Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ordonanta privind circulatia pe drumurile publice

Ordonanta privind circulatia pe drumurile publice

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,047|Likes:
Published by Amedeah

More info:

Published by: Amedeah on Oct 21, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

 
PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTESUMAR
Anul XIV Ñ Nr. 958
Nr.PaginaORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI195.Ñ Ordonanþã de urgenþã privind circulaþia pedrumurile publice.......................................................1Ð31
Sâmbãtã, 28 decembrie 2002
ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANÞÃ DE URGENÞÃprivind circulaþia pe drumurile publice
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României
adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ (1) Circulaþia pe drumurile publice a vehicule-lor, pietonilor ºi a celorlalte categorii de participanþi la trafic,drepturile, obligaþiile ºi rãspunderile ce revin persoanelorfizice ºi juridice, precum ºi atribuþiile unor autoritãþi aleadministraþiei publice, instituþii ºi organizaþii în legãturã cuacestea sunt supuse dispoziþiilor prevãzute în prezentaordonanþã de urgenþã ºi în regulamentul de aplicare aacesteia.(2) Dispoziþiile prevãzute în prezenta ordonanþã deurgenþã au ca scop asigurarea desfãºurãrii fluente ºi însiguranþã a circulaþiei rutiere, apãrarea vieþii ºi integritãþiicorporale, a sãnãtãþii persoanelor, proprietãþii publice ºiprivate, protecþia mediului înconjurãtor, precum ºi a dreptu-rilor ºi intereselor legitime ale persoanelor în acestdomeniu.(3) Autoritatea competentã în domeniul circulaþiei rutiere,precum ºi de exercitare a controlului respectãrii normelordin acest domeniu este Inspectoratul General al PoliþieiRomâne.(4) Reglementãrile privind circulaþia pe drumurile publicese emit de cãtre autoritãþile publice centrale ºi locale cuatribuþii în acest domeniu numai cu acordul InspectoratuluiGeneral al Poliþiei Române ºi cu respectarea înþelegerilorinternaþionale la care România este parte.(5) Prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã se aplicãtuturor participanþilor la trafic, precum ºi autoritãþilor care auatribuþii în domeniul circulaþiei ºi siguranþei rutiere.
 
Art. 2. Ñ Îndrumarea, supravegherea ºi controlul res-pectãrii normelor de circulaþie rutierã se fac de cãtrepoliþiºti specializaþi ºi anume desemnaþi prin dispoziþie ainspectorului general al Inspectoratului General al PoliþieiRomâne, care au obligaþia de a lua mãsurile legale încazul în care constatã încãlcãri ale normelor privind cir-culaþia pe drumurile publice.Art. 3. Ñ Circulaþia pe drumurile publice din zona defrontierã ºi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-austabilit restricþii se face cu respectarea reglementãrilor insti-tuite pentru acele zone.Art. 4. Ñ (1) Controlul circulaþiei vehiculelor aparþinândMinisterului Apãrãrii Naþionale se efectueazã de cãtrepoliþie, precum ºi de cãtre personalul din structura desem-natã de acest minister.(2) Cercetarea accidentelor de circulaþie în care au fostangajate vehicule din categoria celor prevãzute la alin. (1)se efectueazã de cãtre poliþie. La locul accidentului poateasista ºi un reprezentant al Ministerului Apãrãrii Naþionale.Art. 5. Ñ (1) Administratorul drumului public este obligatsã semnalizeze corespunzãtor orice obstacol aflat pe par-tea carosabilã, care stânjeneºte sau pune în pericol sigu-ranþa circulaþiei, ºi sã ia toate mãsurile de înlãturare de îndatã a acestuia.(2) Se interzice amplasarea construcþiilor de orice fel înzona staþiilor mijloacelor de transport în comun, cu excepþiacelor destinate refugiilor pentru cãlãtori.(3) În caz de producere a unui eveniment rutier caurmare a stãrii tehnice a drumului public sau a semnalizãriinecorespunzãtoare a obstacolelor ori lucrãrilor care se exe-cutã pe acesta, administratorul drumului public, respectivexecutantul lucrãrilor, rãspunde contravenþional, civil saupenal, dupã caz.(4) Orice mãsurã de restricþie a circulaþiei pe drumurilepublice se dispune de cãtre administratorul drumului numaicu acordul poliþiei.Art. 6. Ñ În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã,expresiile ºi termenii de mai jos au urmãtorul înþeles:1.
drum public 
Ñ orice cale de comunicaþie terestrã,destinatã traficului rutier, dacã este deschisã circulaþieipublice. Drumurile care sunt închise circulaþiei publice suntsemnalizate la intrare cu inscripþii vizibile;2.
localitate 
Ñ spaþiul ce cuprinde clãdiri, ale cãruiintrãri ºi ieºiri sunt semnalizate ca atare;3.
zonã rezidenþialã 
Ñ perimetrul dintr-o localitate undese aplicã reguli speciale de circulaþie, având intrãrile ºiieºirile semnalizate ca atare;4.
zonã pietonalã 
Ñ perimetrul care cuprinde una saumai multe strãzi rezervate circulaþiei pietonilor, unde acce-sul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaþie,având intrãrile ºi ieºirile semnalizate ca atare;5.
parte carosabilã 
Ñ porþiunea din platforma drumuluidestinatã circulaþiei vehiculelor. Un drum poate cuprindemai multe pãrþi carosabile complet separate una de cea-laltã printr-o zonã despãrþitoare sau prin diferenþã de nivel;6.
acostament 
Ñ fâºia lateralã cuprinsã între limita pãrþiicarosabile ºi marginea platformei drumului;7.
bandã de circulaþie 
Ñ spaþiu longitudinal al pãrþii caro-sabile, materializat sau nu prin marcaje rutiere, dacã are olãþime corespunzãtoare pentru circulaþia cu uºurinþã a unuiºir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseazãpe douã roþi;8.
bandã reversibilã 
Ñ subdiviziunea longitudinalã apãrþii carosabile, situatã lângã axul drumului, destinatãcirculaþiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, înfuncþie de intensitatea traficului;9.
bandã pentru staþionarea de urgenþã 
Ñ subdiviziunealongitudinalã suplimentarã situatã la extremitatea dreaptã aautostrãzii, destinatã exclusiv staþionãrii autovehiculelor încazuri de forþã majorã;10.
pistã pentru biciclete 
Ñ una dintre subdiviziunilepãrþii carosabile sau o porþiune din trotuar ori acostament,materializatã prin marcaje rutiere ºi/sau semnalizatã prinindicatoare, destinatã numai circulaþiei bicicletelor ºi ciclo-motoarelor;11.
trotuar 
Ñ spaþiul din partea lateralã a drumului,separat în mod vizibil de partea carosabilã prin diferenþãsau fãrã diferenþã de nivel, destinat circulaþiei pietonilor;12.
intersecþie 
Ñ orice încruciºare, joncþiune sau bifur-care de drumuri, inclusiv spaþiile formate de acestea;13.
autostradã 
Ñ drumul conceput ºi construit specialpentru circulaþia autovehiculelor cu sau fãrã remorci, carenu serveºte proprietãþi alãturate ºi care:Ñ are pentru cele douã sensuri de circulaþie pãrþi caro-sabile distincte, separate între ele printr-un spaþiu care nueste destinat circulaþiei sau, excepþional, prin alte moda-litãþi, cu excepþia locurilor speciale sau cu caractertemporar;Ñ nu intersecteazã la nivel drumuri, cãi ferate sau liniide tramvai;Ñ este prevãzutã cu semnalizare specialã;14.
trecere la nivel 
Ñ încruciºarea la nivel dintre undrum public ºi o cale feratã sau linie de tramvai, care dis-pune de o platformã independentã;15.
vehicul 
Ñ un sistem mecanic care se deplaseazãpe drum, cu sau fãrã mijloace de autopropulsare, utilizat înmod curent pentru transportul de persoane ºi/sau bunuri oripentru efectuarea de servicii sau lucrãri;16.
bicicletã 
Ñ vehiculul prevãzut cu douã roþi ºi pedalesau manivele, care se deplaseazã pe drum, acþionat deforþa muscularã a utilizatorilor;17.
motocicletã 
Ñ autovehiculul cu douã sau trei roþi, alcãrui motor are o capacitate cilindricã mai mare de50cm
3
, cu sau fãrã ataº ºi/sau o vitezã maximã, princonstrucþie, mai mare de 50 km/h, a cãrui masã proprie nudepãºeºte 400 kg;18.
ciclomotor 
Ñ vehiculul cu douã sau trei roþi, careeste prevãzut cu un motor cu ardere internã, având ocapacitate cilindricã de cel mult 50 cm
3
, care pãstreazãcaracteristicile generale ale bicicletei, putând fi pus înmiºcare ºi cu ajutorul pedalelor, ºi a cãrui vitezã de depla-sare, prin construcþie, nu depãºeºte 50 km/h;19.
autovehicul 
Ñ vehiculul prevãzut cu un dispozitivmecanic propriu de propulsie; vehiculele care seMONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 958/28.XII.20022
 
deplaseazã pe ºine, denumite tramvaie, ºi ciclomotoarelenu sunt considerate autovehicule. Definiþia include ºi terme-nul
automobil 
, care reprezintã oricare dintre vehiculele cumotor care servesc în mod normal transportului pe drum alpersoanelor sau bunurilor ori la tractarea pe drum a vehi-culelor utilizate pentru transportul de persoane sau bunuri.Acest termen include troleibuzele, adicã vehiculele caresunt cuplate la o reþea electricã, dar care nu circulã peºine. Acesta nu include vehiculele, cum ar fi tractoareleagricole, a cãror utilizare pentru transportul rutier de per-soane sau mãrfuri ori pentru tractarea unor vehicule caretransportã persoane sau mãrfuri nu este decât ocazionalã;20.
tractor 
Ñ autovehiculul destinat prin construcþie ºiechipare tractãrii altor vehicule sau efectuãrii unor lucrãrispecifice;21.
remorcã 
Ñ vehiculul fãrã motor destinat a fi tractatde un autovehicul;22.
semiremorcã 
Ñ remorca a cãrei masã totalãmaximã autorizatã este preluatã în parte de cãtre autovehi-culul trãgãtor;23.
remorcã uºoarã 
Ñ remorcã a cãrei masã totalãmaximã autorizatã nu depãºeºte 750 kg;24.
masã totalã maximã autorizatã 
Ñ masa totalãmaximã a unui vehicul încãrcat, declaratã admisibilã decãtre autoritatea competentã;25.
vehiculcumaseºi/saudimensiunidegabaritdepãºit
Ñvehiculul care, datoritã dimensiunilor sale ori mãrfurilortransportate, depãºeºte în lungime, lãþime sau în înãlþimelimitele maxime ori masele maxime admise prin legislaþia în vigoare;26.
conducãtor 
Ñ persoana care determinã punerea înmiºcare ºi acþioneazã asupra direcþiei de deplasare pedrum a vehiculelor ºi animalelor izolate sau în turmã, celorde tracþiune, povarã ori de cãlãrie;27.
participant la trafic 
Ñ conducãtorul sau pietonul carecirculã pe drumul public;28.
coloanã oficialã 
Ñ autovehiculul sau grupul de auto-vehicule însoþit de cel puþin un vehicul al poliþiei ce are înfuncþiune mijloacele speciale sonore ºi luminoase;29.
vehicul în circulaþie internaþionalã sau în trafic internionalÑ
vehiculul care, prin deplasarea sa,depãºeºte cel puþin o frontierã de stat.CAPITOLUL II
Vehiculele
SECÞIUNEA 1
Starea tehnicã a vehiculelor ºi controlul acesteia 
Art. 7. Ñ Orice vehicul care circulã pe drumurile publicetrebuie sã corespundã normelor tehnice privind siguranþacirculaþiei rutiere, protecþia mediului ºi folosinþa conformdestinaþiei.Art. 8. Ñ Autovehiculele ºi remorcile înmatriculate înalte state pot circula în trafic internaþional pe teritoriulRomâniei dacã îndeplinesc cel puþin condiþiile tehniceprevãzute în Convenþia internaþionalã asupra circulaþiei ruti-ere, încheiatã la Viena la 8 noiembrie 1968 ºi ratificatã deRomânia prin Decretul nr. 318/1980.Art. 9. Ñ (1) Pentru a fi înmatriculate, înscrise ºimenþinute în circulaþie, autovehiculele, remorcile ºi tramva-iele se supun inspecþiei tehnice.(2) Inspecþia tehnicã se efectueazã periodic în staþiiautorizate, conform legislaþiei în vigoare.(3) Pentru autovehiculele aparþinând Ministerului ApãrãriiNaþionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român deInformaþii, Serviciului de Informaþii Externe, Serviciului deProtecþie ºi Pazã ºi Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,inspecþia tehnicã se efectueazã în staþii proprii, autorizatepotrivit legii.Art. 10. Ñ (1) Este interzisã circulaþia pe drumurilepublice a vehiculelor care nu corespund din punct devedere tehnic, precum ºi în cazul în care termenul devalabilitate al inspecþiei tehnice a expirat.(2) Starea tehnicã a autovehiculelor, remorcilor ºi tram-vaielor care circulã pe drumurile publice se verificã decãtre poliþie împreunã cu instituþiile abilitate de legislaþia învigoare.
SECÞIUNEA a 2-a 
Înmatricularea, înregistrarea ºi radierea vehiculelor din evidenþa circulaþiei 
Art. 11. Ñ Proprietarii de vehicule sunt obligaþi sã soli-cite înmatricularea sau înregistrarea acestora înainte de ale pune în circulaþie ori sã cearã radierea lor din evidenþe.Art. 12. Ñ (1) Pentru a circula pe drumurile publicevehiculele, cu excepþia bicicletelor, ciclomotoarelor ºi acelor trase sau împinse cu mâna, trebuie sã fie înmatricu-late ori înregistrate, dupã caz, ºi sã poarte plãcuþe de înmatriculare sau de înregistrare, ale cãror forme ºi dimen-siuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezenteiordonanþe de urgenþã, denumit în continuare
regulament 
.(2) Tractoarele, precum ºi vehiculele care nu suntsupuse înmatriculãrii pot circula pe drumurile publice numaipe traseele ºi în condiþiile stabilite prin regulament.Conducãtorii tractoarelor, maºinilor ºi utilajelor autopropul-sate agricole, forestiere sau pentru lucrãri sunt obligaþi sãposede permis de conducere valabil pentru categoriileprevãzute în regulament.Art. 13. Ñ (1) Autovehiculele ºi remorcile se înmatricu-leazã permanent, temporar sau pentru probe la autoritateacompetentã în a cãrei razã proprietarii sau deþinãtorii îºi audomiciliul ori reºedinþa, în condiþiile stabilite prin regula-ment. Autovehiculele care aparþin Ministerului ApãrãriiNaþionale ºi Ministerului de Interne se înregistreazã laaceste ministere ºi pot, dupã caz, sã fie înmatriculate ºi laautoritatea competentã.(2) Autovehiculele ºi remorcile pot circula pânã la înma-triculare cu numãr de ordine provizoriu, pe baza uneiautorizaþii speciale eliberate de autoritatea competentã.(3) Evidenþa vehiculelor supuse înmatriculãrii se þine launitatea de poliþie competentã pe raza cãreia îºi are domi-ciliul sau reºedinþa proprietarul.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,
PARTEA I
, Nr. 958/28.XII.20023

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mlădin Răzvan liked this
Marius Grijincu liked this
Janin Danielle liked this
Cosmin liked this
Pop Alex liked this
Mirela Dmt liked this
fullfull11 liked this
ice23marina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->