Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preporodov Journal, br. 122-123

Preporodov Journal, br. 122-123

Ratings:
(0)
|Views: 665|Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Nov 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2012

pdf

text

original

 
(NE)OČEKIVANE PROMJENEMOJ GALEBEINTERVJU: TARIQ ALIUDAR NA DRŽAVU BiHŽENA U ISLAMUČOVJEK S KRAJA GRADA RAMAZAN I POSTPUTOVANJE TAMNIM VILAJETOM
 
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjesečnik KDBH “Preporod”
Izdavač:
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske“Preporod”
Glavni urednik:
Ismet Isaković
 Zamjenik glavnog urednika:
Filip Mursel Begović
Redakcija:
 Amina AlijagićMirza MešićSena KulenovićEdis FelićFaris Nanić
Suradnici:
Mirsada Begović Ajka Tiro SrebrenikovićEdina Smajlagić Avdo Huseinović (BiH)Edin Tule (BiH) Amel Suljović (BiH)
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
@
zg.t-com.hr kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hr ismet.isakovic@sk.t-com.hr 
web:
 www.kdbhpreporod.hr 
 Žiro-račun:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni račun:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
20 kuna
Pretplata:
RH 80 HRK godišnjeBiH 20 KM godišnjeSvijet 15
E
godišnje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDržavnog proračuna RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike HrvatskeNa naslovnoj stranici:
Počitelj
SADRŽAJ
SADRŽAJUVODNIK 
(Ne)očekivane promjene .................................................................... 3
BOŠNJACI U HRVATSKOJ
Simpozij “Cazinska krajina u XX. stoljeću” ........................................ 4Silovanja u proteklom ratu u BiH ........................................................ 8Bosansko-hercegovačka zbilja .......................................................... 10Promocije novih knjiga Seada Begovića ............................................ 13Posljednja prozivka maturanata ........................................................ 15Izbor novog rukovodstva BNZH ...................................................... 17Srebrenica – simbol bošnjačkog otpora i tuge .................................. 20Tradicionalni posjet Srebrenici .......................................................... 25Krajiška ljepotica ............................................................................... 26Epske tvorevine o identitetu ............................................................. 28Čarobna ljepota riječi, glazbe i scenskog prikaza .............................. 30Potresne fotografije .......................................................................... 32KDBH “Preporod” u Zvorniku, Trebinju i Mostaru .......................... 33Osman – čovjek koji je zadužio muslimane u Hrvatskoj ................... 35
HRVATSKA 
Moj galebe ........................................................................................ 37
INTERVJU – TARIQ ALI
Muslimani nemaju monopol na glupost ............................................. 39
BOSANSKI BAROMETAR 
Nova britanska politika prema BiH ................................................... 44Dostojanstven odgovor Sarajeva i Tuzle ........................................... 46Udar na državu BiH .......................................................................... 48Pokopano 775 posmrtnih ostataka ................................................... 50Politički motiviran zahtjev ................................................................. 51
IZ SVIJETA 
Ima li pilota u avionu? ........................................................................ 52
KULTURA 
Braća Morići ...................................................................................... 59 Veliki prosvjetitelj i pisac ................................................................... 60
PRIČE IZ BOSNE
Svjetski rekorder iz Breze ................................................................. 62
ŽIVJETI ISLAM
Žena u islamu (I) ............................................................................... 64
POVRATAK U BUDUĆNOST
Čovjek s kraja grada .......................................................................... 67
DIJALOG CIVILIZACIJA 
Ramazan i post .................................................................................. 70
MURSELOV ĐULISTAN
Putovanje tamnim vilajetom .............................................................. 73
OGLASI
Popis stanovništva 2011. godine ....................................................... 75
 JOUN A L
2
 
 JOUN A L
3
UVODNIK 
Dana 16. lipnja 2010. donesene su četvrte po redu PromjeneUstava RH. Akt kojim se izvršila druga (2000.) i treća (2001.) re-vizija Ustava također je nazvan “Promjena Ustava”. Međutim, prve ustavne izmjene (1997.) bile su jedine koje su pravno-tehnič-ki korektno nazvane “Ustavni zakon o promjeni Ustava RH”. Na-ravno, neosporno je najveći propust bio eklatantan izostanak sve-obuhvatne javne rasprave. Građani nisu doživjeli Ustav svojimaktom, nego aktom političke elite (koje bi i same trebale biti ogra-ničene ustavnim odredbama). Sastanci između radnih skupina sa-stavljenih od HDZ-a i oporbe bili su tajni, glasnogovornici nisudavali priopćenja nakon sastanaka, a javna rasprava s desetak udruga civilnog društva se odbacivala kao “neobvezna” (sic!). Ka-ko može prenošenje suverenih ovlasti biti neobvezno?Ključno je sadržajno razlikovati izmjene koje su bile nužne sobzirom na naše načelno usmjerenje prema euroatlantskim integra-cijama (primjerice, biračko pravo za državljane EU) od izmjena ko- je su više ili manje pravno i/ili politički preporučljive (primjerice, biračko pravo dijaspore). Čak i u odnosu na integracijske tijekove postoje izmjene koje doduše nisu nužne, ali bi na temelju kompara-tivnih iskustava drugih država članica EU bile oportune (primjerice,ojačati parlamentarni nadzor nad egzekutivom). Upravo s ovomdrugom skupinom izmjena, koje nisu bile nužne, trebalo je oprezno postupati i pokazati zrelost, mudrost, (raz)umnost, tražeći ne samokonsenzus političkih opcija, već imajući na umu i potrebu za izgrad-njom političke kulture postupnih promjena u okviru trajnih rješenja.
 Au contraire
, nepromišljeno su i u zadnji trenutak uneseni braniteljii to samo kako bi se na neki način kompenziralo ograničavanje nji-hovih prava, itd. Nama najzanimljivije je postignuti
kompromis
o uvrštavanjunacionalnih manjina u preambulu: enumerirane su sve dvadeset idvije nacionalne manjine, uz izbacivanje odrednice “autohtono-sti”, ali uz zadržavanje riječi “i drugih”. Eliminacija nejasnog ter-mina, opterećenog s 11 godina diskriminatorne primjene (1992.-2003.), vjerojatno je potaknuta činjenicom da je 12 “tradicionalnonaseljenih” (alohtonih) manjina bilo od 2003. (od stupanja na sna-gu novog Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina) apso-lutno izjednačeno s 10 “autohtonih” manjina pobrojanih u staromUstavu. Zadržavanje pojma “i drugih” signal je otvorenosti pri-znavanju novih manjina, uzevši u obzir da će RH sve bržim pribli-žavanjem europskim integracijama neizbježno uskoro postatiodredište raznih imigrantskih skupina.Dugo sanjana konstitucionalizacija statusa Bošnjaka izraz je po-litičkog “priznanja” bošnjačke nacije
općenito
, a ne samo njene ma-njine u Hrvatskoj. Još je dvjema manjinskim zajednicama konstitu-tivni status bio izrazito važan: slovenskoj, koja je zajedno s bošnjač-kom “izbačena” 1997., te romskoj – zbog socijalne ekskluzije i po-litičke marginalizacije. Međutim, da li je bilo neophodno u
 svečani
,načelni uvod u Ustav opsežno nabrajati baš
 sve
nacionalne manjine, pogotovo uzevši u obzir da to nije uvjet za ostvarivanje manjinskih prava zajamčenih Ustavnim zakonom? Naime, vlaška manjina (12članova, udio 0,00% u ukupnom broju stanovništva), turska (300članova, 0,00% udio) i rumunjska (475 članova, 0,01% udio) nisudo sada osnovale svoje organizacije, niti sudjelovale u raspodjelisredstava iz državnog proračuna. Vlaška i turska manjina nisu niti jednom imale pravo na svog predstavnika ili lokalno vijeće nacio-nalne manjine, rumunjska je pak tu mogućnost imala samo 2007. pričemu je nije iskoristila. Na dan usvajanja ustavnih promjena, donesen je i Ustavni zakono izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o pravima nacionalnihmanjina, na temelju kojeg će pripadnicima nacionalnih manjina ko- je u ukupnom stanovništvu sudjeluju s manje od 1,5% biti omogu-ćeno da koriste opće i posebno pravo glasa
kumulativno
, a ne alter-nativno. Dakle, te manjine na osnovi
 posebnoga
biračkog pravaimaju pravo izabrati pet manjinskih zastupnika. Drugi model vrijediza srpsku manjinu (za sada jedinu koja prelazi 1,5% udjela u uku- pnom stanovništvu), prema kojem su zajamčena tri manjinskih za-stupnika, s mogućnošću da se u praksi izbore za više, ukoliko prođu prag od najniže vrijednosti jednog mandata na tim izborima, na te-melju
općega
biračkog prava.Biračko pravo određeno je Ustavom kao
opće
i
 jednako
. Pod pojmom
općeg 
biračkog prava podrazumijeva se da ga imaju svi punoljetni poslovno sposobni građani, bez ikakve razlike, dok se pod pojmom
 jednakog 
biračkog prava određuje da svaki birač ima jedan glas, dakle da ne može glasovati dva ili više puta. Na temeljuove definicije neki autori smatraju da je pripadnicima manjina ko- jih je ispod 1,5% priznato
veće
aktivno biračko pravo (“birati”)negoli ga imaju ostali građani. Takva negativna javna percepcija bi se mogla izbalansirati reformom manjinskog pasivnog biračkog prava (“biti biran”).Manjinski zastupnici su do sada imali, zbog svoje sužene izborneosnovice, nerazmjeran utjecaj u djelovanju u Saboru (primjerice, utje-caj na formiranje Vlade). Uloga manjinskog zastupnika bi se trebalaredefinirati tako da se svede na isključivo
 predstavničke
ovlasti (pri-mjerice, sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima koja se neposrednoodnose na manjinu čiji su pripadnici). Naime, ako bi pripadnik odre-đene nacionalne manjine bio izabran za zastupnika na temelju
 poseb-nog 
biračkog prava “za manjine”, onda bi se on mogao smatrati samo političkim predstavnikom svoje manjinske skupine, odnosno pred-stavnikom zaštite njezinih kolektivnih prava. Nasuprot tome, ako pri- padnik određene nacionalne manjine bude izabran za zastupnika natemelju
općeg 
i jednakog biračkog prava, onda je on nedvojbeno “na-rodni predstavnik”, s punim
 zastupničkim
ovlastima.Izmjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina su,među ostalim, omogućile pravnu osobnost koordinacijama Vijećanacionalnih manjina, a funkciju koordinacije Vijeća srpske nacio-nalne manjine obavljat će Srpsko narodno vijeće. Bošnjački zastu- pnik Šemso Tanković izjavio je da radi toga nije glasovao za izmje-ne. Međutim, to je mogućnost koja stoji na raspolaganju i drugimnacionalnim manjinama, a osigurava ravnopravnu konkurenciju jer  proizlazi iz manjinskih vijeća koji su izvorna osnova političkog le-gitimiteta. Uz to je otvorena i mogućnost vršenja funkcije koordina-cije nacionalne manjine i od strane krovne udruge te manjine, kad jeto određeno međunarodnim ugovorima.Posljedice ukratko skiciranih izmjena osjetit ćemo naknadno.Prema Hegelu, Minervina sova, simbolička ptica mudrosti, polije-će tek u sumrak. Njezino vrijeme nastupa navečer. Zapravo, odre-đenu životnu pojavu moguće je u cijelosti
 pojmiti
tek kad je zavr-šila, jer se tad više ne može mijenjati. Tad će i zastupniku bitimoguće
razumjeti
.
 
q
Amina Alijagić
Uvodna riječ
(Ne)očekivane promjene

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
leobih liked this
Kalem Ka liked this
Kalem Ka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->