Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Giao an Ngu Van 9 Tron Bo

Giao an Ngu Van 9 Tron Bo

Ratings: (0)|Views: 301|Likes:
Published by hiepga1806

More info:

Published by: hiepga1806 on Nov 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2011

pdf

text

original

 
Ngµy so¹n:20/08/2008
 TiÕt 1 - V¨n b¶n:
phong c¸ch hå cminh (tiÕt 1)
(Lª AnhTrµ)
I. Môc tiªu
:
Gióp häc sinh
:- ThÊy ®îc vÎ ®Ñp trong phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sùkÕt hîp hµi hoµ gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµnh©n lo¹i, vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ.- N¾m ®îc mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt chñ yÕu ®·gãp phÇn lµm næi bËt vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh: KÕthîp kÓ - b×nh luËn, chän läc chi tiÕt tiªu biÓu, s¾p xÕp ým¹ch l¹c.- Tõ lßng kÝnh yªu tù hµo vÒ B¸c cã ý thøc tu dìng, häctËp rÌn luyÖn theo g¬ng B¸c.- Bíc ®Çu cã ý niÖm vÒ v¨n b¶n thuyÕt minh kÕt hîp víilËp luËn
II.
 
ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
:- GV: So¹n bµi vµ ®äc tµi liÖu tham kh¶o; chuÈn bÞch©n dung Hå ChÝ Minh vµ c¸c bµi viÕt vÒ phong c¸ch HåChÝ Minh.- HS: §äc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ; tham kh¶o tµi liÖu cãliªn quan ®Õn bµi häc.
III. TiÕn tr×nh lªn líp:A. æn ®Þnh líp, giíi thiÖu bµi míi.
- GV æn ®Þnh nÒ nÕp líp.- Giíi thiÖu bµi míi: Hå ChÝ Minh kh«ng chØ lµ anh hïngd©n téc vÜ ®¹i mµ cßn lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi. BëivËy, phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña B¸c kh«ng chØ phong c¸ch sèng vµ lµm viÖc cña ngêi anh hïng d©n téc vÜ®¹i mµ cßn lµ cña mét nhµ v¨n ho¸ lín - mét con ngêi cña
 
nÒn v¨n ho¸ t¬ng lai. VËy vÎ ®Ñp v¨n ho¸ cña phong c¸ch HåChÝ Minh lµ g×? §o¹n trÝch díi ®©y phÇn nµo sÏ tr¶ lêi choc©u hái Êy
.
B. Tæ chøc ®äc - hiÓu v¨n b¶n
Ho¹t ®éng cña GV vµ HSNéi dung cÇn ®¹Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu chung v¨n b¶n
 - GV: xuÊt xø t¸c phÈm cãg× ®¸ng chó ý?(HS dùa vµo phÇn chóthÝch ph¸t biÓu).- GV hái: Em cßn biÕtnh÷ng v¨n b¶n, cuèn s¸ch nµoviÕt vÒ B¸c?GV híng dÉn ®äc, t×mhiÓu chó thÝch vµ t×m bè côc.- GV nªu c¸ch ®äc (giängkhóc triÕt m¹ch l¹c, thÓ hiÖnniÒm t«n kÝnh víi Chñ tÞch HåChÝ Minh). GV®äc mÉu.- HS ®äc, GV nhËn xÐt vµsöa ch÷a c¸ch ®äc cña HS
:
- GV: Yªu cÇu häc sinh ®äcthÇm chó thÝch vµ kiÓm traviÖc hiÓu chó thÝch qua métsè tõ träng t©m: tru©nchuyªn, ChÝnh trÞ, thn®øc, hiÒn triÕt- GV: V¨n bn ®Ò cËp®Õn vÊn ®Ò nµo?ViÕt theo ph¬ng thøc biÓu®¹t o? Thc lo¹i n nnµo?HS: lµm viÖc ®éc lËp ph¸thiÖn
I. T×m hiÓu chung1. XuÊt xø:
 V¨n b¶n trÝch trong "
Phongc¸ch Hå ChÝ Minh, c¸i vÜ ®¹ig¾n víi c¸i gi¶n dÞ
".
2. §äc, t×m hiÓu chóthÝch 
a. §äc:
Chó ý ®äc ®óng, ®äc diÔnc¶m, thÓ hiÖn sù kÝnh träng®èi víi B¸c.
b. T×m hiÓu chó thÝch:
Mét sè tõ ng÷, chó thÝchtrong SGK.
3. T×m bè côc:
*
V¨n b¶n ®Ò cËp ®Õn vÊn®Ò
: sù héi nhËp víi thÕ giíi vµb¶o vÖ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©ntéc.Ph¬ng thøc biÓu ®¹t: Tù sùkÕt hîp víi nghÞ luËn. Thuéc lo¹iv¨n b¶n nhËt dông.*
Bè côc
: 2 phÇn- PhÇn 1: Hå ChÝ Minh víi tiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©nlo¹i.
 
- GV: V¨n bn chia lµmmÊy phÇn? i dung chÝnhcña tõng phÇn?- PhÇn 2: nh÷ng nÐt ®Ñptrong lèi sèng cña Hå ChÝ Minh
Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn ph©n tÝch phÇn 1
 T×m hiÓu phÇn 1- GV: Gäi HS ®äc l¹i phÇn 1- GV: Vèn tri thøc v¨n ho¸nh©n lo¹i cña Hå ChÝ Minhs©u réng nh thÕ nµo?- HS dùa vµo VB tr¶ lêi.- GV: Nh÷ng tinh hoa v¨nho¸ nh©n lo¹i ®Õn víi Hå ChÝMinh trong hoµn c¶nh nµo?- HS th¶o luËn, trao ®æi- GV dïng kiÕn thøc lÞch sögiíi thiÖu cho HS.- GV: Hå ChÝ Minh ®· lµmc¸ch nµo ®Ó cã thÓ cã ®îcvèn tri thøc v¨n ho¸ nh©n lo¹i?- HS dùa vµo VB ph¸t hiÖn.- GV: Em hiÓu c¸ch tiÕp thucã chän läc tinh hoa v¨n ho¸nh©n lo¹i ë Ngêi nh thÕ nµo?HS: Dùa vµo b¨n b¶n ph¸thiÖn.
II. Ph©n tÝch1. Hå ChÝ Minh víi sùtiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸nh©n lo¹i.
 Trong cuéc ®êi ho¹t ®éngc¸ch m¹ng ®Çy gian nan, vÊt v¶Chñ TÞch Hå ChÝ Minh ®· ®iqua nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víinhiÒu nÒn v¨n ho¸ tõ ph¬ng§«ng tíi ph¬ng T©y. Ni cãhiÓu biÕt s©u réng nÒn v¨n ho¸c¸c níc ch©u ¸, ch©u ¢u, ch©uPhi, ch©u MÜ.- Hoµn c¶nh: b¾t nguån tõkh¸t väng t×m ®êng cøu níchåi ®Çu thÕ kû XX.+ N¨m 1911 rêi bÕn NhµRång+ Qua nhiÒu c¶ng trªn thÕgiíi.+ Th¨m vµ ë nhiÒu níc.- C¸ch tiÕp thu:+ N¾m ng ph¬ng tiÖngiao tiÕp lµ ng«n ng÷ (nãi vµviÕt th¹o nhu thø tiÕng cngoµi).+ Qua c«ng viÖc, qua lao®éng mµ häc hái (lµm nhiÒunghÒ kh¸c nhau).+ Häc hái, t×m hiÓu ®Õnmøc s©u s¾c (®Õn møc kh¸uyªn th©m).+ TiÕp thu mét c¸ch cãchän läc tinh hoa v¨n ho¸ nícngoµi

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->