Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5450, 5.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5450, 5.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 533|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
Prodajom na kojoj se sada insistira ja bih napravio krivi~no djelo i o{tetio dr`avni kapital, ka`e Gani}
Ministri iz SDA podr`ali brzu prodaju
Grahovac pita za{to se premijeru `uri sa prodajom „Bosnalijeka“
F
ederalni premijer Mus-tafa Mujezinovi} uputioje ju~er direktoru Age-ncije za privatizaciju uFBiH (APF) Enesu Gani}u pi-smo u kojem ponovo ultimativnotra`i da bude realizirana OdlukaFederalne vlade o prodaji 19,25posto dionica „Bosnalijeka“, vri-jednih najmanje 30 miliona KM.Gani} je odgovorio da ne}eprovoditi privatne odluke Mu-stafe Mujezinovi}a i njegoveSDA.
 2. strana
’BOSNALIJEK’
Enes Gani}, direktor APF-a, upozorava
/7,'<+018+/'
)74#7-4+/+0#.
7. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
petak, 5. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5450
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
 T i r a `  o v o g  b r o j a  v e } i  j e  o d 1 0 5 . 0 0 0  p r i m j e r a k a!
Saznajemo:Bruka sa zaobilaznicom
SCT TRA@IPRODU@ENJE ROKADO 2012. GODINE!
Seizmolozi:
Ugro`eni Mostar i Banja Luka
MOGU]I RAZORNI
ZEMLJOTRESI
 Vukovar:Me|u `rtvama bilo i Bo{njaka
NA OV^ARI UBIJENI RA[ID JAKUPOVI]
 3. strana4. strana
   1   1 .  s   t  r .
 Vje{taci dali mi{ljenje o monstrumu iz Hlap~evi}a
 Fejzi} optu`en za ubistvo tri i poku{aj ubistva jo{ sedam osoba
(Foto: A. D`onli})
 Zen ica
Fejzi} progla{en ludim
   1   8 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,5. novembar/studeni 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ko na seansama MekijaTorabija dovozi i prodaje vodu bez kase i ra~una?
- Ovo je samo jo{ jedna u nizuobmana bosanskog naroda. Udarilipo jadnom i napa}enom narodu ko-ji je tamo do{ao vjeruju}i da }e mu se pomo}i, ne misle}i da }ese na}i neko poput ovih da im uzmu i zadnju marku iz d`epa.Fuj, gadi mi se ovaj na~in razmi{ljanja i manipulisanja naro-dom! Sramno!
(veseli veseljak)
PORTAL - komentar dana
Izbor direktora Agencije za dr`avnu slu`bu
Komisija dala VladiFBiH dva imena
Sead Maslo prikupio neznatno vi{e poenaod Edite Kalajd`i}
Komisija za izbor novog dire-ktora Agencije za dr`avnu slu`buFBiH zavr{ila je svoj dio posla ilistu uspje{nih kandidata za ovuupra`njenu poziciju uputila Fe-deralnoj vladi na odlu~ivanje.Kako nam je ju~er potvrdioIzmir Had`iavdi}, predsjednikKomisije, rije~ je o Seadu Masli,sada{njem v. d. direktora Age-ncije, i Editi Kalajd`i}, po-mo}nici direktora Ureda federa-lnog premijera.Na pisanom i usmenom dije-lu ispita Maslo je bio malo bo-lji, pa se on nalazi na prvom mje-stu s osvojenih 92,22 od 100 mo-gu}ih bodova, dok je Kalajd`i}osvojila 90,04 posto.- Razlika me|u njima je vrlomala, ali Komisija je profesiona-lno odradila svoj dio posla i listuuspje{nih kandidata Agencija zadr`avnu slu`bu uputila je Vladi- izjavio je Had`iavdi}.Me|utim, te{ko je o~ekivati da}e Vlada u sada{njem sazivuuop}e odlu~ivati o tome ko }e bitinovi direktor Agencije.
 M. K.
 Had`iavdi}: Vlada na potezu
Nadbiskup vrhbosanski kardi-nal Vinko Pulji} izjavio je da ne}edopustiti da bude delo`iran iz di-jela svoje rezidencije, kako jeodlu~io Op}inski sud u Sarajevu,prenijela je Srna.- Ja po{tujem vlast, ali ovdjesam ja vlast, jer ovaj objekt je pr-ivatno vlasni{tvo. To je na{e priva-tno crkveno vlasni{tvo i ja }u statina prag i ne}u im dopustiti de-lo`aciju. Mogu u}i samo prekomene mrtva - rekao je Pulji} i do-dao da mu je ~lan Predsjedni{tvaBiH @eljko Kom{i} prekju~er re-kao da }e se zauzeti za ovaj slu~aj.Kardinal Pulji} zamjerio je hr-vatskim politi~arima „{to nisu re-agirali na ovu nepravednu presu-du“, a, prema njegovim rije~ima,izostalo je i reagiranje reisu-l-ule-me Islamske zajednice u BiH Mu-stafe Ceri}a.Pulji}a je ju~er posjetio zamjenikgradona~elnika Sarajeva Igor Ka-mo~aji, koji je kazao kardinalu da jeUprava Grada Sarajeva spremna dapomogne u rje{avanju problema de-lo`acije kardinalove rezidencije.Izvr{ni direktor Tra-nsparency InternationalaBiH (TIBiH) Sr|an Bla-gov~anin rekao je da morado}i do izmjene Zakona ofinansiranju politi~kih pa-rtija, jer je sada{nje stanjetoliko haoti~no da ug-ro`ava regularnost izbora inaru{ava osnovne demokr-atske standarde, javila jeSrna.Blagov~anin je istakaoda se osnovne karakteristi-ke predlo`enih izmjenaodnose na pove}anje tra-nsparentnosti finansijskogaspekta funkcioniranja po-liti~kih partija i poo{trava-nja kazni za kr{enje zakona.On je istakao da su dosa-da{nji mehanizmi sankcio-niranja bili potpuno apsu-rdni.
 Pulji}: Privatno vlasni{tvo
Federalni premijer MustafaMujezinovi} uputio je ju~er dire-ktoru Agencije za privatizaciju uFBiH (APF) Enesu Gani}u pismou kojem ponovo ultimativno tra`ida bude realizirana Odluka Fede-ralne vlade o prodaji 19,25 postodionica „Bosnalijeka“, vrijednihnajmanje 30 miliona KM.Mujezinovi} insistira da taj pa-ket dionica kupi kompanija„Alvogen“.
Privatne odluke
Podsje}aju}i Gani}a {ta je govo-rio tokom rasprava na sjednicamaVlade FBiH, Mujezinovi} tvrdi daje Odlukom o na~inu prodajedr`avnog kapitala u „Bosnalijeku“od 14. aprila 2010. godine, Vladazadu`ila APF da provede postupakprodaje dr`avnog kapitala.- Odluka Vlade FBiH, V broj:273/2010 je na snazi i spremna jeza realizaciju ve} sedam mjeseci. Stim u vezi, o~ekujem da }ete podu-zeti potrebne aktivnosti i realizi-rati je u najboljem interesu Fede-racije BiH - naveo je Mujezinovi}.U razgovoru za „Dnevni avaz“Gani} ka`e da nije dobio nikakveinstrukcije Federalne vlade te dane}e provoditi privatne odlukeMustafe Mujezinovi}a i njegoveSDA. Napominje da su u pismuizneseni stavovi premijera Muje-zinovi}a, a ne Federalne vlade.- Stavovi Vlade FBiH potpunosu druga~iji od premijerovih. Jasam du`an da provodim zakon izaklju~ke Vlade FBiH, a ne poje-dinaca, pa makarto bio i premi-jer. To je, nara-vno, pritisak.Prvi put kadaje u maju ovegodine obja-vljena prodajadionica, nji-hova cijenabila je22,03 KM. Ta prodaja je propala.Sada je cijena 15 KM po dionici.Razlika izme|u tih cijena ve}a jeod {est miliona KM! Prodajom nakojoj se sada insistira ja bih napr-avio krivi~no djelo i o{tetiodr`avni kapital. Tako|er, ako bidionice bile prodate po ranijeutvr|enoj najni`oj cijeni od 20,50KM, o{tetio bih kapital za tri mi-liona - kazao je Gani} za „Avaz“.Prema Gani}u, ranija odluka oprodaji „Bosnalijeka“ nije bila pr-ovediva zbog sukoba Zakona o pr-ivatizaciji i Zakona o privrednimdru{tvima, dok se Federalna vladanije usaglasila o izmjenama teodluke. Iako to zahtijeva ranijaVladina odluka, Ministarstvo ene-rgije, industrije i rudarstva ta-ko|er se nikada nije izjasnilo o pr-ijedlogu ugovora za prodajudr`avnih dionica.Gani} potcrtava da su neki mini-stri na posljednjoj sjednici VladeFBiH jasno rekli da prodaje dionicane bi smjelo biti u tehni~kom ma-ndatu, ali su ministri iz SDA, stra-nke Sulejmana Tihi}a, insistirali naprodaji po svaku cijenu. Prema dir-ektoru APF-a, i to mnogo govori.- Ovo je pritisak da se prodaja za-vr{i u tehni~kom mandatu. APFsmatra da to ne treba uraditi. Tre-ba sa~ekati novi saziv Vlade, koji bise trebao o~itovati o tome `eli li tuprodaju. Ili su ovdje u pitanju po-jedina~ni istupi Mujezinovi}a, koji`eli prodaju izvr{iti na brzu ruku, pocijenama ispod onih koje su ranijeva`ile na tr`i{tu - zaklju~uje Gani}.
Pravi se nevje{t
Federalni dopremijer GavriloGrahovac ka`e za „Avaz“ da se pr-emijer o~ito pravi „nevje{t kadamu to odgovara“ i podsje}ana sjednicu Vlade FBiHodr`anu 21. septembra.- Premijer Mujezinovi}zaboravlja da je tada na sje-dnici Vlade predlagao daodluka na koju se on sada po-ziva i na koju poziva gospodi-na Gani}a bude izmijenjena iponi{ten ~lan koji obavezujeAgenciju da potpi{e ugovors kupcem. Budu}i da premi-jer tada nije imao podr{ku~lanova Vlade za takvu izmje-nu odluke, stvar je odgo|ena,a odluka ovakva kakva je nemo`e se provesti - isti~e Graho-vac.
 F. VELE - M. KUKAN 
AFERE
^elnik APF-a o pritiscima premijera da proda „Bosnalijek“
Gani}: Mujezinovi}me gura u kriminal!
Prodajom na kojoj se sada insistira ja bih napravio krivi~no djelo i o{tetiodr`avni kapital, ka`e Gani}
Ministri iz SDA podr`ali brzu prodaju
Vrhovni sud FBiH nalo`io novo su|enje
Grahovac iz Mujezinovi}evog upornog insistiranjana prodaji putem berze zaklju~uje da „o~igledno po-stoje neki drugi razlozi zbog kojih se premijeru `uri, akoji nisu poznati ni javnosti, a ni ~lanovima Vlade“. Gr-ahovac smatra da se u vezi s „Bosnalijekom“ ni{ta nemo`e rje{avati dok to pitanje ponovo ne do|e na dnevnired sjednice Vlade, jer je ve}ina ministara u septembrupodr`ala stav da prodaja ne treba biti putem berze.- Premijer ne po{tuje Poslovnik o radu Vlade ismatra da on sam mo`e upravljati Vladom. Kada nai|e na problem,onda pri~a da ga opstruiraju gubitnici, a jedini ko opstruira rad Vla-de jeste premijer Mustafa Mujezinovi} - poru~io je Grahovac.
Za{to se premijeru `uri?
Grahovac: Premijer opstruira
Kardinal ne}e dozvoliti delo`aciju
Pulji}: Mogu u}i samopreko mene mrtva
[imi}u ukinuta presuda
Vrhovni sud FBiH ukinuo jepresudu od dvije i po godine za-tvora ljekaru Ognjenu [imi}u i vr-atio cijeli postupak na ponovnosu|enje Kantonalnom sudu u Sa-rajevu, potvr|eno je ju~er Hini izureda advokata Nikice Gr`i}a, ko-ji zastupa [imi}a u ovom predme-tu, prenijela je Onasa.Kantonalni sud u Sarajevu u ju-nu ove godine, na osnovu zahtje-va hrvatskog Ministarstva pravo-su|a za provedbu presude kojom je[imi} zbog primanja mita u Hrva-tskoj osu|en na pet godina zatvo-ra, proveo je ponovno su|enje i tukaznu smanjio na dvije i po godi-ne.Vrhovni sud FBiH u drugostepe-nom postupku zaklju~io je da je u tojpresudi sadr`an nizbitnih povreda Za-kona o kaznenompostupku FBiH, teje stoga presudu po-ni{tio i nalo`io no-vo su|enje.[imi} je prije izricanja pravo-mo}ne presude u Hrvatskoj pobje-gao u BiH.
[imi}: Bioosu|en na dvije i po godine Mujezinovi}: Istrajan u pritiscimaGani}: Razlikave}a od {est miliona KM  Blagov~anin:Stanje haoti~no
Blagov~anin o izmjenama Izbornog zakona
Sada{nje kazne apsurdne
 
aktuelno
Dnevni avaz, petak,5. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
@
 avaz.ba)
Predstavaza Bramerca
Tadi}eva posjeta Vukovaru i izvinjenjesasvim sigurno }e biti predmet brojnih analiza
Predsjednik Srbije Boris Tadi} ju~er se u Vukovaru, pola`u}icvije}e na masovnoj grobnici na Ov~ari, izvinio hrvatskim `rtva-ma „iz ratova devedestih“ te ponovio nekoliko floskula o otvara-nju nove stranice u historiji, pomirenju, sau~e{}u `rtvama i napo-rima koje Srbija ~ini u hap{enju zlo~inaca Ratka Mladi}a i Gora-na Had`i}a.Sli~ne izjave mogli smo ~uti i prije nekoliko mjeseci u Srebre-nici, kada se Tadi} izvinjavao za bo{nja~ke `rtve.Tadi}eva posjeta Vukovaru i izvinjenje sasvim sigurno }e bitipredmet brojnih analiza. ^injenica koja }e vrlo vjerovatno ostatiu sjeni tih analiza je da je Tadi} u Vukovar oti{ao 4. novembra,dvije sedmice prije zvani~nog obilje`avanja stradanja Vukovara.U Srebrenicu je dolazio dva puta i oba puta 11. jula, na godi{njicugenocida.Za{to i posjeta Vukovaru nije uprili~ena na godi{njicu, {to jevaljda logi~an i o~ekivan povod za upu}ivanje izvinjenja?Vjerovatni odgovor je da je to stvar dr`avnih protokola. No, usvemu je vrlo indikativno da je tri dana prije godi{njice Vukovara,za 15. novembar, najavljena posjeta glavnog ha{kog tu`ioca Ser`aBramerca (Serge Brammertz) Beogradu, u sklopu priprema go-di{njeg izvje{taja o saradnji zemalja Balkana s Ha{kim tribuna-lom. Zbog toga se name}e logi~no pitanje: Nisu li i posjeta Vuko-varu i izvinjenje dio predstave za Bramerca? Jer, u Srbiji prije svake posjete Bramerca gluma~ke ekipe iz po-licije, sigurnosnih slu`bi i politi~kog vrha zaigraju predstavu ra-dnog naslova „U potrazi za Ratkom Mladi}em“. To se doga|a i pr-ed novembarsku posjetu.Nedavno je nagrada za informaciju o Mladi}u pove}ana s mili-on na deset miliona eura, najavljuje se presuda starim i teatralnohapse novi krvnikovi jataci. Sli~no je bilo i pred polugodi{nji izv-je{taj. Tada su beogradski neumorni traga~i umjesto Mladi}a,Ha{kom tribunalu ponudili njegove dnevnike. I dobili pozitivanBramercov izvje{taj.Sli~no }e biti i s decembarskim izvje{tajem. Jer, ni Bramercu,o~ito, nisu mrske beogradske predstave.
 
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakogdana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“  ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 152.233 posjetioca.
 Pitanje: Treba li BiH {to prije potpisati sporazume oizru~enju pravosna`no osu|enih osoba kako ne bi postala uto~i{te balkanskih kriminalaca?
A) DA 90%B) NE 9%C) Ne znam 1%
Hitno treba potpisatisporazume o izru~enju
pravosna`no osu|enih osoba
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
Sarajevska zaobilaznica: Ko }e od federalnih ~elnika odgovarati za neuspjeh Pravdi}: Direkcija nije obavila svoj dio posla
Bruka sa sarajevskom zaobilaznicom
SCT tra`i produ`enjeroka do 2012. godine!
Veliki dio odgovornosti snosi Direkcija cesta FBiH
Slovenci zbog krize ne mogu nabavljati materijal
Slovenska kompanija SCTtra`i produ`enje roka za zavr{etakradova na prvoj dionici sarajevskezaobilaznice od skoro godinu i po,saznaje „Dnevni avaz“.Slovenci su uputili zahtjev ukojem tra`e da im rok za izgradnjudionice od Jo{anice do Butila budeprodu`en do januara 2012.
Nepotpun zahtjev
Kao razlog SCT navodi da jeimao ka{njenja u realizaciji proje-kta zbog toga {to nije na vrijemeizvr{ena kompletna eksproprija-cija i zbog propusta u projektnojdokumentaciji.Iz Direkcije cesta FBiH re~enonam je da je SCT „podnio zahtjevza produ`enje roka, koji mu je na-dzorni in`injer odbio, s tim da iz-vo|a~ mo`e ponovo dostaviti za-htjev s valjanim obrazlo`enjima iopravdanjima za produ`enje roka“.S druge strane, pouzdan izvor„Avaza“ poja{njava da zahtjevSCT-a nije definitivno odbijen,ve} da je vra}en kao nepotpun.Od Slovenaca je, naime, za-tra`eno jo{ detalja kako bi se mo-gla napraviti kvalitetnija procje-na o tome koliko je produ`enjeroka opravdano.Ina~e, tvrdnje SCT-a u vezi sotkupom zemlji{ta i projektimapotpuno su ta~ne, a za to je odgo-vorna upravo Direkcija cestaFBiH. Naravno, to nije jedini ra-zlog za probijanje roka.
Nemaju za avans
U Direkciji tvrde da je osno-vni razlog ka{njenja to {to SCTnije imao novca za nastavak izgr-adnje zaobilaznice, odnosno {tozbog besparice nije mogao naba-viti materijal i opremu.-Trenutno je preostalo jo{ oko25 posto nedovr{enih radova koji sui najskuplji. To su asfalti, cementnastabilizacija, oprema ceste i tunela,zvu~na izolacija i sli~no. Trenutnose veoma malo radi na gradili{tu, jerdobavlja~i tra`e od izvo|a~a radovaavanse, ali SCT nema novca -re~eno nam je u Direkciji.Krajnji rok za izgradnju ovedionice istekao je pro{log mjese-ca. Treba kazati da su istekli ro-kovi i za gradnju druge i tre}e di-onice, ali da tamo radovi jo{ nisuni po~eli.
G. MRKI]
Sjednica Konkurencijskog vije}a BiH
Konkurencijsko vije}e BiHusvojilo je ju~er zaklju~ak o pokr-etanju postupka protiv „Elektro-privrede BiH“ i firme „Eldis - te-hnika“ Sarajevo, radi zloupotrebepolo`aja u prodaji mjernih orma-ra, ograni~avanjem tr`i{ta i pri-mjenom razli~itih uvjeta za istevrste robe, a po zahtjevu firme„Elektrokontakt SA“ Sarajevo.Na osnovu dostavljene doku-mentacije, Konkurencijsko vije}eocijenilo je da nije mogu}e bezprovedenog postupka utvrditi po-stojanje povrede Zakona o ko-nkurenciji, te je donijelo Za-klju~ak o pokretanju postupka,saop}ilo je to vije}e.Federalni ministar Nail [e}k-anovi} i direktor Direkcije cestaLjubo Pravdi} nedavno su zapri-jetili da }e kazniti SCT zbog pro-bijanja roka tako {to }e Slovencimorati pla}ati kaznene penale, ada je mogu} i raskid ugovora.Kako je „Avaz“ tada objavio,radilo se o predizbornoj obmani,jer }e SCT-u, prema svemu sude}i,rok biti produ`en. To zna~i da, barza sada, nema ni{ta od penala.
Ni{ta od penala
„Avaz“ saznaje
Pokrenut postupak protiv
„Elektroprivrede BiH“
 EPBiH: Pod lupom

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zinedin Smriko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->