminã de culoare albã saugalbenã, iar în spate cu luminã de culoare roºie ºi cu celpuþin un element reflectorizant, vizibil, de aceeaºi culoare.Art. 18. Ñ În circulaþia pe drumurile publice, ciclomoto-rul trebuie:a) sã fie prevãzut cu instalaþie de frânare eficace;b) sã fie dotat cu mijloc de avertizare sonorã;c) sã fie echipat cu instalaþie de evacuare a gazelor deardere care sã respecte normele de poluare fonicã ºi deprotecþie a mediului;d) sã fie prevãzut în faþã cu lumini de culoare albã saugalbenã, iar în spate cu luminã ºi un dispozitiv reflectori-zant de culoare roºie.Art. 19. Ñ (1) Vehiculul cu tracþiune animalã trebuie sãfie dotat în faþã cu doi catadioptri de culoare albã, iar înspate cu doi catadioptri de culoare roºie, omologaþi,montaþi cât mai aproape de marginile exterioare ale vehi-culului.(2) Atunci când plouã torenþial, ninge abundent sau esteceaþã densã, ori în alte condiþii meteorologice care reducvizibilitatea, precum ºi pe timpul nopþii vehiculul cutracþiune animalã trebuie sã fie dotat în plus, în partealateralã stângã cu o luminã de culoare albã sau galbenã.(3) Mijloacele de semnalizare prevãzute la alin. (1)ºi(2) trebuie menþinute curate ºi intacte, iar vizibilitatea lorsã nu fie obturatã de elementele constructive ale vehiculu-lui sau de încãrcãtura transportatã.(4) Conducãtorul vehiculului cu tracþiune animalã trebuiesã aplice pe harnaºamentul animalului trãgãtor materialereflectorizante pentru ca acesta sã fie observat cu uºurinþãde cãtre ceilalþi participanþi la trafic.Art. 20. Ñ Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuiesã fie prevãzut, în faþã ºi în spate, cu un dispozitiv reflec-torizant omologat, de culoare albã, respectiv roºie.Art. 21. Ñ (1) Controlul stãrii tehnice a vehiculelor seefectueazã de cãtre poliþie, împreunã cu specialiºti dininstituþiile abilitate de legislaþia în vigoare.(2) Modul de organizare ºi efectuare a controlului sestabileºte prin ordin comun al ministrului de interne ºi alministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.
SECÞIUNEA a 2-a 
Înmatricularea, înregistrarea ºi radierea din circulaþie a vehiculelor 
Art. 22. Ñ (1) Deþinãtorii de vehicule sunt obligaþi sã le înmatriculeze sau sã le înregistreze, dupã caz, înainte de ale pune în circulaþie ºi sã solicite radierea lor din evidenþã,potrivit prezentului regulament.(2) Deþinãtorii de autovehicule înmatriculate trebuie sãmonteze pe acestea plãcuþele cu numerele de înmatricu-lare.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 58/31.I.20033

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mar Arm liked this
Marin Nicolae liked this
Marina Amelia liked this
Mihnea Roman liked this
ACDGRUP liked this
alinus112 liked this
Ionut Olaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->